Comisie paritară. Hotărâre de confirmare a rezultatului atribuirii electronice. Competenţa soluţionării contestaţiei


– Legea nr. 92/2007: art. 37 alin. (10)

– Ordinul MIRA nr. 353/2007: art. 19

în lipsa unor menţiuni în legea specială, care sa prevadă posibilitatea pentru comisia paritară de a soluţiona contestaţii împotriva propriei hotărâri de confirmare a rezultatului atribuirii electronice, se aplică dreptul comun în materie, adică Legea nr. 554/2004, care dă posibilitatea autorităţii publice să îşi revoce sau să îşi confirme actul administrativ.

însă, comisia paritară nu are posibilitatea legală de a schimba rezultatele atribuirii electronice prin luarea în consideraţie a altor date decât cele deja introduse în aplicaţia electronică până la termenul stabilit în calendarul procedurii de atribuire.

(Decizia nr. 1137/RC din 15 septembrie 2010)

Prin sentinţa nr. 368/CAF din 26 martie 2010, Tribunalul Argeş, Complet specializat pentru administrativ şi fiscal, a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, invocată de pârâta ARR în privinţa ei înseşi, şi a respins şi cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC A.T. SRL, obligând-o pe aceasta din urmă să plătească 241,68 lei cheltuieli de judecată în favoarea ARR.

în motivarea sentinţei, instanţa de fond a reţinut că ARR Bucureşti şi ARR -Agenţia Olt au calitate procesuală pasivă faţă de capătul de cerere privind anularea Hotărârii nr. 2/2008, întrucât hotărârea respectivă a fost adoptată de către Comisia Paritară din care au făcut parte şi reprezentanţi ai ARR, care au şi semnat-o.

Pe fondul cauzei, tribunalul a reţinut că hotărârea nr. 2/2008 a fost legal emisă, ca de altfel şi licenţele SC C. SRL, întrucât reclamanta obţinuse un punctaj inferior celui realizat de SC C. SRL, fiind desemnată eronat câştigătoarea licitaţiei. Hotărârea nr. 1/2008 prin care a fost desemnată reclamanta ca şi câştigătoare nu a intrat în circuitul civil, astfel încât a putut fi revocată prin hotărârea nr. 2/2008. Comisia Paritară era obligată să îndrepte eroarea iniţială a sistemului de atribuire electronică.

Totodată, prima instanţă a arătat că prejudiciul invocat de reclamantă „nu are legătură de cauzalitate cu vreo acţiune culpabilă a pârâţilor”.

împotriva sentinţei, în termen legal, a formulat recurs reclamanta care, invocând dispoziţiile art. 304 pct. 7 şi art. 3041 C. pr. civ., a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Astfel, recurenta a arătat că sentinţa nu cuprinde motivele pe care se sprijină în sensul că conţine doar aprecieri generale, şi nu a arătat în ce a constatat eroarea iniţială a sistemului de atribuire electronică, dacă punctajul acordat de Comisia Paritară a fost corect şi pe ce documente s-a bazat, nu a indicat temeiul legal în baza căruia Comisia Paritară avea competenţa de a face o aplicaţie a criteriilor de evaluare cu consecinţa modificării rezultatelor atribuirii.

în mod greşit a respins prima instanţă cererea privind acordarea despăgubirilor, apreciind că nu există o acţiune culpabilă a pârâţilor.

Examinând sentinţa prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea a constatat că recursul este fondat.

Starea de fapt din litigiu se poate rezuma astfel: Comisia Paritară Olt, potrivit rezultatelor atribuirii electronice realizată de ASSI la 30 aprilie 2008, a desemnat-o pe recurenta reclamantă SC A.T. SRL drept câştigătoare a traseului X. din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate din judeţul Olt – perioada 2008-2011. Ulterior, Comisia respectivă a emis hotărârea nr. 2 din 27 iunie 2008 prin care a schimbat „clasamentul”, descalificând-o pe câştigătoarea iniţială şi înlocuind-o cu operatorul SC C. SRL, sub pretextul ca în procedura de atribuire electronică nu a fost valorificată vechimea pe traseu a SC C. SRL.

Intimatele – pârâte autorităţi publice au arătat că nu există reglementare legală în baza căreia Comisia Paritară să intervină în rezultatul atribuirii prin soluţionarea şi admiterea unor contestaţii şi să schimbe acest rezultat, însă intervenţia a fost necesară pentru apărarea adevărului.

