Anulare consiliu local de aprobare a planului urbanistic zonal de construire a unui ansamblu multifuncţional cu destinaţie de locuinţe colective şi spaţii comerciale


– Legea nr. 350/2001: art. 47

– Legea nr. 10/2001

Prin adoptarea acestui plan urbanistic zonal, nu se produce nicio schimbare cu privire la regimul juridic, regimul economic şi cel tehnic al imobilelor de natură terenuri existente la momentul prezent. Acest plan permite ca pentru viitor, în funcţie de dorinţa proprietarilor şt de necesităţile urbanistice ale oraşului, să îi fie schimbată destinaţia dintr-o funcţiune predominant industrială şi complementar instituţii şi servicii într-o funcţiune predominant locativă, caracterizată prin realizarea unui ansamblu de locuinţe colective cu toate dotările necesare.

(Secţia comercială şi de administrativ, sentinţa nr. 250/CA/2009,

nepublicată)

Prin acţiunea în anulare înregistrată reclamanţii M.V., M.V. şi P.L. au solicitat instanţei ca în contradictoriu cu intimaţii Municipiul Bistriţa, prin primar şi Consiliul local al mun. Bistriţa, să se dispună anularea în întregime a Hotărârii Consiliului Local nr. 111/31.07.2008 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal „construire ansamblu multifuncţional cu destinaţie de locuinţe colective şi spaţii comerciale”, cu cheltuieli de judecată.

Analizând actele şi lucrările dosarului, precum şi ale dosarului acvirat nr. 2296/112/2008, instanţa reţine în fapt următoarele:

Prin H.C.L. nr. 111 din 30.07.2008 Consiliul Local al mun. Bistriţa a aprobat planul urbanistic zonal „construire ansamblu multifuncţional cu destinaţia de locuinţe colective şi spaţii comerciale”, în mun. Bistriţa, str. (…), UTR 24-25 beneficiari SC T. SA, SC M.l. SRL şi numitul D.A., Plan urbanistic pentru construirea unui ansamblu multifuncţional cu destinaţia de locuinţe colective şi spaţii comerciale cu 553 de apartamente, spaţii comerciale, spaţii verzi, căi de circulaţie, loc de joacă pentru copii, punct gospodăresc, 590 locuri de parcare, pe terenul situat în intravilanul mun. Bistriţa, str. (…), în suprafaţă totală de 2 ha 2688 mp, proprietatea SC M.l. SRL, conform proiectului întocmit de SC A N. SRL Cluj, anexă la hotărâre.

Potrivit detalierilor din aliniatele 2-4 ale art. 1 ale Hotărârii de aprobare a PUZ-ului, pe terenurile obiect al dezvoltării urbanistice propuse, se vor putea realiza în total 7 imobile, având destinaţia de locuinţe colective cu spaţii comerciale, cu înălţimi de până la 12 etaje, spaţii verzi amenajate, cât un loc de parcare aferent fiecărui apartament, puncte gospodăreşti, locuri de joacă pentru copii şi o creşă cu suprafaţa de minim 200 mp.

Datele cuprinse în PUZ aprobat conf. art. 1 modifică şi completează prevederile din documentaţia de urbanism „actualizare plan urbanistic general al mun. Bistriţa” şi din regulamentul local de urbanism aprobat prin H.C.L. nr. 43/2004 pentru suprafaţa de 2 ha 2699 mp din UTR 24-25 din intravilanul mun.

Potrivit disp. art. 47 din Legea nr. 350/2001 cu modificările şi completările ulterioare, planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată. Un asemenea plan urbanistic zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană, integrată a zonei cu planul urbanistic general şi cuprinde în mod necesar reglementări asupra zonei referitoare la organizarea de reţele stradale, organizare arhitecturală urbanistică în funcţie de caracteristicile structurii urbane, de modul de utilizare a terenurilor, de dezvoltare a infrastructurii edilitare şi cu privire la statutul juridic şi circulaţia terenurilor.

