Contencios administrativ. Cerere in anulare a planului urbanistic general. Conditii Acte ale autorităţilor publice


Potrivit dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale unde se prevede în mod expres că delimitarea teritorială a comunelor, oraşelor şi judeţelor se stabileşte prin lege iar orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege şi numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţilor administrativ teritoriale respectiv prin referendum.

Nerespectarea acestor dispoziţii legale corelativ şi cu dispoziţiile art. 25 din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismului atrage nulitatea Planului Urganistic General întocmit.

(Sentinţa nr. 89 din 20 mai 2005 a Tribunalului Olt – Secţia Comercială şi de Administrativ.)

Reclamanta Primăria comunei Bobiceşti a sesizat instanţe de contencios administrativ cu faptul că Primăria oraş Balş prin Planul Urbanistic General şi-a extins teritoriul administrativ pe teritoriul comunei Bobiceşti cu unităţi economice ale oraşului Balş.

Într-adevăr din probele administrate respectiv adresa nr. 482/11 oct 2001 eliberată de ONCGC-Oficiul Judeţean de Cadastru, Geodezie şi Cartografie Olt rezultă că anumite unităţi industriale cum ar fi Fabrica de Oxigen a SMR SA Balş, ELECTRICA, Staţia PECO nr.5 şi numitul Nedelcu Ştefan se află pe teritoriul administrativ al com. Bobiceşti.

Din raportul de expertiză întocmit în cauza de faţă având ca obiectiv să stabilească situaţia din litigiu respectiv Planul Urbanistic General al oraşului Balş care conţine propuneri privind limita intravilanului pe teritoriul administrativ al com.Bobiceşti, a rezultat că într-adevăr obiectivele situate la nord de DN 65-Slatina-Balş-Craiova începând cu staţia PECO nr. 5 şi terminând cu fabrica de Oxigen sunt situate pe teritoriul administrativ al com. Bobiceşti materializate în parcelele nr. 1333, 1334, 1335 şi 1336 din T. 84.

Potrivot dispoz. art. 20 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale unde se prevede în mod expres că delimitarea teritorială a comunelor, oraşelor şi judeţelor se stabileşte prin lege iar orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege şi numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ teritoriale respective prin Referendum, în mod nelegal Consiliul Local al Primăriei oraş Balş la întocmirea Planului Urbanistic General al oraşului Balş a aprobat propunerea de a extinde limita intravilanului pe teritoriul administrativ al comunei Bobiceşti cu unităţile economice ale oraşului Balş.

Împrejurarea invocată de pârâta Primăria oraşului Balş că Planul Urbanistic General precum şi regulamentul local al oraşului Balş au fost avizate de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarea Teritoriului încă din 30 mai 2000 nu are nici o relevanţă atâta timp cât prin acest plan se depăşeşte limita teritorială a oraşului Balş înglobând suprafaţa de 4,10 ha din teritoriul administrativ al com. Bobiceşti.

Dealtfel la elaborarea acestui Plan de Urbanism General au fost încălcate şi dispoziţiile art. 25 din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanism care se prevede în mod expres că “Consiliul Local coordonează şi răspunde de întreaga activitate de urbanism desfăşurată pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale şi asigură respectarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate pentru realizarea programului de dezvoltare urbanistică a localităţilor componente ale comunei sau oraşului”.

Astfel fiind s-a făcut dovada că Primăria Balş şi-a extins teritoriul administrativ pe teritoriul com. Bobiceşti fără să respecte reglementările interne şi internaţionale la care România este parte(Cartea Europeană a Autonomiei Locale ratificată prin legea nr. 199/17 nov.1997).

Mai mult decât atât pârâta Primăria oraş Balş prin propunerea făcută în Planul Urbanistic General al oraşului Balş a încălcat dispoziţiile Legii nr. 215/2001 care prevede că “delimitarea comunelor, oraşelor şi judeţelor se stabileşte prin lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai în temeiul legii şi cu consultarea prealabilă a cetăţenilor…”.

Pentru considerentele expuse mai sus instanţa apreciază că acţiunea formulată de Primăria comunei Bobiceşti este întemeiată iar potrivit art 18 din Legea nr. 554/2004 urmează să o admită şi să dispună anularea Planului Urbanistic General al oraşului Balş care conţine propunerea privind limita intravilanului pe teritoriul administrativ al comunei Bobiceşti.

În ceea ce priveşte cererea reconvenţională formulată de pârâta Primăria oraş Balş prin care se solicită anularea Planului Urbanistic General al comunei Bobiceşti în baza temeiurilor legale mai sus enunţate urmează a fi respinsă ca neîntemeiată avându-se în vedere că planul urbanistic al com. Bobiceşti nu afectează limita teritorială a Primăriei oraş Balş acesta fiind întocmit cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 350/2001 ce reglementează amenajarea teritoriului şi urbanismul.