Constatarea încălcării dreptului de egalitate de şanse şi tratament, a dreptului de a nu fi discriminat, a dreptului şi interesului legitim de a-şi menţine stabilitatea normei de bază, a dreptului şi interesului legitim la formare şi perfecţionare


 

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Iaşi sub nr. ……./99/2011 reclamantul CC a chemat în judecată pe pârâtul UNIVERSITATEA .. Iaşi, solicitând constatarea încălcării dreptului de egalitate de şanse şi tratament, a dreptului de a nu fi discriminat, a dreptului şi interesului legitim de a-şi menţine stabilitatea normei de bază, a dreptului şi interesului legitim la formare şi perfecţionare profesională, anularea refuzului nejustificat de a-i permite înscrierea la concurs datat 2.03.2011, refuz exprimat în scris pe cererea sa de înscriere din 28.02.2011 şi a adresei prin care s-au făcut publice rezultatele concursului, datate 1.03.2011 obligarea pârâtului la refacerea concursului de admitere în program la nivelul facultăţii după stabilirea unor criterii nediscriminatorii şi în concordanţă cu legile şi procedurile validate de către Senatul universitar şi la plata de daune morale în valoare de 10.000 lei.

Prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din 26.04.2012 în dosarul nr. X/99/2012 al Tribunalului Iaşi s-a dispus conexarea acestuia la dosarul nr. Z/99/2011.

În dosarul nr. X/99/2012, reclamantul a chemat în judecată acelaşi pârât, existând şi identitate de cauză şi solicitând suplimentar faţă de obiectul acţiunii din dosarul nr. Z/99/2011 anularea Procesului – verbal al Biroului Consiliului Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată din 22.02.2011, prin care s-au avizat favorabil criteriile de selecţie pentru candidaţii la proiectul POSDRU 571.3/S/17884 „Specializarea personalului didactic universitar pentru funcţia de supervizor de practică tehnologică şi de cercetare” şi a Procesului – verbal al Biroului Consiliului Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată din 1.03.2011, prin care s-a avizat favorabil rezultatul concursului de selecţie a grupului – ţintă pentru proiectul POSDRU 571.3/S/17884.

În motivarea cererii sale, reclamantul a arătat că atât prin broşura anexată, cât şi verbal cu ocazia prezentării din 17.02.2011 s-a adus la cunoştinţă existenţa acestui program de care el a fost deosebit de interesat deoarece, prin statele de funcţii întocmite la nivelul catedrei şi aprobate de conducerea universităţii, i s-a repartizat în norma de bază desfăşurarea de activitate de practică.

Obiectul general al programului de specializare este „Specializarea personalului didactic universitar pentru îndeplinirea funcţiei de cadru didactic supervizor de practică tehnologică şi de cercetare”.

El a desfăşurat şi trebuie să desfăşoare cu studenţii din ciclul de licenţă activităţi de practică (tehnologică) atât în laboratoarele facultăţii, cât şi la întreprinderi din oraşul Iaşi (BMT). Nu există nici o evaluare negativă privind desfăşurarea activităţii de practică de către reclamant.

Reclamantul CC are în norma sa de bază, în mod legal, ore la o specializare de master „Conversia Energiei şi Controlul Mişcării” (CECM). Conform art. 12 alin.(1) din H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, pot fi cadre didactice în cadrul unui program de masterat numai acele cadre didactice care au obţinut titlul ştiinţific de doctor. Conform art. 5 alin.(4) din Procedura UTI.POB.27 privind finalizarea studiilor universitare de masterat „cadrul didactic îndrumător de disertaţie poate fi oricare dintre cadrele didactice al programului respectiv de studii universitare de masterat”. Conform art. 5 alin. (2) din Procedura UTI.POB.27 privind finalizarea studiilor universitare de masterat „Numărul de studenţi îndrumaţi de un cadrul didactic este proporţional cu numărul de ore de predare din planul de învăţământ al programului de studii de masterat, cuprins în postul respectiv din statul de funcţiuni”. Conform planului de învăţământ pe anul universitar 2010 – 2011 cercetarea ştiinţifică, practica de cercetare şi elaborarea lucrării de disertaţie se efectuează la îndrumătorul lucrării de disertaţie. Ca urmare solicită să se observe că:

Şi practica de cercetare face parte integrantă, începând cu anul universitar 2010 – 2011, din norma de bază a reclamantului.

