Conflict de drepturi –drepturi băneşti Cereri


SENTINTA CIVILA NR.105

Sedinta publica din data de 29 ianuarie 2009

Prin cererea înregistrata sub nr.2526/88/08 oct.2008, reclamanta …., a chemat în judecata pe pârâtele Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea si Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Bucuresti, pentru a fi obligate la plata diferentelor salariale cuvenite reclamantei, începând cu data de 25.04.2006, actualizate în raport cu indicele de inflatie, cu plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca la data de 14.04.2006 a promovat concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante la Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea, fiind încadrata în functia de consilier clasa 1, grad profesional superior, treapta 1 de salarizare, sens în care a fost emisa decizia nr…. din 25.04.2006 de catre Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea.

În realitate însa, de la acea data si pâna la data de 01.08.2007 reclamantei i s-a acordat salariu conform treptei nr.3 de salarizare, desi a promovat concursul pentru treapta 1.

La data de 01.08.2007 s-a emis decizia nr…. prin care reclamanta a fost trecuta la treapta 2 de salarizare si tocmai la data de 01.08.2008 pârâta Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea a emis decizia nr…., în baza careia a fost trecuta la treapta 1 de salarizare.

A mai aratat reclamanta ca pentru anul 2006 drepturile salariale ale functionarilor publici sunt reglementate de OG nr.2/2006 care, potrivit art.4 permite salarizarea la nivelul celor trei trepte de salarizare, fara sa mai existe limitarea impusa de OG nr.92/2004.

Prin intrarea în vigoare a OG nr.2/2006 nemaiexistând îngradirea pentru salarizarea la nivelul treptei I, sustine reclamanta ca trebuia sa fie salarizata la acest nivel, mai ales încadrarea în treapta 1 de salarizare a obtinut-o ca urmare a promovarii concursului organizat.

În cauza, au formulat întâmpinare pârâtele, invocând fiecare exceptia lipsei calitatii procesuale pasive.

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Bucuresti a sustinut ca nu are calitate procesuala pasiva în cauza motivat de faptul ca potrivit art.2 alin.3 din HG nr.459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, agentiile judetene pentru protectia mediului sunt institutii publice cu personalitate juridica, în subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului cu statut de servicii publice deconcentrate, finantate de la bugetul de stat si de faptul ca, raporturile de serviciu s-au nascut între reclamanta si A.P.M.Tulcea.

La rândul sau, Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea a sustinut ca nu au calitate procesuala pasiva în cauza, în calitate de serviciu deconcentrat este ordonator tertiar de credite, calitate în care nu poate da curs solicitarii reclamantei cu privire la diferentele salariale solicitate, deoarece nu dispune de fondurile necesare pentru efectuarea acestor plati.

Potrivit art.5 pct.8 din HG nr.308/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Rurale, acesta este ordonator principal de credite, iar Agentia Nationala pentru Protectia Mediului este ordonator secundar de credite potrivit art.2 alin.1 din HG nr.495/2005 privind organizarea si functionarea A.N.P.M.

Mai mult, atât organigrama, cât si statul de functii se supun aprobarii Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

Pârâta Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea a invocat si exceptia inadmisibilitatii actiunii, motivat de faptul ca nu a fost parcursa procedura plângerii prealabile, conform prevederilor art.31 din OG 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006.

În cauza, a fost administrata proba cu înscrisuri.

Examinând cauza sub aspectul exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului cu sediul în Bucuresti, instanta retine ca este întemeiata, deoarece potrivit art.2 alin.(3) din HG nr.459/2005 agentiile judetene pentru protectia mediului sunt institutii publice cu personalitate juridica, în subordinea institutiei publice cu personalitate juridica, în subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului cu statut de servicii publice deconcentrate, finantate de la bugetul de stat. Mai mult, raporturile de serviciu s-au nascut între reclamanta si pârâta A.P.M. Tulcea, iar numirea în functia publica a reclamantei s-a facut de catre reclamanta A.P.M. Tulcea.

Referitoare la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea, instanta retine ca aceasta este neîntemeiata motivat de faptul ca raporturile de serviciu în baza carora reclamanta pretinde drepturile salariale exista între aceasta si pârâta Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea, iar numirea în functia publica a fost facuta tot de catre aceasta pârâta.

