Consilieri juridici. Cheltuieli profesionale Consilieri juridici


Drepturile privind sporul de mobilitate şi confidenţialitate se cuvin consilierilor juridici în temeiul legii speciale ce reglementează această categorie profesională, care este în acord cu prevederile legii privind statutul şi se circumscriu principiului de dreptul muncii privind egalitatea de şanse.

Secţia comercială şi administrativ – Decizia civilă nr.504/27 februarie 2006

Reclamanta T.E.C. a solicitat în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Alba să fie obligată la suportarea cheltuielilor prilejuite de reorganizarea profesiei în baza Legii nr.514/2003 privind inscrierea în tabloul consilierilor juridici, achiziţionarea robei, registrelor, legitimaţiei, ştampilei, insignei, a pregătirii profesionale; obligarea pârâtei să acorde sporul de mobilitate şi confidenţialitate în cuantum de 50% de la data înscrierii în colegiu. Reclamanta a arătat că i se cuvin aceste drepturi în temeiul Legii nr.514/2003.

Secţia comercială şi contencios administrativ a Tribunalului Alba prin sentinţa nr.414/15.12.2005 a admis cererea reclamantei şi o obligat pârâta să acorde cheltuielile prilejuite de reorganizarea profesiei în baza Legii nr.514/2003 şi să acorde sporul de confidenţialitate şi mobilitate în cuantum de 25% din salariul de încadrare începand cu data de 18.02.2004. Prima instanţă a considerat că aceste drepturi se cuvin reclamantei în baza legii speciale care reglementează activitatea consilierilor juridici prin raportare la reglementările cuprinse în Codul Muncii şi care sunt aplicabile speţei.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta solicitând modificarea hotărârii şi respingerea cererii reclamantei pentru motive de nelegalitate şi netemeinicie. În drept s-au invocat prev. art. 304 pct.9 Cod procedură civilă.

În dezvoltarea motivelor de recurs se arată că respectivii consilieri juridici din cadrul Casei Judeţene de Pensii îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor art.13 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi reprezintă interesele instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti şi organelor de urmărire penală. Legea nr.514/2004 nu abrogă prevederile Legii nr.188/1999 care precizează condiţiile în care un funcţionar public işi poate exercita atribuţiile de . În acest sens se invocă adresa CNPAS care stabileşte că drepturile ce se cuvin consilierilor juridici sunt cele prevăzute de legea funcţionarilor publici.

Examinând sentinţa atacatâ sub aspectul motivelor de recurs formulate, Curtea reţine urmatoarele:

Reclamanta exercită profesia de consilier juridic în cadrul CJP Alba, fiind înscrisă în Colegiul consilierilor juridici şi în tabloul colegiului.

În calitatea lor de funcţionari publici, consilierilor juridici le sunt aplicabile prevederile Legii nr.188/1999 având drepturile şi obligaţiile cuprinse în această lege şi care constituie legea generală aplicabilă tuturor funcţionarilor publici. Pe de altă parte, reclamantei îi este aplicabilă şi Legea nr.514/2003 care constituie legea specială ce reglementează activitatea consilierilor juridici.

În art.24 din Legea consilierilor juridici se instituie obligaţia pentru autorităţile şi instituţiile publice, pentru celelalte persoane juridice de drept public sau privat ca în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii să îndeplinească modificările prevăzute de lege în ceea ce priveşte încadrarea, statutul, drepturile şi obligaţiile consilierilor juridici în conformitate cu prevederile legale. În baza prevederilor aceleiaşi legi a fost adoptat şi Statutul consilierilor juridici publicat în Monitorul Oficial nr.684/2004 şi care cuprinde norme conforme cu legea specială.

În articolele 46 (1), 47, 57 din Statut se prevede pentru consilierii juridici obligativitatea suportării de către angajator a cheltuielilor privind reorganizarea profesiei determinate de înscrierea în colegiu, achiziţionarea robei, a legitimaţiei, a insignei, a ştampilelor, precum şi a tuturor registrelor de evidenţă profesională. Aceste reglementări se regăsesc şi în Legea nr.514/2003. La art. 60 din acelaşi statut se prevede dreptul consilierilor juridici de a negocia prestaţii suplimentare în bani sub forma clauzei de mobilitate şi de confidenţialitate.

Aceste drepturi ale consilierilor prevăzute în legea proprie de organizare a profesiei şi în statut nu intră în contradicţie cu legea privind statutul funcţionarilor publici, deoarece drepturile sunt reglementate şi în această lege prin art.29 (1) şi (2) , art.30 unde se prevede că funcţionarii publici au dreptul la un spor de salar reprezentând suplimentul postului, la prime şi alte drepturi salariale în condiţiile legii, precum şi la gratuitatea uniformei de serviciu.

În consecinţă, drepturile se cuvin consilierilor juridici în temeiul legii speciale ce reglementează această categorie profesională, care sunt în acord cu prevederile legii privind statutul functionarilor publici şi se circumscriu principiului dreptului la egalitate de şanse, potrivit art.39 alineat 1 din Codul Muncii.

Faţă de aceste considerente se apreciază că soluţia pronunţată de prima instanţă de fond este legală şi temeinică, iar recursul pârâtei fiind nefondat urmează a fi respins.