CALITATEA PROCESUALA PASIVA A SC ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD SA ÎN LITIGIILE ÎNTEMEIATE PE LEGEA 544/2001. NOTIUNEA DE AUTORITATE SAU INSTITUTIE Autorităţii (infracţiuni contra)


Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. CALITATEA PROCESUALA PASIVA A SC ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD SA ÎN LITIGIILE ÎNTEMEIATE PE LEGEA 544/2001. NOTIUNEA DE AUTORITATE SAU INSTITUTIE PUBLICA ÎN SENSUL ACESTUI ACT NORMATIV.

– art.2 lit.a din Legea 544/2001, art.4 din HG 675/2007, art.1 pct.5 lit.d si pct.12 din anexa OUG 101/2006.

Art.2 lit.a din Legea 544/2001 prevede ca prin autoritate sau institutie publica se întelege si orice societate comerciala care îndeplineste cumulativ doua conditii : se afla sub autoritatea unei autoritati publice centrale ori locale si totodata stabile, dupa caz, o unitate administrativ teritoriala este actionar unic sau majoritar.

Art.4 din HG 675/2007 prevede ca recurenta este o societate cu capital integral de stat, care este detinut în proportie de 88 % de SC ELECTRICA SA si în proportie de 12 % din SC PROPRIETATEA SA.

OUG 101/2006 privind organizarea si functionarea AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI Bucuresti prevede ca aceasta autoritate publica, prin reprezentantii lui în societatile enumerate în anexa aplica strategia si programele elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor în domeniul energiei electrice conform art. 1 pct. 5 lit.d).

OUG 101/2006 privind organizarea si functionarea AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI Bucuresti prevede ca aceasta autoritate publica, prin reprezentantii lui în societatile enumerate în anexa aplica strategia si programele elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor în domeniul energiei electrice conform art. 1 pct. 5 lit.d).

În anexa acestui act normativ la pct. 12 apare SC DE DISTRIBUTII SI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE “ELECTRICA”SA, de unde rezulta ca societatea recurenta este sub autoritatea unei autoritati publice centrale si având capital integral de stat este o autoritate publica în sensul Legii 544/2001.

Prin Sentinta nr.98/10.03.2008 Tribunalul Bihor a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocate de pârâta SC ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD SA.

A admis în parte actiunea formulata de reclamantul P.V.I. împotriva pârâtei SC ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD SA.

A obligat pârâta sa furnizeze informatiile solicitate de reclamant, respectiv structura organizatorica si atributiile departamentelor din cadrul acestuia.

A respins capatul de cerere privind obligarea pârâtei la plata daunelor morale, pârâta a fost obligata la 300 lei cheltuieli de judecata partiala.

Pentru a pronunta astfel instanta de fond a retinut urmatoarele:

Prin cererea înregistrata sub nr. 9982/2007, reclamantul a solicitat pârâtei sa îi furnizeze informatiile privind structura organizatorica si atributiile departamentelor acesteia.

Raspunzând acestei cereri ( fila 4) pârâta a comunicat reclamantului ca nu îndeplineste cerintele prevazute de art. 2 alin.1 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public pentru a fi considerata institutie publica, iar pe de alta parte, ca informatiile privind organigrama societatii i-au fost transmise nr.10176/26.09.2007.

Cât priveste sustinerea pârâtei în sensul ca nu are calitatea de institutie publica, instanta de fond a constatat ca aceasta nu este întemeiata.

Potrivit art. 2 din Legea nr.544/2001 modificata prin Legea nr.371/2006, prin autoritate sau institutie publica se întelege orice astfel de entitate care utilizeaza ori administreaza resurse financiare publice, orice regie autonoma, companie nationala precum si orice societate comerciala aflata sub autoritatea unei autoritati publice centrale ori locale si la care statul român, ori o unitate administrativ teritoriala este actionar unic ori majoritar.

Dupa cum rezulta din adresa nr. 2382/09.10.2007 emisa de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – AVAS- pachetul de actiuni detinut de stat la SC Electrica SA se afla în portofoliul sau, astfel ca atâta vreme cât AVAS este institutie de specialitate a administratiei publice centrale careia îi sunt incidente dispozitiile Legii nr. 544/2001, implicit aceste dispozitii sunt aplicabile si societatii comerciale care detine actiuni ale statului.

Instanta de fond a respins ca neîntemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de pârâta în acest sens.

Cât priveste cererea propriu zisa, instanta de fond a retinut ca prin adresa nr. 10176/2007 i s-a comunicat reclamantului un raspuns solicitarilor sale însa acesta a fost doar partial pentru ca nu viza decât un departament al societatii ori reclamantul nu a facut o astfel de distinctie în cererea sa.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 5 din Legea nr. 544 /2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, instanta de fond a admis cererea sub acest aspect si a obligat-o pe pârâta sa furnizeze reclamantului informatiile solicitate cu privire la structura organizatorica si atributiile departamentelor acesteia.

