Autorizare persoană fizică. Refuz nejustificat al autorităţii competente Autorizare


Autorizare persoană fizică. Refuz nejustificat al autorităţii competente. Procedură aplicabilă cererilor iniţiate sub imperiul Legii nr.300/2004.

Art.29 al.3 din H.G. nr.1391/2006

Art.1,2 din Legea nr. 300/2004

Art.39 din O.U.G. nr.44/2008

Potrivit art.29 al.3 din H.G. nr.1391/1996 modificat prin H.G. nr.56/2007 pregătirea practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere se face de un instructor auto autorizat în condiţiile Legii nr.300/2004 şi H.G. nr.1766/2004. Primarul unităţii administrativ-teritoriale are competenţă de a emite autorizaţia şi după intrarea în vigoare a O.U.G. nr.44/2008 potrivit dispoziţiilor tranzitorii din art.39.

Secţia de administrativ şi fiscal – Decizia nr. 96/27 ianuarie 2009

Prin acţiunea în contencios administrativ înregistrată la Tribunalul Sibiu sub dosar nr.3284/85/2007 reclamantul B.P.V. a chemat în judecată în calitate de pârâtă Primăria Municipiului S. pentru a fi obligată să-i elibereze autorizaţie pentru desfăşurarea activităţii independente – pregătirea practică a cetăţenilor în vederea obţinerii permisului de conducere auto.

În cursul judecării cauzei reclamantul şi-a precizat cererea înţelegând să cheme în judecată în calitate de pârât Municipiul S. pentru a fi obligat să-i elibereze autorizaţia în vederea desfăşurării activităţii independente „şcoli de conducere pilotaj” prevăzute în CAEN 8041.

Prin sentinţa civilă nr. 2/CA/8.01.2008 Tribunalul Sibiu a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Municipiul S. şi pe cale de consecinţă a respins acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamant, respingând şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Primăria Municipiului S.

Împotriva acestei sentinţe reclamantul a declarat recurs care a fost admis de către Curtea de Apel Alba Iulia prin Decizia nr. 577/CA/2008, drept urmare hotărârea atacată a fost casată iar cauza a fost trimisă spre rejudecare aceleiaşi instanţe, respectiv Tribunalului Sibiu Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.

Pentru a pronunţa această soluţie Curtea de Apel a reţinut că reclamantul, cu ocazia dezbaterii pe fond a cauzei „ nu a renunţat la judecată împotriva Primăriei Municipiului S.” în calitate de pârâtă astfel că datorită menţiunilor confuze din practicaua sentinţei nu s-a putut concluziona dacă excepţiile invocate au fost puse în discuţia părţilor.

Cu ocazia rejudecării cauzei reclamantul şi-a precizat din nou acţiunea în sensul că înţelege să cheme în judecată în calitate de pârât doar pe Primarul Municipiului S.

Prin Sentinţa 508/CA/30 09 2008 Tribunalul Sibiu în rejudecare a admis acţiunea reclamantului împotriva pârâtului Primarul Municipiului S. şi l-a obligat pe pârât să elibereze reclamantului autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii independente „şcoli de conducere pilotaj” prevăzute în CAEN 8041.

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa de fond a considerat refuzul pârâtului ca nejustificat apreciind că în termeiul art. 18 din Legea 300/2004 modificat prin Legea 378/2005 activitatea pe care reclamantul dorea să o exercite, aceea de „şcoală de conducere auto” este prevăzută în cadrul clasificărilor activităţilor din economia naţională – CAEN – la codul 8041 şi necesită autorizare.

Împotriva hotărârii a declarat recurs Primarul Municipiului S. solicitând a se dispune modificarea acesteia în sensul respingerii acţiunii reclamantului.

În motivarea recursului pârâtul susţine că în prezent în temeiul OUG 44/2008 Primarul Municipiului Sibiu nu mai are competenţa de a proceda la înregistrarea şi autorizarea funcţionării persoanelor fizice autorizate.

Pârâtul susţine şi că între timp Codul CAEN al activităţii independente „şcoli de conducere pilotaj” prevăzut în CAEN 8041 s-a schimbat în 8553.

Autorizarea nu era necesară căci potrivit prev.art. 29 al.3 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, pregătirea practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere se poate efectua şi de către un instructor auto autorizat în condiţiile legii, fără a fi necesară autorizarea activităţii economice.

Activitatea „Şcoala de conducere (pilotaj) cu cod CAEN 8041 nu se regăseşte în anexa I la HG 1766/2004 nefiind cuprinsă printre activităţile ce necesită autorizare în condiţiile Legii 300/2004.

În drept se invocă prev.art. 299, 304 pct.9, 312 Cod procedură civilă şi HG 1766/2004, Legea 300/2004 şi OUG 44/2008.