Nici unul dintre candidaţii admişi în programul de perfecţionare în urma concursului la nivel de facultate nu deţine titlul ştiinţific de doctor, deci nu poate desfăşura activităţi de practică de cercetare (în cadrul programelor de masterat).

La nivel de facultate, au fost admişi în program persoane care nu au actualmente în norma de bază nici activităţi de practică tehnologică şi nici activităţi de practică de cercetare în dauna altor persoane (reclamantul) care are (şi are dreptul să aibă) în norma sa de bază ambele tipuri de activităţi de practică.

Condiţiile generale de acces la program, specificate în broşura de prezentare a programului (anexată), constau în :

Candidaţii trebuie să se încadreze în categoria personal didactic universitar (rezultă din titlul programului).

Să aibă un interes autentic pentru formarea competenţelor specifice proiectării, organizării, monitorizării şi evaluării profesioniste, la standarde de aspiraţie europeană, a stagiilor de practică pentru studenţii facultăţilor tehnice.

Nu există persoane mai interesate pentru formarea competenţelor menţionate mai sus decât cel care au deja în norma de bază astfel de activităţi.

Să aibă acordul catedrei în vederea asigurării coordonării unei grupe de practică.

Criteriile impuse la nivelurile inferioare ale administraţiei proiectului trebuie să ducă, conform procedurii uzuale de întocmire a actelor normative, la executarea, la explicitarea, condiţiilor (criteriilor) impuse la nivelele superioare ale acestei ierarhii şi nu să le completeze, şi/sau să le modifice înlocuindu-le cu altele.

La nivelul facultăţii evaluatorii, şi în primul rând persoana desemnată ca expert pe termen scurt care a elaborat criteriile de admitere în program la nivel de facultate înscrise în procedura de selecţie din 22.02.2011, nu au mai respectat condiţiile generale de acces la program. Astfel:

Pe de o parte, au elaborat criterii personale la nivel de facultate care, fie au prea puţină legătură cu criteriile generale de acces la program prezentate în broşura şi în prezentarea din data de 17.02.2011 de către managerul de proiect, fie ignoră (modifică de o manieră personală, interesată) toate procedurile de evaluare a activităţii didactice şi ştiinţifice validate de Senat şi de minister,

Iar pe de altă parte au aplicat de o manieră inexplicabilă chiar criteriile formulate de expert.

Pârâtul Universitatea ….. Iaşi, prin reprezentant, a formulat întâmpinare, solicitând ca reclamantul să facă dovada îndeplinirii procedurii prealabile, şi arătând că primul capăt de cerere referitor la anularea actului universităţii privind refuzul acesteia referitor la înscrierea reclamantului la concursul organizat pentru selectarea grupului ţintă în cadrul proiectului „Specializarea personalului didactic universitar pentru funcţia de cadru didactic supervizor de practică tehnologică şi de cercetare, este neîntemeiat întrucât reclamantul a participat efectiv la acest concurs, depunând în acest sens dosarul înregistrat sub nr. 1../2011.

Într-adevăr universitatea este beneficiarul proiectului „Specializarea personalului didactic universitar pentru funcţia de cadru didactic supervizor de practică tehnologică şi de cercetare”, finanţat prin contractul POSDRU/57/1.3/S/17884, având ca obiect specializarea personalului didactic universitar pentru îndeplinirea funcţiei de cadru didactic supervizor de practică.

În cadrul acestui proiect în şedinţa de lucru din data de 25 ianuarie 2011 s-a stabilit asupra condiţiilor de selectare a membrilor grupului ţintă, respectiv în sensul că fiecare facultate să-şi stabilească propriile criterii de selectare a membrilor grupului ţintă.

