Cont. adm.: Contravenţie prev. de art. 58 alin.1 lit.e) din OUG nr. 109/2005. Inexistenţa la bordul autovehiculului a copiei conforme a licenţei de transport. Înstrăinarea autovehiculului neurmată de radierea acestuia din evidenţe Circulaţie rutieră


Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. X/X/2009, petentul P.P.R. a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictor cu intimatul Inspectoratul de Politie al Judeţului Buzău să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria X nr. X /2009 în baza căruia a fost sancţionat cu 1000 lei amendă pentru pretins comiterea contravenţiei prevăzute la art. 58 alin.1 lit.e) din OUG nr. 109/2005.

În motivarea plângerii, petentul a susţinut că nu a săvârşit fapta reţinută în sarcina sa prin procesul verbal contestat, în sensul că ar fi efectuat un transport de marfă cu autovehiculul SV-X-X, la data de 25.09.2009, fără să fi avut la bord copia conformă a licenţei de transport, întrucât , la perioada de referinţă, autovehiculul respectiv era deja înstrăinat în baza contractului de vânzare-cumpărare din 5.04.2005.

Intimatul a formulat întâmpinare în condiţiile art. 115-118 din Codul de procedura civilă, solicitând motivat respingerea plângerii ca neîntemeiată.

Prin sentinţa civilă nr. X/2009 s-a respins plângerea ca neîntemeiată.

Pentru a hotarî astfel, instanţa fondului a reţinut în baza probatoriului administrat că petentul se face vinovat de săvârşirea contravenţiei prevazute la art. 58 alin.1 lit.e) din OUG nr. 109/2005, constând în efectuarea unui transport de marfă la data de 25.09.2009, cu autovehiculul SV-X-X, proprietatea sa, condus de V.I. , surprins în trafic pe DN 2 E85, în localitatea Gura Câlnău, judeţul Buzău, fără să aibă la bord copia conformă a licenţei de transport.

Instanţa fondului a înlăturat apărările formulate de petent, reţinând că înscrisurile depuse la dosar nu sunt de natură a forma convingerea că el nu mai este proprietarul autovehiculului cu care s-a efectuat transportul : contractul de vânzare-cumpărare nu cuprinde semnătura vânzătorului , iar certificatul de înmatriculare se referă la un alt autovehicul.

Împotriva sentinţei a declarat recurs petentul în termen legal conform art. 34 alin.2 din OG nr. 2/2001, criticînd-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, potrivit motivelor de recurs depuse în scris la dosar l

În expunerea motivelor de recurs, petentul a invocat acelaşi contract de vânzare-cumpărare din 5.04.2005 privind înstrăinarea autovehiculului marca Roman, tipul 10320F înmatriculat sub nr. SV-X-X, susţinând ca l-a actionat în judecată pe cumpărătorul C.P.I. pentru refuzul de a întreprinde demersul legal pentru radierea din evidenţe a maşinii, acţiunea făcând obiectul dosarului nr. X/X/2009 al Judecătoriei Câmpulung-Moldovenesc.

Prin decizia civilă nr. X /2010 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a respins ca neîntemeiat recursul declarat de petent.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut în fapt şi în drept :

În baza probatoriului administrat, instanţa fondului a reţinut în mod corect şi motivat că petentul se face vinovat de săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 58 alin.1 lit.e) din OUG nr. 109/2005, constând în efectuarea unui transport de marfă la data de 25.09.2009, cu autovehiculul SV-X-X, proprietatea sa, condus de V.I surprins în trafic pe DN 2 E85, în localitatea Gura Câlnău, judeţul Buzău, fără să aibă la bord copia conformă a licenţei de transport.

S-a apreciat că instanţa fondului a înlăturat în mod just apărările formulate de petent prin plângerea introductivă, ce se constituie în tot atâtea motive de critică, astfel cum au fost expuse prin cererea de recurs.

În condiţiile în care , pe parcurs, petentul va produce dovada în sensul înstrăinarii efective a autovehiculului SV-X-X şi refuzului cumpărătorului de a întreprinde demersul cuvenit pentru radierea din evidenţe a maşinii, acesta are la dispoziţie exerciţiul dreptului de regres împotriva proprietarului în al cărui patrimoniu a intrat bunul, dirijându-l în efectuarea transportului din 25.09.2009, în vederea recuperării amenzii, eventual executate.

1