Contencios administrativ anularea parţială a actul administrativ contestat, conform dispozitivului sentinţei. Acte ale autorităţilor publice


Dosar nr. 739/83/2008

SENTINŢA CIVILĂ NR. 132/CA/Şedinţa publică de la 02 Aprilie 2008

Atât atribuţiile ordonatorilor principali de credite cât şi cele ale ordonatorilor

Atât atribuţiile ordonatorilor principali de credite cât şi cele ale ordonatorilor

terţiari sunt în mod expres prevăzute atât în legile cu caracter general în materie cum

terţiari sunt în mod expres prevăzute atât în legile cu caracter general în materie cum

sunt Legea n. 273/2006 privind finanţele publice locale cât şi în cele speciale,

sunt Legea n. 273/2006 privind finanţele publice locale cât şi în cele speciale,

respectiv în Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală şi Legea nr.

respectiv în Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală şi Legea nr.

354/2004 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, fiind

354/2004 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, fiind

inadmisibil ca, printr-un act administrativ emis de către primar să se revoce fără nicio

inadmisibil ca, printr-un act administrativ emis de către primar să se revoce fără nicio

justificare legală dreptul de semnătură, practic a parte din atribuţiile legale ale

justificare legală dreptul de semnătură, practic a parte din atribuţiile legale ale

ordonatorului terţiar de credite.

ordonatorului terţiar de credite.

Prin acţiunea în administrativ înregistrată la instanţă sub dosar nr.

de mai sus, reclamanta SMM în calitate de director al ŞCOLII DE ARTE ŞI MESERII

TARNA MARE a chemat în judecată în calitate de pârât PRIMARUL COMUNEI

TARNA MARE, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa în cauză, să

anuleze art. 1 alin. 2 din Dispoziţia nr. 67/11.02.2007 emisă de pârât.

În motivarea cererii se arată că art. 1 alin. 2 din Dispoziţia cu nr.

67/11.02.2008 emisă de Primarul comunei Târna Mare “începând cu data de

15.02.2008 d-na S M director al Şcolii de Arte şi Meserii Tarna Mare în calitate de

ordonator terţiar de credite va avea următoarele atribuţii: – nu va avea drept de

semnătură pentru efectuarea cheltuielilor de capital la S.A.M. Târna Mare” constituie

un abuz din partea primarului, acesta luându-i un drept clar precizat de legislaţia

actuală privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ, dar şi de Legea

finanţelor publice locale nr. 273/2006. Totodată, prin măsura abuzivă de retragere a

dreptului de semnătură pentru cheltuieli de capital, se împiedică buna desfăşurare a

investiţiilor derulate de şcoală în acest moment.

Legea nr. 3547 2004, pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului

nr. 84/1995 la art. 167 alin. 15 precizează atribuţiile directorului ca ordonator de

credite în sensul că: “directorul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat este

ordonator terţiar de credite”; art. 22. din Regulamentul de organizare şi funcţionare a

unităţilor de învăţământ preuniversitar arată că: “Directorul unităţii de învăţământ, în

calitate de ordonator de credite, răspunde de: a) elaborarea proiectului de buget

propriu;… c) necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării creditelor

bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu;….e) organizarea şi

ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a bilanţurilor contabile şi a

conturilor de execuţie bugetară”.

În ceea ce priveşte sistemul de finanţare şi administrare al unităţilor de

învăţământ art. 167 alin. 1 din Legea nr. 3547 2004, pentru modificarea şi

completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 precizează modalităţile de finanţare a

cheltuielilor de capital la învăţământ astfel, “Unităţile de învăţământ preuniversitar de

stat funcţionează ca unităţi finanţate din fonduri alocate prin bugetele locale ale

unităţilor administrativ-teritoriale pe a căror rază îşi desfăşoară activitatea, de la

bugetul de stat şi din alte surse, potrivit legii”. Cheltuielile de capital la învăţământ pot

proveni de la bugetul local, constituind (conform art. 167, alin. 6 “Finanţarea

complementară … : a) consolidări, investiţii şi reparaţii capitale”sau de la bugetul de

stat (art. 167 alin. (17)”. De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi

Cercetării, se asigură următoarele cheltuieli aferente unităţilor de învăţământ

preuniversitar, „lit. f, finanţarea, pe bază de hotărâri ale Guvernului, a unor programe

anuale sau multianuale de investiţii, modernizare şi dezvoltare a bazei materiale a

instituţiilor publice de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv consolidări şi

reabilitări de şcoli şi dotări”.

Prin HG nr. 1942/2004, judeţul Satu Mare a fost nominalizat ca judeţ-pilot care

a aplicat, începând cu 1 ianuarie 2005, noul sistem de finanţare şi administrare a

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

Normele metodologice privind finanţarea şi administrarea a unităţilor de

învăţământ preuniversitar de stat în judeţele-pilot, aprobate prin HG nr. 2192/2004,

au stabilit sistemul de finanţare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat,

astfel:

Art. 3 „(1) Unităţile de învăţământ au conturi la trezoreria statului şi propria lor

activitate financiar-contabilă.

(2) Directorul unităţii de învăţământ are calitatea şi exercită atribuţiile de

ordonator terţiar de credite.

Art. 19 „Fondurile unităţii de învăţământ, indiferent de sursele de provenienţă

(buget de stat, buget local sau surse proprii) se alocă pe următoarele destinaţii:

a) finanţarea complementară, aferentă următoarelor categorii de cheltuieli:

1. consolidări, investiţii şi reparaţii capitale ….”.

Art. 34 „Fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate

juridică are obligaţia să îşi desfăşoare activitatea pe baza bugetului propriu … „.

Conform legislaţiei actuale, directorul unităţii şcolare, în calitate de ordonator

terţiar de credite, răspunde de angajarea şi efectuarea cheltuielilor aprobate prin

buget la învăţământ, ordonatorul principal de credite fiind cel care realizează

deschiderea şi repartizarea creditelor bugetare pentru finanţarea unităţilor

preuniversitar de stat aprobate prin buget. Mai mult, primarul are un control

suplimentar asupra cheltuielilor de capital la învăţământ de la bugetul local, el fiind

cel care aprobă lista de investiţii a unităţii şcolare, directorul putând face plăţi doar

pentru obiectivele de investiţii cuprinse în această listă.

Pentru finanţarea cheltuielilor de capital, Şcolii de Arte şi Meserii Târna Mare i

s-au alocat în 2007 şi în 2008 de la bugetul de stat suma de 238.000 lei şi urmează

să i se aloce prin Hotărâre de Guvern pentru reabilitarea a trei unităţi şcolare

aparţinătoare (s-au depus note de fundamentare la ISJ în luna ianuarie), suma de

aproximativ 1,5 milioane lei tot de la bugetul de stat, pe linia M.E.C.T.-Inspectoratul

Şcolar Judeţean Satu Mare – S.A.M. Târna Mare, deschiderea de credite pentru

unitatea şcolară realizând-o ISJ Satu Mare prin ordonatorul de credite – d-nul

inspector şcolar general – angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor

constituind sarcina ordonatorului terţiar de credite, directorul şcolii. Deci, pentru

aceste cheltuieli, listele de investiţii sunt aprobate de către inspectorul şcolar general,

neexistând nici o implicare executivă a primarului în derularea finanţării.

Art. 1 alin. 2 din Dispoziţia nr. 67/2008 are menirea de a bloca dezvoltarea

investiţiilor pe linie de învăţământ în Tarna Mare, de a împiedica obţinerea unor

finanţări suplimentare de la M.E.C.T., vitale pentru realizarea unui învăţământ de

calitate în Tarna Mare.

Prin întâmpinarea formulată în cauză, pârâtul Primarul Comunei Tarna Mare,

solicită respingerea acţiunii înaintată de reclamantă şi invocă totodată excepţia

neîndeplinirii procedurii prealabile de către reclamantă.

Cererea reclamantei privind suspendarea executării dispoziţiei contestate a ost

soluţionată prin Încheierea nr. 121/CA/26.03.2008, iar excepţia neîndeplinirii

procedurii prealabile invocată de pârât a fost soluţionată de către instanţă în şedinţa

publică din 02.04.2008, în sensul respingerii acesteia.

Pe fondul cauzei, instanţa de contencios administrativ constată că dispoziţia

emisă de pârât în măsura în care aceasta a fost atacată de către reclamantă, este

esenţialmente nelegală.

În mod nelegal pârâtul a apreciat că, prin faptul că acesta are calitatea de

ordonator principal de credite privind bugetul unităţii administrativ teritoriale şi că

legea nu interzice în mod expres acest lucru, acesta are dreptul de a revoca, de a

retrage atribuţiile, „dreptul de semnătură” al ordonatorilor terţiari de credite, întrucât,

între acesta şi ordonatorii terţiari de credite nu există a subordonare ierarhică în ce

priveşte aceste atribuţii în sensul că ordonatorul principal de credite să aibă dreptul

de a revoca actele administrative emise de către ordonatorii terţiari dacă apreciază

că acestea sunt nelegale.

Reţinând prin prisma dispoziţiilor art. 22 alin. 3 şi art. 23 din Legea nr.

273/2006 privind finanţele publice locale care stabilesc atribuţiile ordonatorilor de

credite, ale art. 167 alin. 15 din Legea nr. 354/2004 de modificare a Legii

învăţământului nr. 84/1995 care stabileşte atribuţiile de ordonator de credite ale

directorilor unităţilor de învăţământ, ale H.G. nr. 2192/2004 cuprinzând Normele

metodologice privind sistemul de finanţare ale unităţilor de învăţământ preuniversitar

de stat cele ale art. 61, art. 63 şi art. 68 din Legea nr. 215/2001, nelegalitatea

parţială a dispoziţiei emisă de pârât, în temeiul art. 8,10,18 din Legea nr. 554/2004,

art. 2 pct. 1 lit. d, art. 274 C.proc.civ., instanţa a admis acţiunea în contencios

administrativ înaintată de reclamantă şi a anulat parţial actul administrativ contestat,

conform dispozitivului sentinţei.

3