Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


Judecătoria Mediaş

Sentinţa civil nr.1869/14.10.2009

Domeniu asociat – Acţiune comercială -somaţie de plată

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Mediaş în data de 3.09.2009 sub nr. x/257/2009 reclamanta SC T. SRL Mediaş a solicitat instanţei obligarea pârâtei Primăria comunei A. la plata sumei de 19.357,96 lei reprezentând diferenţa de plată potrivit facturilor 0402/28.11.2008, 0403/04.12.2008 şi 0410/09.12.2008 reprezentând lucrări topo-cadastrale, precum şi la plata penalităţilor de întârziere de 0,5%/zi datorate potrivit contractului.

În motivarea cererii reclamanta arată că a încheiat cu Primăria A. un acord cadru de servicii nr. 209/7.11.2008 în care se obligă să furnizeze servicii topocadastrale contracost. Deşi a efectuat lucrările respective, pârâta nu a achitat în totalitate contravaloarea lor, astfel că se impune admiterea cererii.

Reprezentată de avocat, pârâta a invocat excepţia lipsei competenţei materiale a Judecătoriei Mediaş, invocând dispoziţiile art. 5 OUG 119/2007 precum şi OUG 34/2006.

Analizând excepţia, instanţa constată următoarele:

În temeiul art. 142 şi următoarele din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţii publice la data de 7.11.2008 între părţi s-a încheiat acordul cadru nr. 209, prin care reclamanta se obligă să presteze contracost Primăriei A. servicii topocadastrale.

Potrivit art. 5 alin. 3 din OUG 119/2007 cererea privind creanţa de plată a preţului rezultând dintr-un contract de achiziţie publică se depune la instanţa de administrativ competentă.

Aşadar, în cauza de faţă se impune admiterea excepţiei necompetenţei materiale a Judecătoriei Mediaş şi declinarea competenţei în favoarea Tribunalului Sibiu – Secţia de contencios administrativ şi fiscal.