Cerere privind lămurirea întinderii şi aplicării dispozitivului unei sentinţe învestită cu formulă executorie, întemeiată pe dispoziţiile art. 281 CPC


– Cod procedură civilă: art. 281, art. 401 alin. 1

în conformitate cu dispoziţiile art. 28V C. pr. civ., în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii ori acesta cuprinde dispoziţii potrivnice, părţile pot cere instanţei care a pronunţat hotărârea să lămurească dispozitivul sau să înlăture dispoziţiile potrivnice.

Posibilitatea interpretării dispozitivului hotărârii judecătoreşti este consacrată în legislaţia noastră procesuală şi de dispoziţiile art. 400 alin. 2 C. pr. civ., în conformitate cu care, pe calea contestaţiei la executare, se poate solicita lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu.

Domeniul de incidenţă al instituţiilor analizate, precum şi procedura de soluţionare sunt diferite, cererea de lămurire a dispozitivului sentinţei, întemeiată pe dispoziţiile art. 28V C. pr. civ., se soluţionează prin încheiere dată în camera de consiliu, iar contestaţia privitoare la înţelesul, întinderea şi aplicarea dispozitivului hotărârii ce se execută, cunoscută în doctrină sub denumirea de contestaţie la titlu, se soluţionează în şedinţă publică, instanţa pronunţându-se prin sentinţă.

De asemenea, contestaţia la titlu este condiţionată de neutilizarea procedurii prevăzute de art. 28V C. pr. civ., iar cele două instituţii nu funcţionează în paralel, ci sunt complementare.

în aceste condiţii, în temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. 4 C. pr. civ., instanţa de fond avea obligaţia, în prealabil examinării excepţiei tardivităţii invocată de pârâtă, să solicite reclamantei precizări referitoare la temeiul juridic al cererii, iar nu să procedeze la soluţionarea excepţiei, prin raportare atât la dispoziţiile art. 2811 C. pr. civ., cât şi la dispoziţiile art. 401 alin. V C. pr. civ.

Referitor la termenul de promovare a contestaţiei la titlu, Curtea reţine că acesta a fost respectat de reclamantă, întrucât la data sesizării instanţei (21.04.2008), procedura de silită se află în curs, fiind emise somaţia imobiliară din data de 01.04.2008 şi adresa de poprire din data de 01.04.2008, în dosarul de executare nr. 115/2008, iar termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită nu era expirat.

Prin urmare, acţiunea promovată de reclamantă a fost înregistrată la instanţă cu respectarea dispoziţiile art. 401 alin. V C. pr. civ., în conformitate cu care, contestaţia privind lămurirea înţelesului, întindem sau a aplicării titlului executoriu se poate face oricând înăuntrul termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită.

(Decizia civilă nr. 804 din 23.03.2009, Secţia a VHI-a contencios

administrativ şi fiscal)

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a Vlll-a conflicte de muncă şi asigurări sociale, sub nr. 14616/3/2008, reclamanta R.A.E. a chemat în judecată pe pârâta Universitatea din Bucureşti, solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună lămurirea întinderii şi aplicării, în ceea ce o priveşte, a pct. II al sentinţei civile nr. 174/16.01.2006, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a Vlll-a, în dosarul nr. 5623/CA/2005, învestită cu formulă executorie.

în motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că la data 14.04.2008, Biroul Executiv Judecătoresc C.M. i-a comunicat somaţia mobiliară din data de 01.04.2008, emisă în baza titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 174/16.01.2006, împreună cu adresa de poprire remisă terţului poprit R.B. SA, pentru o creanţă actualizată până la data de 01.04.2008 la suma de 4056,28 RON plus cheltuieli de judecată în valoare de 50 RON, la cererea creditoarei Universitatea din Bucureşti.

Reclamanta a mai arătat că la pct. II al dispozitivului sentinţei civile nr. 174/2006 s-a prevăzut numai obligaţia pârâţilor I.M. – rector – şi E.R. – – la plata sumei de 69.611.508 ROL (6.961,15 RON) actualizată, cu titlu de despăgubiri civile, fără a fi determinată suportarea în proporţie de câte 50%, titlul neconţinând elemente de determinare care să conducă creditoarea la stabilirea pentru aceasta a unei creanţe de 3480,51 RON.

în aceste condiţii, reclamanta a solicitat ca lămurirea întinderii şi aplicării faţă de aceasta a pct. II al dispozitivului sentinţei civile nr. 174/2006 să se facă ţinându-se seama de dispoziţiile art. 271 alin. 2 C. muncii şi de faptul că la data sesizării Curţii de Contur: era încadrată în muncă la creditoarea Universitatea din Bucureşti, prin contract individual de muncă pentru 4 ore şi cu un salariu net de cca. 250 RON.

în drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 2811 şi art. 401 alin. 1 C. pr. civ.

Prin întâmpinarea formulată la data de 24.06.2008, pârâta a invocat excepţia de necompetenţă funcţionată a Tribunalului Bucureşti, Secţia a Vlll-a administrativ şi fiscal, motivat de faptul că sentinţa civilă nr. 174/2006 a fost pronunţată în dosarul nr. 5623/CA/2005, care a avut ca obiect soluţionarea sesizării Direcţiei Control Financiar Ulterior a Camerei de Conturi Bucureşti, astfel că Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Bucureşti este competentă în soluţionarea cauzei.

De asemenea, pârâta a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, având în vedere că prin sentinţa ce constituie titlu executoriu atât contestatoarea, în calitate de consilier juridic al Universităţii Bucureşti din acea perioadă, cât şi Rectorul Universităţii au fost obligaţi la plata sumei de 69611508 ROL, obligaţie ce este solidară, întrucât temeiul răspunderii este unul delictual.

O altă excepţie invocată de pârâtă este excepţia tardivităţii formulării acţiunii, pe considerentul că reclamanta a avut cunoştinţă de dispozitivul sentinţei de mai mult de 2 ani de la data comunicării acesteia (martie 2006), perioadă în care, dacă ar fi considerat necesar, putea să depună diligenţe în vederea lămuririi acesteia.

Pe fondul cauzei, pârâta a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, motivat de faptul că, în mod corect, Universitatea din Bucureşti a interpretat că obligaţia de plată revine fiecăreia dintre cele două părţi în procent de 50%.

Prin încheierea din data de 25.06.2008, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a Vlll-a conflicte de muncă şi asigurări sociale, s-a dispus scoaterea cauzei de pe rol şi înaintarea acesteia spre competentă soluţionare Secţiei a IX-a a Tribunalului Bucureşti.

Pe baza probei cu înscrisuri administrată în cauză, Tribunalul Bucureşti, Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal, a pronunţat sentinţa civilă nr. 2698/16.10.2008, prin care a dispus admiterea excepţiei tardivităţii şi respingerea contestaţiei ca tardiv formulată.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut următoarele:

Excepţia tardivităţii formulării cererii de lămurire dispozitiv este întemeiată, având în vedere că procedura reglementată de dispoziţiile art. 2811 C. pr. civ. a fost pusă la dispoziţia instanţei atunci când, din culpa instanţei, dispozitivul hotărârii nu este suficient de clar, ceea ce poate genera dificultăţi la executare.

Cererea poate fi formulată în termenul prevăzut de lege pentru declararea, după caz, a apelului sau a recursului împotriva acelei hotărâri.

Dispoziţiile art. 401 alin. 11 C. pr. civ., la care reclamanta face trimitere, nu sunt aplicabile în speţă, întrucât în baza lor, contestaţia privind lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu se poate face oricând înăuntrul termenului de prescripţiei al dreptului de a cere executarea silită.

în condiţiile în care titlul executoriu ar fi fost pus în executare, după cum a precizat reclamanta, este tardivă cererea de lămurire a întinderii sau aplicării titlului executoriu, situaţie în care nu mai poate fi analizată nici cererea privind întoarcerea executării.

împotriva sentinţei civile nr. 2698/16.10.2008, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal, a declarat recurs reclamanta, susţinând că este nelegală şi netemeinică, întrucât în mod eronat s-a admis excepţia tardivităţii, invocată de pârâta Universitatea din Bucureşti.

422 CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

………………..——-——–Z_

în motivarea recursului, recurenta a arătat că învestirea cu formulă a sentinţei civile nr. 174/2006 s-a realizat de o instanţă necompetentă funcţional, respectiv Secţia a Vlll-a conflicte de muncă şi asigurări sociale, că la data înregistrării contestaţiei pe roiul instanţei, judecătoresc îi comunicase somaţia şi adresa de poprire, comunicarea fiind realizată la data de 14.04.2008, iar contestaţia la titlu a fost făcută înăuntrul termenului de prescripţie a dreptului creditoarei de a cere executarea silită, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 401 alin. 11 C. pr. civ.

De asemenea, recurenta a menţionat că respingerea pe fond a contestaţiei la executare şi finalizarea executării silite nu constituiau impedimente pentru instanţă în aprecierea pe fond a contestaţiei, pentru desfiinţarea titlului şi pentru a se pronunţa asupra întoarcerii executării, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 4041 C. pr. civ.