Sub aspectul capatului de cerere privitor la daunele morale, acesta a fost respins ca nefondat atâta vreme cât sustinerile reclamantului legate de stirbirea autoritatii sale si ridiculizarea sa de catre colegi sunt simple afirmatii lipsite de orice suport probatoriu.

În temeiul art. 274 Cod procedura civila vazând ca cererea a fost admisa numai în parte, pârâta a fost obligata la plata sumei de 300 lei cheltuieli de judecata partiale…

Împotriva aceleiasi sentinte a declarat recurs SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANAIA NORD SA solicitând modificarea sentintei în sensul respingerii actiunii.

În motivarea recursului arata ca reclamantului i s-a raspuns în termen legal la toate solicitarile, iar organigrama societatii i s-a comunicat prin adresa 10.176/26.09.2007.

Atributiile departamentelor acestora sunt cuprinse în ROF societatii, regulamentul de organizare si functionare este pe site-ul societatii la care au acces toti angajatii societatii.

În mod gresit se retine ca reclamantului i s-a raspuns numai partial deoarece prin adresa 9528/19.09.2007 reclamantul solicita structura organizatorica a Centrului PRAM, prin urmare societatea si-a îndeplinit obligatia.

Reclamantul în cursul anului 2005 a formulat o actiune având acelasi temei juridic, care a fost respinsa prin sentinta nr.35/2006 a Tribunalului Bihor.

Instanta nu a analizat adresa AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI Bucuresti prin prisma dispozitiilor Legii 554/2001 si s-a rezumat sa o invoce ca temei în motivarea sentintei.

Societatea recurenta nu se regaseste printre entitatile care sunt supuse prevederilor acestei legi, iar informatiile solicitate nu au caracterul unor informatii de interes public.

Recurenta este o societate comerciala pe actiuni care functioneaza în temeiul HG 1342/2001 si nu utilizeaza resurse financiare publice, ci resurse realizate ca venituri din activitatea proprie.

Verificând legalitatea si temeinicia sentintei recurate sub aspectul tuturor motivelor invocate se constata ca recursul nu este fondat.

În mod corect a retinut instanta de fond ca recurentul nu a raspuns corect la informatia solicitata, respectiv structura organizatorica si atributiile departamentelor acesteia deoarece, asa cum rezulta din actele depuse reclamantul a solicitat aceste informatii si i s-a raspuns doar cu privire la structura organizatorica si statul de functii al centrului PRAM.

Faptul ca Legea 544/2001 prevede obligatia publicitatii anumitor informatii pe suport electronic nu înseamna ca la cerere autoritatea sau institutia publica este scutita de a comunica informatia solicitata în scris.

Sentinta 35/CA/2006 a Tribunalului Bihor se refera la cereri adresate în anul 2005 recurentei si astfel nu are obiectul identic cu prezenta cauza.

Adresa emisa de AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI Bucuresti la care se face referire în cuprinsul cererii a fost analizata de instanta de fond si retinut continutul acestui act.

În mod gresit sustine recurenta ca nu se încadreaza în entitatile care sunt supuse prevederilor Legii 544/2001.

Art. 2 lit. a) din acest act normativ prevede ca prin autoritate sau institutie publica se întelege si orice societate comerciala aflata sub autoritatea unei autoritati publice centrale ori locale si la care statul român sau, dupa caz, o unitate administrativ teritoriala este actionar unic sau majoritar.

HG 1342/2001 invocata de recurenta a fost abrogata prin HG 675/2007 si care în art. 4 prevede ca recurenta este o societate cu capital integral de stat, care este detinut în proportie de 88 % de SC ELECTRICA SA si în proportie de 12 % din SC PROPRIETATEA SA.

În anexa acestui act normativ la pct. 12 apare SC DE DISTRIBUTII SI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE “ELECTRICA”SA, de unde rezulta ca aceasta societate este sub autoritatea unei autoritati publice centrale si având capital integral de stat este o autoritate publica în sensul Legii 544/2001.

Informatiile solicitate sunt de interes public, aceasta fiind definita în art. 2 lit.b) din Legea 544/2001 în sensul ca se refera la orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati sau institutii publice.

Este incontestabil ca structura organizatorica si atributiile departamentelor din cadrul recurentei priveste activitatea acesteia si atâta timp cât nu este exceptata de art. 12 din Legea 544/2001 este o informatie de interes public.

Nefiind nici un motiv care sa duca la casarea sau modificarea sentintei recurate în baza art.312 pct.1 Cod procedura civila se resping ambele recursuri ca fiind nefondate.

În baza art.276 Cod procedura civila se vor compensa cheltuielile de judecata ale partilor pentru recursurile declarate, urmând ca în baza art. 274 Cod procedura civila sa fie acordate cheltuielile de judecata suportate de intimatul Popa Valentin Iustin cu întâmpinarea formulata la recursul declarat de SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD SA.