Aprecierea gravităţii faptei de a întocmi avize de însoţire a mărfii care nu conţin informaţiile minime prevăzute de lege. Contravenţii privind operatiunile economico financiare


Fapta de a întocmi avize de însoţire a mărfii cu încălcarea art. 41 pct.2 lit.b din Legea nr. 82/1981, în sensul că aceste avize nu conţin informaţiile minime prevăzute de lege, respectiv datele de identificare ale cumpărătorului, numele delegatului, seria si numărul cărţii de identitate, numărul mijlocului de transport, ora livrării si semnătura delegatului, iar cantităţile înscrise în avizele de însoţire a mărfii conţin date eronate, produce consecinţe grave în sfera stabilirii si plăţii taxelor si impozitelor datorate, neexistând vreun temei pentru înlocuirea amenzii aplicate cu sancţiunea avertismentului întrucât dispoziţiile art. 41 din Legea nr. 82/1991 au ca scop sancţionarea si prevenirea comiterii faptelor de evaziune fiscală.

Dosar nr. 2507/289/2010
R O M Â N I A

TRIBUNALUL CLUJ
SECŢIA MIXTĂ DE ADMINISTRATIV ŞI FISCAL, DE CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILA Nr. 474/R/2012
Şedinţa publică din 25 Aprilie 2012
Instanţa compusă din: PREŞEDINTE .. Judecător .. Judecător ..
Grefier ..

S-a luat spre examinare recursul formulat în cauză de către recurenta BP împotriva sentinţei civile nr.18503/23.11.2011 a Judecătoriei Cluj-Napoca, cauza privind pe intimata GARDA FINANCIARĂ – SECŢIA CLUJ, şi având ca obiect anulare proces verbal de contravenţie .
La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă apărătorul recurentei BP av. SSA, cu delegaţie la dosar, lipsă fiind restul părţilor.
Procedura de citare este îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei după care,
În temeiul art. 1591 alin. 4 C.pr.civ., tribunalul procedează la verificarea din oficiu a competenţei, stabilind că este competent general, material şi teritorial să judece prezenta cauză, raportat la art. 2 pct.3 C.pr.civ.
Faţă de împrejurarea că nu s-au formulat cereri şi nu s-au ridicat excepţii, tribunalul acordă cuvântul părţilor în dezbaterea judiciară a cauzei.
Apărătorul recurentei solicită admiterea recursului formulat, casarea sentinţei civile atacate şi trimiterea acesteia spre rejudecare la instanţa de fond. În cazul în care nu se va proceda la trimiterea cauzei spre rejudecare, solicită modificarea în totalitate a sentinţei civile nr.18503/2011 a Judecătoriei Cluj-
Napoca în sensul anulării procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor de către Garda Financiară Cluj şi exonerarea recurentei de la plata amenzii contravenţionale în cuantum de 2.000 de lei aplicate, cu cheltuieli de judecată.
În subsidiar, solicită înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale în cuantum de 2.000 lei, cu avertismentul.
Arată că agentul constator a aplicat pentru fapta contravenţională
constatată o sancţiune pecuniară care se aproprie spre maximul special al acestuia, deşi acesta în cuprinsul procesului verbal de contravenţie a omis a arăta mai multe aspecte, printre care, nu a făcut o descriere clară a gravităţii faptei contravenţionale constatate, nu a indicat consecinţele fapei comise, nu a indicat existenţa vreunei pagube materiale sau de oricare altă natură, astfel că sancţiunea aplicată a fost prea mare.

În sarcina recurentei nu poate fi reţinută nicio formă de vinovăţie deoarece pe de o parte, prin această ratificare s-a urmărit doar ca numărul de produse de panificaţie intrate în societate să corespundă cu avizul de însoţire a mărfii, iar pe de altă parte, numărul de produse intrate în magazin să corespundă cu numărul de produse vândute.
Rectificările din avizele de însoţire a mărfii nu au fost efectuate în scopul
eludării legii ci tocmai pentru a se constata o stare reală de fapt, ceea ce înlătură
vinovăţia şi chiar existenţa faptei contravenţionale.
Arată că societatea este pe piaţă de aproximativ 10-20 de ani, astfel că în subsidiar se impune înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale cu cea a avertismentului.
Instanta retine cauza în pronunţare.

