Competenţa materială a instanţei de fond funciar. Competenţă materială


Competenţa de a soluţiona acţiunea veteranilor de război sau a moştenitorilor acestora pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra unui hectar de teren prevăzut de art. 13 lit. b din Legea nr. 44/1994 aparţine instanţei de fond funciar conform art. 22 din Legea nr. 44/1994, art. 58 din Legea nr. 18/1991 şi art. 1 pct. 1 Cod procedură civilă. Instanţa de administrativ soluţionează în temeiul art. 20 din Legea nr. 44/1994 doar contestaţiile privind modul de stabilire a calităţii de veteran de război şi de văduvă de război.

Secţia comercială de contencios administrativ şi fiscal – Decizia nr. 270/CA/05 martie 2007

Prin acţiunea în contencios administrativ înregistrată la Tribunalul Alba sub nr.1361/107/2006, reclamanta P. A. în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al comunei Arieşeni a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună anularea în parte a HCL Arieşeni nr.35/2006, respectiv numai cu privire la art.2.

În motivare reclamanta a susţinut că hotărârea este netemeinică şi că în mod greşit nu s-a dat curs solicitării Primarului comunei Arieşeni de a pune la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii fondului funciar suprafaţa de 1.000 m.p. teren pentru a i se atribui, deoarece este moştenitoare în calitate de fiică a defunctului L. V., decedat la data de 03.05.2003, care a fost decorat cu medalia „Virtutea Militară”, astfel că potrivit art.13 lit.b din Legea nr.44/1994 este îndreptăţită să fie împroprietărită cu suprafaţa de teren.

Prin sentinţa civilă nr.1180/CA/09.11.2006 a fost respinsă acţiunea reclamantei, reţinându-se în considerente că deşi este moştenitoarea defunctului L. V.,care avea calitatea de veteran de război nu are dreptul la constituirea unui hectar de teren potrivit art.13 lit.b din Legea nr.44/1994, întrucât antecesorul său nu a solicitat în timpul vieţii recunoaşterea dreptului pretins de reclamantă în condiţiile art.8 alin.1 din Legea nr.44/1994.

Împotriva hotărârii a declarat recurs reclamanta P. A., solicitând modificarea acesteia în sensul admiterii acţiunii aşa cum a fost formulată, apreciind că instanţa a interpretat greşit probele dosarului, întrucât deşi pârâta susţine că nu există cerere depusă de antecesorul său înregistrată la Comisia de aplicare a legii fondului funciar, reclamanta a reuşit să identifice în Registrul de evidenţe la poziţia nr.627/30.12.1998 cererea antecesorului său prin care a solicitat împroprietărirea cu suprafaţa de 500 m.p. în intravilan sau 1.000 m.p. în extravilanul localităţii Arieşeni.

Prin întâmpinare intimatul Consiliul local Arieşeni solicită respingerea recursului, motivat de faptul că instanţa a interpretat corect probaţiunea cât şi prevederile Legii nr.44/1994, întrucât nu există cerere prin care antecesorul reclamantei să fi solicitat constituirea dreptului prev.de art.13 lit.b, aceasta rezultând din atitudinea reclamantei în faţa instanţei de fond, cât şi din faptul că în arhiva Consiliului local sau Primăriei nu s-a găsit o atare cerere.

Prealabil analizării motivelor de recurs instanţa a invocat din oficiu ca motiv de ordine publică încălcarea competenţei materiale a instanţei, prev.de art.304 pct.3 Cod pr.civilă.

În argumentarea acestui motiv instanţa a reţinut prevederile art.1 pct.1 Cod pr.civilă, raportat la art.20 şi 22 din Legea nr.44/1994, actualizată. Astfel, potrivit art.20 din Legea nr.44/1994 contestaţiile privind modul de stabilire a calităţii de veteran de război şi de văduvă de război se soluţionează conform Legii contenciosului administrativ nr.29/1990.

În speţă, litigiul nu se poartă asupra stabilirii calităţii de veteran de război a antecesorului reclamantei, pentru a se atrage competenţa secţiei de contencios administrativ a Tribunalului Alba.

Reclamanta în calitate de moştenitoare – fiică adoptivă a antecesorului său, L. V.,a cărui calitate de veteran de război decorat cu medalia „Virtutea Militară” nu se contestă, a solicitat să-i fie recunoscut dreptul prev.de art.13 lit.b din Legea nr.44/1994 de a fi împroprietărită cu 500 m.p. teren pentru loc de casă în intravilanul comunei în care domiciliază, sau dacă acest lucru nu este posibil,cu 1 ha. teren arabil în extravilan.

Potrivit art.22 din Legea nr.44/1994, suprafeţele de teren necesare împroprietăririlor prevăzute la art.13 se vor asigura prin grija autorităţilor administraţiei publice locale din unităţile administrativ teritoriale în care veteranii de război îşi au domiciliul, din disponibilităţile acestora, în condiţiile Legii fondului funciar nr.18/1991.

Instanţa competentă a soluţiona această cerere este determinată tot de prevederile Legii nr.18/991, actualizată şi modificată prin Legea nr.247/2005,prin art.58, aceasta fiind judecătoria în a cărei rază teritorială este situat terenul.

Fiind incidente prev.art.304 pct.3 şi 312 alin.3 Cod pr.civilă instanţa a admis recursul pârâtei, a casat hotărârea atacată şi a trimis cauza spre rejudecare în favoarea Judecătoriei Câmpeni, ca instanţă competentă.