Admisibilitate recurs. Nerespectarea procedurii aprobării tacite conform O.U.G. nr.27/2003. Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)


Art.11 alin.3 din O.U.G. nr. 27/2003

Dacă în cauză nu au fost respectate prevederile O.U.G. nr.27/2003 privind aprobarea tacită a documentaţiei PUZ, nu sunt aplicabile nici prevederile art.11 alin.2 din ordonanţă privind caracterul irevocabil al hotărârii, recursul fiind admisibil.

Secţia de administrativ şi fiscal – Decizia nr. 1160/R/CA/28 octombrie 2008

Prin acţiunea în contencios administrativ înregistrată la Tribunalul Hunedoara sub dosar nr.347/97/2008 reclamanţii B.D. şi B.V.S. au chemat în judecată pârâţii Consiliul local S. şi Primarul Oraşului S. solicitând ca prin hotărâre judecătorească să se constate aprobarea tacită a documentaţiei PUZ şi să fie obligat Consiliul Local S. să avizeze favorabil documentaţia nr.22/2006 faza PUZ, iar pârâtul Primarul Oraşului S. să elibereze autorizaţia de construcţie solicitată prin cererea înregistrată sub nr. 13467/29 11 2007 pentru locuinţa familială şi împrejmuire conform documentaţie anexată cererii.

Se solicită şi daune în cuantum de 30000 lei şi cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii reclamanţii susţin că încă din 18 ianuarie 2006 au formulat cerere de deliberare a autorizaţiei de construcţie, fiindu-le eliberat certificatul de urbanism 13/25.01.2006 prin care li s-a impus faza PUZ şi faza PAC.

În ce priveşte documentaţia PUZ arată că în urma avizului 9/21 august 2007 al Consiliului Judeţean H. au completat documentaţia şi s-au adresat-prin societatea care a întocmit-o – pârâtului Consiliul Local S. cu cererea din 24 octombrie 2007 însă nu au primit răspuns, decât abia în 7 decembrie 2007 prin care le-a fost comunicat că în şedinţa din 23 octombrie 2007 nu a fost avizată documentaţia PUZ. Susţin că în cauză este incidentă procedura O.U.G. nr. 27/2003 privind aprobarea tacită pentru că nu li s-a soluţionat cererea în termen şi nu li s-a comunicat neavizarea.

În drept se invocă prevederile art. 6, 7, 9 din O.U.G. nr. 27/2003 şi art. 1 din Legea nr.554/2004.

Prin Sentinţa nr.1156/CA/3 06 2008 Tribunalul Hunedoara-Secţia Contencios Administrativ a admis acţiunea reclamanţilor împotriva pârâţilor Consiliul Local S. şi Primarul Oraşului S.

A constat că a intervenit aprobarea tacită cu privire la faza PUZ şi PAC având ca obiectiv „Locuinţă Familială” şi a obligat Primarul Oraşului S. să elibereze reclamanţilor autorizaţia de construcţie solicitată în termen de 30 de zile.

Pârâţii au fost obligaţi şi la plata sumei de 400 lei cheltuieli de judecată.

S-a respins în rest acţiunea.

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că la cererea reclamanţilor nr.65/24 octombrie 2007 privind aprobarea documentaţiei PUZ, Primarul oraşului S. şi nu Consiliul Local S., comunică reclamanţilor la 30 noiembrie 2007 că nu au obţinut acordul pentru faza PUZ.

Ori în speţă sunt întrunite cerinţele pentru a considera aprobată tacit această documentaţie întrucât cererea reclamanţilor nu a fost soluţionată în 30 de zile şi nici nu li s-a notificat necesitatea completării documentaţiei conform art. 5 şi 6 din O.U.G. nr.27/2003.

În aceste condiţii s-a apreciat că reclamanţilor nu le-a fost comunicată în termen modalitatea de soluţionare a cererii de aprobare a PUZ şi PAC şi nici nu le-a fost notificată vreo neregularitate a documentaţiei, astfel că potrivit art.9 al.3, art.11 alin.2 din O.U.G. nr.27/2003 acţiunea este fondată pentru primele capete de cerere.

În ce priveşte daunele s-a apreciat că acestea nu sunt justificate, nedovedindu-se prejudiciul suferit prin neemiterea documentaţiei.

Împotriva hotărârii au declarat recurs pârâţii Consiliul local S. şi Primarul Oraşului S. solicitând a se constata că recursul este admisibil în primul rând pentru că reclamanţii aveau un capăt de cerere privind eliberarea autorizaţiei de construcţie pe procedura de drept comun-conform art.1 din Legea 554/2004 şi nu pe procedura aprobării tacite, iar în ce priveşte capătul de cerere pentru documentaţia PUZ – procedura nu este incidentă în speţă, căci în 23 octombrie 2007 în şedinţa ordinară a Consiliului Local S. a participat reprezentantul reclamanţilor, luând act de hotărârea de neavizare a documentaţiei PUZ, aşa cum rezultă şi din cererea 65/24 octombrie 2007.

Pe fond se apreciază că instanţa a analizat greşit actele dosarului şi a aplicat prevederile O.U.G. nr. 27/2003 şi nu a analizat pe fond acţiunea în eliberarea autorizaţiei de construcţie.

Prin întâmpinare intimaţii au susţinut că recursul este inadmisibil conform art.11 alin.3 din O.U.G. nr. 27/2003, hotărârea fiind irevocabilă.

Pe fond se susţine că instanţa a aplicat corect prevederile art.3, 6, 7 din O.U.G. nr. 27/2003 căci la cererea privind aprobarea documentaţiei PUZ nu l-i s-a comunicat răspuns de la Consiliul Local S.

