Autorizare pentru promovarea acţiunii în antrenarea


răspunderii persoanelor vinovate de starea de a debitorului. Condiţii

– Legea rtr. 85/2006: art. 138 alin. 3

Potrivit art. 138 alin. 3 din Legea nr.85/2006, Comitetul creditorilor sau creditorul care deţine mai mult de jumătate din valoarea tuturor creanţelor poate cere judecătorului-sindic să fie autorizat să introducă acţiunea prevăzută la alin. 1, dacă administratorul judiciar sau lichidatorul a omis, în raportul său asupra cauzelor insolvenţei, persoanele culpabile de stare de insolvenţă a patrimoniului debitorului persoană juridică ori dacă acesta a omis să formuleze acţiunea prevăzută la alin. 1 şi răspunderea persoanelor la care se referă alin. 1 ameninţă să se prescrie.

(Secţia comercială şi de administrativ, sentinţa nr. 1157/2009,

nepublicată)

Prin cererea înregistrată AVAS invocă prevederile art. 138 alin. 3 din şi, în temeiul acestora, solicită autorizarea sa, în calitate de creditoare faţă

de debitoarea SC R.C. SRL în vederea promovării acţiunii pentru antrenarea răspunderii persoanelor se fac vinovate de stare de insolvenţă a pârâtei.

Analizând cerere creditorului AVAS pe baza actelor şi lucrărilor dosarului, tribunalul reţine următoarele:

AVAS este creditorului SC R.C. SRL, fiind înscris în Tabelul definitiv consolidat al creanţelor cu o creanţă bugetară în cuantum de 21.269,54 lei, neachitată, alături de creditorii SC C. SA Bucureşti cu creanţă în valoare de 12.629,56 lei şi Bancpost SA -Sucursala Bistriţa înscrisă cu o creanţa în sumă de 134.190,62 lei, de asemenea neachitate.

Prin Raportul preliminar cu privire la cauzele şi împrejurările care au dus la încetarea de plăţi la debitorul SC R.C. SRL (cu nr. 12/03.05.2005) lichidatorul judiciar SC C.E. SRL Bistriţa constată că majoritatea bunurilor debitorului au fost executate silit(nu în cadrul procedurii de insolvenţă, că mai sunt evidenţiate scriptic şi alte bunuri şi că vinovat de situaţia în care se află societatea este administratorul societăţii, M.C., care nu a condus evidenţa contabilă la zi.

Lichidatorul judiciar SC C.E. SRL a fost reorganizat, în baza O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă şi astfel, atribuţiile lichidatorului judiciar a debitorului SC R.C. SRL au fost preluate de practicianul în insolvenţă O l. -Cabinet Individual de Insolvenţă, care a promovat o acţiunea în atragerea răspunderii,întemeiată pe disp. art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, soluţionată prin sentinţa comercială nr. 368 din 28 mai 2008, pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud – Anexa C, şi prin care acţiunea lichidatorului judiciar a fost admisă în parte, iar pârâtul M.C., în calitate de administrator al debitorului, a fost obligat să suporte din averea proprie o parte din pasivul debitorului în cuantum de 17.024 lei.

împotriva sentinţei comerciale nr. 368 din 28 mai 2008, a declarat recurs pârâtul M.C., însă, prin decizia civilă nr. 2850 din 2.12.2008, pronunţată de Curtea de Apel Cluj, recursul pârâtului a fost respins, iar sentinţa menţinută în întregime, însă decizia Curţii de Apel a fost atacată cu contestaţie în anulare de către recurentul M.C., contestaţie ce a fost admisă prin decizia civilă nr. 549 din 10 februarie 2009, pronunţată de Curtea de Apel Cluj, fixându-se termen pentru soluţionarea recursului în data de 3.03.2009, iar la termenul de judecată din 3.03.2009, s-a pronunţat decizia civilă nr. 822 din 3 martie 2009, în dosar nr. 1953/33/2008 al Curţii de Apei Cluj, prin care s-a respins recursul declarat de pârâtul M C. împotriva sentinţei comerciale nr. 368/112 din 28 mai 2008, pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud pe care a menţinut-o în întregime.

Aşa fiind, sentinţa comercială nr. 368 din 28 mai 2008 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, a devenit irevocabilă.

Potrivit art. 138 alin. 3 din Legea nr. 85/2006, Comitetul creditorilor sau creditorul care deţine mai mult de jumătate din valoarea tuturor creanţelor poate cere jude-cătorului-sindic să fie autorizat să introducă acţiunea prevăzută la alin. 1, dacă administratorul judiciar sau lichidatorul a omis, în raportul său asupra cauzelor insol-venţei, persoanele culpabile de stare de insolvenţă a patrimoniului debitorului persoană juridică ori dacă acesta a omis să formuleze acţiunea prevăzută la alin. 1 şi răspunderea persoanelor la care se referă alin. 1 ameninţă să se prescrie, or, verificând actele şi lucrările dosarului, aşa cum s-a arătat şi mai sus, în cuprinsul prezentei sentinţei, tribunalul constată că lichidatorul judiciar nu a omis să indice persoanele vinovate de starea de insolvenţă şi a arătat că vinovat de stare de insolvenţă este administratorul societăţii, M.C., împotriva căruia a şi promovat o acţiune în atragerea răspunderi materiale, în temeiul art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, şi care a fost

admisă în parte prin sentinţa comercială nr. 368 din 28 mai 2008, care este irevocabilă. Se mai reţine că creditorul AVAS solicită să fie autorizat să promoveze acţiunea în atragerea răspunderii, invocând prevederile art. 138 alin. 3 din Legea nr. 85/2006, însă acesta este înscris în Tabelul definitiv consolidat al creanţelor cu o creanţă în sumă de 21.269,54 lei, care reprezintă 12,65% din totalul creanţelor menţionate în acelaşi tabel, ca fiind neacoperite, ceea ce înseamnă că creditorul AVAS deţine cu mult mai puţin de jumătate din valoare tuturor creanţelor, pentru a putea solicita autorizarea în vederea introducerii acţiunii în atragerea răspunderii, prevăzute de art. 138 alin. 1 din lege.

împrejurările invocate de creditor privitoare la faptul că nu ar fi fost notificat cu privire la deschiderea procedurii, că ar trebui să se bucure de egalitate de tratament cu ceilalţi creditori şi că ar trebui să fie autorizat să promoveze acţiunea prevăzută de art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, nu pot fi primite, în condiţiile în care creditorul nu face dovada că sunt întrunite cerinţele prev. de art. 138 alin. 3 din lege.

în concluzie, instanţa apreciază că, în cauză, nu este dată niciuna din ipotezele prevăzute de art. 138 alin. 3 din Legea nr. 85/2006 şi astfel, cererea creditorului AVAS este apreciată ca fiind neîntemeiată, urmând a fi respinsă (judecător Gălăţan Dumitru).