COMERCIAL. Excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 din Legea nr.59/1934 asupra cecului, în raport de dispoziţiile art. 45 din Constituţia României. Temeinicia cererii de sesizarea Curţii Constituţionale spre a decide asupra excepţiei Acte


Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 2831/114/2008 din 25.07.2008, reclamanta SC „E. I.” SRL cu sediul în satul Mierea, comuna Verneşti, judeţul Buzău, a solicitat ca pe cale de ordonanţă preşedinţială să se dispună: 1) – anularea incidentului de plată înregistrat la CIP sub nr.1473673/24.07.2008, produs cu cecul barat emis sub seria BG 306 nr.183429 pentru suma de 21.051,50 lei în beneficiul SC „C. D. R.” SRL Bucureşti, cu bancă trasă Unicredit Tiriac Bank – sucursala „Obor” Buzău, precum şi 2)- suspendarea efectelor incidentului de plată până la soluţionarea irevocabilă a cererii în anulare.

Prin încheierea din 13.08.2008 s-a dispus suspendarea efectelor incidentului de plată înregistrat la Centrala Incidenţelor de Plăţi sub nr.1473673/2008 din 24.07.2008 produs cu cec / seria BG306 nr.183429 emis de SC „E. I.” SRL Buzău pentru suma de 21051,50 lei în beneficiul SC „C. D. R.” SRL Bucureşti cu bancă trasă Unicredit Tiriac Bank Sucursala „Obor” Buzău, până la soluţionarea irevocabilă a cererii de ordonanţă preşedinţială privind anularea incidentului de plată respectiv.

Încheierea astfel dată a rămas irevocabilă prin nerecurare.

Cauza rămânând în pronunţare la termenul de judecată din 17.12.2008, prin notele de concluzii scrise depuse la fila 92 dosar, reclamanta a invocat excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.47 din Legea nr.59/1934 asupra cecului în raport de dispoziţiile art.45 din României, solicitând înaintarea dosarului şi suspendarea judecăţii.

În expunerea motivelor de critică, reclamanta a susţinut că prin dispoziţiile art.47 din Legea nr. 59/1934, potrivit cărora „ toţi cei care s-au obligat prin cec sunt ţinuţi solidar către posesor”, se îngrădeşte accesul liber la o activitate economică, astfel cum este garantat de art. 45 din Constituţia României.

În aplicarea dispoziţiilor art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992, la cererea instanţei, SC „C. D. R.” SRL Bucureşti şi-a exprimat punctul de vedere în sensul inadmisibilităţii invocării excepţiei de neconstituţionalitate după închiderea dezbaterilor, prin note de concluzii scrise (filele 101-202), Unicredit Tiriac Bank SA lăsând soluţia la aprecierea instanţei.

Prin încheierea din 17.12.2008, s-a dispus trecerea cauzei pe dreptul comun.

Examinând cererea de sesizare a Curţii Constituţionale, tribunalul a opinat în sensul că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.47 din Legea nr.59/1934 asupra cecului în raport de dispoziţiile art. 45 din Legea fundamentală, invocată de reclamantă, este neîntemeiată.

În acest sens s-a avut în vedere:

Conform art.47 din Legea nr. 59/1934,”Toţi cei care s-au obligat prin cec sunt ţinuţi solidar către posesor. Posesorul are dreptul de urmărire împotriva tuturor , individual sau colectiv, fără a fi ţinut să observe ordinea în care s-au obligat. Acelaşi drept îl are oricare semnatar care a plătit cecul. Acţiunea pornită împotriva unuia din obligaţi nu împiedică urmărirea celorlalţi, chiar dacă sunt posteriori aceluia împotriva căruia s-a procedat mai întâiu”.

Potrivit art.45 din Constituţia României: „ Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora în condiţiile legii sunt garantate”.

S-a apreciat că procedura instituită la art.47 din Legea nr.59/1934 privitor la răspunderea solidară către posesor şi la urmărirea de către posesor a celor ce s-au obligat prin cec este o procedură specială în materia executării creanţelor, derogatorie de la dreptul comun, prin intermediul căreia se urmăreşte recuperarea într-un termen cât mai scurt a acestor creanţe.

Instituirea acestei proceduri este de competenţa exclusivă a legiuitorului, care, potrivit art.126 alin.(2) din Constituţie, poate institui în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedură, precum şi modalităţi de exercitare a drepturilor procedurale.

Soluţia legislativă adoptată de legiuitor nu relevă niciun fine de neconstituţionalitate, dreptul pentru realizarea accesului liber la o activitate economică astfel cum este garantat prin art. 45 din Constituţie nefiind înfrânt.

Avându-se în vedere,că din verificările efectuate a rezultat că nu s-a înregistrat nici-o sesizare a Curţii Constituţionale cu o astfel de excepţie,

În temeiul art.29 alin.4 din Legea nr.47/1992, republicată, privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, prin Încheierea din 4.02.2009 s-a admis cererea formulată de reclamantă în sensul sesizării Curţii Constituţionale spre a decide asupra excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art.47 din Legea nr.59/1934 asupra cecului,în raport de dispoziţiile art.45 din Constituţia României, sens în care i se va înainta dosarul deîndată.

Conform prevederilor art.29 alin.5 din Legea nr.47/1992, republicată s-a dispus suspendarea judecării cauzei pe perioada soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate.