COMERCIAL: Cerere de acordare despăgubiri constând în îndemnizaţiile de şedinţe cuvenite la o anumită perioadă consilierului din cadrul consiliului local al comunei. Refuzul primarului Cereri


Deliberând asupra recursului comercial de faţă, constată:

1.) – Obiectul acţiunii

1.1.)- Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr.9375/200/2009 din 09.09.2009, reclamanta Primăria comunei V prin primar O C a chemat în judecată pe paratul O Ş solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligat la plata sumei de 9.407 lei (indemnizaţie de şedinţă cuvenită consilierului Tanasescu Nelu pe perioada noiembrie 2004 – ianuarie 2007 actualizată în raport de indicele de inflaţie conform sentinţei nr.2212/2007) şi a amenzii de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, aplicată prin sentinţa nr. 5 din 25.11.2008 pronunţată la camera de consiliu de Tribunalul Buzău.

1.2.) – În motivarea acţiunii, reclamanta a susţinut că deşi prin sentinţa nr.2212 din 18.09.2007 pronunţată de Tribunalul Buzău, rămasă irevocabilă în baza deciziei nr.1392 din 13.12.2007 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti, paratul în calitate de primar al comunei Verneşti, judeţul Buzău, a fost obligat să plătească consilierului Tanasescu Nelu, suma de 2.548 lei reprezentând indemnizaţie de şedinţa pentru perioada noiembrie 2004 – ianuarie 2007, actualizata în raport de indicele de inflaţie la data efectuării plăţii, acesta, ca şi ordonator de credite nu a pus în titlul executoriu la cererea creditorului, plata fiind efectuată de noul primar la data de 09.07.2009.

1.3. – De asemenea, prin sentinţa nr.5 din 25.11.2008 pronunţată de Tribunalul Buzău, în cameră de consiliu , rămasă irevocabilă, primarul a fost sancţionat cu o amendă de 20 % din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, începând cu 15.01.2008 până la data executării sentinţei nr.2212 din 18.09.2007, fiind incidentă sub acest aspect HG nr.1507 din 12.12.2007 sub aspectul modului de calcul a despăgubirii.

2.) – Întâmpinarea

2.1.) – Deşi legal citat şi prezent în instanţă, paratul nu a formulat întâmpinare, depunând însă note de concluzii scrise la filele 27 – 29 dosar, pentru termenul de judecata din 25.11.2009, prin care şi-a formulat apărarea, solicitând respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

2.2. – A invocat în acest sens ca nu se face vinovat de nepunerea în executare a sentinţei nr.2212/2007 întrucât, bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei pentru anul 2008 fusese deja aprobat la data pronunţării deciziei nr.1392/13.12.2007 în baza căreia hotărârea a rămas irevocabilă, iar prima rectificare a bugetului pe acel an a fost aprobată în preajma alegerilor organizate în luna iunie 2008, astfel că obligaţia de punere în executare a sentinţei revenea noului primar ales : O C.

Nu îşi explică de ce noul primar a efectuat plata sumei la aproximativ un an de la alegerea în funcţie, bănuind totuşi că ar fi avut în vedere finalizarea Raportului de Control al Curţii de Conturi Buzău prin care

s-au constatat unele neregularităţi privind inclusiv indemnizaţiile acordate consilierilor.

3.) – Soluţia fondului

3.1.) – Prin sentinţa nr.7558 din 09.12.2009 pronunţată de Judecătoria Buzău s-a admis în parte acţiunea, dispunându-se pârâtului la plata către reclamanta a sumei de 9.407 lei şi respingerea capătului de cerere privind plata amenzii de 20 % din salariul primarului, cu 719 lei cheltuieli de judecată.

3.2.) – Admiţând primul capăt de cerere al acţiunii în acordarea de despăgubiri, instanţă fondului a reţinut în baza probatoriului administrat că nepunerea în executare de către parat, în calitate de primar, a sentinţei nr.2212/18.09.2007 pronunţată de Tribunalul Buzău, privind plata sumei de 2.548 lei indemnizaţie cuvenită consilierului Tănăsescu Nelu pe perioada noiembrie 2004 – ianuarie 2007, actualizată în raport de indicele de inflaţie la data efectuării plăţii, îi este imputabilă.

S-au avut în vedere în acest sens şi considerentele sentinţei nr.5/25.11.2008 pronunţată de tribunal privind sancţionarea primarului cu amendă pentru nepunerea în executare a sentinţei nr.2212/2007 în condiţiile prevăzute de art. 24 din Legea nr.554/2004, precum şi netemeinicia apărărilor formulate la aceeaşi perioadă sub aspectul existenţei Raportului de Control Intermediar al Curţii de Conturi Buzău.