Printr-un plan urbanistic zonal se stabilesc reglementări noi faţă de cele cuprinse în planul urbanistic general cu privire la regimul de construire, funcţiunea zonei, înălţimea maximă admisă a imobilelor, coeficientul de utilizare a terenului, procentul de ocupare al terenului, retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, pentru a asigura unitatea, coerenţa şi confortul urban atât al zonei de studiu cât şi ale teritoriului învecinat.

Raportat la aceste reglementări de principiu, planul urbanistic zonal, obiect al

H.C.L. nr. 111/2008, priveşte reglementarea din punct de vedere urbanistic a terenului aparţinând UTR 24-25 în suprafaţă totală de 22.688 mp, din care suprafaţa de 13.521 mp sunt proprietate tabulară a SC T. SA, suprafaţa de 8452 mp sunt proprietatea SC M.l. SRL şi suprafaţa de 715 mp aparţin numitului D.A. Terenul are destinaţia actuală construirii de unităţi industriale şi funcţionarea complementară, instituţii şi servicii compatibile funcţiunii zonei, terenul fiind ocupat în prezent de construcţii industriale a căror demolare se solicită şi aprobarea construirii în viitor a unui ansamblu de locuinţe colective în regim de înălţime de până la 12 etaje, cu spaţii comerciale, locuri de parcaj egal cu numărul apartamentelor construite, locuri de joacă pentru copii, puncte gospodăreşti, creşă.

Urmează a se observa că prin adoptarea acestui plan urbanistic zonal, nu se produce nicio schimbare cu privire la regimul juridic, regimul economic şi cel tehnic al imobilelor de natură terenuri existente la momentul prezent. Acest pian permite ca pentru viitor, în funcţie de dorinţa proprietarilor şi de necesităţile urbanistice ale oraşului, să îi fie schimbată destinaţia dintr-o funcţiune predominant industrială şi complementar instituţii şi servicii într-o funcţiune predominant locativă, caracterizată prin realizarea unui ansamblu de locuinţe colective cu toate dotările necesare.

în ce priveşte calitatea reclamanţilor de a solicita anularea H.C.L. nr. 111/2008 de aprobare a planului urbanistic zonal analizat, se reţine din actele şi lucrările dosarului că prin sentinţa civilă nr. 137/13.03.2008 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud a fost admisă acţiunea formulată de reclamanţii M.V., M.V. şi P.L. împotriva pârâţilor Municipiul Bistriţa prin primar şi Primarul mun. Bistriţa, s-a dispus anularea în parte a dispoziţiei nr. 1736/2007 emisă de primarul mun. Bistriţa în ceea ce priveşte imobilele identificate cu nr. top. 7564, 7565 , 7566/1, 7566/2 şi 7566/3 de pe raza mun. Bistriţa; pârâţii au fost obligaţi să înainteze notificările formulate de reclamanţi şi documentaţia aferentă acestora către comisia mun. Bistriţa pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în vederea soluţionării; a fost menţinută dispoziţia în ceea ce priveşte respingerea notificării pentru imobilele având nr.top. 1757, 1758, 1790, 6624 şi 6625.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că prin notificarea nr. 424/200I adresată iniţial Prefecturii judeţului BN şi înregistrată ulterior la Primăria mun. Bistriţa, reclamanţii au solicitat acordarea de despăgubiri pentru imobilele ce au aparţinut defuncţilor B l. şi M.N. intabulaţi în anul 1924, că prin notificarea nr. 422/200I

formulată către SC T. SA Bistriţa şi înregistrată ulterior la primărie, aceeaşi reclamanţi au solicitat acordarea de despăgubiri pentru imobilele în suprafaţa de 28.692 mp, aparţinând aceloraşi defuncţi, teren aflat în patrimoniul SC T. SA.

Concluzionează instanţa că, având în vedere faptul că prin toate notificările înaintate, petenţii reclamanţi au solicitat acordarea de despăgubiri pentru imobile, cererile având acelaşi obiect, acestea au fost conexate şi comunicate Comisiei mun. Bistriţa pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru soluţionare.

