Consilier local. Compatibilitate cu calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului judeţean


– Legea nr. 215/2001

– Legea nr. 161/2003

– Legea nr. 393/2004

Funcţia de consilier local este incompatibilă cu calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv, în timp ce între funcţia de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu a consiliului judeţean nu există incompatibilitate.

(Secţia comercială şi de administrativ, sentinţa nr. 17/CA/2009,

nepublicată)

Prin acţiunea în contencios administrativ reclamantul T.G.I. a chemat în judecată pe pârâtul C.L. al comunei Nimigea, solicitând instanţei ca, prin sentinţa ce o va pronunţa, să anuleze Hotărârea Consiliului local al comunei Nimigea, nr. 33 din 29.08.2008 ca netemeinică şi nelegală şi să îl oblige pe pârât să îi plătească indemnizaţia de consilier pentru perioada septembrie 2008 la şi daune morale de 150.000 lei, precum şi cheltuieli de judecată.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin Hotărârea nr. 33 din 29.08.2008 adoptată de Consiliul local al comunei Nimigea s-a luat act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui T.G.I., candidat pe lista electorală a Partidului Democrat-Liberal, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, funcţia de consilier local fiind incompatibilă cu funcţia de consilier Cabinet Preşedinte Consiliu Judeţean Bistriţa-Năsăud şi de asemenea, s-a hotărât că încetează şi calitatea acestuia de membru al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi minorităţilor a Consiliului local Nimigea, ca urmare a pierderii calităţii de consilier, fiind declarat vacant un mandat de consilier în cadrul Consiliului local Nimigea. La adoptarea acestei hotărâri s-au avut în vedere prevederile art. 88 lit. c) din Legea nr. 161/2003, art. 9 alin. 2 lit. b) pct. 3, art. 10, art. 12 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 393/2004, precum şi dispoziţiile art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001.

Potrivit art. 9 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în caz de incompatibilitate, iar conform art. 88 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv.

Din cuprinsul dispoziţiilor legale mai sus arătate rezultă că funcţia de consilier local este incompatibilă cu calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv, în timp ce între funcţia de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu a consiliului judeţean nu există incompatibilitate.

în sensul celor de mai sus este şi cuprinsul adresei nr. 16186 din 28.08.2008 emisă de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.

Aşa fiind, în mod eronat, prin hotărârea atacată s-a apreciat că între funcţia de consilier local a reclamantului în Consiliul local al comunei Nimigea şi calitatea acestuia de consilier, angajat cu contract individual de muncă la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud (art. 105 din Legea nr. 215/2001), există incompatibilitate şi la această concluzie s-a ajuns urmare aplicării greşite a dispoziţiilor art. 88 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 161/2003.

în consecinţă, hotărârea adoptat de Consiliul local al comunei Nimigea, prin care s-a luat act de încetarea de drept a mandatului de consilier local în privinţa reclamantului este nelegală şi pe cale de consecinţă este nelegală şi dispoziţia de încetare a şi a calităţii de membru al comisiei pentru administraţie publică locală (…) şi vacantarea unui post de consilier.

Având în vedere că ulterior adoptării hotărârii reclamantul nu şi-a putut exercita funcţia de consilier şi astfel nu a beneficiat de indemnizaţia de consilier, fiind astfel vătămat sub acest aspect, este îndreptăţit să pretindă plata Indemnizaţiei de consilier

local pe perioada septembrie 2008 şi până la data pronunţării prezentei sentinţe, în baza art. 998-999 C. civ. şi art. 8 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, iar pârâtul, în temeiul aceloraşi dispoziţii legale, este dator să repare paguba suferită de reclamant.

în ce priveşte capătul de cerere din acţiunea reclamantului privind obligarea pârâtului la plata unor daune morale de 150.000 lei, instanţa îl apreciază ca neîntemeiat, deoarece reclamantul nu aduce niciun argument pertinent pentru acordarea daunelor morale, rezumându-se la a susţine că prin hotărâre a fost defăimat, fără a arăta în concret în ce constă defăimare şi fără fi prezentat vreo dovadă din care să rezulte existenţa prejudiciului moral.

Pentru considerentele mai sus arătate, acţiunea reclamantului s-a găsit, în parte, întemeiată şi în baza art. 18 din Legea nr. 55/2004, instanţa urmează că o admită ca atare,în sensul anulării în întregime a hotărârii atacate şi obligării pârâtului la plata indemnizaţiei de consilier local, respingându-se, ca neîntemeiat, capătul de cerere privitor la plata daunelor morale în cuantum de 150.000 lei pretinse de reclamant (judecător Gătăţan Dumitru).