Consiliile locale pot hotărî cumpărarea ori vânzarea unor bunuri ce fac parte din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, dar aceste operaţiuni pot avea loc numai prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii. Acte ale autorităţilor


Secţia comercială

Acte ale autorităţilor publice

Consiliile locale pot hotărî cumpărarea ori vânzarea unor bunuri ce fac parte din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, dar aceste operaţiuni pot avea loc numai prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii.

Trib. Bistriţa-Năsăud, s. com., de cont. adm. şi fisc.,

sent. nr. 766/2 iulie 2008, nepublicată

Prin acţiunea în administrativ ce a fost disjunsă din dosarul nr. 2468/112/2007 Prefectul Judeţului Bistriţa Năsăud a solicitat instanţei anularea parţială a Hotărârii nr. 22/31.o1.2008 a Consiliului Local al mun. Bistriţa, respectiv anexa la hotărâre art.1 lit.”f”.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa urmează a admite acţiunea în anulare pentru considerentele ce urmează a fi arătate în continuare:

Prin Hotărârea nr. 22/31 ian. 2008 a Consiliului Local al mun. Bistriţa, a fost aprobat Regulamentul de vânzare a imobilelor construcţii şi teren proprietatea privată a mun. Bistriţa. În Regulamentul de vânzare prin negociere directă a unor bunuri imobile, terenuri sau construcţii, situate în municipiul Bistriţa, anexă la hotărârea arătată, s-a dispus la articolul 1 lit.”f” că fac obiectul vânzării, prin negociere directă, imobilele construcţii proprietatea privată a municipiului Bistriţa, altele decât cele care au destinaţia de spaţii comerciale sau prestări servicii, pentru care deţinătorii au drept de preemţiune sau le deţin cu contract de închiriere sau de concesiune valabil.

Această dispoziţie din regulamentul adoptat anexă a Hotărârii nr. 22/2008 apare ca fiind nelegală prin prisma disp. cuprinse în art. 123 din Legea nr. 215/2001 modificată privind administraţia publică locală.

Potrivit textului legal invocat consiliile locale sunt cele care hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat de interes local să se fie date în administrarea regiilor autonome sau instituţiilor publice, să fie concesionate sau închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat de interes local sau judeţean, în condiţiile legii.

Potrivit aliniatului 2 al aceluiaşi articol, vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii.

Prin urmare, potrivit textelor invocate, consiliile locale pot hotărî cumpărarea ori vânzarea unor bunuri ce fac parte din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, dar aceste operaţiuni pot avea loc numai prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii.

Este adevărat că potrivit aliniatului 3 al articolului citat, se prevede o derogare de la regula vânzării prin licitaţie publică, dar această derogare vizează vânzarea unui teren aflat în proprietatea privată a unităţii administrativ-teritorială pe care sunt ridicate construcţii, constructorii de bună credinţă ai acestora beneficiind de un drept de preemţiune la cumpărarea terenului aferent construcţiilor iar preţul de vânzare se stabileşte pe baza unui raport de valoare aprobat de către consiliul local.

Pentru considerentele de fapt şi drept arătate mai sus, în temeiul dispoziţiilor legale invocate, a prevederilor art. 3 , 10 şi 11 din Legea 554/2004 modificată, instanţa urmează a admite acţiunea în anulare formulată de Instituţia prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud ca fiind întemeiată, cu consecinţa anulării dispoziţiilor înscrise în art.1 lit.”F” din Anexa ce cuprinde regulamentul de vânzare prin negociere directă a unor bunuri imobile, terenuri sau construcţii situată în mun. Bistriţa, anexă a Hotărârii nr. 22/31 ian.2008 emisă de Consiliul Local al Mun. Bistriţa.