Este real că prin apelul declarat împotriva acestei hotărâri pronunţate de către instanţa de fond, reclamanţii apelanţi solicită modificarea sentinţei atacate în sensul de a se constata calitatea petenţilor de persoane îndreptăţite ia reconstituire în temeiul Legii nr. 10/2001 şi obligarea primarului mun. Bistriţa să emită o nouă dispoziţie privind restituirea în natură pe vechiul amplasament sau pe un alt amplasament de aceeaşi valoare economică, iar în subsidiar, stabilirea de despăgubiri, se formulează un petit nou, aceia de restituire în natură a terenurilor, pe care le revendică reclamanţii şi asupra cărora urmează a se pronunţa instanţa de control judiciar, privind reconstituirea dreptului de proprietate al reclamanţilor.

Principalul interes ce a stat la baza formulării prezentei acţiuni în anulare argumentat de către reclamanţi prin cererea introductivă, constă în faptul că urmare întocmirii planului urbanistic zonal, beneficiarul acestuia, actuali tabulari ai imobilelor vor obţine autorizaţii de construire şi vor proceda la punerea în a acestora, ceea ce va conduce la fraudarea intereselor legitime prin imposibilitatea obţinerii restituirii în natură a terenurilor solicitate prin notificările comunicate. Apreciază reclamanţii că această hotărâre de aprobare a PUZ-ului s-a dat cu încălcarea disp. art. 21 alin. 5 din Legea nr. 10/2001, care interzic în mod expres schimbarea destinaţiei sau grevarea sub orice formă a terenurilor sau construcţiilor notificate şi care pot face obiectul restituirii.

Aceste susţineri sunt neîntemeiate şi nu sunt de natură a conduce la admiterea acţiunii cu consecinţa anulării Hotărârii consiliului local al mun. Bistriţa nr. 111/2008 de aprobare a planului urbanistic zonal arătat.

Aşa cum s-a arătat mai sus, prin adoptarea acestuia plan urbanistic zonal, nu se produce nicio schimbare cu privire la regimul juridic, economic sau tehnic al imobilelor de natură terenuri şi construcţii existente la momentul prezent; acesta plan permite, pentru viitor, în funcţie de interesele proprietarilor şi necesităţile urbanistice ale localităţii, de schimbare a destinaţie într-o funcţiune predominant locativă şi de servicii publice.

Acest deziderat se va putea realiza doar după autorizarea în condiţiile legii de către organismele administraţiei publice locale, a demolării imobilelor existente şi autorizarea construirii ansamblului de locuinţe preconizat în condiţiile Legii nr. 50/1991 rep., cu modificările ulterioare şi pentru care legea impune întocmirea unor documentaţii de specialitate în care proprietatea asupra terenului are o importanţă covârşitoare.

Reţinându-se că reclamanţii din prezenta cauză au intabulat în CF litigiul privind reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul Legii nr. 10/2001, este evident că autorizarea executării ansamblului de locuinţe preconizat nu se va putea face până la soluţionarea irevocabilă a cererilor reclamanţilor de reconstituire a dreptului de proprietate şi radiere menţiunii procesului din actul doveditor, în prezent imobilele terenuri fiind litigioase.

Pentru considerentele mai sus arătate, apreciind că nu este dat niciun motiv de nulitate sau de anulabilitate a Hotărârii Consiliului Local nr. 111/21.07.2008 al mun. Bistriţa, pentru Planului Urbanistic Zonal, „construire ansamblu multifuncţional, cu destinaţia de locuinţe colective şi spaţii comerciale”, instanţa în temeiul art. 10 şi urm.

din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, va admite ca fiind întemeiate cererile de intervenţie formulate de către intervenienţii SC T. SA şi SC M.l. SRL, ca fiind întemeiate, iar în ce priveşte fondul cauzei va fi respinsă ca neîntemeiată acţiunea în anulare formulată de reclamanţii M.V., M.V., P.L. împotriva mun. Bistriţa prin primar, respectiv Consiliul local al mun. Bistriţa pentru anularea H.C.L. nr. 111/2008 de aprobare a PUZ (judecător Părăuan loan).