Cererea de revizuire. Inadmisibilitate. Cereri


– art.322 pct.5 Cod procedura civila

Simpla împrejurare ca partea a descoperit unele înscrisuri probatorii dupa pronuntarea hotarârii nu legitimeaza calea procedurala a revizuirii, cu exceptia cazului când se face dovada imposibilitatii de prezentare a acestora în conditiile aratate la art. 322 pct. 5 Cod Procedura Civila.

Or, în cauza dedusa judecatii, nu poate fi retinuta imposibilitatea de prezentare a înscrisurilor, atât timp cât acestea au fost emise de o directie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si puteau fi obtinute de revizuent pe baza unor minime diligente, anterior pronuntarii instantei de recurs.

Or, în cauza dedusa judecatii, nu poate fi retinuta imposibilitatea de prezentare a înscrisurilor, atât timp cât acestea au fost emise de o directie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si puteau fi obtinute de revizuent pe baza unor minime diligente, anterior pronuntarii instantei de recurs.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VIII A ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR. 1985/27.09.2010)

Prin cererea de revizuire înregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal sub nr. (..), revizuentul CGMB a solicitat, în contradictoriu cu intimatii D.M.D, MB prin Primarul General, PGMB si PMB prin Primarul General, schimbarea în tot a deciziei civile nr.441/2010, în sensul respingerii recursului ca nefondat.

În motivarea cererii de revizuire, s-a aratat ca, prin cererea de chemare în judecata, astfel cum a fost modificata, intimata D.M.D. a solicitat instantei “sa oblige pârâtii la emiterea deciziei de aprobare a Planului Urbanistic Zonal, ca urmare a solutionarii cererii înregistrate la Primaria Municipiului Bucuresti sub nr.725245/14.04.2008, iar instanta de recurs a decis :

“Admite recursul. Respinge exceptia inadmisibilitatii actiunii. Modifica în parte sentinta atacata în sensul ca admite actiunea astfel cum a fost precizata. Obliga pârâtii – intimati sa solutioneze cererea din data de 14.04.2008, având ca obiect aprobare P.U.Z., privind imobilele proprietatea reclamantei, situate în Bucuresti, str. B sect. 1 si str. S în termen de 60 de zile de la data prezentei hotarârii. Obliga intimatii – pârâti la plata unor daune cominatorii de 30 lei/zi întârziere pâna la executarea prezentei hotarârii. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei atacate. Obliga pârâtii la plata sumei de 6,5 lei cheltuieli de judecata.”

Primul motiv de revizuire invocat este cel prevazut de art.322 pct.2 teza I Cod procedura civila, respectiv “atunci când instanta s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut”.

Astfel, revizuentul a sustinut ca, prin cererea de chemare în judecata, astfel cum a fost modificata, nu s-a cerut “obligarea pârâtilor la solutionarea cererii din data de 14.04.2008, având ca obiect aprobare P.U.Z., privind imobilele proprietatea reclamantei, situate în Bucuresti, str. B. nr.57-59, sector 1 si str. Dr. S. nr. 4-18”, ci s-a cerut “obligarea pârâtilor la emiterea deciziei de aprobare a P.U.Z., ca urmare a solutionarii cererii înregistrate la Primaria Municipiului Bucuresti sub nr.725245/14.04.2008”, deci adoptarea unei hotarâri prin care sa fie solutionata favorabil cererea sa din data de 14.04.2008.

În aceste conditii, revizuentul a apreciat ca instanta de recurs trebuia sa analizeze legalitatea sentintei civile nr.1192/24.03.2009, prin prisma motivelor de recurs si prin raportare la cererea de chemare în judecata, respectiv, sa analizeze daca sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal, privind imobilele proprietatea reclamantului, situate în Bucuresti, str. B si str. S.

Al doilea motiv de revizuire invocat este cel prevazut de art.322 pct.5 teza I Cod procedura civila, respectiv “daca, dupa darea hotarârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, retinute de partea potrivnica sau care nu au putut fi înfatisate dintr-o împrejurare mai presus de vointa partilor”.

Referitor la acest motiv, revizuentul a aratat ca, prin adresa nr.1303/04.03.2010 a Directiei de Urbanism si Amenajare a Teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, Consiliului General al Municipiului Bucuresti i-a fost transmisa o copie a adreselor nr.842690/842693/03.08.2009 si nr.866620/4984/06.11.2009 emise de Directia de Urbanism si Amenajare a Teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, prin care s-a raspuns cererii intimatei D.M.D., referitoare la aprobarea PUZ str. B – str. S

În opinia revizuentului, adresele nr.842690/842693/03.08.2009 si nr.866620/4984/06.11.2009 reprezinta înscrisuri noi, care daca ar fi fost cunoscute de catre instanta cu ocazia judecarii recursului, ar fi putut conduce la o alta solutie decât cea adoptata prin Decizia nr.441/2010.

