Aria de reglementare a O.U.G. nr. 34/2006, republicată, este strict stabilită de legiuitor, iar organul administrativ jurisdictional are competenţa de soluţionare limitată la cadrul procesual instituit de respectivul act normativ şi la procedurile de atri


Aria de reglementare a O.U.G. nr. 34/2006, republicată, este strict stabilită de legiuitor, iar organul administrativ jurisdictional are competenţa de soluţionare limitată la cadrul procesual instituit de respectivul act normativ şi la procedurile de atribuire cărora li se aplică prevederile ordonanţei de urgenţă.

La data de 24.07.2009 petenta S.C. A. G. I. S.R.L. a formulat plângere în contradictoriu cu S.C. “E. O. G. D. ”S.A. şi S.C”L.&C.” S.R.L. solicitând ca prin admiterea plângerii să se dispună desfiinţarea Deciziei nr. 29/74/176/C11/2220 emisă de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, anularea raportului procedurii 38823/04.05.2009 prin care s-a stabilit încheierea contractului de servicii pe o durată de 2 ani cu ofertantul pârât de ordin 2, anularea deciziei şi a raportului intermediar al procedurii nr. 29326/31.03.2009 prin care comisia de evaluare a decis preselectarea candidaţilor S.C. „L.&C.” S.R.L. şi S.C. „A. G. I.” S.R.L. şi a actelor subsecvente, precum şi să se dispună continuarea procedurii de atribuire la etapa de preselectare, cu reţinerea aspectului că pârâta de ordin 2 nu îndeplineşte criteriile de calificare.

În motivele plângerii petenta susţine că în mod greşit CNSC a respins ca fiind inadmisibilă contestaţia, decizia CNSC fiind lipsită de temei legal întrucât autoritatea contractantă în mod evident, în acord cu dispoziţiile art. 8 lit. d din O.U.G. 34/2006, a optat pentru procedura achiziţiei publice prevăzută de acest act normativ. În acest sens, obiectul procedurii „servicii, revizii şi reparaţii auto E. O. G. D. R. V.” este în interdependenţă directă cu activitatea sectorială determinantă a autorităţii contractante, lucrările de service auto, revizii şi reparaţii fiind destinat parcului auto aparţinând pârâtului.

Pe fond, petenta susţine că procedura de atribuire a contractului s-a făcut cu încălcarea legii întrucât ofertantul declarat câştigător nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege, aspecte arătate pe larg în contestaţie.

În drept a invocat dispoziţiile art. 281 şi 283 din O.U.G. 34/2006.

La dosar a depus, în susţinerea argumentelor sale, Decizia nr. 2874/176/C11/2200/03.07.2009, emisă de CNSC prin care s-a dispus respingerea contestaţiei sale ca inadmisibilă (f. 7 – 18).

Pârâta S.C. „E. O. G. D.” S.A. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii formulate ca neîntemeiată şi menţinerea actului administrativ jurisdicţional atacat. Pe fond arată că în mod corect CNSC a reţinut că activităţile, obiect al procedurii de atribuire a contractului de service, revizii şi reparaţii auto nu se înscrie în dispoziţiile art. 235 lit. b din O.U.G. 34/2006.

Analizând actele de la dosar, instanţa constată următoarele:

Niciuna din părţi, lucru atestat de altfel şi de actul administrativ jurisdicţional atacat, pârâta S.C. „E. O. G. D. R. V.” S.A. a iniţiat şi desfăşurat procedura de atribuire a unui contract având ca obiect „servicii, revizii şi reparaţii auto”, la această procedură înscriindu-se atât petenta, cât şi S.C. „L.&C.” S.R.L.

Prin adresa nr. 1414/08.05.2009 pârâta aduce la cunoştinţa petentei că oferta acesteia a fost declarată necâştigătoare, obţinând un punctaj inferior celui al concurentului ofertant.

Ca atare, petenta a formulat contestaţie împotriva acestei proceduri, pe care o consideră ca fiind una de achiziţie publică şi înscriindu-se în dispoziţiile art. 8 lit. d din O.U.G. 34/2006, solicitând CNSC anularea raportului procedurii cu nr. 38823/04.05.2009, anularea deciziei şi a raportului intermediar al procedurii nr. 29326/31.03.2009, precum şi continuarea procedurii de atribuire a contractului de la etapa preselecţiei a ofertanţilor.

