Acţiune întemeiată pe prevederile Legii nr. 341/2004.


Lipsa titlului prevăzut de Legea nr. 42/1990

– Legea nr. 554/2004: art. 1 alin. (1)

– Legea nr. 341/ 2004: art. 3 alin. (2)

– Hotărârea Guvernului nr. 1412/2004: art. 7

Este nefondată acţiunea de obligare a pârâtului SSPRD în măsura în care reclamantul nu are un titlu emis potrivit Legii nr. 42/1990.

(Sentinţa civilă nr. 489 din 9 noiembrie 2010, Secţia administrativ şi fiscal, R.O.)

Prin acţiunea precizată reclamantul persoană fizică a chemat în judecată pe pârâtul Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 solicitând obligarea acestuia să emită un răspuns referitor la plângerea nr. 64, împotriva adresei nr. 18/4764 din 24 iulie 2009 şi, pe cale de consecinţă să îşi revoce poziţia exprimată în adresa cu nr. 18/4764 din 24 iulie 2009; să se dispună obligarea, la soluţionarea favorabilă a dosarului reclamantului A.V.I., având nr. 20148 şi, pe cale de consecinţă, preschimbarea certificatului de luptător pentru victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989 – remarcat prin fapte deosebite, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 314/2004, în temeiul art. 1, 10 şi 11 din Legea nr. 554/2004, a Decretului-Lege nr. 110/1991, art. 2 anexa 1 din Legea nr. 42/1990, art. 3 şi 5 din Legea nr. 341/2004. şi normele de aplicare ale acesteia aprobate prin H G. nr. 1412/2004.

Prin sentinţa civilă nr. 489 din 9 noiembrie 2010 pronunţată în dosarul nr. 766/ 59/2010, Curtea de Apel Timişoara a respins ca nefondată acţiunea, constatându-se că reclamantul s-a adresat pârâtului SSPRD la data de 11 noiembrie 2005 cu solicitarea de a i se preschimba certificatul de luptător pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, remarcat pentru fapte deosebite, în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004 privind recunoştinţa faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987.

în susţinerea cererii, reclamantul a depus la pârât, alături de alte acte, „Diploma pentru merite deosebite în Revoluţia României”, acordată de Preşedintele României conform Decretului nr. 110/1991.

Urmare la cerere, pârâtul SSPRD a respins soluţionarea sa favorabilă, prin adresa nr. 18/4764/24.VII.2009, arătând că, potrivit art. 7 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 314/2004, aprobate prin H.G. nr. 1412/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin acordarea titlurilor se înţelege preschimbarea certificatelor doveditoare emise în perioada 1990-1997, iar nu acordarea de noi titluri sau calităţi de revoluţionar.

Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 sau Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989 au fost singurele abilitate a face propuneri pentru atribuirea acestor titluri celor care prezentau documentele din care să rezulte faptele deosebite săvârşite de solicitant pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, comisii care şi-au încetat activitatea, ultima la 13 mai 1997.

Potrivit prevederilor legale în vigoare, Comisia SSPRD şi CPRD nu au abilitare necesară să atribuie noi calităţi şi titluri de luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, Legea nr. 341/2004 stabilind în mod clar că SSPRD are obligaţia de a verifica şi preschimba certificatele atribuite de comisiile abilitate.

Dosarul nr. 20184 din 11 septembrie 2005, a fost analizat în plenul Comisiei SSPRD, care nu l-a validat deoarece din dosar au lipsit certificatul eliberat de Comisia pentru Cinstirea şi Sprijinirea Eroilor din Decembrie 1989 şi brevetul atribuit prin Decretai Preşedintelui României.

Pârâtul verificând a constatat că reclamantul nu a avut niciodată titlul de luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, pe care îl solicită prin cererea depusă la dosarul mai sus menţionat.

Art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 prevede că pentru cinstirea memoriei celor care şi-au jertfit viaţa şi în semn de gratitudine faţă de cei care au luptat pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, se instituie următoarele titluri:

a) Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989 – atribuit celor care s-au jertfit în lupta pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 sau au decedat în legătură cu aceasta;

b) Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989:

1. Luptător Rănit – atribuit celor care au fost răniţi în luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta;

2. Luptător Reţinut – atribuit celor care au fost reţinuţi de forţele de represiune ca urmare a participării la acţiunile pentru victoria Revoluţiei;

3. Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite – atribuit celor care, în perioada 14 –

25 decembrie 1989, au mobilizat şi au condus grupuri sau mulţimi de oameni, au construit şi au menţinut baricade împotriva forţelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanţă vitală pentru rezistenţa regimului totalitar şi le-au apărat până la data judecării dictatorului, în localităţile unde au luptat pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi celor care au avut acţiuni dovedite împotriva regimului şi însemnelor comunismului între 14 şi

22 decembrie 1989;

c) Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 – calitate onorifică.

(2) Titlurile instituite la alin. (1) se vor acorda în condiţiile prezentei legi, avându-se în vedere calităţile şi titlurile atestate, potrivit Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Din coroborarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 341/2004 cu art. 7 din H.G. nr. 1412/2004 rezultă că titlurile enumerate la art. 3 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 341/2004, se pot acorda numai luându-se în considerare titlurile atestate potrivit Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri, adică pârâtul SSPRD are competenţa legală doar de a preschimba certificatele eliberate conform Legii nr. 42/1990, în titlurile prevăzute de noua lege, care prin art. 17 a abrogat integral Legea nr. 42/1990.

Cum reclamantul nu este beneficiarul unui titlu emis în temeiul Legii nr. 42/1990, nu poate beneficia de dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 341/2004, motiv pentru care refuzul pârâtului nu este vătămător în sensul art. 1 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, astfel că acţiunea precizată s-a respins ca nefondată.