INSTANŢA

Prin Sentinţa civilă nr. 18503/23.11.2011 pronunţată în dosarul nr.
2507/289/2009 al Judecătoriei Cluj-Napoca s-a respins plângerea formulata de petenta BP împotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contravenţiilor seria H nr. 0096893 încheiat la data de 101.06.2010 de catre
GARDA FINANCIARA CLUJ.
Instanta a reţinut că prin procesul verbal seria H nr. 0096893 încheiat la data de 01.06.2010 de catre Garda Financiara Cluj, petenta a fost sancţionata cu amendă contravenţională în cuantum total de 2.000 lei pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute şi sancţionate de Legea nr.82/1991 rep. respectiv art.41 pct.2 lit.b constand in faptul ca societatea nu intocmeste in mod corespunzator avizul de insotire a marfii in sensul ca acesta nu contine
informatiile minime prevazute si anume datele de identificare ale cumparatorului si datele privind expeditia: numele delegatului, seria si numarul cartii de identitate, numarul mijlocului de transpor, ora livrarii si semnatura delegatului. De asemenea, cantitatile inscrise in avizele de insotire a marfii nr.53108 si 53109 din 01.06.2010 contin date eronate in ceea ce priveste cantitatea bunurilor livrate catre punctul de lucru din Cluj-Napoca, str.Aurel
Vlaicu nr.3.
Verificând, potrivit art. 34 al. 1 din O.G. nr. 2/2001, legalitatea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei încheiat de către intimata la data de 11.04.2011, instanţa a constatat că acesta a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu.
Întrucât în speţă nu se poate reţine existenţa vreunei cauze de nulitate
absolută a procesului-verbal contestat, instanţa a consatat că forţa probantă a acestuia nu a fost înlăturată, el bucurându-se în continuare de prezumţia de legalitate şi temeinicie instituită de lege în favoarea sa.
Sub aspectul temeiniciei, instanţa a reţinut că, deşi O.G. nr. 2/2001 nu cuprinde dispoziţii exprese cu privire la forţa probantă a actului de constatare a contravenţiei, din economia textului art. 34 rezultă că procesul verbal contravenţional face dovada situaţiei de fapt şi a încadrării în drept până la proba contrară.
Instanţa a reţinut că în plangerea formulata, petenta s-a referit doar la corecturile din avizul de insotire a marfii, fara a face vreo referire la motivul pentru care completarea avizelor nu este corespunzatoare. Doar la intrebarea expresa a instantei, a sustinut ca acele avize de insotire au fost completate de
mana intrucat nu functiona serverul, dar cu toate acestea se poate observa ca si in alte avize de insotire a marfii completate pe calculator, nu exista continutul minimal obligatoriu, in special cu privire la cumparator iar aceste omisiuni se inscriu in sfera de vinovatie a petentei. In ceea ce privete cel de al doilea aspect retinut in sarcina petentei, al modificarilor aduse avizelor de insotire a marfii, instanta a constatat ca aceste modificari au caracter de regula si nu de exceptie (astfel cum rezulta din toate actele depuse de catre petenta), fiind facute de
mana, astfel incat pot fi oricand modificate, cu posibile consecinte si asupra aspectelor contabile si de incasari.
In consecinta, instanta a apreciat plangerea petentei ca fiind total neintemeiata intrucat nu s-a dovedit un aspect contrar celui retinut in cuprinsul procesului verbal si in temeiul art. 34 din OG nr.2/2001 o va respinge.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs recurenta BP solicitând
casarea hotărârii, trimiterea cauzei spre rejudecare, respectiv modificarea hotărârii în sensul anulării procesului-verbal, cu cheltuieli de judecată.
In motivarea recursului s-a arătat că instanţa de fond a omis să se pronunţe asupra unui capăt de cerere, respectiv cererea de înlocuire cu avertismentul a amenzii.
A învederat că sancţiunea aplicată nu a avut în vedere gravitatea faptei, nu s-a descris fapta, nu s-a indicat paguba materială.
Rectificările efectuate în avizele de însoţire a mărfii nu au fost efectuate în scopul eludării legii ci pentru a se constata o stare reală de fapt, având caracter de excepţie întrucât acestea se întocmeau pe calculator conform solicitării anterioare a clientului, iar la punctul de lucru se rectificau conform necesităţilor reale ale beneficiarilor.
Intimata Garda Financiară – Secţia Cluj a solicitat respingerea recursului şi menţinerea sentinţei atacate ca fiind temeinică şi legală.
Analizând recursul formulat, instanţa constată că acesta este neîntemeiat pentru următoarele motive:
In mod legal a reţinut instanţa de fond că avizele de însoţire a mărfii au fost întocmite cu încălcarea art. 41 pct.2 lit.b din Legea nr. 82/1981 întrucât acestea nu conţineau informaţiile minime prevăzute de lege, respectiv datele de identificare ale cumpărătorului, numele delegatului, seria si numărul cărţii de
identitate, numărul mijlocului de transport, ora livrării si semnătura delegatului iar cantităţile înscrise în avizele de însoţire a mărfii nr.53108/2010 si
53109/2010 conţin date eronate.
Fapta produce consecinţe grave în sfera stabilirii si plăţii taxelor si impozitelor datorate, astfel că în mod legal s-a constatat că procesul-verbal de contravenţie este legal întocmit, inclusiv sub aspectul amenzii aplicate.
Instanţa de fond, reţinând legalitatea actului de sancţionare, a considerat implicit că amenda în cuantum de 2.000 lei este proporţională cu gravitatea faptei.
Totodată, trebuie menţionat că nepronunţarea de către prima instanţă de judecată cu privire la o cerere formulată de către părţi nu constituie motiv de recurs potrivit art. 304 Cod Procedură Civilă, forma în vigoare.
Se constată că nu există vreun temei pentru înlocuirea amenzii aplicate cu sancţiunea avertismentului întrucât dispoziţiile art. 41 din Legea nr. 82/1991 au ca scop sancţionarea si prevenirea comiterii faptelor de evaziune fiscală iar faptele reţinute în sarcina petentei prezintă un astfel de risc si se situează în sfera contravenţiilor de o gravitate medie iar nu redusă pentru a justifica aplicarea avertismentului.
Pentru aceste considerente, în baza art. 312 alin.1, art. 304, art. 304 ind.1
Cod Procedură Civilă, instanţa va respinge recursul declarat de recurenta BP în contradictoriu cu intimata Garda Financiară Cluj împotriva Sentinţei civile nr.
18502/23.11.2011 pronunţată în dosarul nr. 2507/289/2010 al Judecătoriei Cluj- Napoca pe care o va menţine în totul.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII
DECIDE

Respinge recursul declarat de recurenta BP în contradictoriu cu intimata Garda Financiară Cluj împotriva Sentinţei civile nr. 18502/23.11.2011 pronunţată în dosarul nr. 2507/289/2010 al Judecătoriei Cluj-Napoca pe care o va menţine în totul.
Decizia este irevocabilă.
Pronunţată în şedinţa publică din 25.04.2012.