Cauţiune. Condiţiile eliberării cauţiunii


> i i

C. proc. civ., art. 723 alin. (3)

Potrivit dispoziţiilor art. 7231 alin. (3) C. proc. civ., cauţiunea se eliberează celui care a depus-o, în măsura în care asupra acesteia cel îndreptăţit în cauză nu a formulat cerere pentru plata despăgubirii cuvenite, până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data la care, prin hotărâre irevocabilă, s-a soluţionat fondul cauzei. Cauţiunea se eliberează de îndată, dacă partea interesată declară în mod expres că nu urmăreşte obligarea părţii adverse la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate.

încheierea din 20 iulie 2009

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Curţii de Apel Iaşi, reclamanta SC T. SRL a solicitat suspendarea executării unei decizii de impunere, emise de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, precum şi anularea deciziei emise de A.N.A.F., prin care s-a suspendat soluţionarea contestaţiei pe care a formulat-o împotriva deciziei de impunere.

Curtea, în baza dispoziţiilor art. 215 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003, a stabilit o cauţiune în sumă de 155.000 lei.

La termenul de judecată din data de 19.11.2007, reclamanta a depus la dosar recipisa prin care s-a consemnat la dispoziţia instanţei suma de 155.000 lei reprezentând cauţiunea aferentă cererii de suspendare.

Prin sentinţa nr. 168/C.A./19.11.2007, rămasă irevocabilă, Curtea de Apel Iaşi a suspendat executarea deciziei de impunere şi a respins cererea de anulare a deciziei de soluţionare a contestaţiei.

Reclamanta SC T. SRL a solicitat, în temeiul prevederilor art. 7231 alin. (3) C. proc. civ., să i se elibereze cauţiunea în valoare de 155.000 lei.

Instanţa a considerat că cererea nu este întemeiată şi a respins-o ca atare prin încheierea din 20.07.2009, pronunţată în dosarul nr. 667/45/2007, rămasă irevocabilă prin respingerea recursului, reţinând că, potrivit dispoziţiilor art. 7231 alin. (3) C. proc. civ., cauţiunea se eliberează celui care a depus-o în măsura în care asupra acesteia cel îndreptăţit în cauză nu a formulat cerere pentru plata despăgubirii cuvenite, până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data la care, prin hotărâre irevocabilă, s-a soluţionat fondul cauzei. Cauţiunea se eliberează de îndată, dacă partea interesată declară în mod expres că nu urmăreşte obligarea părţii adverse la despăgubiri pentm prejudiciile cauzate.

Din aceste prevederi legale reiese că, pentru a se admite cererea de restituire, este necesar ca fondul cauzei să fie soluţionat irevocabil, iar cel îndreptăţit să nu fi formulat cerere pentru plata despăgubirii cuvenite în termen de 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii prin care s-a soluţionat fondul cauzei sau, în cazul în care fondul cauzei nu a fost soluţionat, partea interesată trebuie să declare în mod expres că nu urmăreşte obligarea părţii adverse la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate.

In speţă, s-a reţinut că reclamanta SC T. SRL nu se încadra în vreunul dintre cele două cazuri de restituire prezentate mai sus.

Astfel, s-a constatat că legalitatea şi temeinicia actului administrativ fiscal a cărui suspendare a executării a fost obţinută nu a fost verificată irevocabil, de o instanţă judecătorească. Pe de altă parte, s-a reţinut că la dosarul cauzei nu exista o declaraţie a pârâtelor din care să fi rezultat că nu urmăreau obligarea SC T. SRL la plata de despăgubiri pentru eventualele prejudicii ce ar fi putut fi cauzate în astfel de situaţii.