Actiune în constatare. Cauze de nulitate absoluta a actelor juridice Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


Reclamantul D. G. C. a chemat în judecata pe pârâtii O.C.P.I.P., P. S. -prin primar, F. E., F. E., M. C. T. si M. A. pentru ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna: -constatarea nulitatii absolute partiale a titlului nr.21/…si a actelor subsecvente, respectiv contractul de vânzare-cumparare nr.330/… în sensul desfiintarii mentiunii “drept de folosinta indiviz” din aceste acte; – constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate al pârâtilor F. în ceea ce priveste dreptul de proprietate asupra suprafetei de teren de 41 m.p. situata în or.S., str…., nr… judetul …; -rectificarea cartii funciare nr.278 în sensul de a se radia mentiunea drept de folosinta indiviz si a se întabula dreptul lui de proprietate în cartea funciara asupra imobilului.

În motivarea actiunii reclamantul a aratat ca prin hotarâre judecatoreasca, definitiva si irevocabila i s-a retrocedat imobilul situat în or.S, str…., nr.,judetul … iar întabularea dreptului de proprietate al pârâtilor F. este eronata, reclamantul fiind proprietarul întregii suprafetei de teren. S-a mai aratat ca în anul 1974 prin decizia nr.35 a Consiliului Popular al orasului S. s-a dispus atribuirea catre pârâtul M. C. a dreptului de folosinta asupra terenului în suprafata de 41 m.p. situat în orasul S., str…., nr… în anul 1973 pârâtul M. a cumparat imobilul cu precizarea ca i se atribuie în folosinta cota indiviza de 100% din terenul de 41 m.p. iar în anul 1974 s-a emis titlul de proprietate nr.21/…în care se arata ca suprafata de 41 m.p. se afla în indiviziune, desi actele anterioare nu prevedeau starea de indiviziune. S-a mai aratat ca în anul 2000 pârâtii F. au cumparat de la pârâtii M. constructia situata la adresa anterior aratata si în contract se mentioneaza din nou ca suprafata de 41 m.p. se afla în indiviziune. Reclamantul a mai aratat ca actele de proprietate care au fost emise cu nerespectarea deciziei administrative nr.35/… – sunt lovite de nulitate absoluta partiala în privinta mentiunii “în indiviziune”; s-a mai aratat ca titlul de proprietate al pârâtilor F… a fost emis în anul 2005 când imobilul se afla în prim proces de revendicare.

În dovedirea actiunii reclamantul a solicitat probe cu înscrisuri si expertiza tehnica de specialitate constructii si în drept si-a întemeiat actiunea pe disp. art.5 si 1008 Cod civil, art.35/1 si art.36 din Legea nr.7/1996.

Pârâtii M. C. T. si M. A. au formulat întâmpinare, fila 40 prin care au solicitat respingerea actiunii deoarece la data vânzarii locuinta si terenul nu erau grevate de nicio sarcina în cartea funciara; de asemenea au invocat lipsa calitatii lor procesuale solicitând scoaterea lor din cauza.

Pârâtii F. E. si E. au formulat întâmpinare, file 50-53 prin care au invocat exceptiile: – necompetentei materiale a Judecatoriei Sinaia în raport de disp. art.1 alin.1 din Legea nr.554/2004 considerând competent Tribunalul Prahova- Sectia de Administrativ; – prescriptia dreptului material la actiune cu privire la primul capat de cerere în raport de disp. art.45 din Legea nr.10/2001, actiunea fiind introdusa peste termenul legal care s-a împlinit în luna august 2002; pe fond pârâtii au solicitat respingerea actiunii deoarece titlul lor de proprietate a fost emis cu respectarea dispozitiilor legale prevazute de legea nr.18/1991-rep. , nu exista cazuri de nulitate în raport de art.III alin.1 lit.c din Legea nr.169/1997- modificata, iar capatul trei de cerere sa fie respins ca ramas fara obiect.

