Compensaţii acordate cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar, în urma tratatului dintre România şi Bulgaria. Solicitarea reactualizării sumei stabilite cu titlu de despăgubiri fără contestarea ordinului de validare şi du


– Legea nr. 9/1998

– H.G. nr. 1643/2004: art. 5, art. 8 alin. 3

în cauză, reclamanţii intimaţi nu au dreptul la reactualizarea sumei stabilite cu titlu de despăgubiri pe motiv că ei, în calitate de persoane îndreptăţite nu au contestat, în termen, Ordinul de validare nr. 972/3.03.2005.

Necontestat fiind, ordinul de validare a devenit executoriu, iar în baza lui au fost achitate către persoanele îndreptăţite sumele reprezentând despăgubiri, conform art. 5 şi art. 8 alin. 3 din H.G. nr. 1643/2004.

Necontestat fiind, ordinul de validare a devenit executoriu, iar în baza lui au fost achitate către persoanele îndreptăţite sumele reprezentând despăgubiri, conform art. 5 şi art. 8 alin. 3 din H.G. nr. 1643/2004.

Plăţile au fost efectuate succesiv la 25.04.2005 către intimata E.E. – cota de 40% – şi ulterior numitei D.M. – cota de 60% -, conform înţelegerii moştenitorilor, la data de 29 octombrie 2007.

Prin încasarea sumelor la 25.04.2005 şi respectiv la 29 octombrie 2007, sume stabilite prin Ordinul nr. 972/3.03.2005 – necontestat în termen procedura specială de

424 CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

———-—- -_____>

acordare a despăgubirilor în baza Legii nr. 9/1998 fiind epuizată, intimaţii nemaiavănd dreptul de a pretinde în anul 2008 sumele stabilite în anul 2001, validate în anul 2005 şi încasate în 2005 şi 2007 să fie reactualizate în raport de rata inflaţiei.

Aceasta reprezintă o pretenţie nouă şi în cauză nu mai sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 9/1998, ca lege specială, pe motiv că reclamanţii intimaţi nu au solicitat acest lucru în anul 2005, data emiterii Ordinului de validare, act administrativ necontestat de persoanele îndreptăţite la despăgubiri în baza Legii nr. 9/1998.

Aceasta reprezintă o pretenţie nouă şi în cauză nu mai sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 9/1998, ca lege specială, pe motiv că reclamanţii intimaţi nu au solicitat acest lucru în anul 2005, data emiterii Ordinului de validare, act administrativ necontestat de persoanele îndreptăţite la despăgubiri în baza Legii nr. 9/1998.

în cauză nu sunt aplicabile dispoziţiile deciziei pronunţate de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, în interesul Legii nr. XXL din 19.03.2007 pe motiv că procedura reglementată de dispoziţiile Legii nr. 9/1998 era finalizată la data sesizării instanţei de fond – 6.06.2008.

(Decizia civilă nr. 1265 din 11.05.2009, Secţia a VIH-a contencios

administrativ şi fiscal)

Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bucureşti sub nr. 21820/3/2008 reclamanţii E E. şi E.M. au solicitat în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor obligarea acesteia la plata compensaţiilor băneşti care li se cuvin, conform ordinului de validare nr. 972/2005.

în fapt menţionează că prin Ordinul de validare nr. 972/2005 s-a stabilit cuantumul despăgubirilor datorate de statul român pentru bunurile pe care autorul reclamanţilor le-a deţinut în proprietate în Bulgaria în 1940. Reclamanţilor li s-a plătit o primă tranşă, potrivit art. 5 din H.G. nr. 286/2004, dar următoarea tranşă nu le-a mai fost plătită.

Pentru o despăgubire reală reclamanţii solicită plata restului sumei actualizată cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.

în drept îşi întemeiază acţiunea pe dispoziţiile Legii nr. 9/1998. în raport de actele depuse şi de susţinerile părţilor, Tribunalul Bucureşti, Secţia a IX-a administrativ şi fiscal, prin sentinţa civilă nr. 202/20.01.2009 a dispus următoarele:

A admis acţiunea formulată de reclamanţii E.E. şi E.M., în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Naţională Pentru Restituirea Proprietăţilor.

A obligat pârâta la plata către fiecare reclamant a sumelor de 93.136.967 lei vechi, cu titlu de despăgubiri, sume actualizate cu indicele de inflaţie începând cu anul 2001 şi până la plata efectivă.

A obligat pârâta la plata către reclamanţi a sumei de 700 RON cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă s-a apreciat că reclamanţii au dreptul la plata despăgubirilor actualizate conform ratei inflaţiei în baza Legii nr. 9/1998.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen motivat, pârâta pentru nele-galitate şi netemeinicie.

Motivele de recurs se încadrează în dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. pr. civ., invo-cându-se greşita aplicare a dispoziţiilor art. 5 şi ale art. 8 alin. 3 din H.G. nr. 1643/2004, în condiţiile în care, prin ordinul nr. 972/3.03.2005, s-a validat hotărârea nr. 628/13.03.2001, acordându-se compensaţii băneşti beneficiarilor, inclusiv

reclamanţilor-intimaţi, în cuantum de 845.715.586 lei.

Conform art. 8 alin. 3 din H.G. nr. 1643/2004, în baza procurii speciale, numita

E.E. a încasat, la data de 25.04.2005, suma de 338.286.234 lei vechi, reprezentând 40%, restul achitându-se la 29 octombrie 2007, în contul intimatei şi al numitei D.M.

Analizând recursul declarat în raport de motivele invocate, Curtea îl apreciază ca fondat, în cauză sentinţa atacată fiind dată cu aplicarea greşită a dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 şi a H.G. nr. 1643/2004, în cauză fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 304 pct. 9 C. pr. civ.

Prin soluţia dispusă instanţa de fond s-a pronunţat pe un alt obiect decât cel solicitat de reclamanţii intimaţi prin acţiunea iniţială, fără ca reclamanţii să uzeze de dispoziţiile art. 132 alin. 2 C. pr. civ. în sensul precizării cererii iniţiale de chemare în judecată.

Iar în cauză, reclamanţii intimaţi nu au dreptul la reactualizarea sumei stabilite cu titlu de despăgubiri pe motiv că ei, în calitate de persoane îndreptăţite nu au contestat, în termen, Ordinul de validare nr. 972/3.03.2005 (dosar fond).

Plăţile au fost efectuate succesiv la 25.04.2005 către intimata E.E. – cota de 40% şi ulterior numitei D M. – cota de 60% -, conform înţelegerii moştenitorilor (dosar fond), la data de 29 octombrie 2007.

Prin încasarea sumelor la 25.04.2005 şi respectiv la 29 octombrie 2007, sume stabilite prin Ordinul nr. 972/3.03.2005 – necontestat în termen -, procedura specială de acordare a despăgubirilor în baza Legii nr. 9/1998 fiind epuizată, intimaţii nemaiavând dreptul de a pretinde în anul 2008 sumele stabilite în anul 2001, validate în anul 2005 şi încasate în 2005 şi 2007 să fie reactualizate în raport de rata inflaţiei.

în cauză nu sunt aplicabile dispoziţiile deciziei pronunţate de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, în interesul Legii nr. XXI din 19.03.2007 pe motiv că procedura reglementată de dispoziţiile Legii nr. 9/1998 era finalizată la data sesizării instanţei de fond – 6.06.2008.

Faţă de cele expuse mai sus, Curtea, în baza art. 312 alin. 1 şi 2 C. pr. civ., va admite recursul şi va modifica sentinţa atacată în sensul că va respinge ca neîntemeiată acţiunea formulată de către reclamanţii intimaţi.