Ulterior în baza deciziei adoptate în data de 25.01.2011 la nivelul echipei de management a proiectului, pentru grupul ţintă din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată s-a hotărât ca selecţia candidaţilor pentru cele patru locuri alocate grupului să fie realizată pe baza unor criterii de selecţie. Aceste criterii de selecţie constituie singurele criterii oficiale de selectare a membrilor grupului ţintă.

Aceste criterii de selecţie au fost aprobate în cadrul Biroului Consiliului Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată din data de 22 februarie 2011, fiind ulterior comunicate tuturor cadrelor didactice din facultate, inclusiv reclamantului.

Până la data organizării efective a concursului de selecţie, reclamantul nu a contestat criteriile de selecţie pe baza procedurii administrative.

Potrivit procedurii de selecţie adoptată la nivel de facultate, reclamantul CC a depus dosarul de concurs în baza cererii înregistrată sub nr. 1../28.02.2011. Această cerere împreună cu întreg dosarul de concurs al reclamantului a fost analizată în cadrul şedinţei Biroului Consiliului Facultăţii din data de 1 martie 2011, deşi acesta nu a îndeplinit condiţiile de eligibilitate, iar pentru criteriile profesionale a depus alte documente decât cele menţionate în procedură. Reclamantul a obţinut cel mai mic punctaj conform criteriilor stabilite raportat documentaţia depusă de către acesta în susţinerea dosarului de concurs.

Deci atât timp cât reclamantul a depus dosarul de concurs, dosar ce a fost analizat la nivelul facultăţii potrivit criteriilor de selecţie, reclamantul nu poate susţine faptul că nu i s-a permis înscrierea la concurs.

În ceea ce priveşte cel de-al doilea capăt de cerere privitor la anularea rezultatelor concursului, pârâtul apreciază că şi acesta este neîntemeiat.

Din documentaţia depusă la dosarul cauzei reiese fără drept de tăgadă că ceilalţi candidaţi au îndeplinit cerinţele procedurii adoptate în cadrul Biroului Consiliului Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată din data de 22 februarie 2011.

În ceea ce priveşte aspectele invocate referitoare la pretinsa nelegalitate a criteriilor de selecţie, pârâtul precizează că prin elaborarea acestora nu s-a încălcat nici o normă legală în condiţiile în care nu există nici un act normativ care să impună anumite elemente de stabilire a acestora, facultatea având deplină autonomie în stabilirea lor.

Susţine reclamantul că în mod nelegal s-a introdus criteriul de eligibilitate prevăzut la punctul 5.2. din acţiune referitor la condiţia absolvirii unui modul de pregătire pedagogică fără însă a menţiona actul normativ pretins încălcat prin includerea acestui criteriu, limitându-se doar la a face aprecieri subiective.Această susţinere este strict subiectivă întrucât reclamantul nu satisfăcea acest criteriu de eligibilitate şi cu toate acestea i-a fost totuşi analizat dosarul de concurs.

Or, este binecunoscut faptul că în cazul cadrelor didactice condiţia absolvirii unui modul de pregătire pedagogică este o condiţie obligatorie ce trebuie a fi îndeplinită pentru ocuparea posturilor didactice, fiind prevăzută atât de Legea nr. 128/1997 cât şi de Legea nr. 1/2011.

De altfel această condiţie este obligatoriu a fi îndeplinită conform art. 7 alin. 1 din Procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice – cod UTI POB08.

Acest criteriu era necesar a fi stabilit pentru a se asigura pregătirea pedagogică iniţială a membrilor grupului ţintă, premise a obţinerii un or rezultate bune pe durata formării ca instructori de practică.

