Constatarea a două contravenţii în acelaşi timp. Modalitatea de aplicare a sancţiunii. Aplicarea unei singure amenzi pentru ambele fapte. Nelegalitatea procesului-verbal


O.G. nr. 2/2001, art. 10 alin. (1) şi (2), art. 20

Din coroborarea dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 cu art. 10 alin. (1) şi (2) din acelaşi act normativ, rezultă că, în situaţia săvârşirii de către o persoană a mai multor contravenţii în acelaşi timp, constatate de către acelaşi agent constatator, se

întocmeşte un singur proces-verbal, aplicându-se pentru fiecare faptă câte o sancţiune, care se cumulează şi al căror total nu poate depăşi dublul maxim prevăzut de lege pentru contravenţia cea mai gravă. în cauză, agentul constatator, deşi a constatat săvârşirea a două fapte, a aplicat doar o singură sancţiune, contrar dispoziţiilor legale anterior menţionate, împrejurare sancţionată cu nulitatea procesului-verbal de contravenţie atacat. Nulitatea este una absolută, caracterul imperativ al normei citate rezultând din chiar raţiunea edictării acesteia, respectiv posibilitatea verificării de către instanţă a legalităţii aplicării şi individualizării fiecărei sancţiuni în parte în raport de criteriile legale.

Trib. Bucureşti, s. a IX-a cont. adm. şi fisc., dec. civ. nr. 1143/R/2009,

nepublicată

Prin sentinţa civilă nr. 1982 din 2 septembrie 2008, pronunţată de Judecătoria Cornetu, a fost respinsă ca neîntemeiată plângerea formulată de petentul F.D. împotriva procesului-verbal seria AX nr. 3282967, întocmit de intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov la data de 17 decembrie 2007. S-a reţinut de către instanţa de fond, în motivarea hotărârii, că procesul-verbal a fost întocmit cu rcspectarca dispoziţiilor legale, iar petentul nu a făcut dovada celor afirmate în plângere. împotriva hotărârii primei instanţe a formulat recurs petentul, susţinând, în esenţă, pe de o parte, că procesul ce i-a fost întocmit nu reflectă adevărul, situaţia de fapt reală fiind diferită, câinele său fiind probabil eliberat din ţarcul special amenajat de furtuna ce a avut loc şi, pc de altă parte, că acesta nu respectă prevederile O.G. nr. 2/2001. A mai arătat recurentul că procesul-verbal i-a fost comunicat prin intermediul vecinilor cu care se află în stare de duşmănie după 53 de zile de la emitere, fară ca plicul să poarte data poştei, astfel că executarea sancţiunii contravenţionale este prescrisă.

Legal citat, intimatul nu a formulat întâmpinare.

Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei recurate în raport de motivele invocate şi din oficiu, potrivit art. 3041 C. proc. civ., tribunalul a reţinut că recursul este fondat, pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare: prin procesul-verbal seria AX nr. 3282967 din 17 decembrie 2007, petentul a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 500 lei pentru săvârşirea faptelor prevăzute de art. 2 pct. 19 şi 33 din Legea nr. 61/1991, reţinându-se că acesta, în data de 15 decembrie 2007, a lăsat nesupravegheat câinele la locuinţa din com. Dobroieşti, str. Crăiţelor nr. 7, acesta ieşind în stradă şi speriind trecătorii şi, fiind invitat pentru data de 17 decembrie 2007, orele 8,00, la postul de

poliţie, a refuzat să se prezinte. Din coroborarea dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 cu art. 10 alin. (1) şi (2) din acelaşi act normativ, rezultă că, în situaţia constatării săvârşirii de cătrc o persoană a mai multor contravenţii în acelaşi timp şi de cătrc acelaşi agent constatator, se întocmeşte un singur proces-verbal, aplicându-se pentru fiecare faptă câte o sancţiune, care se cumulează şi al căror total nu poate depăşi dublul maxim prevăzut de lege pentru contravenţia cea mai gravă.

In cauză, agentul constatator, deşi a constatat săvârşirea a două fapte, a aplicat doar o singură sancţiune, contrar dispoziţiilor legale anterior menţionate, împrejurare sancţionată cu nulitatea procesului-verbal de contravenţie atacat. Nulitatea procesului-verbal este absolută, caracterul imperativ al normei citate rezultând din chiar raţiunea edictării acesteia, respectiv posibilitatea verificării de către instanţă a legalităţii aplicării şi individualizării fiecărei sancţiuni în parte în raport de criteriile legale.

Criticile formulate de recurent pe aspectul temeiniciei actului constatator şi cu privire la prescrierea executării sancţiunii nu au mai fost analizate de tribunal, câtă vreme s-a stabilit că încheierea pro-cesului-verbal nu s-a realizat în condiţii de legalitate, astfel încât se impune măsura anulării acestuia.

Faţă de argumentele de fapt şi de drept expuse, reţinând că hotărârea primei instanţe a fost dată cu aplicarea greşită a legii, în temeiul art. 312 raportat la art. 304 pct. 9 C. proc. civ., tribunalul a admis recursul şi a modificat în tot sentinţa, în sensul că a admis plângerea contravenţională şi a anulat procesul-verbal, exonerând petentul de sancţiunea aplicată.