Reclamantul nu a depus întâmpinare, însă prin note scrise solicită respingerea recursului apreciind că hotărârea este dată cu corecta interpretare a legii.

Recursul pârâtului este nefondat.

Reclamantul s-a adresat cu cerere la 12.04.2007 Primăriei S. solicitând autorizarea sa în vederea desfăşurării activităţii independente prevăzută la art. 29 al.3 din Regulamentul de aplicare a modificat prin HG 56/27 01 2007, pregătirea practică a cetăţenilor în vederea obţinerii permisului de conducere auto.

Este de menţionat că art.29 al.3 în forma sa iniţială aprobată prin HG 1391/2006 se referea la posibilitatea ca pregătirea practică a persoanei în vederea obţinerii permisului de conducere să fie efectuată şi de un instructor auto atestat în condiţiile legii care a încheiat un contract cu unitatea autorizată în care solicitantul a efectuat pregătirea teoretică.

Începând cu anul 2007, ca urmare a modificării HG 1391/2006 prin HG 56/2007 s-a modificat art. 29 al.3 în sensul că “Pregătirea practică a persoanei prevăzute la alin. (2), în vederea obţinerii permisului de conducere valabil pentru oricare dintre categoriile A, B, BE şi subcategoriile A1 şi B1, se poate efectua şi de către un instructor auto autorizat în condiţiile legii, care a încheiat un contract cu unitatea autorizată în care solicitantul a efectuat pregătirea teoretică”.

Deci începând cu anul 2007 se impunea autorizarea instructorilor auto în vederea pregătirii practice a persoanelor pentru obţinerea permisului auto.

Procedura de autorizare de la data la care reclamantul a formulat cererea este cea prevăzută în Legea 300/2004 şi HG 1766/2004 în prezent abrogate.

Potrivit art. 1 şi 2 din Legea 300/2004, persoanele fizice, cetăţeni români sau străini aparţinând UE sau spaţiului Economico European pot fi autorizate să desfăşoare activităţi economice pe teritoriul României în mod independent, în condiţiile legii; art. 8 stabileşte competenţa primarilor de a elibera autorizaţia, iar art. 10 al.1 lit.a din Legea 300/2004 reglementează menţiunile obligatorii pe care autorizaţia trebuie să le cuprindă, la art. 10 al.1 lit.c fiind stipulată expres: „activitatea principală … codificată conform CAEN aprobată prin HG 656/1997 actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002.”

În Ordinul 601/2002 menţionat activitatea „şcoală de pilotaj” are codul 8041.

HG 656/1997 a suferit într-adevăr două actualizări cea din 2002 şi cea din 2007 prin Ordinul I.N.S. nr. 337/2007 cu aplicare din 1.01.2008.

Prin acest ultim ordin, codul CAEN Rev1 – 8041 este menţionat ca fiind CAEN Rev.2-8549, transpus direct în I.S.I.C. – Rev4 – 8549.

Prin urmare în temeiul art. 29 al.3 din OUG 195/2002 actualizat, art.1 şi 10 din Legea 300/2004 sub imperiul căreia s-a formulat cererea cât şi a HG 656/1997 actualizată, se impunea ca pârâtul Primarul Municipiului Sibiu să emită autorizaţia în favoarea reclamantului pentru desfăşurarea activităţii economice independente CAEN 1 8041 echivalentul CAEN Rev2-8549 echivalentul ISIC – Rev4- 8549, aşa cum corect a concluzionat şi instanţa de fond prin interpretarea coroborată a prevederilor legale incidente cauzei.

Prin urmare motivul de recurs vizând greşita interpretare şi aplicare a legii soluţionarea pe fond a cauzei prevăzute de art. 304 pct.9 Cod procedură civilă nu este fondat.

În ce priveşte motivul de recurs vizând lipsa calităţii procesuale pasive a primarului pârât în cauză, decurgând din faptul că acesta nu mai este competent să emită autorizaţia prin prisma noilor reglementări aduse prin OUG 44/2008 şi acesta este nefondat.

O.U.G 44/2008 cuprinde la art. 39 dispoziţii exprese cu privire la procedurile în curs desfăşurate în temeiul Legii 300/2004 conform cărora „Procedurile desfăşurate potrivit Legii 300/2004 se vor finaliza potrivit prevederilor legii aplicabile la data iniţierii acestora”.

Prin urmare, cererea reclamantului de autorizare iniţiată sub imperiul Legii 300/2004 va trebui finalizată potrivit acestei reglementări, primarul păstrându-şi pentru aceste cereri competenţa eliberării autorizaţiei prev.la art. 10 din Legea 300/2004.

Cum motivele de recurs prevăzut de art. 304 pct.9 şi 3041 Cod procedură civilă nu sunt incidente în cauză, recursul pârâtului a fost respins ca nefondat, conform art. 312 al.1 Cod procedură civilă.

1