3.3.) – Respingând cel de al doilea capăt de cerere privind suportarea efectiv de către parat a sancţiunii stabilite prin sentinţa nr.5/2008, instanţă a reţinut că amenda s-a aplicat asupra salariului încasat de primar, iar prejudiciul s-a produs în patrimoniul comunei, ambilor primari revenindu-le de altfel obligaţia de executare în termen a sentinţei nr.2217/2007.

4.) – Recursul

4.1.) Împotriva sentinţei a declarat recurs pârâtul în termen legal conform art.301 din Codul de procedura civilă, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeiniciei potrivit motivelor de recurs depuse la dosar în baza art.303.

4.2.) – În expunerea motivelor de recurs, paratul a invocat:

• La momentul când s-a pronunţat decizia nr.1392 din 13.12.2007, bugetul comunei pentru anul 2008 fusese deja adoptat, astfel că suma stabilită prin sentinţa nr.2112 din 18.02.2007 pronunţată de Tribunalul Buzău nu putea fi prinsă ca şi cheltuială decât la prima rectificare a bugetului.

• Or, prima rectificare efectuată în cursul anului 2008 s-a efectuat în ultima parte a lunii mai, prilej cu care a fost afectată o sumă din care urma să se facă plata indemnizaţiei stabilită pe cale judecătorească de către noul primar ales în cadrul alegerilor ce au avut loc în luna iunie 2008.

• Plată sumei de 2548 lei nu poate fi considerată că a produs o pagubă Primăriei comunei Verneşti, atâta timp cât ea însemna punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile.

• Structurând motivele de critică, recurentul a susţinut că pentru perioada cuprinsă între data rămânerii irevocabile a sentinţei nr.2212/2007 (decembrie 2007) şi până la sfârşitul lunii mai 2008 când a avut loc prima rectificare pentru bugetul pe anul 2008, s-a aflat în imposibilitate obiectivă de a efectua plata creanţei.

• Diferenţa de la suma de 2.548 lei la 9.407 lei, de asemenea nu-i poate fi imputabilă pentru perioada cuprinsă între luna iunie 2008 ( încetarea funcţiei de primar) – iulie 2009 ( efectuarea plăţii), întrucât funcţia de primar a fost exercitată de către o altă persoană : O C ( actualul primar).

4.3.) – Intimata reclamantă nu a formulat întâmpinare la cererea de recurs, depunând note de concluzii scrise la filele 18 – 20 prin care a solicitat motivat respingerea recursului ca neîntemeiat.

4.4.) – În sprijinul notelor de concluzii scrise, intimata a depus la dosar înscrisuri noi şi anume: HCL nr.9/2008, privind aprobarea bugetului pe anul 2008, HCL nr.26/2008, privind rectificarea bugetului pe anul 2008, bugetul local detaliat pe anul 2008 în versiunea din ianuarie şi aprilie, conturile de execuţie ale bugetului local din 31.03.2008, 30.04.2008 şi 30.05.2008, încheierile nr.47 şi 48 din 07.02.2008 ale Curţii de Conturi Buzău precum şi Raportul de Control Intermediar din 14.12.2007 al Curţii de Conturi Buzău ( filele 31 – 65, 72 – 91).

5.) – Prin prin decizia nr. 32 din 14.01.2011, pronunţată de Tribunalul Buzău, s-a respins recursul ca neîntemeiat.

Hotărând astfel, tribunalul a reţinut în fapt şi în drept :

5.1.) – Prin sentinţa nr.2212 din 18.09.2007 pronunţată de Tribunalul Buzău , rămasă irevocabilă în baza deciziei nr.1392 din 13.12.2007 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti, Comuna V prin primar O Ş a fost obligată să achite consilierului Tănăsescu Nelu din cadrul Consiliului Local al Comunei V, suma de 2.548 lei reprezentând indemnizaţii de şedinţa pentru perioada noiembrie 2004 – ianuarie 2007, actualizată în raport de indicele de inflaţie la data plătii integrale a debitului.

Prin cererea înregistrată la Primăria comunei V sub nr.719 din 06.02.2008, consilierul Tănăsescu Nelu a solicitat punerea în executare a titlului executoriu , context în care cu adresa din 03.03.2008 primarul, pârâtul de astăzi, i-a comunicat, în esenţă, că în raport de contradicţiile existente între hotărârile judecătoreşti prezentate şi de Actul de Control al Curţii de Conturi ce se materializează în Încheierile nr.47 şi nr.48 din 07.02.2008, se aşteaptă finalizarea acţiunii judecătoreşti pornite de la sesizarea acestui organ.

