COMERCIAL : Acţiune în plata preţului lucrărilor de construcţii realizate în baza contractului încheiat. Neîndeplinirea cerinţei timbrajului fixat. Incidenţa art. 20 din Lg. nr. 146/1997 şi art. 9 din OG nr. 32/1995 Acţiuni (în): anulare, posesorie, regr


1.)- Obiectul acţiunii

Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Rm. Sărat sub nr. 2864/287/2010 din 9.09.2010 , reclamanţii M.M.şi M.L.au chemat în judecata pe pârâta SC E. T. SRL Rm. Sărat , prin administrator P. P., solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să fie obligată la plata sumei de 9.344,38 lei – contravaloare lucrări ,cu cheltuieli de judecată .

2.) – Motivarea acţiunii

2.1.)- În fapt , reclamanţii au susţinut că la data de 16.06.2009 au susţinut că la data de 16.06.2009 au încheiat cu pârâta convocatul nr. 5/2009, prin care aceasta s-a obligat să le execute un cavou cu 8 cripte la preţul de 17.000 lei , efectiv încasat , stabilindu-se termen pentru finalizare a lucrării la 31.08.2009 . Având în vedere faptul că pârâta nu a respectat termenul contractual , lucrarea a fost finalizată cu o altă societate comercială : E. SRL Rm. Sărat , context în care s-a plătit drept preţ suma de 9.344,38 lei .

2.2) – reclamanţii nu au invocat temeiul de drept al acţiunii formulată .

3. )- Întâmpinarea

Deşi legal citat, pârâta nu a formulat întâmpinare şi nici nu s-a înfăţişat în instanţă.

4. )- Probe

În sprijinul acţiunii reclamanţii au depus la dosar înscrisuri ( filele4-24 ).

5. ) – Soluţia instanţei fondului

5.1.) – Prin sentinţa nr. 128 din 18.01.2011 pronunţată de Judecătoria Rm. Sărat s-a admis acţiunea ca întemeiată , pârâta fiind obligată să plătească reclamanţilor suma de 9.344,38 lei – preţ lucrări şi suma de 675 lei – cheltuieli de judecată .

5.2.) – Pentru a hotărî astfel , instanţa fondului a reţinut în baza probatoriului administrat că pârâta datorează reclamanţilor suma de suma de 9.344,38 lei, cu titlu de preţ al unor lucrări ce s-au impus pentru finalizarea unei construcţii , în condiţiile in care aceasta , nu şi-a respectat obligaţiile asumate prin contractul nr. 5 din 16.06.2009.

6. ) Recursul

6.1.)- Împotriva sentinţei a declarat recurs pârâta în termen legal conform art. 301 din , criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar în baza art. 303.

6.2.) – În expunerea motivelor de recurs , pârâta a invocat în esenţă că nu-i este imputabilă întârzierea în finalizarea lucrării la termenul stipulat în contract întrucât a fost bolnav la perioada de referinţă, iar lucrările executate executate prin cealaltă societate sunt supraevaluate , sens în care va solicita administrarea de probe cu înscrisuri şi martori .

7. ) Înregistrarea recursului

7.1.) – Recursul a fost înregistrat iniţial la data de 11.03.2011 sub nr. 2864/287/2011 pe rolul Secţiei Civile a Tribunalului Buzău , iar încheierea din 8.04.2011 s-a dispus transpunerea cauzei pe rolul Secţiei Comerciale şi de Administrativ din cadrul Tribunalului Buzău , competentă spre soluţionare în raport de natura comercială a litigiului .

7.2.) – Urmare măsurii dispuse , cauza s-a înregistrat pe rolul Secţiei Comerciale şi de Contencios Administrativ Fiscal sub acelaşi număr din 11.04.2011.

8.) – Constatări

Deşi recurenta – pârâtă a fost citată atât pentru termenul din 8.04.2011( la nivelul Secţiei Civile ) , cât şi pentru termenul din 13.05.2011 ( la nivelul Secţiei Comerciale şi de Contencios Administrativ Fiscal ) cu menţiunea de a timbra recursul declarat cu 336 lei – taxă judiciară de timbru şi 3 lei- timbru judiciar , conform dovezilor de îndeplinirea procedurii depuse la filele5 şi respectiv 7 , aceasta nu a îndeplinit cerinţa timbrajului .

9. ) – Soluţia tribunalului

Avându-se în vedere dispoziţiile art. 20 din Legea nr. 146/1997 şi ale art. 9 din OG nr. 32/1995, potrivit cărora taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat , iar neîndeplinirea obligaţiei de plată până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii sau cererii , s-a dispus anularea recursului ca netimbrat .