Prin Încheierea data în sedinta publica din 10 aprilie 2008, fila 73-74, instanta a respins ca neîntemeiate exceptiile invocate de pârâtii F., respectiv necompetenta materiala a Judecatoriei Sinaia si prescriptia dreptului la actiune referitoare la primul capat de cerere- cu motivarea inserata în cuprinsul acelei Încheieri.

La termenul din 24 aprilie 2008, fila 52 în raport de precizarea reclamantului s-a dispus introducerea în cauza a C. L. Sinaia si Judeteana Prahova de aplicarea Legii nbr.18/1991 -rep. si Orasul Sinaia- prin primar si Consiliul Local al orasului Sinaia.

Prin Încheierea data în sedinta publica din 22 mai 2008, fila 58-59 au fost unite cu fondul cauzei exceptiile: – lipsei calitatii procesuale pasive invocate de pârâtul O.C.P.I.Prahova pentru primele doua capete de cerere si inadmisibilitatea capatului trei de cerere; prescriptia dreptului la actiune pentru capatul trei de cerere- invocata de pârâtii F..

În prezenta cauza partile au depus înscrisuri si la cererea reclamantului si a pârâtilor F. a fost efectuata expertiza tehnica de specialitate constructii de catre expert P. D., file 184-187 si raspuns la obiectiuni, filele 206-208.

Din examinarea probatoriului administrat în cauza instanta retine urmatoarele:

Sub un prim aspect cel al exceptiilor invocate se constata urmatoarele:

– exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtilor M. C. T. si A.- invocata de catre acestia- urmeaza a fi respinsa ca neîntemeiata deoarece pârâtii au calitatea de parti contractante, respectiv vânzatori în contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr.330/… la B.N.P. I. D. , file 42-43- pentru care se solicita constatarea nulitatii absolute partiale;

– exceptia inadmisibilitatii capatului trei de cerere – exceptie invocata de catre pârâtul O.C.P.I.Prahova urmeaza a fi respinsa ca neîntemeiata deoarece chiar prin hotarârea de fata reclamantul solicita rectificarea cartii funciare asa încât iar în cazul în care aceasta cerere s-ar admite ar urma ca la ramânerea irevocabila a hotarârii sa se procedeze la respectiva rectificare;

– exceptia prescriptiei dreptului la actiune pentru capatul trei de cerere respectiv pentru capatul de cerere privind rectificarea cartii funciare urmeaza de asemenea sa fie respinsa ca neîntemeiata deoarece dispozitiile art.36 din Legea nr.7/1996 nu sunt incidente în cauza; astfel actiunea în rectificare poate fi formulata în termen de 3 ani de la data înregistrarii cererii de înscriere formulata de dobânditorul nemijlocit al dreptului a carui rectificare se cere, afara de cazul când dreptul material la actiune a de fond nu s-a prescris. În cauza de fata dreptul material la actiunea de fond nu s-a prescris dupa cum s-a constatat la termenul din 10 aprilie 2008, fila 73-74, când a fost respinsa exceptia prescriptiei dreptului la actiune referitoare la primul capat de cerere ; pe de alta parte dispozitiile legale invocate nu-si gasesc aplicarea în cauza deoarece pârâtii F. nu au dobândit prin act juridic cu titlu oneros terenul în litigiu, prin contractul de vânzare-cumparare nu s-a înstrainat teren ci s-a specificat ca acesta în suprafata indiviza de 41 m.p. este domeniul privat al Primariei orasului Sinaia atribuit în folosinta care se transmite cum,paratorului urmând regimul juridic prevazut de legea nr.18/1991-rep. Prin contract pârâtilor F. li s-a transmis numai dreptul de folosinta asupra terenului.

– exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a O.C.P.I. Prahova invocata de acesta pentru primele doua capete de cerere- este întemeiata deoarece aceasta institutie nu este parte în actele a caror nulitate absoluta se cere a se constata însa acest pârât nu poate fi scos din cauza deoarece are calitate procesuala pentru capatul al treilea de cerere respectiv rectificarea cartii funciare.

