Competenţa materială a Secţiei de litigii de muncă a Tribunalului Competenţă materială


Acţiunile prin care personalul contractual bugetar pretinde drepturi derivate din contractul colectiv de muncă au ca obiect conflicte de drepturi şi revin în competenţa Secţiei de litigii de muncă a Tribunalului, iar nu a instanţei de administrativ.

Secţia de contencios administrativ şi fiscal – Decizia nr. 111/30 ianuarie 2008

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Hunedoara sub nr. 2836/97/2007 reclamantul Sindicatul a solicitat obligarea pârâţilor Consiliul local şi Primarul la plata drepturilor derivate din Contractul colectiv de muncă nr. 5683/165/2006, modificat şi completat prin Actul adiţional nr.1 din 12.06.2007, constând în acordarea unui ajutor în sumă fixă neimpozabilă de 200 lei salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie şi acordarea îndemnizaţiei de hrană în sumă fixă de 8 lei/zi lucrătoare/salariat şi, totodată, obligarea pârâţilor să cuprindă în bugetul propriu pe anul 2007 şi în continuare sumele necesare acordării acestor drepturi.

În motivarea cererii reclamanţii au arătat că prin HCL nr. 212/2007 a fost aprobat proiectul Actului adiţional nr. 1 la Acord/CC de muncă şi cu toate că DMSS formulează unele obiecţiuni cu privire la legalitatea drepturilor, nu reţine vreo încălcare a legii, fapt ce a determinat şi înregistrarea actului adiţional.

Prin sentinţa nr. 1791/CA/31.10.2007 pronunţată de Tribunalul Hunedoara –secţia comercială şi contencios administrativ a fost respinsă cererea reclamantului. Instanţa a reţinut prin considerentele expuse ca salariaţii din administraţia publica locală nu pot negocia alte drepturi decât cele prevăzute prin lege, iar drepturile solicitate de reclamanţi nu sunt prevăzute expres de lege.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul, în numele şi pentru membrii de sindicat solicitând casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa competentă, în temeiul art. 304 pct. 3 Cod procedură civilă, faţă de împrejurarea că membrii de sindicat nu au calitatea de funcţionari publici, toţi fiind salariaţi angajaţi cu contract de muncă.

Curtea, anterior analizării cauzei pe fond a analizat competenţa de soluţionare a cauzei în prima instanţa, faţă de prevederile art. 137 din Codul de procedura civilă:

Din actele existente la dosar reiese ca reclamanţii au calitatea de personal contractual, angajaţi ai Serviciului Public , iar obiectul cauzei îl constituie conflict de drepturi. In condiţiile in care reclamanţii nu sunt funcţionari publici si nu le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 188/1999, competenţa nu aparţine instanţei de contencios administrativ, ci secţiei de conflicte de muncă şi asigurări sociale a Trbunalului.

In temeiul art. 304 pct. 3 Cod procedura civila, art. 158, 159 pct.3 Cod procedura civila s-a admis recursul reclamantului, s-a casat hotărârea atacată şi s-a trimis cauza spre competenta soluţionare Tribunalului Hunedoara – Secţia de Litigii de si Asigurări Sociale.