Competenţa materială în judecarea unui litigiu având ca obiect evacuarea dintr-un spaţiu deţinut în baza unui contract de comodat încheiat între o instituţie publică judeţeană şi o persoană juridică – excepţie de ordine publică care poate fi examinată Com


Pârâta a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca netemeinică şi nelegală.

Prin sentinţa civilă nr.4051 din 19.03.2008, pronunţată de Judecătoria Craiova a fost admisă acţiunea formulată de reclamant, dispunându-se evacuarea pârâtei din imobilul situat în Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.147.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a constatat că, contractul de comodat este încetat, deoarece a fost desfiinţat titlul comodantului, astfel încât pârâta ocupă spaţiul fără titlu.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, Cabinet medical individual Dr. Sertis Marcela Eliza, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivare, a invocat necompetenţa materială a Judecătoriei Craiova în judecarea unui litigiu având ca obiect evacuarea dintr-un spaţiu deţinut în baza unui contract de comodat încheiat între o instituţie publică judeţeană: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ca reprezentant al Consiliului Judeţean Dolj şi o persoană juridică: Cabinet medical Stomatologie Dr. Sertis Marcela Eliza, situaţie în care, fiind vorba de un contract administrativ, competenţa este doar a Tribunalului Dolj –Secţia Administrativ.

Pe fond, apelanta arată că instanţa de fond a interpretat greşit dispoziţiile legale referitoare la calitatea procesuală a persoanei fizice Sertis Marcela în evacuarea “persoanei juridice” Cabinetul Stomatologic Dr. Sertis Marcela Eliza.

De asemenea, în mod greşit instanţa a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a Consiliului Judeţean Dolj într-un litigiu având ca obiect evacuarea cabinetului medical.

Se mai arată că instanţa de fond, în mod greşit a interpretat dispoziţiile OG nr.124/1998, în baza căreia îşi desfăşoară cabinetul stomatologic activitatea, cât şi dispoziţiile HGR nr.884/2004 privind concesionarea spaţiilor medicale.

Consideră în mod nelegal desfiinţat titlul comodatului, în situaţia în care nu există nici o hotărâre judecătorească în care să se prevadă desfiinţarea titlului său.

A susţinut că, instanţa de fond nu a dovedit rol activ în ceea ce priveşte “schimbarea situaţiei juridice a imobilului”, respectiv a Policlinicii de Stomatologie Calea Bucureşti, afirmaţie pe care reclamantul nu a dovedit-o , cu toate că a solicitat să o probeze.

Astfel, cauza din contractul de comodat în virtutea căreia Consiliul Judeţean şi-a motivat cererea de evacuare nici nu a fost dovedită, dar nici nu a fost motivată de instanţa de judecată, care nu aminteşte în considerente despre schimbarea de destinaţie a spaţiului medical.

Instanţa, dat fiind caracterul nepatrimonial al acţiunii în evacuare, nefiind incidente dispoziţiile art 2821 C.p.civ., a calificat apel calea de atac.

Prin decizia civilă nr.340 din 19 iunie 2008, pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.2580/215/2008, s-a respins ca inadmisibil apelul declarat de apelantul CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. SERTIS MARCELA ELIZA, împotriva sentinţei civile nr. 4051 din 19/03/2008 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 2580/215/2008, în contradictoriu cu intimatul reclamant CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ şi intimata pârâtă SERTIS MARCELA ELIZA,

Pentru a decide astfel, s-a reţinut că apelanta Cabinet Individul Dr. Sertis Marcela Eliza nu are calitate procesuală activă în promovarea apelului, întrucât nu a fost parte la judecata în faţa primei instanţe.

Împotriva acestei decizii, în termen legal a declarat recurs reclamanta Sertis Marcela, în nume personal, dar şi ca reprezentant al Cabinetului medical individual Dr. Sertis Marcela Eliza, criticând-o pentru nelegalitate.

A susţinut că hotărârea instanţei de apel este afectată de nelegalitate, întrucât persoana fizică Sertis Marcela Eliza a promovat calea de atac atât în numele cabinetului, cât şi în nume propriu, aşa cum a precizat şi în şedinţa publică din 19.06.2008, la interpelarea instanţei.

Instanţa de apel nu s-a pronunţat asupra excepţiei de ordine publică a necompetenţei materiale a instanţelor de fond, şi în mod greşit nu a dispus trimiterea cauzei pentru judecarea în primă instanţă la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Dolj.

Pe fond, s-a arătat că s-a apreciat în mod eronat de ambele instanţe că există raporturi contractuale între reclamantă şi pârâtă.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 304, pct. 5,8 şi 9, Cod pr.civ.

Intimata reclamantă a formulat întâmpinare la data de 17.10.2008, solicitând respingerea recursului, şi menţinerea ca legală a hotărârii instanţei de apel, motivat de faptul că apelul s-a declarat de o persoană juridică ce nu a fost parte la fond. Cât priveşte apelul declarat de Sertis Marcela Eliza, s-a susţinut că acesta este inadmisibil, fiind formulat omissio medio, fără ca partea să fi declarat apel.