Pe acest fond, consilierul a deschis un nou proces, ce a făcut obiectul dosarului nr.890/114/2008 al Tribunalului Buzău, soluţionat prin sentinţa nr.5 din 25.11.2008 pronunţată în şedinţă la camera de consiliu, rămasă irevocabilă în baza deciziei nr.108/26.01.2009 a Curţii de Apel Ploieşti, prin care Comuna V prin Primar a fost obligată la plata de penalităţi de intărziere, astfel cum au fost determinate, iar Primarul Comunei V a fost sancţionat cu amendă de 20% din salariul minim brut pe economie.Ulterior pronunţării sentinţei nr.5 din 25 noiembrie 2008 şi a deciziei nr.108din 26 ianuarie 2009, şi anume la data de 9 iulie 2009, titlul a fost pus în executare, conform chitanţei de depunere în contul personal al consilierului : 01201952802 deschis la Trezoreria Buzău, prin delegatul referent Oprea Ioana.

În contextul expus, tribunalul apreciază că instanţa fondului a dispus în mod corect obligarea primarului O Ş la plata indemnizaţiei cuvenită consilierului, astfel cum a fost stabilită prin sentinţa nr.2212/2007, în acţiunea în regres a Comunei V formulată împotriva acesteia în calitate de ordonator de credite, la perioada de referinţă.

5.2.) – Tribunalul nu primeşte motivele de critică invocate de recurent, având în vedere următoarele considerente:

În referire la perioada 06 februarie 2008 ( data înregistrării la primărie a cererii de punere în executare a titlului) – iunie 2008 (lună ce marchează încetarea mandatului de primar al recurentului – pârât).

Contrar apărării formulate, în condiţiile în care cererea de executare s-a înregistrat la data de 06.02.2008, în aplicarea art.45 alin.6 din Legea nr.215/2001, paratul nu a întocmit un proiect de hotărâre privind includerea la capitolul cheltuieli a creanţei stabilite prin sentinţa nr.2212/2007, pentru şedinţa consiliului local planificată pentru data de 15.02.2008 ce s-a finalizat prin emiterea HCL nr.9/2008 privind aprobarea bugetului local, situaţie similară şi pentru şedinţa din 22.05.2008 ce s-a finalizat prin emiterea HCL nr.26/2008 privind aprobarea rectificării bugetului local.

Conform documentaţiei depusă în recurs, sentinţa putea fi pusă în executare la perioada de referinţă, în raport de capitolul 510210 – cheltuieli de personal, din bugetul local, în condiţiile în care : în luna martie erau planificate cheltuieli de 206.000 lei/ realizat : 133,930 lei, rămas disponibil : 72.070 lei), în luna aprilie erau planificate cheltuieli de 406.000 lei ( realizat : 176,887 lei, rămas disponibil : 229,113 lei ), iar în luna mai erau planificate cheltuieli de 406.000 lei ( realizat : 216,85 lei , rămas disponibil : 189,150 lei).

Raportul de Control Intermediar al Curţii de Conturi Buzău, din 14.12.2007, finalizat prin două Încheieri, şi anume:

Încheierea nr.47 din 07.02.2008 ( prin care a fost sesizat Tribunalul Buzău în vederea recuperării unor pagube de la persoanele răspunzătoare, inclusiv a sumei de 21.283 lei – indemnizaţii de şedinţă achitate nelegal unor consilieri locali, la care se adaugă suma de 1.277 lei – foloase nerealizate aferente : fila 83 dosar recurs ) şi Încheierea nr.48 din 07.02.2008 ( prin care au fost sesizate organele de urmărire penală în vederea efectuării de cercetări sub aspectul infracţiunilor de delapidare, gestiune frauduloasă, abuz în serviciu, fals intelectual în înscrisuri oficiale : fila 76 dosar recurs) ,

Nu putea fi calificat la perioada de referinţă drept o cauză de împiedicare a punerii în executare a titlului executoriu, în raport de dispoziţiile imperative ale art.24 alin.1 din Legea nr.554/2004, potrivit cărora, în cauză pendinte judecăţii executarea titlului se face în termen de 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii.

6.) – Soluţia tribunalului

Pentru considerentele ce preced, apreciindu-se asupra legalităţii şi temeiniciei sentinţei atacate, prin decizia nr. 32 din 14.01.2011, în baza art. 312 alin.1 din Codul de procedură civilă, s-a respins recursul ca neîntemeiat.