Alte cereri Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)


Autor Tribunalul Prahova, Secţia a II – a Civilă, de administrativ şi fiscal

Domeniu asociat – alte cereri

Impozitarea tichetelor cadou acordate salariaţilor potrivit dispoziţiilor art. 55 al. 2 lit. R Cod fiscal, art. 70 lit. e din Normele metodologice aprobate prin HG 44/2004.

Prin acţiunea formulată reclamanta SC… a solicitat în contradictoriu cu pârâta DGFP anularea Deciziei de impunere privind obligaţiile suplimentare de plată şi a deciziei prin care i s-a respins contestaţia formulată împotriva deciziei de impunere.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că organele fiscale au inclus în mod greşit tichetele cadou în categoria avantajelor de natură salarială ori asimilate salariilor, deoarece până la data de 01.07.2010 dispoziţiile art. 55 nu făceau trimitere şi la tichetele cadou.

Instanţa de judecată a reţinut că toate cadourile oferite angajaţilor în alte împrejurări decât cele prevăzute de art. 55 al. 4 lit. a Cod fiscal care depăşesc valoarea de 15 lei se au în vedere la stabilirea venitului impozabil şi se impozitează cu impozitul pe veniturile din salarii prevăzut de art. 57 Cod fiscal.

Acesta a fost considerentul pentru care a înlăturat concluziile raportului de expertiză contabilă. În materie fiscală, dispoziţiile Codului fiscal prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative, iar în caz de conflict între aceste dispoziţii, se aplică dispoziţiile Codului fiscal.

Pentru aceste considerente, tribunalul a respins ca neîntemeiată acţiunea.