în concluzie, se solicită admiterea recursului, casarea sentinţei atacate şi, pe fond, admiterea contestaţiei la titlu, astfel cum a fost formulată, cu întoarcerea executării sumelor menţionate în procesele-verbale din 28.05 şi 23.06.2008 încheiate de Biroul Executorului Judecătoresc C.M.

Prin concluziile scrise formulate în cauză, intimata a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea sentinţei atacate ca fiind legală şi temeinică.

Examinând sentinţa atacată, prin prisma criticilor formulate, în raport de actele şi lucrările dosarului şi de dispoziţiile legale aplicabile, constată că recursul este fondat, potrivit considerentelor ce urmează:

Litigiul dedus judecăţii vizează lămurirea întinderii şi aplicării titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 174/16.01.2009, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a Vlll-a, conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ şi fiscal.

în drept, acţiunea promovată de reclamantă, intitulată „contestaţie la titlu”, a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 2811 şi pe cele ale art. 401 alin. 11 C. pr. civ.

în conformitate cu dispoziţiile art. 2811 C. pr. civ., în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii ori acesta cuprinde dispoziţii potrivnice, părţile pot cere instanţei care a pronunţat hotărârea să lămurească dispozitivul sau să înlăture dispoziţiile potrivnice.

Posibilitatea interpretării dispozitivului hotărârii judecătoreşti este consacrată în legislaţia noastră procesuală şi de dispoziţiile art. 400 alin. 2 C. pr. civ., în conformitate cu care, pe calea contestaţiei la executare, se poate solicita lămurirea înţelesului, întinderii sau a aplicării titlului executoriu.

Domeniul de incidenţă al instituţiilor analizate, precum şi procedura de soluţionare sunt diferite, cererea de lămurire a dispozitivului sentinţei, întemeiată pe dispoziţiile art. 2811 C. pr. civ. se soluţionează prin încheiere dată în camera de consiliu, iar contestaţia privitoare la înţelesul, întinderea şi aplicarea dispozitivului hotărârii ce se execută, cunoscută în doctrină sub denumirea de contestaţie la titlu, se soluţionează în şedinţă publică, instanţa pronunţându-se prin sentinţă.

De asemenea, contestaţia la titlu este condiţionată de neutilizarea procedurii prevăzute de art. 2811 C. pr. civ., iar cele două instituţii nu funcţionează în paralel, ci sunt complementare.

în aceste condiţii, în temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. 4 C. pr. civ., instanţa de fond avea obligaţia, în prealabil examinării excepţiei tardivităţii invocată de pârâtă, să solicite reclamantei precizări referitoare la temeiul juridic al cererii, iar nu să procedeze la soluţionarea excepţiei, prin raportare atât la dispoziţiile art. 2811 C. pr. civ., cât şi la dispoziţiile art. 401 alin. 11 C. pr. civ.

Referitor la termenul de promovare a contestaţiei la titlu, Curtea reţine că acesta a fost respectat de reclamantă, întrucât la data sesizării instanţei (21.04.2008), procedura de executare silită se află în curs, fiind emise somaţia imobiliară din data de

01.04.2008 şi adresa de poprire din data de 01.04.2008, în dosarul de executare nr. 115/2008, iar termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită nu era expirat.

Prin urmare, acţiunea promovată de reclamantă a fost înregistrată la instanţă cu respectarea dispoziţiilor art. 401 alin. 11 C. pr. civ., în conformitate cu care contestaţia privind lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu se poate face oricând înăuntrul termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită.

în privinţa învestirii cu formulă executorie a sentinţei civile nr. 174/2006, Curtea constată că este inadmisibilă în recurs critica recurentei referitoare la necompetenţa funcţională a instanţei, având în vedere dispoziţiile art. 316 rap. la art. 294 alin. 1 C. pr. civ., precum şi faptul că nerespectarea dispoziţiilor legale în ceea ce priveşte învestirea cu formulă executorie nu a fost invocată şi nu a făcut obiectul judecăţii la instanţa de fond.

în concluzie, pentru considerentele de fapt şi de drept evidenţiate, în temeiul dispoziţiilor art. 312 alin. 5 C. pr. civ., Curtea va dispune admiterea recursului, casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă, urmând ca, în baza dispoziţiilor art. 129 C. pr. civ., să se clarifice temeiul juridic al acţiunii şi, în raport de precizările reclamantei, să se stabilească procedura de soluţionare a acestei cererii, să se analizeze dispoziţiilor privitoare la termenul de sesizare a instanţei şi, în ipoteza în care acţiunea a fost promovată în termen, să fie examinate aspectele de fond ale pricinii.