Cerere de restituire a sprijinului financiar . Neutilizarea ajutorului în scopul pentru care a fost acordat. Legalitatea cererii Cereri


Prin cererea înregistrata sub nr.989/339/08.06.2010 la Judecatoria Zimnicea reclamanta A.P.I.A.- C.J.A. a chemat în judecata pe pârâtul S.V. , solicitând instantei obligarea acestuia la restituirea sumei de 1000 lei , cu titlu de creanta, actualizata cu dobânda legala.

În motivarea cererii reclamanta a aratat ca , în baza Ordinului MADR nr. 687/2007 a acordat pârâtului un sprijin financiar în suma de 1000 lei pentru înfiintarea unei culturi de 3 ha de grâu . La data verificarii culturii pentru care s-a formulat cerere de sprijin, s-a constatat ca pârâtul nu a facut dovada ca a înfiintat cultura de grâu, fiind obligat conform legii sa restituie suma necuvenita.

Apreciind ca între cele doua parti exista raporturi care decurg dintr-un contract administrativ încheiat în baza Ordinului nr. 687/2007 prin sentinta civila nr.425 din 21.06.2010 a admis exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Zimnicea si a declinat competenta de solutionare a cauzei la Tribunalul Teleorman – Sectia Administrativ.

Cauza a fost înregistrata la Tribunalul Teleorman sub nr.989/339/2010, invocându-se de instanta din oficiu exceptia necompetentei materiale a tribunalului în solutionarea pricinii , obiectul actiunii fiind pretentii în valoarea de pâna la 500.000 lei (art.2 al.1 lit.b Cod procedura civila).

Astfel, prin sentinta civila nr.2692/21.09.2010 s-a admis exceptia necompetentei materiale invocata din oficiu si s-a declinat competenta în favoarea Judecatoriei Zimnicea; s-a constatat conflict negativ de competenta, suspendând judecata si înaintând cauza la Curtea de Apel Bucuresti pentru solutionarea conflictului.

Prin sentinta civila nr.102cc /01.11.2010 Curtea de Apel Bucuresti a stabilit competenta de solutionare a cererii în favoarea Tribunalului Teleorman.

Cauza a fost înregistrata pe rolul Tribunalului Teleorman sub nr. 989/339/2010.

La termenul de judecata din 16.02.2011, instanta a invocat din oficiu exceptia inadmisibilitatii actiunii având în vedere prevederile art.14-18 din OG nr.14/2010 si art.19 din actul normativ mentionat.

Prin sentinta civila nr. 237/30.03.2011, Tribunalul Teleorman a admis exceptia inadmisibilitatii actiunii si a respins actiunea ca inadmisibila.

Împotriva sentintei civile a declarat recurs reclamanta A.P.I.A.- C.J.A ,iar prin decizia civila nr.812/24.02.2012 Curtea de Apel Bucuresti a admis recursul declarat,a casat sentinta civila recurata si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta,fiind înregistrata sub nr.989/339/2010*.

Rejudecând cauza în fond dupa casare se retine ca:

Prin cererea nr. 4217/08.10.2007, pârâtul a solicitat în baza Ordinului M.A.D.R. nr. 687/2007 pentru modificarea Anexei F la Ordinul M.A.D.R. nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate, sprijin agricol de la bugetul de stat pentru o suprafata de 3 ha pentru cultura de grâu si a primit bonuri valorice în suma de 1500 lei, obligându-se prin cererea de sprijin, ca în situatia în care nu realizeaza suprafetele de culturi specificate, sa restituie sumele reprezentând sprijin financiar nejustificat.

La data verificarii culturii pentru care s-a formulat cererea de sprijin, conform art. 15 din Ordinul nr. 687/2007, s-a încheiat si procesul-verbal de receptie si restituire nr. 4217/12.06.2008, prin care s-a constatat ca pentru suprafata de 3 ha pentru care s-a acordat subventie de la bugetul de stat, pârâta nu a facut dovada cu documente ca a înfiintat cultura de grâu,doar pe suprafata de 1 ha, rezultând suma nejustificata în valoare de 1000 lei pentru diferenta de suprafata de 2 ha.

Pârâtul a fost pusa în întârziere, potrivit art. 1079 si art. 1081 din Codul Civil, prin notificarea transmisa de A.P.I.A.- C.J.A, având nr. 10097/17.10.2008.

Potrivit dispozitiilor art. 15 alin. 3 din O.M.A.D.R. nr. 687/2007 „În cazul în care se constata ca nu au fost realizate suprafetele de culturi, mentionate în cererea de acordare a sprijinului financiar, beneficiarii vor restitui sumele reprezentând sprijin financiar nejustificat”.

Art. 17 alin. 2 din O.U.G. nr. 123/2006 pentru aprobarea acordarii sprijinului financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic si al îmbunatatirilor funciare si al organizarii sistematizarii teritoriului dispune: „Sumele necuvenite acordate sub forma de sprijin se recupereaza cu aplicarea dobânzilor si penalitatilor prevazute de legislatia în vigoare”.

În raport de considerentele de fapt si de drept expuse se va admite în parte actiunea, obligând pârâtul sa restituie reclamantei suma de 1000 lei cu titlu de creanta actualizata cu dobânda legala de la data punerii în întârziere pâna la data efectuarii platii.

Cererea de plata a cheltuielilor de judecata urmeaza a fi respinsa ca nefondata în temeiul art.1169 neexistând niciun mijloc probator care sa ateste efectuarea acestora.