Acţiune in anularea transferurilor patrimoniale formulată de către lichidatorul judiciar. Condiţia relei-credinţe


– Legea nr. 85/2006

Nu toate transferurile patrimoniale efectuate de debitoare în cei 3 ani anterior deschiderii procedurii sunt susceptibile de anulare, ci numai acele transferuri efectuate cu rea-credinţă, respectiv cu intenţia tuturor părţilor implicate de a sustrage aceste bunuri de la urmărirea lor de către creditori sau de a leza drepturile acestora.

(Secţia comercială şi de administrativ, sentinţa nr. 835/2009,

nepublicată)

Prin acţiunea înregistrată la 22 septembrie 2008, L.E. SPRL Bistriţa în calitate de administrator judiciar al SC C.l. SRL Bistriţa Bârgăului, a solicitat să se dispună anularea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2626/29.06.2006 de public V.M., prin care debitoarea a vândut imobilele constând din teren de natură grădină în suprafaţă de 2000 mp şi construcţiile compuse din: la parter: brutărie, laborator cofetărie, depozit făină, hol, vestiar, grupuri sanitare, sală expediţie, birou, rampă magazin; la etaj: hol, magazie, birou, oficiu, grup sanitar, terasă, sală de şedinţe; la mansardă: spaţiu de locuit, cu motivarea că administratorii societăţii debitoare au vândut aceste imobile în perioada celor 3 ani anteriori deschiderii procedurii în scopul sustragerii acestora de la urmărirea lor de către creditori.

Prin sentinţa comercială nr. 37 din 26 ianuarie 2009 judecătorul sindic desemnat a admis acţiunea formulată de către administratorul judiciar şi a dispus anularea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2626/29 iunie 2006, privind imobilele arătate în petitul acţiunii, în baza disp. art. 79 şi 80 alin. 1, lit. a) din Legea nr. 85/2006, apreciind – în considerentele hotărârii că administratorii statutari au vândut pârâtei SC C. SRL aceste imobile în perioada celor 3 ani anteriori deschiderii procedurii insolvenţei în scopul sustragerii imobilelor de la urmărirea lor de către creditori.

Recursul declarat de către cumpărătoarea imobilelor S.C.C. SRL Bistriţa Bârgăului, prin administrator judiciar U. IPURL, a fost admis prin decizia nr. 1505/28 aprilie 2009 pronunţată de Curte de Apel Cluj în dosar nr. 2610/112/2007, cu consecinţa casării, în întregime a sentinţei comerciale nr. 37/26.01.2009 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

în considerentele deciziei de casare se reţine că susţinerile lichidatorului judiciar în sensul că se impune anularea contractului de vânzare-cumpărare a unui imobil proprietatea debitorului SC C.l. SRL către pârâta-recurentă SC C. SRL Bistriţa, întemeiate pe disp. art. 79 şi respectiv art. 80, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 85/2006, întrucât transferul patrimonial a avut loc în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii în scopul sustragerii imobilului de la urmărirea lui de către creditori, constituie şi motivarea

hotărârii judecătorului sindic preluată fără nici un fel de analiză şi critică, motiv pentru care Curtea apreciază că în speţă nu a avut loc o cercetare în fond a cauzei deoarece practic hotărârea judecătorului sindic este nemotivată şi în aceste condiţii este imposibilă exercitarea controlului judiciar.

Se mai reţine că potrivit art. 261 pct. 5 C. pr. civ. hotărârea va trebui să cuprindă în mod obligatoriu motivele de drept şi de fapt care au format convingerea instanţei, cum şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor. Cum în speţă, judecătorul a preluat fără rezerve susţinerile lichidatorului judiciar fără a face o analiză riguroasă a textelor de lege invocate în raport de probele administrate în cauză, hotărârea pronunţată este lovită de nulitate absolută făcând astfel imposibilă examinarea cauzei de către instanţa de recurs.

în temeiul probatoriului administrat, văzând considerentele deciziei de casare, se reţin în fapt următoarele:

Prin sentinţa comercială nr. 6 din 11 ianuarie 2008 pronunţată de către Tribunalul Bistriţa-Năsăud a fost admisă cererea creditorului DGFP BN şi în consecinţă s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC C.I., fiind desemnat administrator judiciar L.E. SPRL Bistriţa.

