Anularea dispoziţiei privind îndepărtarea de la cursurile Şcolii de agenţi de poliţie. Incertitudinea reglementării sancţiunii pentru nepromovarea unei discipline/modul. Învăţământ


În motivarea cererii sale reclamantul a precizat că urmează cursurile Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, iar în anul şcolar 2008 – 2009 nu a promovat o competenţă din modulele de învăţământ M6 (C1), motiv pentru care, prin dispoziţia a cărui anulare o solicită, a fost declarat „repetent”, fiind îndepărtat de la cursuri cu suportarea cheltuielilor de şcolarizare.

Reclamantul a mai arătat că respectiva dispoziţie este nelegală, întrucât nu conţine motivele de drept pe care se întemeiază şi nu conţine din punct de vedere formal modalitatea de contestare; că îndepărtarea sa de la cursuri are la bază o inadvertenţă provenită din interpretarea eronată a prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Şcolilor Postliceale din cadrul MAI şi ale curriculei şcolare 2008/2010.

Mai precizează reclamantul că, potrivit art. 137 din Regulament, se prevede faptul că „sunt declaraţi repetenţi elevii care au obţinut medii anuale sub 5 la mai mult de 2 discipline de învăţământ”.

Totodată, potrivit dispoziţiilor art. 129 pct. 6 din Regulament, se arată că „media unui modul echivalează cu media unei discipline” şi că el se află în situaţia de a nu fi promovat 1 competenţă la un modul (disciplină) .

Reclamantul a arătat că nici sancţiunile regulamentului şi nici ale curriculei nu-i sunt aplicabile în sensul îndepărtării sale de la cursuri, având în vedere că nu se află în situaţia de a nu fi promovat două module ce echivalează cu două discipline.

Susţine reclamantul că dispoziţia nr. 422 a Directorului Şcolii a fost dată cu încălcarea prevederilor art. 106 alin. 3 din Regulament, ea fiind emisă fără aprobarea Consiliului Profesoral şi ale art. 43 din acelaşi Regulament, el nefiind chemat în vreo şedinţă a Colegiului Profesoral în care s-a discutat situaţia lui şcolară.

În dovedirea acţiunii, reclamantul a depus la dosar înscrisuri.

Pârâta, Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată şi constatarea caracterului legal al Dispoziţiei nr. 422/06.01.2010 emisă de directorul acestei unităţi de învăţământ. S-a arătat că dispoziţia contestată a fost emisă în baza art. 137 lit. d din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Şcolilor Postliceale din cadrul MAI nr. 108222 din 24.11.2002 .

În susţinerea întâmpinării pârâta a depus la dosar înscrisuri.

Pârâta IGPR, legal citată, nu a depus întâmpinare la dosarul cauzei şi nici nu a trimis reprezentant în instanţă.

Cu privire la această pârâtă instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive, pe care a analizat-o cu prioritate potrivit art. 137 Cod procedură civilă şi a reţinut că, prin cererea sa reclamantul a înţeles să solicite anularea unui act administrativ emis de Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, el necontestând vreun act emis de IGPR.

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, în calitatea sa de emitent al actului poate sta în proces în calitate de pârâtă având în vedere că are personalitate juridică şi funcţionează ca unitate de sine stătătoare în subordinea administrativă a IGPR.

În atare situaţie instanţa a apreciat că IGPR nu are calitate procesuală pasivă în cauză şi pe cale de consecinţă a admis excepţia invocată din oficiu şi a respins ca inadmisibilă acţiunea faţă de această pârâtă.

Prin sentinţa nr. 714 din 26 mai 2010 Tribunalul Botoşani – secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal a admis excepţia lipsei calităţii procesual pasive a Inspectoratului General al Poliţiei Române şi a respins ca inadmisibilă acţiunea faţă de acest pârât; a admis, în parte, acţiunea reclamantului B.M. în contradictoriu cu pârâta Şcoala de Agenţi de Poliţie „ Vasile Lascăr” Câmpina şi a anulat Dispoziţia nr. 422/06.01.2010 emisă de pârâtă, obligând pârâta la emiterea unei alte dispoziţii prin care reclamantul să fie reînmatriculat la cursurile Şcolii de Agenţi de Poliţie „ Vasile Lascăr” Câmpina.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că reclamantul a fost înmatriculat ca elev al Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, începând cu anul şcolar 2008/2009, iar prin Dispoziţia nr. 422/06.01.2010 a directorului unităţii de învăţământ mai sus menţionată a fost îndepărtat de la cursuri cu suportarea cheltuielilor de şcolarizare pentru nepromovarea competenţei C1 a modulului de învăţământ M6.

Dispoziţia nr. 422/06.01.2010 este un act administrativ în sensul prevăzut de art. 2 din Legea nr. 554/2004 şi în atare situaţie se apreciază că ea poate face obiectul unei acţiuni în contencios – administrativ întemeiată pe disp. art. 8 din lege.