Şi documentaţia PAC este aprobată tacit de Primar faţă de faptul că la cererea din 29 noiembrie 2007 Primarul Municipiului S. nu a răspuns ci numai Primăria Municipiului D. la 28 decembrie 2007.

Pentru a analiza excepţia inadmisibilităţii recursului se impune a se analiza obiectul acţiunii reclamanţilor, precum şi dacă s-a respectat întrutotul procedura aprobării tacite, căci în caz contrar nu sunt incidente prevederile O.U.G. nr. 27/2003 nici în ceea ce priveşte lipsa căii de atac.

Reclamanţii prin acţiunea introductivă au solicitat să se constate în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local S. că este aprobată tacit documentaţia PUZ şi să fie obligat acest pârât la emiterea avizului favorabil.

Totodată, în contradictoriu cu pârâtul Primarul Oraşului S. s-a solicitat în cadrul unei acţiuni de drept comun de contencios administrativ să se dispună obligarea acestuia la eliberarea autorizaţiei de construcţie.

Reclamanţii nu şi-au modificat legal acţiunea în condiţiile art.132 Cod procedură civilă, doar prin concluziile scrise după dezbaterea cauzei în fond au solicitat să se constate aprobată tacit atât documentaţia PUZ cât şi PAC.

În acest caz instanţa nu era legal sesizată cu soluţionarea cererii modificate, ci doar cu acţiunea iniţială.

Plecând de la aceste considerente se constată indubitabil că pârâtul Primarul Oraşului S. are un recurs admisibil în temeiul art.20 din Legea 554/2004 cu privire la capătul de cerere privind obligarea sa la eliberarea autorizaţiei de construcţie şi întrucât prima instanţă nu s-a pronunţat pe fond la această cerere se impune a se casa hotărârea şi a se trimite cererea spre rejudecare aceleiaşi instanţe în temeiul art. 129 alin. ultim. Cod procedură civilă, art. 105, art. 304 pct.5 precum şi art. 312 alin.5 Cod procedură civilă.

În ce priveşte cererea privind aprobarea tacită a documentaţiei PUZ este de observat că în cauză nu sunt incidente prevederile O.U.G. nr. 27/2003, deci nici ale art.11 al.2 privind caracterul irevocabil al hotărârii. Aceasta deoarece numai dacă cererea de aprobare a documentaţiei PUZ nu ar fi fost soluţionată în termenul de 30 de zile sau dacă reclamanţii nu ar fi fost notificaţi asupra caracterului incomplet al documentaţiei, ar fi fost incidentă procedura aprobării tacite consacrate de O.U.G. nr. 27/2003.

În speţă se observă că după obţinerea avizului nr.9/21 august 2007 al Consiliului Judeţean H., care este dat sub condiţie, reclamanţii prin societatea care le-a întocmit documentaţia au depus cerere la pârâtul Consiliul local S. înregistrată la 26.09.2007 , în care arată că şi-au completat documentaţia în sensul celor dispuse de Consiliul Judeţean H. şi solicită aprobarea Consiliului local pentru documentaţia PUZ.

Consiliul local S. în şedinţa ordinară din 23 octombrie 2007, în prezenţa reprezentantului societăţii care a întocmit documentaţia pentru reclamanţi, respinge cererea acestora.

Prin actul din 24 octombrie 2007 redactat de societatea ce a întocmit documentaţia în numele reclamanţilor se arată că aceştia au luat act de soluţia din 23 octombrie 2007 şi cer consilierilor locali să-şi motiveze opinia sau să reia dezbaterile într-o altă şedinţă a Consiliului Local, în caz contrar reclamanţii se vor adresa instanţei .

Prin urmare, pârâtul Consiliul Local a soluţionat cererea reclamanţilor în termen legal de 30 de zile, iar soluţia nu se mai impunea a fi comunicată reclamanţilor, din moment ce reprezentantul lor a fost prezent la lucrările acestei şedinţe, actul din 24 octombrie 2007 confirmând că reclamanţii au fost informaţi despre respingerea cererii de aprobare a PUZ.

Prin urmare, instanţa de fond a aplicat greşit prev.art.3 lit.a şi b şi art.6 din O.U.G. nr. 27/2003.

În speţă sunt incidente prev.art.3 al.2 din Ordonanţă în sensul că „Răspunsul negativ al autorităţii administraţiei publice competente, în termenul prevăzut de lege pentru emiterea autorizaţiei, nu echivalează cu aprobarea tacită.”

În consecinţă recursul pârâtului Consiliul Local Simeria este admisibil şi fondat şi s-a admis conform art.304 pct.9 şi art. 312 al.3 Cod procedură civilă, s-a casat hotărârea şi rejudecând în fond s-a respins cererea reclamanţilor pentru a se constata aprobarea tacită a PUZ.

Faptul că în speţă nu sunt incidente prev. O.U.G. nr. 27/2003 nu înseamnă că reclamanţilor nu le-a rămas deschisă calea de drept comun a acţiunii în contencios administrativ pentru a cenzura refuzul pârâtului Consiliul Local, de a emite aviz favorabil pentru documentaţia PUZ.

Cu ocazia rejudecării cererii privind refuzul eliberării autorizaţiei de construcţie s-au dat indicaţii instanţei de rejudecare în sensul de a analiza pe fond dacă reclamanţii au întocmit documentaţiile complet şi au toate avizele necesare eliberării autorizaţiei de construcţie în condiţiile Legii nr.50/1991 şi Legii nr.554/2004.