COMERCIAL : Cerere formulată în sensul anulării dispoziţiei de poprire înfiinţată pe contul comunei. Întocmirea actului cu respectarea prevederilor art. 452 şi urm. Cod. pr. civ.. Excepţia de nulitate a recursului Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres,


1.) – Obiectul contestaţiei

1.1.) – Prin contestaţia înregistrată la Judecătoria Pogoanele sub nr.727/282/2010 din 14.06.2010 , petentele Comuna X judeţul Buzău , prin primar şi Consiliul Local al comunei X judeţul Buzău au solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea dispoziţiei de poprire nr.151/2009 din 1.06.2010 emisă de Biroul Executorului Judecătoresc P. A. /Buzău până la concurenţa sumei de 655.203,67 lei , pe contul comunei X deschis la Trezoreria Buzău , urmare cererii creditoarei SC N. I. C. SRL Buzău.

1.2.) – În motivarea contestaţiei, petentele au susţinut în esenţă că suma ce face obiectul litigiului reprezintă un rest de preţ lucrări confirmat prin sentinţa nr.153 din 10.02.2009 pronunţată de Tribunalul Buzău şi că dispoziţia de poprire vizează în mod greşit contul comunei X , deşi titlul executoriu este emis pentru Consiliul Local al Comunei X.

2.- Întâmpinarea

2.1.) – Intimata a formulat întâmpinare conform art.115 – 118 din solicitând motivat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

2.2.) – În susţinerea întâmpinării, intimata a învederat că suma de bani pentru care s-a solicitat poprirea reprezintă o diferenţă neachitată din preţul în sumă de 1.171.580,51 lei al lucrărilor executate în baza contractului nr.5/17.12.2007 încheiat cu Consiliul Local al comunei X reprezentat de primar, în calitate de achizitor, astfel cum rezultă din sentinţa nr.153/10.02.2009 pronunţată de Tribunalul Buzău – titlu executoriu.

2.3.) – Apreciază că dispoziţia a fost emisă în mod corect de judecătoresc în vederea popririi contului debitorului cu codul unic de identificare 4154380 astfel cum a fost menţionat în contractul de lucrări ca fiind acela al Consiliului Local al Comunei X şi care aparţine unităţii administrativ teritoriale Comuna X.

3.) – Soluţia instanţei fondului

3.1.) – Prin sentinţa nr.666 din 19.07.2010 pronunţată de Judecătoria Pogoanele s-a admis contestaţia ca întemeiată dispunându-se anularea dispoziţiei de poprire din 1.06.2010 emisă de Biroul Executorului Judecătoresc P. A. / Buzău , în dosarul execuţional nr.151/2009, asupra contului Comunei X judeţul Buzău deschis la Trezoreria Buzău.

3.2.) – Pentru a hotărî astfel, instanţa fondului a reţinut în baza probatoriului administrat că poprirea contului Comunei X este netemeinică în condiţiile în care obiectivele de investiţie pentru care s-a încheiat contractul de lucrări nr.5/2008 au fost finanţate de la bugetul statului , iar Ministerul Educaţiei nu a mai virat I. Ş. J. Buzău sumele de bani necesare achitării facturilor emise de constructor pentru lucrările executate.

3.3) – Pe de altă parte, în contul Comunei X sunt virate veniturile obţinute din bugetul local, inclusiv pentru salariile personalului , iar cheltuielile pot fi angajate cu respectarea clasificaţiei bugetare şi, prin urmare, recuperarea creanţei intimatei se poate face numai din fondurile alocate în acest scop de la bugetul statului.

4.) – Recursul

4.1.) – Împotriva sentinţei a declarat recurs intimata SC N.I. C. SRL Buzău , în termen legal conform art.301 din Codul de procedură civilă , criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar.

