Anulare HCJ Fondul funciar


– anulare HCJ –

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TG-CĂRBUNEŞTI, JUD.GORJ

SENTINŢA CIVILĂ NR. 823

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 18.03.2009

PREŞEDINTE: …

GREFIER: …

Pe rol soluţionarea acţiunii civile privind pe petenta Comisia Locală de Fond Funciar Albeni, reprezentată prin primar … şi pe intimaţii …, domiciliată în … şi Comisia Judeţeană de fond funciar Gorj având ca obiect anulare HCJ.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că la dosarul cauzei a fost depus răspunsul solicitat Comisiei Locale de Fond Funciar Albeni şi note de şedinţă formulate de către pârâtă.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat instanţa constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare.

I N S T A N Ţ A

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg – Cărbuneşti la data de 05.02.2009, sub nr. …, petenta Comisia Locală de Fond Funciar Albeni, reprezentată prin primar … a solicitat instanţei de judecată ca prin hotărârea ce o va pronunţa în contradictoriu cu intimaţii … şi Comisia Judeţeană de fond funciar Gorj să dispună anularea parţială a HCJ nr. 3165/17.05.2002, cu privire la poziţia nr. 11 din anexa de validare referitoare la intimata …

În motivarea acţiunii, petenta a arătat că intimata … nu a făcut dovada suprafeţei solicitată cu acte autentice de proprietate şi prin urmare în mod eronat i-a fost validată cererea de reconstituire a dreptului de proprietate.

În drept, au fost invocate dispoziţiile legilor fondului funciar.

A fost anexată în fotocopie HCJ nr. 3165/17.05.2002 şi tabelul anexă al acesteia.

Acţiunea este scutită de plata taxei judiciare de timbru conform art. 42 din Legea nr. 1/2000.

Prin întâmpinarea formulată în cauză intimata … a arătat că nu este de acord cu anularea poziţiei nr. 11 din tabelul anexă al HCJ nr. 3165/17.05.2002, eventual numai modificarea acesteia în sensul reducerii suprafeţei de la 1, 70 ha la 0, 1114 ha, cu cheltuieli de judecată.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti a fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată că acţiunea formulată de petenta Comisia Locală de Fond Funciar Albeni, reprezentată prin primar … este neîntemeiată pentru următoarele considerente:

In hotărârea CEDO în cauza Jones c. României, din data de 3 februarie 2009, Curtea a arătat că atât timp cât în sarcina beneficiarului unui act administrativ prin care acestuia i se recunoaşte dreptul de proprietate, nu se poate reţine nici o culpă, anularea acestui act, fără a se oferi o despăgubire echitabilă beneficiarului, pe motiv că autorităţile administrative au descoperit ulterior emiterii actului că nu erau îndeplinite cerinţele legale pentru emiterea actului, constituie o privare de proprietate nejustificată, obligaţia de a verifica îndeplinirea condiţiilor anterior emiterii actului, fiind încălcată de autorităţi, iar motivaţia acestora în sensul că ulterior s-ar fi descoperit că nu erau îndeplinite cerinţele legale, nu constituie în accepţiunea Curţii o motivaţie pertinentă şi suficientă pentru anularea actului.

În cauza Ioan c. României în care s-a constatat încălcarea art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 prin emiterea a două titluri de proprietate pentru acelaşi teren, Curtea a reiterat constatările din hotărârile date în cauzele Manoilescu şi Dobrescu c. României şi Drăculeţ c. României în sensul că o decizie administrativă prin care se recunoaşte calitatea de titular al dreptului de proprietate asupra unui imobil se analizează ca o creanţă împotriva statului, suficient de bine stabilită pentru a putea fi calificată ca «valoare patrimonială» protejată de art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1.

In aceeaşi hotărâre, Curtea arată în continuare că autorităţile cărora le revin atribuţii în baza Legii nr. 18/1991 nu pot fi exonerate de responsabilităţi în cazul în care, prin acţiunile lor, aduc atingere drepturilor protejate de art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1, această concluzie impunându-se cu atât mai mult în situaţiile în care autorităţile administrative locale şi judeţene creează şi întreţin situaţii litigioase neîndeplinindu-şi obligaţiile de a verifica în mod temeinic îndeplinirea condiţiilor pentru eliberarea titlurilor de proprietate.

Conform art. 5, literele a şi h din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin H.G. nr. 890/2005 comisiile locale au obligaţia de a prelua şi analiza cererile de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile legilor fondului funciar, de a înainta şi prezenta spre aprobare şi validare comisiilor judeţene situaţiile definitive împreună cu documentaţiile necesare precum şi divergenţele produse şi consemnate la nivelul acestor comisii iar potrivit art. 6 alin. 1 din Legea nr. 1/2000, la stabilirea prin reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole şi forestiere Comisiile comunale, orăşeneşti, municipale şi Comisiile judeţene vor verifica în mod riguros existenţa actelor doveditoare.

Analizând acţiunea formulată de petenta Comisia Locală de Fond Funciar Albeni, reprezentată prin primar … prin prisma jurisprudenţei CEDO şi a dispoziţiilor din dreptul intern prezentate, instanţa constată că în speţă Comisia Locală de Fond Funciar Albeni, autoritate administrativă instituită de lege cu atribuţii în materia restituirii proprietăţilor, a invocat în motivarea cererii sale numai propria culpă şi, contrar scopului pentru care a fost înfiinţată, a adus atingere siguranţei circuitului civil prin faptul că după foarte mulţi ani de la emiterea actului contestat, respectiv 7 ani, a solicitat constatarea anularea unei hotărâri a comisiei judeţene de fond funciar prin care intimatului i se recunoscuse calitatea de persoană îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la suprafaţa de 1, 70 ha teren agricol.

Având în vedere cele arătate instanţa urmează să respingă acţiunea formulată de petenta Comisia Locală de Fond Funciar Albeni, reprezentată prin primar …, în contradictoriu cu intimaţii … şi Comisia Judeţeană de fond funciar Gorj.

Având în vedere prevederile art. 274 Cod procedură civila şi culpa procesuala evidentă a petentei Comisia Locală de Fond Funciar Albeni, instanţa va admite cererea intimatei … şi va obliga petenta la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 76 lei, reprezentând cheltuieli de transport conform biletelor aflate la filele 22 şi 23 din dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge acţiunea formulată de petenta Comisia Locală de Fond Funciar Albeni, reprezentată prin primar …, în contradictoriu cu intimaţii …, domiciliată în … şi Comisia Judeţeană de fond funciar Gorj având ca obiect anulare HCJ.

Obligă petenta la plata către intimata … a sumei de 76 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.03.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

RED SM/tehnodact SM/

5 ex/ 07.04.2009