Pe fondul cauzei se retin urmatoarele:

Prin sentinta civila nr.423/ pronuntata în dosarul civil nr.9416/ al Tribunalului Prahova, ramasa definitiva si irevocabila, file 23-26 reclamantului i s-a retrocedat imobilul situat în or.Sinaia, str…, nr….judetul Prahova compus din teren în suprafata de 75o m.p. si constructii respectiv apartamentele care au format obiectul contractelor de vânzare-cumparare încheiate între vânzatorul …… si cumparatorii S.A., B.B.C. si M.V..

Prin decizia nr.35/…. a Consiliului Popular al orasului Sinaia, fila 7 s-a atribuit pârâtului M.C. în folosinta pe durata existentei constructiei terenul în suprafata de 41 m.p. aferent locuintei, teren situat în or.Sinaia, str….., nr…. judetul Prahova.

Prin contractul de vânzare cumparare nr.111/…. fila 16, pârâtii M. C. T. si A. au cumparat de la O.J.C.V.L. Prahova locuinta situata la adresa susmentionata si s-a atribuit cumparatorului în folosinta pe durata existentei constructiei terenul aferent de 41 m.p. respectiv cota indiviza de 100% potrivit deciziei Comitetului Consiliului Popular Sinaia, decizie anterior mentionata.

Prin titlul de proprietate nr. 21/…., emis în temeiul legii nr.4/1973 pârâtii M. au dobândit dreptul de proprietate asupra locuintei compusa din 2 camere, bucatarie, baie si W.C. în suprafata construita de 51,98 m.p. situat la adresa anterior mentionata si dreptul de folosinta asupra terenului de 41 m.p. în indiviziune, în baza deciziei nr.35….

Ulterior prin contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 330… la B.N.P. , fila 42-43 , pârâtii M.- soti au vândut pârâtilor F.- soti , locuinta anterior mentionata cu nr. cadastral provizoriu 278 iar terenul aferent locuintei în suprafata indiviza de 41 mp. fiind domeniul privat al Primariei orasului Sinaia atribuit în folosinta se transmite cumparatorilor, urmând regimul juridic prevazut de legea nr.18/1991-rep.

La data de 18.11.2002 Comisia Judeteana Prahova pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a emis titlul de proprietate nr.81690, fila 54 pe numele pârâtului F. E. si s-a constituit dreptul de proprietate pentru 41 m.p. indiviz din suprafata nespecificata în or.Sinaia cu vecinatatile anume indicate în titlu.

Reclamantul invoca drept cauza de nulitate a titlului nr.21… si a actelor subsecvente respectiv contractul de vânzare cumparare nr. 330/…- lipsa ori nevalabilitatea autorizatiei administrative. În cauza nu opereaza acest motiv de nulitate deoarece a fost emisa decizia autoritatii administrative, în speta decizia nr.35… a Consiliului Popular al orasului Sinaia pentru o suprafata de teren de 41 m.p. iar împrejurarea ca a fost emisa pentru un drept de folosinta exclusiv si nu indiviz nu valoreaza lipsa sau nevalabilitate a respectivei decizii; reclamantului îi revenea obligatia de a invoca motivele de nevalabilitate ale acelei decizii în raport de prevederile legale în vigoare la data emiterii sale – ori aceasta obligatie nu a fost îndeplinita asa încât decizia nr.35…întrunea conditiile de valabilitate spre a sta la baza emiterii titlului de proprietate nr.21…..

Sub un alt aspect urmeaza a se retine ca la solicitarea expresa a instantei reclamantul prin aparator ales a precizat ca temei de drept al actiunii de fata prevederile legii nr.18/1991 cu modificarile ulterioare file 144-145; în aceste conditii referirea la prevederile legii nr.10/2001 formulata de catre aparator cu prilejul dezbaterii pe fond a cauzei nu poate fi luata în considerare si nici nu se pot examina cauze de nulitate în raport de acest act normativ din moment ce temeiul legal al actiunii de fata a fost expres indicat ca fiind legea nr.18/1991 cu modificarile ulterioare, iar pe de alta parte reclamantul nu si-a modificat niciodata actiunea în sensul invocarii prevederilor legii nr.10/2001.