4.2.) – În expunerea motivelor de recurs, intimata a invocat în esenţă că dispoziţia de poprire contestată a fost emisă cu respectarea prevederilor art.452 şi următoarele din Codul de procedură civilă şi că apărările formulate de petente şi preluate în tot prin sentinţa atacată au fost invocate şi în cadrul dosarului de fond nr.4684/114/2008 soluţionat prin sentinţa nr.153/10.02.2009, fără ca instanţa să le acorde eficienţă.

5.) – Înregistrarea recursului

5.1.) – Cererea de recurs a fost înregistrată iniţial pe rolul Secţiei Civile a Tribunalului Buzău sub nr.727/282/2010 din 23.07.2010 , iar prin încheierea din 17.09.2010 s-a dispus scoaterea cauzei de pe rol şi trimiterea spre soluţionare Secţiei Comerciale şi de Administrativ şi Fiscal .

5.2.) – În contextul expus, recursul s-a înregistrat pe rolul Secţiei Comerciale şi de Contencios Administrativ şi Fiscal sub nr.5383/114/2010 din 6.12.2010.

6.) – Excepţia de nulitate a recursului

6.1.) – La termenul de judecată din 11.02.2011, intimaţii Comuna X, prin primar şi Consiliul Local al Comunei X au invocat excepţia de nulitate a recursului, învederând că nu a fost motivat în termen legal, astfel cum se prevede la art.306 alin.1 din Codul de procedură civilă .

6.2.) – În apărare, recurenta a susţinut că nu i s-a comunicat sentinţa , din dovada de îndeplinire a procedurii datată la 27.07.2010 rezultând că a fost pătimită de SC R. SA Buzău .

6.3.) – În aplicarea prevederilor art.137 alin.2 din Codul de procedură civilă , tribunalul a unit excepţia cu fondul.

7.) – Examinând sentinţa atacată în raport de actele şi lucrările dosarului, de prevederile legale incidente cauzei, de criticile formulate, precum şi din oficiu conform art.304 din Codul de procedură civilă , tribunalul a constatat:

7.1.) – În referire la excepţia de nulitate :

7.1.1.) Conform prevederilor art.301 din Codul de procedură civilă , termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotărârii , dacă legea nu dispune altfel.

7.1.2.) – În cauza dedusă judecăţii , hotărârea recurată a fost comunicată unei alte : R. SA Buzău şi nicidecum recurentei SC N. I. C. SRL Buzău, neprezentând relevanţă faptul că cele două societăţi îşi au sediul în aceeaşi incintă.

7.2.) – Pe fond :

7.2.1.)- Verificând dispoziţia de poprire din 1.06.2010 emisă de Biroul Executorului Judecătoresc P. A./ Buzău în dosarul execuţional nr.151/2009, pentru sumele de 634.967,22 lei debit restant, conform titlului executoriu reprezentat de sentinţa nr.153/10.02.2009 a Tribunalului Buzău , actualizat la data de 30.04.2010 şi respectiv de 20.236,45 lei cheltuieli de conform procesului verbal nr.151/4.05.2009, tribunalul constată că actul de executare a fost întocmit cu respectarea strictă a dispoziţiilor art.452 şi următoarele din Codul de procedură civilă.

7.2.2) – Apărările formulate de petente pe parcursul cercetării judecătoreşti , preluate întocmai prin sentinţa atacată, ce se regăsesc de altfel şi în întâmpinarea depusă la dosarul nr.4684/114/2008 soluţionat prin sentinţa nr.153 din 10.02.2009 pronunţată de Tribunalul Buzău , ce reprezintă titlul executoriu în cauza pendinte judecăţii, sunt nerelevante, în condiţiile în care dispoziţia de poprire a fost emisă cu respectarea întocmai a prevederilor legale în materie.

8.) – Soluţia tribunalului

Pentru considerentele ce preced , în baza art.137 din Codul de procedură civilă s-a respins ca neîntemeiată excepţia de nulitate invocată de intimate , iar în baza art.312 alin.2 raportat la art.304 pct.9 din acelaşi cod s-a admis recursul ca întemeiat şi s-a modificat în tot sentinţa atacată în sensul respingerii contestaţiei la executare ca neîntemeiată.