În ceea ce priveşte celelalte susţineri ale reclamantului, acestea constituie numai critici de ordin subiectiv aduse criteriilor de selecţie cu scopul vădit că pe căi ocolite să se încerce o adoptare a acestora la propria situaţie a reclamantului pentru a-i fi compatibile aşa cum rezultă de altfel şi din adresa nr. …./2011 a facultăţii.

Pârâtul arată că nici cererea reclamantului cu privire la acordarea daunelor morale nu poate fi primită, reclamantul nefăcând dovada încălcării unui drept şi a suferirii efective a unui prejudiciu.

În şedinţa publică din 28.06.2012, reclamantul a depus la dosar cerere de renunţare la judecata capătului de cerere privind obligarea pârâtului la refacerea concursului, instanţa procedând potrivit prevederilor art. 246 Cod procedură civilă.

În şedinţa publică din 3.02.2012, instanţa a invocat, din oficiu, excepţia inadmisibilităţii celui de-al doilea capăt de cerere raportat la dispoziţiile art. 2 lit. c din Legea nr. 554/2004.

Procedând la soluţionarea cu prioritate a acestei excepţii de procedură peremptorii, potrivit dispoziţiilor art. 137 alin. 1 Cod procedură civilă, instanţa apreciază că atât menţiunile consemnate la 2.03.2011 pe cererea de înscriere a reclamantului la concurs, cât şi adresa nr. ……../1.03.2011 emisă de pârât, constituie acte administrative în sensul definit de art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004 deoarece prin acestea se dispune cu privire la îndeplinirea de către reclamant a criteriilor de eligibilitate nr. 3.2 şi 3.4 din metodologia de selecţie aprobată de B.C.F. din 22.02.2011 la punctajul obţinut de acesta potrivit criteriilor 4.1 şi 4.2 , precum şi cu privire la rezultatul selecţiei validat de B.C.F. în şedinţa de 1.03.2011, producând efecte asupra situaţiei reclamantului, în sensul de a nu face parte dintre cei declaraţi admişi la concursul de selecţie respectiv.

De asemenea, instanţa constată că menţiunile trecute pe cererea de înscriere la concurs a reclamantului, nu reprezintă un refuz al pârâtului de înscriere a reclamantului la concurs, ci constituie dispoziţii privind rezultatul participării reclamantului la concurs şi explicaţii privind modalitatea de apreciere folosită, această interpretare fiind confirmată şi de data la care au fost făcute aceste menţiuni, şi anume 2.03.2011, după validarea rezultatului selecţiei candidaţilor de către Biroul Consiliului Facultăţii, care a avut loc în şedinţa de 1.03.2011. Era imposibil ca refuzul înscrierii la concurs a reclamantului să intervină ulterior validării rezultatului concursului.

Pentru aceste motive, instanţa urmează a respinge excepţia inadmisibilităţii celui de-al doilea capăt de cerere al reclamantului.

Analizând actele şi lucrările dosarului cu privire la soluţionarea celorlalte cereri formulate de reclamant, instanţa urmează a face aprecierile ce succed.

Astfel, reclamantul a solicitat anularea Procesului – verbal al Biroului Consiliului Facultăţii din 22.02.2011 prin care au fost avizate favorabil criteriile de selecţie, precum şi anularea Procesului – verbal al B.C.F. din 1.03.2011 prin care s-a avizat favorabil rezultatul concursului de selecţie a grupului – ţintă.

Verificând îndeplinirea de către reclamant a procedurii prealabile prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 cu privire la aceste două acte administrative, instanţa constată că acesta a formulat plângerea prealabilă la 24.02.2012, data depunerii acesteia la poştă (fila 273 dosar), fiind înregistrată de pârât la 28.02.2012 sub nr. 3382.

Prin cererea depusă la dosar (filele 245 – 250), reclamantul arată că cele două procese – verbale i-au fost comunicate în şedinţa de judecată din 16.02.2012, dată în raport de care a formulat plângerea prealabilă împotriva acestora în termenul legal de 30 de zile.