În motivarea deciziei atacate, CNSC reţine că obiectul procedurii de atribuire a contractului privind „servicii, revizii şi reparaţii auto” nu se înscrie în obiectul de activitate relevant al pârâtei, fiind aplicabile dispoziţiile art. 243 din O.U.G. 34/2006.

În raport cu aceste împrejurări de fapt, instanţa constată că, în esenţă, în discuţie rămâne chestiunea legată de aplicarea dispoziţiilor speciale ale O.U.G. 34/2006, referitoare la achiziţiile publice, şi, de aici, dacă cade în competenţa de soluţionare a organului administrativ jurisdicţional, respectiv a CNSC, o astfel de plângere.

Aşadar, aşa cum de altfel s-a arătat mai sus, părţile nu contestă, inclusiv şi mai ales petenta, faptul că procedura de atribuire a privit un contract de „servicii, revizii şi reparaţii auto”, procedură iniţiată în luna martie 2009.

Legiuitorul a detaliat amănunţit în O.U.G. nr. 34/2006 obiectul pe care a înţeles să-l legifereze prin acest act normativ. Având în vedere caracterul strict şi specializat al acestui act normativ, evident că interpretul nu poate extinde voinţa legiuitorului, fiind obligat ca în aplicarea O.U.G. 34/2006 să aplice strict dispoziţiile legale – de altfel, se poate aprecia că caracterul normelor actului normativ în cauză sunt de ordine public, cu caracter imperativ, prin importanţa domeniului la care se referă, chiar dacă, în esenţă, obiectul actului normativ este atribuirea unui contract; de asemenea, caracterul imperativ şi de ordine publică este dat şi de faptul că importanţa obiectului unor contracte, pe care legiuitorul le are în vedere în O.U.G. 34/2006, au o accentuată importanţă pentru societate, în ansamblu.

Din această perspectivă, art. 8 lit. d din O.U.G. 34/2006, circumscrie categoria autorităţilor publice „d) oricare intreprindere publica ce desfasoara una sau mai multe dintre activitatile prevazute la cap. VIII sectiunea 1, atunci cand aceasta atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru destinate efectuarii respectivelor activitati;”, categorie în care se înscrie, fără îndoială, prin obiectul de activitate pe care-l are în statut şi îl desfăşoară, şi pârâta.

Normele la care fac trimitere dispoziţiile art. 8 lit. d din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv art. 235 lit. b, prevede categoria activităţilor relevante care se înscriu în obiectul de activitate al pârâtei S.C. „E. O. G. D.”S.A., şi anume b) livrarea de combustibili gazoşi, energie termică sau energie electrică prin reţele de natura celor prevăzute la lit. a).

Legiuitorul prevede şi o excepţie de la aplicarea prevederilor dispoziţiilor O.U.G. 34/2006, respectiv a procedurilor, a regulilor şi a modului de contractare, ca şi de atacare a actelor procedurii considerate abuzive sau a contractului de atribuire, această excepţie fiind prevăzută la art. 243 din O.U.G. 34/2006: „Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru contractele atribuite de către autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. d) sau e) şi care au ca obiect achiziţia de produse, servicii sau lucrări destinate desfăşurării altor activităţi decât activităţile relevante”.

Din interpretarea corectă a acestor texte rezultă două concluzii ce conduc la respingerea plângerii formulate de petentă.

Prima este cea că obiectul litigiului, contract de „servicii, revizii şi reparaţii auto”, excede obiectului indicat imperativ şi exclusiv de legiuitor la art. 235 lit. b, contractul neputând fi încadrat în livrarea de combustibili gazoşi, energie termică sau energie electrică prin reţele, ci are cu totul altă natură, fiind un contract de prestări servicii pentru autovehicule şi, nici într-un caz, pentru reţelele la care se referă acest text de lege.

A doua concluzie este că tocmai legiuitorul, ca o consecinţă logică de altfel a dispoziţiilor art. 235 lit. b, exclude din sfera de reglementare a O.U.G. 34/2006, mai exact la art. 243, achiziţia de produse, servicii sau lucrări destinate desfăşurării altor activităţi decât cele relevante. Or, în mod categoric, categoria de servicii, obiect al contractului în litigiu, nu aparţine activităţilor relevante prevăzute de art. 235 lit. b din O.U.G. 34/2006.

În raport cu argumentele de mai sus, instanţa constată că decizia CNSC atacată este corectă, prin respingerea pe excepţie, adică contestaţia petentei este inadmisibilă, fapt pentru care va face aplicare dispoziţiilor art. 283 alin. 4 din O.U.G. 34/2006, în sensul în care va dispune respingerea plângerii formulate.