La dosar s-a depus dovada achitării taxei de timbru şi timbru judiciar.

Recursul este fondat şi se va admite, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 10 din OG nr. 124/1998, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, medicul titular al cabinetului medical sau cel delegat de medicii asociaţi reprezintă cabinetul medical în raporturile juridice şi profesionale.

În speţă, apelul declarat împotriva s.c. nr.2580/215/2008 a fost formulat de persoana fizică reclamantă Sertis Marcela Eliza, în calitate de reprezentant al Cabinetului Medical individual cu acelaşi nume, aşa cum rezultă din cererea de exercitare a căii de atac, precum şi din susţinerile apărătorului părţii, consemnate în practicaua deciziei civile recurate.

În aceste condiţii, în mod greşit s-a apreciat că apelanta nu are legitimare procesuală activă în declararea apelului, care s-a soluţionat în temeiul excepţiei inadmisibilităţii.

În mod corelativ, se apreciază că recursul declarat de reclamanta persoană fizică Sertis Marcela nu este formulat omissio medio, excepţia inadmisibilităţii invocată prin întâmpinare de intimata reclamantă urmând a se respinge, pentru aceleaşi considerente.

Apreciind că în mod eronat apelul a fost soluţionat în temeiul unei excepţii, fără a se intra în cercetarea fondului, soluţia pe care ar trebui s-o adopte instanţa de recurs ar fi, potrivit art. 312, pct.5, cod pr. civ., de casare cu trimitere spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Cu toate acestea, Curtea constată că instanţa de apel nu s-a pronunţat asupra excepţiei de ordine publică de necompetenţă materială a instanţelor de fond, invocată de apelantă, excepţie care, fiind de ordine publică, poate fi examinată direct în recurs, în condiţiile art. 159 şi 162, Cod pr.civ.

Examinând cu prioritate, potrivit art. 137, cod pr. civ, excepţia necompetenţei materiale a instanţelor de fond, Curtea apreciază că este fondată, pentru următoarele considerente:

Prin acţiunea dedusă judecăţii, reclamanta Consiliul Judeţean Dolj a solicitat, ca efect al constatării încetării efectelor contractului de comodat nr. 9504/1.04.2003, evacuarea pârâtei din imobilul ce a făcut obiectul acestuia.

Pentru a determina natura juridică a litigiului, se va avea în vedere calificarea contractului încheiat între părţi.

Potrivit art. 2 alin.1, lit.c, din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, sunt acte administrative, în sensul prezentei legi şi contractele încheiate de autorităţile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică.

În speţă, imobilul situat în Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 147, este inclus în domeniul public al judeţului Dolj, aşa cum rezultă din HCJ nr. 82/31.07.2003 şi anexa nr. 2 la aceasta ( filele 29-32, dosarul primei instanţe) şi a fost dat, prin HCJ nr. 78/2004, modificată prin HCJ nr. 140/2004, în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova.

Prin HCJ nr. 226/29.11.2006, bunul imobil a trecut din administrarea Spitalului, în administrarea Universităţii de Medicină şi Farmacie, iar prin HCJ nr.185/2007 a revenit în administrarea Consiliului Judeţean Dolj.

Bunul imobil ce a făcut obiectul contractului de comodat este un bun proprietate publică, iar acţiunea de faţă are ca finalitate punerea în valoare a acestuia, astfel că actul juridic încheiat la data de 1.04.2003 se impune a fi calificat ca un act administrativ, în sensul Legii 554/2004.

Potrivit art.8, alin.2 din Legea 554/2004, instanţa de contencios administrativ este competentă să soluţioneze orice litigii legate de aplicarea şi executarea contractului administrativ.

Litigiul dedus judecăţii vizează aspecte legate de încetarea efectelor contractului de comodat şi ca o consecinţă, evacuarea pentru lipsa de titlu locativ al pârâtei, fiind astfel, pentru motivele mai sus expuse, un litigiu legat de aplicarea şi executarea unui contract administrativ, de competenţa instanţei de contencios administrativ.

Potrivit art.2, lit.d, din codul de pr. civ., tribunalele judecă în primă instanţă procesele şi cererile în materie de contencios administrativ, în afară de cele date în competenţa curţilor de apel.

Cum acţiunea a fost judecată în primă instanţă de Judecătorie, iar în apel de Tribunal, este incident motivul de casare reglementat de art. 304, pct.3, cod pr. civ., în sensul că hotărârile au fost date cu încălcarea competenţei materiale absolute a altei instanţe.

Văzând aceste dispoziţii legale, coroborate cu cele prevăzute la art. 312, pct.6, Cod pr. civ., se va admite recursul, se vor casa ambele hotărâri, şi se va trimite cauza spre competentă soluţionare în primă instanţă la Tribunalul Dolj- secţia de contencios administrativ.

??

??

??

??

1