Analizând dispoziţia atacată şi documentaţia ce a stat la baza emiterii ei, depusă la dosarul cauzei în baza art. 13 din Legea nr. 554/2004, instanţa de fond a constatat că aceasta încalcă dispoziţiile art. 137 lit. d) ale regulamentului de organizare şi funcţionare a Şcolilor Postliceale din Ministerul Administraţiei şi Internelor nr. 108222 din 25.11.2002, întrucât reclamantul nu se găseşte în situaţia de a nu se fi prezentat la vreun examen sau să nu fi promovat examenul de învăţământ la cel puţin o disciplină.

După cum însăşi pârâta precizează în cuprinsul întâmpinării, Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina organizează învăţământul poliţienesc începând cu anul 2008, în baza legii învăţământului, lege ale cărui dispoziţii se completează cu cele ale Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Şcolilor postliceale din M.A.I. nr. 108222/24.11.2002. Planul de învăţământ, denumit „ Curriculumul de învăţământ – Calificarea agent de poliţie nivel 3 avansat” nr. 682046 din 11.06.2008, completează cele două norme cu caracter legislativ, fiind avizat de ministerul de resort şi aplicabil elevilor unităţii de învăţământ pârâte.

În conformitate cu normele prevăzute în Curriculumul de învăţământ – Calificarea agent de poliţie nivel 3 avansat nr. 682046 din 11.06.2008 emis de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi avizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, învăţământul în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, promoţia 2008 -2010 este organizat pe module şi competenţe. Fiecare modul este compus dintr-un anumit număr de competenţe , iar potrivit art. art. 129 pct. 6 din Regulament „media unui modul echivalează cu media unei discipline”. Totodată potrivit art. 2 din Curriculumul de învăţământ nr. 682046 din 11.06.2008, media modulului este media aritmetică a notelor obţinute la evaluarea competenţelor corespunzătoare acesteia.

În speţă, faţă de reclamant s-a dispus măsura îndepărtării de la cursuri cu suportarea cheltuielilor de şcolarizare, fiind declarat repetent pentru nepromovarea unei competenţe la un modul de învăţământ.

Această măsură este însă dispusă cu încălcarea disp. art. 137 lit. d din Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Şcolilor postliceale din M.A.I. nr. 108222/24.11.2002, ale cărui dispoziţii sunt obligatorii pentru elevii şcolii.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina.

În motivarea recursului a arătat că hotărârea nu este motivată temeinic, instanţa de recurs trebuind să analizeze cauza sub toate aspectele. Instanţa de fond, în mod netemeinic, a dispus anularea deciziei fără o motivare corespunzătoare şi o apreciere defectuoasă de interpretare a normelor juridice incidente în cauză.

Conform Curriculumului „Calificarea agent de poliţie, nivel 3 avansat” se concluzionează că în cazul în care elevul nu promovează o competenţă, cu ocazia reevaluării acesteia, va trebui să obţină nota de minim 5, nepromovarea reevaluării având drept consecinţă îndepărtarea elevului de la cursuri .

De altfel, acest Curriculum nu cuprinde norme privind reînmatricularea elevilor îndepărtaţi din şcoală pentru rezultate slabe la învăţătură .

În condiţiile anulării dispoziţiei directorului Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, reclamantul nu obţine şi dreptul de a fi reevaluat, deoarece în conformitate cu programa de învăţământ, reevaluarea se organizează o singură dată, reclamantul beneficiind atât de examenul de reevaluare cât şi de corigenţă.

Curtea de Apel Suceava – Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, prin decizia nr.1670 din 30 septembrie 2010, a respins recursul ca nefondat, pentru următoarele considerente :

Prin Dispoziţia nr. 422 din 06.01.2010 emisă de Directorul Scolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina s-a dispus îndepărtarea de la cursuri cu suportarea cheltuielilor de şcolarizare, a reclamantului-intimat B.M., fiind declarat „repetent”. O asemenea măsură a fost justificată de nepromovarea competenţei C1, din cadrul modulului M6.

Din cuprinsul acestei Dispoziţii rezultă că, actele administrative cu forţă juridică superioară pentru executarea cărora a fost emisă Decizia sunt: cap. IV – Precizări Organizatorice şi Metodice, pct. 2 – Evaluarea din curriculum-ul „Calificarea agent de poliţie nivel3 avansat” pentru seria 15.09.2008 – 31.07.2010, nr. 682046 din 11.06.2008, cu art. 89, 118 alin. 1 lit. „b” şi alin. 2, art. 120, 129 alin. 6, art. 137 lit. „d” şi art. 138 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a şcolilor postliceale din Ministerul Administraţiei şi Internelor nr. 108222 din 25.11.2002, cu art. 1 lit. „b”, art. 3 lit. „e”, art. 4 lit. „a”, pct. 1 şi art. 30 din Anexa Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1122 din 05.01.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării, a cheltuielilor efectuate pe perioada cursurilor/ programelor de specializare, perfecţionare, stagii de practică, în ţară şi străinătate şi modul de recuperare a acestora de la peroanele care nu-şi respectă angajamentele încheiate, cu art. 1 alin. 1 din Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 382 din 05.02.2003 privind redactarea „Dispoziţiei zilnice a şefului unităţii”.