în exercitarea îndatoririlor legale ce îi revin administratorul judiciar desemnat a formulat şi înregistrat la 22 septembrie 2008 acţiune în anularea transferurilor patrimoniale întemeiat pe dispoziţiile art. 79 şi art. 80 alin. 1, lit. c) din Legea nr. 85/2006, solicitând în concret anularea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2626 din 29 iunie 2006 de notarul public V.M. prin care SC C I. SRL, prin administratorii statutari pârâţii H.C.A. şi H.N., au vândut pârâtei SC C. SRL, prin administrator imobilele de natură grădină în suprafaţă de 2000 mp, construcţii compuse din: la parter: brutărie, laborator cofetărie, depozit făină, hol, vestiar, grupuri sanitare, sală expediţie, birou, rampă magazin; la etaj: hol, magazie, birou, oficiu, grup sanitar, terasă, sală de şedinţe; la mansardă: spaţiu de locuit, la preţul de 860.000 lei achitat la data perfectării contractului. în motivarea acţiunii lichidatorul judiciar arată că administratorii statutari ai vânzătoarei, au vândut aceste imobile în perioada celor 3 ani anteriori deschiderii procedurii insolvenţei, în scopul sustragerii lor de la urmărirea creditorilor. în drept sun invocate dispoziţiile art. 79 şi 80 din Legea nr. 85/2006.

Pârâta-cumpărătoare SC C. SRL, aflată în procedura insolvenţei, nu s-a prezentat în instanţă şi nu a formulat apărări în scris.

Potrivit disp. art. 79 din Legea nr. 85/2006, cu modificările ulterioare, administratorul judiciar, sau după caz, lichidatorul judiciar poate introduce la judecătorul sindic acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor, în cei trei ani anterior deschiderii procedurii.

Pentru admisibilitatea acţiunii dispoziţiile art. 81 din aceeaşi lege dispun că o asemenea acţiune poate fi formulată în termen de 1 an de la data expirării termenului stabilit pentru întocmirea raportului prevăzut de art. 20 alin. 1 lit. b); dar nu mai târziu de 18 luni de la data deschiderii procedurii.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 80 alin. 1 din aceeaşi lege, lichidatorul judiciar poate formula şi introduce la judecătorul sindic acţiuni pentru anularea constituirilor ori a transferurilor de drepturi patrimoniale de către terţi şi pentru restituirea de către aceştia a bunurilor transmise şi a rulării altor prestaţii, realizate de către debitor prin una sau mai multe modalităţi, din cele înscrise la lit. a)-g).

Faţă de aceste considerente, instanţa reţine că acţiunea în anularea transferurilor patrimoniale formulată de către lichidatorul judiciar, îndeplineşte condiţiile de termen statuate de dispoziţiile art. 81 din lege şi are drept temei juridic dispoziţiile art. 80 alin.

1, lit. c) din aceeaşi lege.

Potrivit acestui text, acţiunea în anularea transferurilor patrimoniale către terţi, are drept obiect actele de transfer de proprietate încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii insolvenţei, cu intenţia tuturor părţilor implicate în acestea de a sustrage bunurile de la urmărirea de către creditori sau de a leza în orice fel drepturile acestora.

Aşa fiind, prin prisma acestor reglementări legale, rezultă cu claritate faptul că nu toate transferurile patrimoniale efectuate de debitoare în cei 3 ani anterior deschiderii procedurii sunt susceptibile de anulare, ci numai acele transferuri efectuate cu rea-credinţă, respectiv cu intenţia tuturor părţilor implicate de a sustrage aceste bunuri de la urmărirea lor de către creditori sau de a leza drepturile acestora.

în speţă, deşi transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor indicate în acţiune s-a făcut în termenul de 3 ani anterior deschiderii procedurii, preţul încasat de 860.000 lei apare ca preţ serios nefiind o dispoziţie vădită între prestaţii, că aceste sume au fost folosite de către societate pentru plata unor datorii scadente. Din materialul probator administrat, nu rezultă că această înstrăinare de drepturi patrimoniale ar fi fost făcută cu intenţia părţilor implicate de a sustrage bunurile respective de la urmărirea creditorilor sau că ar leza în vreun fel drepturile şi interesele acestora.

în temeiul acestor considerente, având în vedere şi dispoziţiile art. 82 din Legea nr. 85/2006, potrivit cărora nu se va putea cere anularea unui transfer cu caracter patrimonial făcut de debitor în cursul desfăşurării normale a activităţii sale curente, instanţa în temeiul dispoziţiilor legale mai sus arătate, va respinge ca fiind neîntemeiată acţiunea formulată de către lichidatorul judiciar al debitoarei SC C.l. SRL, având obiect anularea contractului de vânzare-cumpărare autentic nr. 2626/29.06.2006 (judecător Părăuan loan).