Constatarea nulităţii de drept a hotărârii de consiliu local cu anularea contractului de prestări servicii încheiat în baza acesteia. Incompatibilitatea unui consilier local, derivând din calitatea sa de administrator al societăţii contractante, din care


Art. 77 din Legea nr. din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali prevede interdicţia consilierilor locali de a lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri, deci cu un interes în problema supusă dezbaterii. În speţă, unul din consilierii ce au votat adoptarea hotărârii de consiliu local în litigiu, avea calitatea de administrator şi vicepreşedinte cu care consiliul local a perfectat un contract de prestări servicii, tocmai în baza hotărârii respective, cererea da de demisie din această funcţie neîndeplinind formalităţile legale de publicitate la momentul adoptării actului administrativ, situaţie în care îşi găsesc incidenţa dispoziţiile legale sus-evocate, de natură a atrage nulitatea hotărârii de consiliu local astfel adoptate.

Decizia nr. 387/CA/11.07.2007

Curtea a constatat că, potrivit dispoziţiilor art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. În art. 81 din aceeaşi lege se prevede că hotărârile adoptate cu nerespectarea dispoziţiilor art. 77 sunt nule de drept, potrivit dispoziţiilor art. 47 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, în art. 47 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, se prevede că nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. În alineatul 2 al acestui articol s-a statuat că hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alineatului 1 sunt nule de drept.

În speţă, prin Hotărârea nr. 162/05.06.2006 (filele 6, 7 din dosarul primei instanţe), Consiliul Local al Municipiului Iaşi a aprobat contractul de prestări servicii sportive încheiat între Consiliul Local Iaşi şi S.C. „F.C.P.Iaşi” S.A., în valoare de 3.000.000 lei, având ca obiect promovarea şi susţinerea sportului în rândurile tinerilor prin desfăşurarea activităţilor sportive menţionate în anexa la hotărâre, necesare derulării programului „Iaşi, oraşul performanţei sportive” (art. 1) şi a suplimentat cu suma de 1.500.000 lei „din fondul de rezervă – cap. 51.02 – pentru finanţarea contractului” (art. 2).

La data emiterii Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 162/05.06.2006, consilierul local I.C.-S. avea calitatea de administrator şi de vicepreşedinte la S.C. „F.C.P. Iaşi” S.A., aşa după cum rezultă din adresa nr. 35762/13.06.2006, întocmită de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi (fila 10 din dosarul primei instanţe) şi din hotărârea nr. 293/30.06.2006 a Adunării Generale a Acţionarilor S.C. „F.C.P. Iaşi” S.A. (fila 119).

Aşa fiind, instanţa de fond a reţinut eronat că I.C.-S. nu a mai avut nici un interes patrimonial de la data de 11.04.2006 în adoptarea art. 1 şi 2 din hotărârea indicată mai sus, când a depus cerere de demisie la S.C. „F.C.P. Iaşi” S.A., cerere înregistrată la nr. 203/11.04.2006 (fila 36).

Având în vedere că din hotărârea nr. 293/30.06.2006 a Adunării Generale a Acţionarilor S.C. „F.C.P. Iaşi” S.A. reiese că I.C.-S. a fost eliberat din funcţia de vicepreşedinte al S.C. „F.C.P. Iaşi” S.A. la data de 30.06.2006, având în vedere că S.C. „F.C.P. Iaşi” S.A. nu a îndeplinit formalităţile legale de publicitate la care se referă dispoziţiile art. 54 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 înainte ca I.C.-S. să participe la deliberările din cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local Iaşi din 05.06.2006 şi la adoptarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 162/05.06.2006 prin care s-a aprobat contractul de prestări servicii sportive încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. „F.C.P. Iaşi” S.A., în valoare de 3000000 lei, având ca obiect promovarea şi susţinerea sportului în rândul tinerilor prin desfăşurarea activităţilor sportive necesare desfăşurării programului „Iaşi, oraşul performanţei sportive”, Curtea consideră că au fost încălcate dispoziţiile art. 77 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi ale art. 47 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale.

Din acest punct de vedere, se constată, în baza prevederilor art. 81 din Legea nr. 215/2001 şi art. 47 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, că dispoziţiile art. 1 şi 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi sunt nule de drept.

Apărarea Consiliul Local al Municipiului Iaşi potrivit căreia hotărârea nu este lovită de nulitate fiindcă ar fi fost adoptată în aceeaşi formă şi fără votul consilierului local I.C.-S. este lipsită de relevanţă, deoarece nulitatea prevăzută de textele de lege enunţate mai sus intervine de drept ori de câte ori consilierul ia parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor când are un interes patrimonial, indiferent dacă votul său ar fi dus ori nu la adoptarea hotărârii. Important este că prin participarea sa la deliberare şi adoptarea hotărârii când are un interes personal de natură patrimonială, consilierul are posibilitatea de a influenţa pe ceilalţi consilieri în îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor pe care le au potrivit legii.