Procedura comunicării actelor administrative are drept scop să asigure subiecţilor vizaţi prin adoptarea acestora, luarea la cunoştinţă a conţinutului lor şi îndeplinirea sau respectarea de către acesta a dispoziţiilor cuprinse în actele respective. În situaţia în care subiectul la care se referă actul administrativ ia cunoştinţă de conţinutul acestuia pe o altă cale decât cea a comunicării lui, atingându-se astfel scopul urmărit prin parcurgerea procedurii de comunicare a actului administrativ, termenul de 30 zile prevăzut de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 începe să curgă de la data luării la cunoştinţă când persoana vizată a putut să îşi dea seama de prejudiciile prezente sau viitoare pe care le produce actul respectiv asupra sa prin încălcarea drepturilor sale, şi nu de la data comunicării efective a respectivului act administrativ, procedură care, într-o astfel de situaţie, apare ca inutilă, scopul parcurgerii ei fiind deja atins înaintea îndeplinirii acesteia.

În acest sens, Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 797/2007, a arătat că momentul la care persoana, căreia nu i se comunică actul administrativ, ia cunoştinţă despre acesta, indiferent la ce distanţă în timp faţă de emiterea actului respectiv intervine, va fi considerat ca punct de plecare al termenului de recurs administrativ de 30 zile.

Acest termen de 30 de zile este un termen de decădere substanţial, de drept administrativ, a cărui depăşire are ca efect pierderea dreptului de a cere anularea actului.

La fila 98 din dosar este depusă contestaţia reclamantului nr. …/8.03.2011 formulată împotriva refuzului, datat 2.03.2011, de a i se aproba cererea de înscriere la concurs şi a rezultatelor concursului de selecţie a grupului – ţintă, validate la data de 1.03.2011. Din prezentarea criticilor aduse de reclamant legalităţii celor două acte administrative, rezultă cu claritate că acesta cunoştea în detaliu la acel moment criteriile de selecţie aplicabile candidaţilor înscrişi la concurs, comunicarea, în şedinţa publică din 16.02.2012, a Procesului – verbal al B.C.F. din 22.02.2011, prin care au fost avizate favorabil criteriile de selecţie, neavând ca efect aducerea la cunoştinţa reclamantului a criteriilor respective, el cunoscându-le efectiv cel puţin de la data de 8.03.2011, când a depus contestaţia amintită mai sus.

Prin urmare, termenul de 30 zile de contestare a criteriilor de selecţie a început să curgă la data de 8.03.2011 motiv pentru care plângerea prealabilă formulată de reclamant împotriva acestor criterii la 24.02.2012 a fost depusă cu depăşirea termenelor prevăzute de art. 7 din Legea nr. 554/2004.

Neformularea în termenul legal a plângerii prealabile are ca efect pierderea de către reclamant a dreptului de a obţine anularea actului administrativ prin care au fost avizate favorabil criteriile de selecţie.

Criticile reclamantului cu privire la nelegalitatea actelor administrative prin care au fost validate şi s-a dispus asupra rezultatelor concursului şi a modalităţilor de apreciere folosite, se referă la inechitatea şi a ce rezultă din neconcordanţa criteriilor de selecţie stabilite la nivelul facultăţii cu condiţiile generale de acces avute în vedere la aprobarea proiectului. Cum aceste criterii de selecţie nu mai pot fi contestate de reclamant pe calea acţiunii de anulare a actului administrativ prin care acestea au fost avizate, bucurându-se de o prezumţie relativă de legalitate, şi celelalte acte administrative, contestate de reclamant, care au la bază legalitatea criteriilor de selecţie respective, îşi păstrează prezumţia relativă de legalitate, ele neputând fi anulate în lipsa anulării actului administrativ pe care sunt fundamentate.

Pe cale de consecinţă, instanţa urmează a constata legalitatea actelor administrative a căror anulare a solicitat-o reclamantul, fapt ce atrage respingerea cererilor accesorii referitoare la constatarea încălcării unor drepturi ale reclamantului şi la obligarea pârâtului la plata daune lor morale de 10.000 lei.