De asemenea, s-a aratat ca aceste înscrisuri au fost transmise intimatei D.M.D. si Casei de avocatura “….”, de catre Primaria Municipiului Bucuresti, fiind retinute de catre intimata prin nedepunerea acestora la dosarul cauzei, C.G.M.B. neputând sa le depuna la instanta, întrucât nu a avut cunostinta de emiterea acestora.

Prin întâmpinarea formulata la data de 12.05.2010, intimata D.M.D. a solicitat respingerea cererii de revizuire si mentinerea deciziei civile nr.441/2010 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti în dosarul nr.43215/3/2008, sustinând, în esenta, urmatoarele :

I. Instanta a solutionat cererea în conformitate cu limitele investirii sale si cu dispozitiile art.18 din Legea nr.554/2004.

Raportat la probatoriul administrat si argumentele invocate în cererea de recurs, în mod corect, instanta de recurs a retinut ca adresele de raspuns ale pârâtilor au fost emise cu exces de putere, deoarece fara motive serioase s-a refuzat si s-a tergiversat solutionarea cererii reclamantei de aprobare P.U.Z..

Fiind investita cu solutionarea unei actiuni întemeiate pe dispozitiile art.1 alin.(1), art.8 alin.(1), art.18 alin.(1), (2) si (5) din Legea nr.554/2004, în mod corect instanta de recurs a cenzurat hotarârea primei instante si, implicit, conduita autoritatilor publice competente, dispunând obligarea acestora la solutionarea cererii de aprobare P.U.Z. formulata de catre reclamanta.

Hotarârea pronuntata se circumscrie evident sferei de competenta speciala atribuita instantei de judecata prin dispozitiile art.18 alin.(1) din Legea nr.554/2004, care prevad în mod expres ca “Instanta, solutionând cererea la care se refera art.8 alin.(1), poate, dupa caz, sa anuleze, în tot sau în parte, actul administrativ, sa (…) oblige autoritatea publica sa emita un act administrativ, sa elibereze un alt înscris sau sa efectueze o anumita operatiune administrativa”.

Prin urmare, motivul de revizuire invocat de catre C.G.M.B. nu poate subzista.

II. Înscrisurile invocate nu sunt “noi” si nu pot conduce la desfiintarea hotarârii de recurs.

Conditiile de admisibilitate prevazute de lege nu sunt îndeplinite de catre înscrisurile prezentate de catre revizuent, întrucât :

a) Înscrisurile nu au forta probanta prin ele însele, ci trebuie interpretate corelat cu alte înscrisuri care nu se regasesc la dosarul cauzei;

b) Înscrisurile nu sunt noi, ele existau si puteau fi depuse la dosarul cauzei de catre pârâta, fiind emise de directii din structura Primariei Municipiului Bucuresti;

c) Înscrisurile invocate nu sunt determinante, respectiv nu sunt apte sa fi condus la o alta modalitate de solutionare a cauzei.

În concluzie, pentru motivele enuntate, intimata D.M.D. a solicitat respingerea cererii de revizuire formulata de CGMB.

Intimatii MB prin Primarul General, PGMB si PMB prin Primarul General, desi au fost legal citati, nu au formulat întâmpinare cu privire la cererea de revizuire.

În vederea solutionarii cauzei a fost atasat dosarul nr.43215/3/2008 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal, în care s-a pronuntat decizia civila nr.441/15.02.2010.

Analizând actele si lucrarile dosarului, Curtea retine urmatoarele :

Prin actiunea înregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal sub nr.43215/3/2008, astfel cum a fost modificata, reclamanta D.M.D. a solicitat obligarea pârâtilor MB prin Primarul General, PGMB si PMB prin Primarul General, la emiterea deciziei de aprobare a planului urbanistic zonal (P.U.Z.), ca urmare a solutionarii cererii înregistrata la Primaria Municipiului Bucuresti sub nr.725245/14.04.2008, sub sanctiunea platii de penalitati în cuantum de 1.000 RON pe zi întârziere.