Contestaţia reclamantului-intimat formulată împotriva Dispoziţiei nr. 422 din 06.01.2010, a fost admisă de Tribunalul Botoşani reţinându-se că actul administrativ contestat încalcă dispoziţiile art. 137 lit. „d” din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Şcolilor Postliceale din Ministerul Administraţiei şi Internelor nr. 10822/2002.

Potrivit acestor dispoziţii sunt declaraţi „repetenţi” elevii corigenţi care nu se prezintă la examen sau nu promovează examenul la cel puţin o disciplină.

În fapt, reclamantul nu a promovat Competenţa 1 din cadrul Modulului 6 care include 5 competenţe.

Dispoziţiile art. 139 alin. 6 din Regulament stabilesc că „în situaţia în care curriculum-ul se organizează pe module, fiecare modul se desfăşoară ca o modalitate autonomă de instruire. Încheierea mediei unui modul este obligatorie în momentul finalizării acesteia, nefiind condiţionată de încheierea trimestrului. Media unui modul este echivalentă cu media unei discipline. Pentru aceste situaţii în prevederile prezentului regulament cuvântul „disciplină” se înlocuieşte cu „modul” după caz”.

Potrivit dispoziţiilor enunţate, noţiunea de „disciplină” este sinonimă cu noţiunea de modul. Pornind de la faptul că un modul include mai multe competente, iar intimatul nu a promovat o competenţă din cadrul unei discipline, nu este în situaţia nepromovării unui modul.

Este adevărat că, prin cap. IV „Precizări Organizatorice şi Metodice” din Curriculum nr. 682046/2008, deşi se stabileşte că media modulului este media aritmetică a notelor obţinute la evaluarea competenţelor corespunzătoare acestora, se prevede şi că, în cazul nerealizării unei competenţe din cadrul unui modul, reevaluarea acestuia se face o singură dată, iar nepromovarea reevaluării unei competenţe are drept consecinţă îndepărtarea elevului de la cursuri.

În mod corect, însă, prima instanţă a dat prioritate regulamentului de organizare şi funcţionare a şcolilor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor faţă de cele ale curriculum-ului.

Astfel, Curtea a constatat că un curriculum este definit ca fiind planul realizat pentru călăuzirea procesului de învăţământ în şcoli, reprezentat de obicei în documente oficiale realizate la câteva nivele de generalitate.

În consecinţă, printr-un asemenea plan nu se pot aduce modificări unui Regulament de Ordine Interioară care stabileşte organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ postliceal, deoarece chiar dacă actele acte normative au acelaşi emitent, obiectul de reglementare este diferit.

Relevant este şi faptul că, în art. 95 şi următoarele din Regulament sunt reglementate sancţiunile aplicabile elevilor, precum şi procedura de aplicare a acestor sancţiuni. Curriculumul introduce o sancţiune nouă „îndepărtarea de la cursuri” care nu este definită şi nu are corespondent în regulament şi în consecinţă nici procedura de aplicare nu este reglementată.

Din interpretarea celor două acte normative, nu se poate stabili o corelaţie între sancţiunea „îndepărtării de la cursuri” şi sancţiunea „exmatriculării” prevăzută de art. 95 alin. 1 lit. „i” din Regulament, aplicabilă elevilor declaraţi „repetenţi” în cazurile prevăzute de art. 137 din acelaşi act normativ.

Din actele şi lucrările dosarului rezultă că nici pentru unitatea de învăţământ nu a fost clar ce dispoziţii sunt aplicabile în situaţia în care un elev nu promovează o competenţă din cadrul unui modul, aspect relevat atât de corespondenţa purtată pe această temă cu diverse direcţii din cadrul IGP (fl.161-162) cât şi de întârzierea cu care a fost emisă decizia de exmatriculare, respectiv în luna ianuarie 2010, deşi potrivit structurii anilor de învăţământ, aprobată prin acelaşi plan invocat de către recurentă, anul II de studiu începea la 15 septembrie 2009 (fl.99).

Prin urmare, anularea Dispoziţiei nr. 425 din 06.01.2010 emisă de Directorul Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale.

Nici critica referitoare la imposibilitatea reevaluării reclamantului pe motiv că programa de învăţământ prevede organizarea unei singure evaluări, de care acesta a beneficiat nu este fondată.

Prin anularea actului administrativ atacat şi obligarea pârâtei recurente la emiterea unei dispoziţii de reînmatriculare, instanţa de fond, a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 554/2004, astfel încât recurenta nu se poate prevala de limitarea normativă pentru a încălca dreptul subiectiv recunoscut reclamantului prin hotărâre judecătorească.