Acţiune în exercitarea controlului de legalitate al actelor administrative, exercitat de instituţia prefectului. Acordarea scutirilor la plata chiriei societăţilor comerciale, într-un contract de închiriere. Nelegalitate Acte ale autorităţilor publice


Acordarea de scutiri de la plata chiriei şi a majorărilor de întârziere, unei societăţi comerciale, de consiliul local, depăşeşte sfera înlesnirilor la plată, reglementate prin art. 125 C.pr.fisc., sumele datorate de agentul economic constituindu-se ca obligaţie de natură contractuală, iar nu ca taxe şi impozite, astfel cum sunt definite de Codul fiscal.

Motivul invocat, al existenţei unor calamităţi naturale, putea conduce doar la aplicarea procedurii legale prevăzute de Legea nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 387/CA din 8 septembrie 2008

Prin sentinţa civilă nr. 262/CA din 22 februarie 2008, pronunţată de Tribunalul Iaşi au fost respinse excepţiile invocate de Consiliul Local Paşcani Judeţul Iaşi privind inexistenţa unui interes legitim public al reclamantei şi a unui drept recunoscut de lege şi care să nu fi fost vătămat şi lipsa calităţii procesuale pasive a pârâtului Consiliul Local al Municipiului Paşcani, jud. Iaşi.

A fost admisă acţiunea formulată de reclamantul Prefectul Judeţului Iaşi, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului Paşcani.

A fost anulată Hotărârea nr.145 din 19 septembrie 2007 a Consiliului Local Paşcani.

S-a respins cererea de intervenţie în interes alăturat formulată de intervenienta SC „A.L.P.” SA

Pentru a se pronunţa astfel instanţa de fond a reţinut că acţiunea a fost promovată de Prefectul Judeţului Iaşi în conformitate cu disp. art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, reactualizată şi ale dispoziţiilor art. 24 alin. 1 lit. f din Legea nr. 340/2004 modificată, dispoziţii legale care îi conferă acestuia legitimare procesuală activă, în calitate de reprezentant al Guvernului pe plan local şi ca „garant al respectării legii şi a ordinii publice la nivelul local” (art. 1 alin. 3 din Legea nr. 340/2004), dincolo de limitările prevăzute de dispoziţiile Legii nr. 554/2004 privind interesul legitim al acestuia.

De asemenea, în mod corect în calitate de pârât, a fost chemat în cauză Consiliul Local Paşcani, în calitate de emitent al actului administrativ atacat.

Hotărârea nr. 145 din 19 septembrie 2007 a Consiliului Local Paşcani are ca obiect scutirea la plată pentru sumele datorate de SC „A.L.P.” SA Paşcani cu titlul de chirie datorată pentru anii 2002, 2003, 2005 şi 2007 şi a tuturor majorărilor de întârziere, datorate pentru neplata în termen a obligaţiilor din contractul de închiriere nr. 24/1997.

Ori, din analiza dispoziţiilor art. 125 din Codul de procedură fiscală, rezultă că, în ceea ce priveşte chiria, creditorii bugetari pot acorda doar înlesniri la plată, de natura eşalonărilor şi amânărilor.

Scutirea de la plata unor astfel de obligaţii se pot acorda, în condiţiile art. 125 lit. e, numai pentru impozite şi taxe locale.

Aşa fiind, chiar dacă chiria a fost prevăzută la art. 125 din Codul de procedură fiscală, ca obligaţie fiscală, aceasta nu se încadrează în categoria obligaţiilor fiscale definite de dispoziţiile art. 22 din acelaşi act normativ.

Ca urmare, acordarea de „scutire” de la plata chiriei pentru anii 2002, 2003, 2005 şi 2007 şi a majorărilor aferente acestei sume în ceea ce priveşte pe debitorul SC „A.L.P.” SA Paşcani, depăşeşte sfera înlesnirilor la plată, astfel cum au fost determinate de dispoziţiile art. 125 din Codul de procedură fiscală.

În consecinţă, Hotărârea Consiliului Local Paşcani nr. 145 din 19 septembrie 2007, prin care s-a luat această măsură administrativă, este lovită de nulitate absolută.