Prin Decizia civila nr.441/15.02.2010, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal s-a dispus: admiterea recursului formulat de reclamanta D.M.D. împotriva Sentintei civile nr.1192/24.03.2009, respingerea exceptiei inadmisibilitatii actiunii, modificarea în parte a sentintei atacate, în sensul ca: admite actiunea, astfel cum a fost precizata, obliga pârâtii – intimati sa solutioneze cererea din data de 14.04.2008, având ca obiect aprobare P.U.Z., privind imobilele proprietatea reclamantei, situate în Bucuresti, str. B. nr.57-59, sect. 1 si str. Dr. S. nr.4-18 în termen de 60 de zile de la data prezentei hotarârii, obligarea intimatilor – pârâti la plata unor daune cominatorii de 30 lei/zi întârziere pâna la executarea prezentei hotarârii, mentinerea celorlalte dispozitii ale sentintei atacate si obligarea pârâtilor la plata sumei de 6,5 lei cheltuieli de judecata.”

Cererea de revizuire promovata de revizuentul CGMB împotriva acestei decizii este întemeiata pe dispozitiile art.322 pct.2 teza I si art.322 pct.5 teza I Cod procedura civila.

Dispozitiile art.322 pct.2 Cod Procedura Civila cu urmatorul continut:

“(2) daca s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronuntat asupra unui lucru cerut, ori s-a dat mai mult decât s-a cerut.”

Acest motiv de revizuire constituie o exigenta a principiului disponibilitatii procesuale, principiu în conformitate cu care instanta este tinuta sa statueze numai în limitele în care a fost sesizata.

Prima ipoteza, invocata de revizuent, vizeaza situatia în care instanta s-a pronuntat extra petita, adica asupra unor lucruri care nu s-au cerut.

Analizând pretentiile formulate de reclamanta D.M.D. prin cererea de chemare în judecata, astfel cum a fost modificata, precum si dispozitivul deciziei instantei de recurs, Curtea retine ca instanta nu a dispus extra petita.

Astfel, litigiul dedus judecatii vizeaza refuzul de solutionare a cererii de aprobare a P.U.Z., înregistrata la Primaria Municipiului Bucuresti sub nr.725245/14.04.2008, iar solutia instantei de recurs se circumscrie limitelor în care a fost investita, precum si dispozitiilor art.18 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, republicata, care prevad expres ca “Instanta, solutionând cererea la care se refera art.8 alin.(1), poate, dupa caz, sa anuleze, în tot sau în parte, actul administrativ, sa oblige autoritatea publica sa emita un act administrativ, sa elibereze un alt înscris sau sa efectueze o anumita operatiune administrativa”.

Referitor la cel de-al doilea motiv de revizuire, întemeiat pe dispozitiile art.322 pct.5 teza I Cod Procedura Civila, analiza admisibilitatii cererii se impune a fi realizata prin raportare la continutul art.322 pct.5 Cod Procedura Civila, respectiv: “(5) daca, dupa darea hotarârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, retinute de partea potrivnica sau care nu au putut fi înfatisate dintr-o împrejurare mai presus de vointa partilor, ori daca s-a desfiintat sau s-a modificat hotarârea unei instante pe care s-a întemeiat hotarârea a carei revizuire se cere”.

Legea are în vedere în acest caz doua ipoteze distincte, prima dintre acestea, invocata de revizuentul CGMB, referindu-se la descoperirea unor înscrisuri doveditoare dupa pronuntarea hotarârii.

Exercitarea revizuirii pentru acest motiv implica îndeplinirea unor conditii cumulative si care rezulta cu claritate din redactarea textului anterior mentionat.

În primul rând, revizuirea poate fi ceruta numai în cazul descoperirii unor înscrisuri dupa pronuntarea hotarârii atacate pe calea revizuirii.

Aceasta conditie este îndeplinita în cauza, întrucât înscrisurile invocate de revizuent, respectiv adresele nr.842690/842693/03.08.2009 si nr.866620/4984/06.11.2009 emise de Directia de Urbanism si Amenajare a Teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti existau la data pronuntarii deciziei instantei de recurs.

A doua conditie a revizuirii se refera la imposibilitatea prezentarii înscrisului în instanta care a pronuntat hotarârea atacata, fie datorita faptului ca acesta a fost retinut de partea potrivnica, fie datorita unor împrejurari mai presus de vointa partii.

Drept urmare, simpla împrejurare ca partea a descoperit unele înscrisuri probatorii dupa pronuntarea hotarârii nu legitimeaza calea procedurala a revizuirii, cu exceptia cazului când se face dovada imposibilitatii de prezentare a acestora în conditiile aratate la art.322 pct.5 Cod Procedura Civila.

În plus, nu s-a facut dovada detinerii acestor înscrisuri de catre reclamanta si a refuzului acesteia de a le prezenta în instanta.

În concluzie, pentru considerentele evidentiate, Curtea constata ca în cauza nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de art.322 pct.2 teza I si art.322 pct.5 teza I Cod Procedura Civila si urmeaza sa dispuna respingerea cererii de revizuire, ca inadmisibila.