Actiune pentru anularea permisului sau de conducere Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


TRIBUNALUL BRASOV

SECTIA A II-A CIVILA, DE ADMINISTRATIV SI FISCAL

SENTINTA CIVILA NR. 4798/CA

Sedinta publica din data de 19.09.2012

Completul compus din:

PRESEDINTE : V.T.-judecator

GREFIER : N.M.

Pe rol fiind judecarea cauzei formulate in baza legii contenciosului administrativ de reclamanta B.E.si pe parata INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI BRASOV, PRIN REPREZENTANT LEGAL, avand ca obiect „anulare act administrativ”.

La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta dl. avocat S.R.pentru reclamanta B.E.lipsa fiind aceasta si reprezentantul paratei Institutia Prefectului Judetului Brasov.

Procedura de citare legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca la dosar se afla depusa la data de 21.08.2012, prin serviciul registratura al instantei, nota de sedinta formulata de parata la care se afla anexat un set de inscrisuri constand in documentatia aferenta actului atacat.

Instanta constata ca nu sunt chestiuni prealabile si acorda cuvantul in probatiune.

Reclamanta, prin reprezentant conventional dl. avocat S.R., solicita admiterea probei cu inscrisurile aflate la dosar.

Instanta, in baza art.167 al.1 Cod procedura civila, admite pentru reclamant proba cu inscrisuri ca fiind pertinenta, concludenta si utila solutionarii cauzei si constata ca acestea se afla depuse la dosar, constata ca nu mai sunt alte cereri de formulat si nici probe de administrat, declara dezbaterile incheiate si in baza art. 150 Cod procedura civila, acorda cuvantul in fond.

Avand cuvantul, reclamanta prin reprezentant conventional dl. avocat S.R., solicita admiterea actiunii astfel cum a fost formulata, fara cheltuieli de judecata si depune la dosar sentinte judecatoresti cu titlu de practica judiciara.

T R I B U N A L U L ,

Deliberand asupra cauzei de fata, constata:

Prin actiunea inregistrata la aceasta instanta sub nr.de mai sus reclamanta B.E.a chemat in judecata pe parata INSTITUTIA PREFECTULUI BRASOV, solicitand anularea ordinului nr.707/5.10.2011 emis de aceasta privind suspendarea dreptului sau de a conduce autovehicule, cu cheltuieli de judecata.

In motivare, reclamantul a aratat ca paratul a formulat o actiune pentru anularea permisului sau de conducere nr. B00331810V, motivat de faptul ca fisa medicala ce a stat la baza eliberarii acestuia nu figureaza ca fiind emisa in evidentele Spitalului Clinic Judetean Brasov, in data de 4 02 2010 fiind sesizat Inspectoratul de Politie al Judetului Brasov, cu privire la efectuarea de cercetari sub aspectul savarsirii de fapte prevazute si pedepsite de art. 291 Codul Penal.

Reclamanta a mai aratat ca in cazul sau nu a fost inceputa urmarirea penala, astfel ca ordinul de suspendare a dreptului sau de a conduce autovehicule nu este legal, in acest sens fiind si dispozitia nr. 221007 din data de 16.06.2010 emisa de catre DRPCIV si a Metodologiei de punere in aplicare a acesteia.

In drept, se invoca dispozitiile art. 1 din legea nr. 554/2004.

In probatiune, reclamanta a depus inscrisuri.

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in valoare de 4 lei si timbru judiciar in valoare de 0,3 lei.

Parata a depus in probatiune actele a carora anulare se solicita si inscrisurile ce au stat la baza emiterii acestora.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

In fapt, prin ordinul nr. 707/5.10.2011 (fila 6) parata Institutia Prefectului Brasov a dispus suspendarea exercitarii dreptului reclamantei de a conduce autovehicule, pana la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti pronuntate in cadrul actiunii inregistrate la data de 30 09 2011 pe rolul Tribunalului Brasov privind anularea permisului de conducere al acesteia.

La data de 30.09.2011 parata Institutia Prefectului Brasov a formulat o actiune prin care a solicitat, in contradictoriu cu reclamanta , anularea permisului de conducere obtinut de aceasta, actiune care a fost respinsa prin sentinta civila nr. 1795/CA/20.03.2012 (fila 51).

La solutionarea actiunii se vor avea in vedere dispozitiile art. 114 din OUG nr. 195/2002, potrivit carora: „anularea permisului de conducere se dispune in urmatoarele cazuri: e) permisul de conducere a fost obtinut cu incalcarea normelor legale, situatie constatata de instanta competenta”.

Art. 103 alin.8 din acelasi act normativ prevede ca „in situatia in care autoritatea emitenta a permisului de conducere a sesizat instanta de judecata potrivit art. 114 alin. (1) lit. e), autoritatea emitenta a permisului de conducere va dispune prin ordin suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule, suspendare ce opereaza pana la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti. In acest caz, titularul este obligat sa se prezinte la unitatea de politie pe raza careia domiciliaza, are resedinta sau, dupa caz, rezidenta normala, in termen de 5 zile de la comunicarea ordinului, pentru a preda permisul de conducere.”

Din aceste dispozitiile legale si din faptul ca paratul a promovat actiunea de anulare a permisului de conducere, rezulta ca paratul a avut temei pentru suspendarea dreptului reclamantului de a conduce pe drumul public.

Insa, din analiza documentelor de la dosar instanta retine ca aparenta dreptului este in favoarea reclamantului, fata de care s-a respins actiunea de anulare a permisului de conducere promovata de catre parata in dosarul nr. 12262/62/2011.

Chiar daca impotriva reclamantei se efectueaza cercetari penale, instanta retine ca impotriva acesteia nu s-a pronuntat o hotarare definitiva de condamnare si nici macar nu s-a inceput urmarirea penala, desi a trecut mai mult de 1 an de la data sesizarii organului de cercetare penala.

Or, atata vreme cat acesta se bucura de prezumtia de nevinovatie, se poate aprecia ca luarea unei masuri impotriva sa in temeiul unei suspiciuni ca ar fi comis o fapta penala reprezinta un caz bine justificat pentru solicitarea anularii actului prin care s-a luat respectiva masura.

Pentru toate aceste considerente si in baza dispozitiilor art. 18 din Legea nr. 554/2004, instanta apreciaza ca actiunea este fondata astfel ca urmeaza a o admite, conform celor de mai jos.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Admite actiunea formulata de reclamanta B.E.cu domiciliul ales in Brasov, bd. I. M., nr. x et. x, cam.x (la av. S.R.), in contradictoriu cu parata INSTITUTIA PREFECTULUI BRASOV, cu sediul in B., bd. E., nr. x.

Anuleaza ordinul nr. 707/5.10.2011 emis de catre parata.

Definitiva.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi, 19.09.2012.

PRESEDINTE, GREFIER,

V. T. N. M.

red.TV/24.09.2012

dact.NM/24.09.2012

4 ex.