Hotărârea atacată este nelegală şi din punct de vedere al aplicării dispoziţiilor art. 125 din O.G. nr. 92/2003, întrucât, potrivit alin. 4 din acest articol, pentru acordarea înlesnirilor la plată, creditorii bugetari locali vor cere debitorilor constituirea de garanţii (după procedura prevăzută de art. 126 şi urm. C.pr.fisc.).

Curtea a respins cererile de recurs formulate de Consiliul Local Paşcani şi SC „A.L.P.” SA Paşcani pentru următoarele considerente.

Acţiunea promovată de Prefectul Judeţului Iaşi în temeiul dispoziţiilor art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi art. 19, alin. 1, lit. e) din Legea nr. 340/2004 republicată îi conferă legitimare procesuală activă, în cavitatea sa de reprezentant al Guvernului pe plan local şi de „garant al respectării legii şi a ordinii publice la nivel local”.

Prin Hotărârea nr. 145 din 19 septembrie 2007, Consiliul Municipal Paşcani aprobă scutirea la plată pentru sumele datorate de către SC „A.L.P.” SA Paşcani bugetului local gl municipiului Paşcani, reprezentând chiria datorată pentru anii 2002, 2003, 2005 şi 2007 şi a tuturor majorărilor de întârziere datorate pentru neplata în termen a obligaţiilor din contractul de închiriere nr. 24/1997.

Actul administrativ în discuţie a fost adoptat cu nerespectarea art. 125, alin. 2 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Art. 125 din Codul de procedură fiscală prevede înlesnirile la plata obligaţiilor fiscale ce pot fi acordate la cererea temeinic justificată a debitorilor, persoane fizice sau juridice, creditorii bugetari locali, de către autorităţile administraţiei publice locale care administrează aceste bugete.

Pentru obligaţiile bugetare restante pe care le administrează, autorităţile publice locale pot acorda, potrivit art.125 lit.a) şi b) din Codul de procedură fiscală doar eşalonări sau amânări la plata chiriilor, iar conform lit.e) din acelaşi act normativ pot fi acordate scutiri sau reduceri numai pentru impozite şi taxe locale, în condiţiile legii.

„Acordarea de scutire de la plata chiriei pentru anii 2002, 2003, 2005 şi 2007 şi a majorărilor aferente acestei sume în ceea ce priveşte debitorul SC „A.L.P.” SA Paşcani, depăşeşte sfera înlesnirilor la plata, astfel cum au fost determinate de dispoziţiile art. 125 din Codul de procedură fiscală.”

Sumele datorate de SC „A.L.P.” SA Paşcani bugetului local al municipiului Paşcani sunt obligaţii de natură contractuală, asumate prin contractul de închiriere nr.24/1997 şi nu reprezintă impozite sau taxe locale aşa cum sunt definite de Codul Fiscal.

Conform documentaţiei care a stat la baza adoptării hotărârii de către Consiliul Local Paşcani, aceasta este fundamentată pe acordarea de facilităţi fiscale în temeiul Codului de procedură fiscală pentru calamităţile naturale care au afectat societatea pe parcursul mai multor ani, iar prin cererea formulată de SC „A.L.P.” SA Paşcani este motivată pentru scutirea la plata chiriei de pierderile suferite de societate ca urmare a calamităţilor naturale.

Legea nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură prevede procedura de constatare şi stabilire a despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură, precum şi drepturile şi obligaţiile producătorilor agricoli în astfel de situaţii. În cauză există reglementarea legală specială pentru cazurile de calamităţi naturale în agricultură, iar la nivelul judeţului este organizată structura necesară în vederea constatării şi acordării despăgubirilor aferente.

Deoarece în cauză este închirierea unei suprafeţe de teren agricol şi dacă chiriaşul „nu s-a putut folosi de bunul închiriat” pentru că acesta „a fost impropriu scopului şi obiectului contractului de închiriere”, ca urmare a calamităţilor naturale se impunea executarea contractului de către părţi şi întocmirea documentaţiei în vedere obţinerii de despăgubiri pentru suprafeţe de teren stabilite ca fiind calamitate, pentru fiecare an calendaristic în parte şi nu scutirea totală la plată a SC „A.L.P.” SA Paşcani pentru chiria datorată pentru anii 2002, 2003, 2005 şi 2007 şi a tuturor majorărilor de întârziere datorate pentru neplata în termen a obligaţiilor din contractul de închiriere nr. 24/1997.