Titlul de proprietate al pârâtilor F.nr. 81690….fila 64 a fost emis cu respectarea disp., art.36 alin.2 din Legea nr.18/1991-rep. potrivit carora terenurile proprietate de stat, situate in intravilanul localitatilor, atribuite, potrivit legii, in folosinta vesnica sau in folosinta pe durata existentei constructiei, in vederea construirii de locuinte proprietate personala sau cu ocazia cumpararii de la stat a unor asemenea locuinte, trec, la cererea proprietarilor actuali ai locuintelor, in proprietatea acestora, integral sau, dupa caz, proportional cu cota detinuta din constructie.

Asa fiind precum si, fata de precizarea expresa a reclamantului referitoare la temeiul de drept al actiunii urmeaza ca motivele de nulitate sa fie examinate în raport de prevederile art.III alin.1 dinb Legea nr.169/1997 pentru modificarea si completarea legii fondului funciar nr.18/1991. Astfel se retine ca acest text de lege prevede expres si limitative cauzele în care sunt lovite de nulitate absoluta potrivit dispozitiilor legislatiei civile aplicabile la data încheierii actului juridic anume acte emise cu încalcarea prevederilor legii fondului funciar nr.18/1991, fiind prevazute un nr. de opt situatii în care opereaza aceasta nulitate absoluta.

Reclamantul sustine în actiune ca titlul de proprietate emis pe numele pârâtilor F. este lovit de nulitate absoluta deoarece la data eliberarii exista un process de revendicare a terenului. Sustinerea reclamantului urmeaza a fi verificata prin prisma disp. art.III alin. 1 lit.c din Legea nr.169/1997 potrivit carora actele de constituire a dreptului de proprietate în intravilanul localitatilor pe terenurile revendicate de fostii sunt lovite de nulitate absoluta, cu exceptia celor atribuite conform art.23 din prezenta lege.

Verificând actele dosarului se constata ca titlul de proprietate al pârâtilor Flautistu a fost emis la data de 18.11.2002 iar reclamantul a introdus pe rolul Tribunalului Prahova actiunea sa în revendicare, aceasta fiind înregistrata sub nr.9416/2002, fara a exista dovezi din partea reclamantului în sensul în care actiunea în revendicare se afla pe rolul instantei la momentul eliberarii titlului de proprietate; obligatia procesuala de a dovedi acest aspect îi incumba reclamantului în raport de disp. art.1169 cod civil.

Anterior retrocedarii imobilului prin sentinta nr.423/2003 a Tribunalului Prahova reclamantul formulase cerere pentru restituirea în natura a imobilului care a fost solutionata în temeiul legii nr.112/1995 în sensul respingerii cererii iar ulterior reclamantul a introdus pe rolul Judecatoriei Câmpina o actiune în revendicare care a fost respinsa în mod irevocabil la data de 12 august 1999. Fata de aceasta situatie de fapt sustinerea reclamantului în sensul ca titlul de proprietate a fost emis cu nerespectarea legilor în vigoare, când imobilul avea o situatie juridica neclara si aflându-se în plin process de revendicare – nu poate fi retinuta de instanta din moment ce nu a fost dovedita.

Nici dispozitiile art.III alin.1 lit.a din Legea nr.169/1997 nu sunt aplicabile în cauza deoarece constituirea dreptului de proprietate s-a facut în favoarea pârâtilor Flautistu – persoane fizice care erau îndreptatite la aceasta, potrivit art.36 alin.2 din Legea nr.18/1991- rep. – act normative anterior invocat.

Concluzionând instanta constata în raport de considerentele de fapt si de drept invocate ca actiunea civila de fata este neîntemeiata sub toate capetele de cerere si va fi respinsa ca atare neexistând cauze de nulitate absoluta care sa afecteze actele juridice anterior analizate si mentionate ca atare în actiunea introductiva.

1