Referitor la exceptia de inadmisibilitate a actiunii pentru lipsa procedurii plângerii prealabile instanta retine ca, potrivit art.31 alin.(1) din OG nr.2/2006, solutionarea contestatiilor în legatura cu stabilirea salariilor de baza, sporurilor, premiilor si a altor drepturi care se acorda potrivit prevederilor prezentei ordonante este de competenta ordonatorilor de credite.

Deasemeni, potrivit art.31 alin.2, 3 si 4 din OG nr.2/2006 -Contestatia poate fi depusa în termen de 5 zile de la data comunicarii actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarului public.

Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile în termen de 10 zile de la înregistrare, cu avizul organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de autoritate ori institutie publica sau, dupa caz, cu avizul reprezentantilor functionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.

Împotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana în cauza se poate adresa instantei de administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicarii solutionarii contestatiei.

În speta, reclamanta nu contesta modalitatea de stabilire a salariului, prin Deciziile nr…./25.04.2006, nr…./01.08.2007 si nr…./01.08.2008, ci solicita diferentele salariale care nu i-au fost acordate conform acestor decizii, situatie în care nu se impunea parcurgerea procedurii plângerii administrative reglementate de art.31 din OG nr.2/2006.

Mai mult, exceptia este neîntemeiata si în raport de dispoz.art.1 alin.1 din Legea nr.554/2004.

Prevederile Legii nr.554/2004 sunt straine cauzelor având c a obiect drepturi salariale. Drepturile salariale îsi au temeiul legal exclusiv în Legea nr.188/1999, act normativ care nu prevede îndeplinirea procedurii prealabile. Faptul ca judecata în cauza este data tot în temeiul Legii 554/2004, modif.si complet., procedura prealabila nu este necesara în cauza de fata întrucât nu a fost atacat un act administrativ unilateral emis de o autoritate publica.

Art.7 alin.(1) din Legea nr.554/2004 prevede obligativitatea procedurii prealabile doar în cazul unei persoane ce se considera vatamata printr-un act administrativ unilateral.

Cu privire la fondul cauzei, instanta retine ca reclamanta a sustinut si a fost declarata admisa la concursul organizat în data de 14.06.2006 pentru ocuparea functiei de consilier, clasa I, grad profesional principal, treapta 1 de salarizare în cadrul Agentiei pentru Protectia Mediului Tulcea.

În acest sens, directorul executiv al APM Tulcea a emis decizia nr… din 25.04.2006 prin care a numit-o pe reclamanta în functia mentionata în cadrul Serviciului Implementare, Politici de Mediu, Compartimentul Gestiunea Deseurilor si Chimicale.

Potrivit art.6 alin.2 din OG 2/2006 salariile de baza ale persoanelor care ocupa în anul 2006 o functie publica de executie, în conditiile legii, se stabilesc la nivelul treptei 3 de salarizare, corespunzatoare categoriei, clasei si gradului profesional în care sunt numite.

Desi a fost emisa Decizia nr.74/25.04.2006, salarizarea reclamantei s-a efectuat conform dispozitiilor legale aratate mai sus, respectiv art.6 alin.2 din OG 2/2006 la nivelul treptei 3 de salarizare.

Ulterior, la solicitarea APM Tulcea, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, cu adresa nr…./07.07.2006 a comunicat ca pentru persoanele care ocupa o functie publica de executie în anul 2006, nivelul de salarizare este cel corespunzator treptei 3 de salarizare, corespunzatoare categoriei, clasei si gradului profesional în care sunt numite.

Conform prevederilor legale referitoare la avansarea functionarilor publici, Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea a emis Deciziile nr.138/01.08.2007 si nr.78/01.08.2008 prin care a avansa-o pe reclamanta în treptele de salarizare a doua si respectiv întâi.

În aceste conditii, instanta retine ca salarizarea reclamantei s-a facut potrivit dispozitiilor legale specifice, neavând relevanta faptul ca prin Decizia nr.74/2006 a fost numita în functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional principal, treapta de salarizare 1.

Fata de toate aceste considerente, urmeaza a admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

Urmeaza a respinge actiunea fata de pârâta Agentia Nationala pentru Protectia Mediului pentru lipsa calitatii procesuale pasive.

Urmeaza a respinge exceptiile lipsei calitatii procesuale pasive si a inadmisibilitatii actiunii pentru lipsa plângerii prealabile invocate de pârâta Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea, ca nefondate.

Urmeaza a respinge actiunea fata de pârâta Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea, ca nefondata.