într-adevăr, nici Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, nici Ordinul MIRA nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a legii respective nu prevăd posibilitatea pentru Comisia Paritară de a soluţiona contestaţii împotriva propriei hotărâri de confirmare a rezultatului atribuirii electronice. însă, în lipsa unor menţiuni în legea specială, se aplică dreptul comun în materie, adică Legea nr. 554/2004, care dă posibilitatea autorităţii publice să îşi revoce sau să îşi confirme actul administrativ atunci când este sesizată cu o plângere prealabilă.

în speţă, astfel a procedat şi Comisia Paritară care, la plângerea prealabilă a SC C. SRL, a adoptat hotărârea nr. 2/2008 şi a descalificat-o pe reclamantă, revocând implicit hotărârea nr. 1/2008 de numire iniţială a acesteia din urmă.

însă, a folosi o astfel de cale de atac graţioasă pentru a interveni în rezultatul atribuirii electronice prin luarea în consideraţie a unor documente noi nu este permis.

Astfel, Legea şi Ordinul sus arătate arată care este procedura de urmat pentru obţinerea licenţelor de traseu pentru traseele din Programul judeţean de transport de către operatorii de transport rutier şi de către autorităţile implicate în emiterea licenţelor respective. Până la data şedinţei de atribuire operatorii de transport fac solicitări în privinţa traseelor, iar autoritătile implicate aplică criteriile şi punctajele prevăzute în Ordinul MIRA nr. 134/2007.

Rezultă fără echivoc faptul că, după şedinţa de atribuire, Comisia Paritară nu mai are nicio posibilitate legală de a schimba rezultatul atribuirii electronice prin luarea în consideraţie a altor date decât cele deja de introduse în aplicaţia electronică, privind îndeplinirea de către operatori a criteriilor legale, şi prin aplicarea unor alte punctaje.

Departajarea operatorilor se face în funcţie de datele introduse deja în aplicaţia electronică până la data stabilită în calendarul procedurii de atribuire. Aplicaţia respectivă asigură transparenţa procedurii de atribuire şi respectă concurenţa dintre operatori.

Ceea ce a realizat Comisia Paritară Olt în speţă este nelegal sub aspectul că a „îndreptat o eroare” punctând superior date care au fost introduse în sistemul informaţional de către Consiliul Judeţean Olt şi care iniţial au fost valorificate şi punctate inferior, în condiţiile în care legea nu permite Comisiei Paritare decât să emită hotărâre în conformitate cu rezultatele atribuirii electronice.

Comisia paritară, adoptând hotărârea de atribuire, nu cenzurează modul în care aplicaţia electronică – pe baza datelor introduse de cei implicaţi şi a corecturilor efectuate în termen – a determinat clasamentul operatorilor solicitanţi, întrucât un astfel de atribut nu-i este dat de lege, iar a-l exercita din argumente de justeţe şi echitate înseamnă a încălca jurisdicţia instanţelor judecătoreşti. Actul Comisiei este un act administrativ cenzurabil în justiţie.

Acţiunile Comisiei paritare şi cele ale Consiliului Judeţean în faza anterioară emiterii hotărârii de atribuire nu sunt – sau nu trebuie să fie – incomplete în ideea că orice omisiune poate fi corectată după afişarea rezultatelor atribuirii, pentru că legea nu permite intervenţii în clasamentul operatorilor între momentul afişării rezultatelor electronice şi cel al adoptării hotărârii de atribuire.

în speţă nu a fost îndreptată o eroare materială, care să nu presupună evaluări de substanţă ale unor noi date, ci a fost „îndreptată” pe fond o evaluare, în baza unor noi dovezi.

în condiţiile anulării actelor de mai sus, trebuie examinată cererea de despăgubiri care a fost respinsă de tribunal ca efect al respingerii cererii privind anularea actelor.

întrucât prima instanţă nu a verificat acest aspect pe fond, Curtea a admis recursul şi a modificat sentinţa în sensul că a admis în parte acţiunea precizată şi a anulat hotărârea nr. 2 din 27 iunie 2008, emisă de Comisia Paritară de pe lângă Consiliul Judeţean Olt, şi licenţele pentru traseul X., emise în favoarea SC C SRL; totodată, a casat sentinţa în privinţa cererii de despăgubiri şi a trimis cauza spre rejudecare la acelaşi tribunal.