Anulare proces-verbal de respingere a rezultatelor concursului de ocupare a postului de şef lucrări. Nelegalitate Acte ale autorităţilor publice


Raportat la dispoziţiile art. 60 alin. 5 din Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, Consiliul facultăţii avea atribuţia aprobării rezultatelor concursului pentru ocuparea unui post vacant, fără a putea face aprecieri asupra performanţelor contracandidatei câştigătoare şi, respectiv, a respingerii rezultatului concursului desfăşurat în condiţiile legii.

Decizia nr. 384/11.07.2007

Tribunalul a reţinut că la data de 3 februarie 2005, în cadrul Facultăţii de din cadrul U.M.F „Gr.T.P.” Iaşi s-a susţinut examenul pentru ocuparea funcţiei de şef de lucrări poziţia 1, la disciplina de Fiziopatologie.

Potrivit art. 55 alin. 2 teza a II-a, pentru ocuparea funcţiei didactice de şef de lucrări, candidaţii trebuie să fie doctori sau doctoranzi în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului într-o ramură înrudită, iar potrivit alin. 6 al aceluiaşi articol, se cere şi condiţia unui minim de vechime.

Potrivit art. 57 alin. 2 din Legea nr. 128/1997, în învăţământul superior medical, candidaţii pentru ocuparea posturilor de şef de lucrări trebuie să aibă şi titlul de medic primar.

Potrivit art. 60 alin. 1 din aceeaşi lege, concursul pentru ocuparea funcţiei de şef de lucrări constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare, prin analiza dosarului de înscriere, precum şi din susţinerea unei prelegeri publice, în prezenţa comisiei de concurs.

Potrivit alin. 3 al aceluiaşi articol aprecierea candidatului se face prin punctaj, în baza unei grile, iar potrivit alin. 5 din aceeaşi lege, hotărârea consiliului facultăţii se prezintă de către decan şi se supune de către rector confirmării senatului universitar cu privire la respectarea criteriilor şi a procedurii de concurs, care se pronunţă prin vot nominal deschis.

Potrivit alin. 6 al aceluiaşi articol, numirea pe postul de şef de lucrări se face prin decizia rectorului.

Din analiza dispoziţiilor legale menţionate anterior, Tribunalul constată că reclamanta a respectat toate dispoziţiile legale pentru participarea la concurs, iar din înscrisul aflat la filele 34-35 dosar de fond, rezultă că, pe baza aprecierii comisiei de concurs, reclamanta a fost recomandată pentru ocuparea postului de şef lucrări poziţia 1 la disciplina Fiziopatologie din cadrul Facultăţii de Farmacie din cadrul U.M.F „Gr.T.P.” Iaşi.

Ca urmare a acestei proceduri, dispoziţiile art. 60 alin. 4 din Legea nr. 128/1997 prevăd obligaţia întocmirii unui raport, care se supune de către decanul facultăţii, Consiliului facultăţii în vederea aprobării rezultatului concursului, prin vot nominal descris.

Aşadar, potrivit dispoziţiilor legale menţionate, Consiliul facultăţii are o singură atribuţie, aceea de a proba rezultatul concursului, emiţând în acest sens o hotărâre, fără a avea competenţa de a efectua aprecieri asupra calităţilor şi performanţelor candidaţilor.

Ca urmare discuţiile consemnate în procesul verbal din 17 februarie 2005, privitoare la performanţele contracandidatei reclamantei pentru postul în discuţie, în condiţiile în care ordinea de zi a şedinţei Consiliului profesoral al Facultăţii de Farmacie din cadrul U.M.F „Gr.T.P.” Iaşi, avea, ca prim obiectiv, validarea concursurilor didactice, a depăşit cadrul legal stabilit de dispoziţiile art. 60 alin.4 din Legea nr. 128/1997, atât din punct de vedere al greşitei respingeri a rezultatului concursului cât şi din punct de vedere al rezultatului final al acestui concurs, în sensul că nu s-a emis o hotărâre a Consiliului profesoral al facultăţii.

Constatând aceste deficienţe procedurale cu privire la concursul din 3.02.2005, finalizat la data de 17.02.2005 şi faptul că, potrivit înscrisului aflat la fila 80 dosar de fond, postul de şef lucrări are acoperire în norma didactică a disciplinei de fiziopatologie din cadrul Facultăţii de Farmacie, în instanţa constată întemeiată cererea reclamantei, urmând a o admite.

În consecinţă, va dispune anularea procesului verbal din 17 februarie 2005, încheiat de Consiliul Profesoral al Facultăţii de Farmacie din cadrul U.M.F. „Gr.T.P.” Iaşi, şi va obliga pârâţii Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. I. P.” Iaşi şi Facultatea de Farmacie din cadrul U.M.F „Gr.T.P.” Iaşi să emită hotărâre, în condiţiile art. 60 alin.4 din Legea nr. 128/1997, prin care să valideze rezultatul Concursului organizat la data de 3 februarie 2005, pentru ocuparea postului de şef lucrări poziţia 1 la disciplina de Fiziopatologie a Facultăţii de Farmacie din cadrul U.M.F. Iaşi.

Curtea, verificând probatoriul aflat la dosarul cauzei, coroborat cu susţinerile părţilor din cadrul dezbaterilor, constată recursul ca fiind întemeiat, pentru considerentele de mai jos.

Astfel, corect instanţa de fond a procedat la respingerea excepţiei lipsei de claritate procesuală pasivă a pârâtei Facultatea de Farmacie din cadrul U.M.F. „Gr.T.P.” Iaşi, intrând chiar dacă nu are personalitate juridică proprie, fiind doar o structură în cadrul universităţii, aceasta poate sta totuşi în judecată ca pârâtă, pentru actele proprii emise, situaţie ce se regăseşte şi în cauza de faţă.

Corect s-a reţinut şi faptul că faţă de dispoziţiile art. 60 alin. 4 din Legea nr. 128/1997, ce prevăd expres: „Consiliul facultăţii aprobă rezultatul concursului prin vot nominal deschis”, pârâta-recurentă Facultatea de Farmacie, în şedinţa Consiliului profesoral din 17 februarie 2005 şi-a depăşit în fapt atribuţiile prevăzute din textul sus-menţionat, atunci când a procedat la efectuarea de aprecieri proprii asupra calităţilor şi performanţelor candidaţilor şi în fond nu a validat rezultatul concursului desfăşurat în concordanţă cu procedura instituită prin lege.

Ori, dacă s-ar recunoaşte acestui organism dreptul de dispoziţie asupra numirilor în funcţiile didactice vacante, atunci organizarea de concursuri – după o procedură strict prevăzută de legea specială, ar fi practic inutilă, fiind suficientă doar prezentarea de candidaţi a dosarelor consiliului profesoral, ceea ce însă nu concordă cu voinţa legiuitorului exprimată în Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, prin care s-a încercat tocmai promovarea competenţelor profesionale şi înlăturarea liberului arbitru în selectarea cadrelor didactice .

Verificând însă conţinutul procesului verbal din 17 februarie 2005 în litigiu, Curtea constată că în mod eronat prima instanţă a procedat la anularea procesului verbal din 17 februarie 2005 în integralitatea sa, deşi în şedinţa respectivă consiliul profesoral a procedat la validarea mai multor concursuri didactice, nu numai cel la care a participat reclamanta, pronunţându-se astfel peste investirea efectuată prin acţiunea reclamantei.

Pentru aceste considerente, Curtea va proceda la admiterea recursului promovat de pârâtele U.M.F. „Gr.T.P.” Iaşi şi Facultatea de Farmacie din cadrul acestei Universităţi, cu consecinţa modificării în parte a sentinţei civile nr. 552/E/2007 a Tribunalului Iaşi, în sensul anulării procesului–verbal din 17 februarie 2005 doar în partea referitoare la ocuparea postului de şef lucrări, poz. 1, la disciplina Fiziopatologie a Facultăţii de Farmacie de reclamantă cu menţinerea restului dispoziţiilor sentinţei.