Competenta de solutionare a contestatiilor împotriva deciziei Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor. Competenţă materială


– art.283 alin.1, teza a I-a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006

Potrivit dispozitiilor art.283 alin1 teza a I-a din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, “Instanta competenta sa solutioneze plângerea formulata împotriva deciziei pronuntate de Consiliu este curtea de apel, sectia de contencios-administrativ si fiscal în a carei raza se afla sediul autoritatii contractante”.

Potrivit dispozitiilor art.283 alin1 teza a I-a din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, “Instanta competenta sa solutioneze plângerea formulata împotriva deciziei pronuntate de Consiliu este curtea de apel, sectia de contencios-administrativ si fiscal în a carei raza se afla sediul autoritatii contractante”.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VIII A ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.2191/25.10.2010)

Prin plângerea înregistrata la data de 23 iulie 2010, petenta J. M. B. A. a solicitat instantei, în contradictoriu cu intimatele C. N. A. P. M. SA CONSTANTA, SC G. S. P. SA, O. H. L. (OHL) SA si V. O. D. M. C., desfiintarea Deciziei nr.3275/C5/3274, 3294, 3340/29.06.2010 a Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor si trimiterea cauzei spre competenta solutionare în prima instanta Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea plângerii sale, petenta a învederat instantei solutionarea de catre CNSC a contestatiilor formulate de contestatoarele SC G. S. P. SA, V. O. D. M. C. si O. H. L. (OHL) SA cu încalcarea normelor imperative de competenta statuate în art.256 alin.2 din OUG nr.3472006, care atribuia în competenta exclusiva Curtii de Apel Bucuresti solutionarea litigiilor privind procedurile de atribuire de servicii/sau lucrari aferente infrastructurii de transport de interes national.

Or, lucrarile constând în “Finalizarea digului de larg din portul Constanta”, constructie hidrotehnica portuara, sunt aferente realizarii infrastructurii de transport de interes national.

În sedinta publica de astazi, intimata SC G. S. P. SA a invocat exceptia necompetentei materiale a Curtii de Apel Bucuresti, exceptie calificata de instanta ca vizând necompetenta teritoriala a instantei.

Analizând exceptia invocata, Curtea o apreciaza întemeiata, pentru urmatoarele considerente:

Prezenta cauza are ca obiect plângere împotriva Deciziei nr.3275/C5/3274, 3294, 3340/29.06.2010 a Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor.

Or, sediul autoritatii contractante, în speta Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA, fiind în Constanta, competenta teritoriala pentru solutionarea plângerii apartine Curtii de Apel Constanta, sectia de contencios administrativ si fiscal.

Sustinerea potrivit careia ar fi incidente prevederile art.256 alin.2 din OUG nr.34/2006 în prezenta plângere, text potrivit caruia “Prin exceptie de la prevederile alin.(1), litigiile privind procedurile de atribuire de servicii si/sau lucrari aferente infrastructurii de transport de interes national, asa cum este definita de legislatia în vigoare, sunt de competenta exclusiva a Curtii de Apel Bucuresti”, nu este relevanta în solutionarea exceptiei, întrucât textul nu vizeaza solutionarea plângerii, ci a contestatiei împotriva autoritatii contractante si denota o confuzie între plângere, echivalenta fazei procesuale a recursului, respectiv competenta de prima instanta în solutionarea contestatiei.

Instanta competenta sa solutioneze plângerea, recte Curtea de Apel Constanta, va analiza temeinicia acesteia din perspectiva motivului invocat, anume necompetenta CNSC si lipsa dreptului de optiune între jurisdictia administrativa si cea judiciara în raport de obiectul procedurii de achizitie publica, urmând a decide în solutionarea plângerii respectarea sau nu a normelor de competenta de catre CNSC.

În lumina celor ce preced, Curtea urmeaza ca în temeiul art.158 C.pr.civ. raportat la art.283 alin.1 teza a I-a din OUG nr.34/2006 sa decline competenta de solutionare a plângerii în favoarea Curtii de Apel Constanta.