Acţiune în constatarea nulităţii absolute a hotărârii Consiliului de administraţie al Asocierii în participaţiune privind excluderea unui asociat Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


Codul comercial reglementează asocierea în participaţiune – art. 251- 256- lăsând părţilor să determine prin contractul de asociere, forma, întinderea şi condiţiile asocierii.

Secţia comercială şi administrativ fiscal – Decizia civilă nr.55/A/3 aprilie 2006

Reclamanta S.C. B.T.T. Tr. Srl Deva a chemat în judecată pârâtele S.C. T.T. SRL Deva, S.C. V. SRL Deva şi S.C. O.T. SRL Deva solicitând să se constate nulitatea absolută a Hotărârii Consiliului de Administraţie al Asocierii în participaţiune încheiată de părţi, restabilirea graficului de transport şi obligarea pârâtelor să respecte toate clauzele contractului de asociere.

Prin sentinţa nr.1141/CA/ 30 noiembrie 2005 Tribunalul Hunedoara – secţia comercială şi contencios administrativ a respins acţiunea reclamantei ca neîntemeiată.

Instanţa de fond a reţinut în considerentele acestei sentinţe că Asocierea în participaţiune a continuat să existe şi după denunţarea ei de către pârâţi, continuând activităţile de transport iar hotărârea atacată era de competenţa Consiliului de administraţie potrivit clauzelor contractului de asociere iar însăşi reclamanta a încălcat Regulamentul de transport în exploatarea autovehiculului după ce anterior a fost de acord cu redimensionarea parcului de autovehicule.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta solicitând schimbarea hotărârii atacate în sensul admiterii acţiunii aşa cum a fost formulată invocând în motivele de apel faptul că instanţa de fond a interpretat greşit prevederile contractului de asociere în participaţiune când a reţinut că hotărârea de excludere a unei părţi este de competenţa Consiliului de administraţie şi nu-a Adunării generale iar în fapt prin excluderea autovehiculului proprietatea reclamantei de la efectuarea transporturilor singurul bun cu care reclamanta participă la asociere s-a realizat efectiv excluderea reclamantei din asociaţie.

În urma examinării sentinţei atacate în raport cu motivele de apel invocate de reclamantă şi actele dosarului instanţa de apel a reţinut că sentinţa primei instanţe este legală şi temeinică astfel că apelul se impune a fi respins ca nefondat pentru următoarele considerente:

Codul comercial reglementează prin articolele 251-256 Asocierea în participaţiune lăsând părţilor dreptul să reglementeze prin contractul încheiat forma, întinderea şi condiţiile asocierii sub acest aspect participanţii la asociere respectiv părţile din proces au reglementat prin contractul încheiat atât competenţa consiliului de administraţie cât şi condiţiile de retragere sau excludere a unui asociat.

Ca urmare, redimensionarea parcului de autovehicule şi excluderea autovehiculului adus în Asociaţie de către reclamantă pentru încălcarea regulamentului de transport este de competenţa Consiliului de administraţie al Asociaţiei în participaţiune conform clauzei înscrisă în articolele 6.31- lit.1 din contract reprezentând o problemă de funcţionare curentă a asocierii şi nu de competenţa Adunării generale.

Excluderea autovehiculului reclamantei de la efectuarea transporturilor nu echivalează cu excluderea reclamantei din Asociaţie, atât timp cât Consiliul de administraţie prin hotărârea de excludere a autovehiculului de la efectuarea transporturilor nu a decis totodată şi excluderea reclamantei urmând ca statutul acesteia să fie reglementat ulterior de către asociaţi conform clauzelor contractului de asociere în participaţiune.

Faţă de aceste considerente s-a apreciat de către instanţa de apel că nu sunt motive de schimbare sau desfiinţare a sentinţei atacate şi în consecinţă apelul reclamantei se impune a fi respins ca nefondat conform prevederilor art.296 Cod pr. civilă.