Competenţa completului specializat pentru soluţionarea litigiilor de asigurări sociale. Refuz nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurări sociale


Legea nr. 19/2000, art. 155 lit. e)

Cererea reclamantului prin care se solicită lămuriri în ce priveşte temeiul juridic ai pensionării sale din decizia de pensionare nu constituie o solicitare de informaţii de interes public în temeiul Legii nr. 544/2001, ci se înscrie în sfera raportului de asigurări sociale pe care reclamantul îi are cu pârâta, iar potrivit art. 155 lit. e) din Legea nr. 19/2000 tribunalele soluţionează în primă instanţă litigiile privind refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurări sociale, în complete specializate conform art. 55 alin. (1) din Legea nr. 304/2004.

C.A. Alba-lulia, Secţia de administrativ şi fiscal Decizia nr. 277/CA/05 martie 2007

Secţia comercială de contencios administrativ şi fiscal — Decizia nr. 277/CA/05 martie 2007

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Hunedoara sub nr. 8392/02.11.2006 reclamantul L.V. a solicitat în contradictoriu cu Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara obligarea acesteia să-i răspundă la petiţia înregistrată la data de 18.09.2006.

în motivarea cererii reclamantul susţine că deşi s-a adresat Casei Judeţene de Pensii Hunedoara cu o cerere prin care a solicitat lămuriri în legătură cu decizia sa de pensionare, aceasta nu i-a răspuns.

în drept a fost invocat art. 6 din Legea nr. 544/2001.

Prin sentinţa nr. 3718/CA/28.11.2006 a fost admisă acţiunea reclamantului L.V. şi a fost obligată pârâta să-i răspundă reclamantului la petiţia înregistrată cu nr. 3043/18.09.2006.

Pentru a pronunţa această soluţie tribunalul a reţinut că, pârâta trebuia să răspundă petiţiei reclamantului în temeiul art. 6 din Legea nr. 544/2001.

împotriva hotărârii a declarat recurs pârâta Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara solicitând a se dispune modificarea hotărârii în sensul respingerii acţiunii ca rămasă fără obiect.

în motivarea hotărârii pârâta susţine că instanţa de fond nu a interpretat corcct probele depuse la dosar, întrucât la cererea reclamantului de a i se comunica în temeiul cărui articol din Legea nr. 3/1977 a fost pensionat (art. 8 sau 14), pârâta i-a comunicat răspunsul cu adresa nr. 30431/31.10.2006 în sensul că a fost înscris la pentru limită de vârstă în temeiul art. 8 alin. (2) din Legea nr. 3/1977, acţiunea reclamantului rămânând fără obiect.

în drept s-au invocat prevederile art. 3041 C. proc. civ.

Prin întâmpinare reclamantul intimat a solicitat respingerea recursului pârâtei pe motiv că răspunsul la informaţia solicitată nu i-a fost comunicat, iar pensionarea în temeiul art. 8 alin. (2) este eronată.

Din oficiu, instanţa a invocat ca motiv de ordine publică prevederile art. 304 pct. 3 C. proc. civ. constând în greşita soluţionare a cauzei de instanţa de contencios administrativ în complet de un judecător, iar nu de un complet specializat pentru soluţionarea litigiilor de asigurări sociale.

Potrivit art. 155 lit. e) din Legea nr. 19/2000, tribunalele soluţionează în primă instanţă litigiile vizând refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurări sociale, iar potrivit art. 154 din aceeaşi lege,, jurisdicţia asigurărilor sociale se realizează prin tribunale şi curţi de apel (…) organizându-se după caz complete specializate pentru asigurări sociale, cu respectarea legii de organizare judecătorească”.

Cererea reclamantului prin care solicită lămuriri în ce priveşte temeiul juridic al pensionării sale prin Decizia nr. 133786 din 28.12.1994 nu constituie o solicitare de informaţii de interes public în temeiul Legii nr. 544/2001, ci se înscrie în sfera raportului de asigurări sociale pe care reclamantul îl are cu pârâta în ce priveşte pensionarea sa.

Faţă de această calificare a naturii pricinii, în mod greşit instanţa de fond a soluţionat cererea reclamantului în complet unipersonal, cu încălcarea prevederilor art. 36 alin. (3) şi art. 55 alin. (1) din Legea nr. 304/2004, actualizată, fiind incident motivul de casare prevăzut de art. 304 pct. 3 şi 312 alin. (3) C. proc. civ.

In consecinţă, s-a admis recursul pârâtei, s-a casat hotărârea instanţei de fond şi s-a trimis cauza spre rejudecare Tribunalului Hunedoara -secţia civilă – complet specializat pentru asigurări sociale, ca instanţă competentă.