Contencios Administrativ-excepţie de nelegalitate Cereri


Sentinţa civilă Nr. 45

Şedinţa publică de la 16 Ianuarie 2009

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Tulcea sub nr.2127/88/2008, petenta …., în calitate de reclamantă în dosarul nr.1123/327/2008 al aceleaşi instanţe, a invocat în tem. art.4 din L 554/2004 a contenciosului administrativ, excepţia de nelegalitate a certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria TL nr.0103 din 13 februarie 2004 emisă de Consiliul Judeţean Tulcea.

În motivarea cererii petenta a arătat că excepţia de nelegalitate se referă la valabilitatea titlului pe care reclamanţii – pârâţi din dosarul mai sus menţionat, pretind că îl au asupra încăperii aflată în posesia acesteia.

Titlul originar, prin care societăţii comerciale „….” SA Sulina i s-a constituit dreptul de proprietate este certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria TL nr.0103 din data de 13 februarie 2004, emis de Consiliul Judeţean Tulcea, în baza Legii nr.15/1990.

Aşa cum rezultă la poz.4 din detalierea aflată pe verso-ul certificatului menţionat SC „….” SA Sulina i s-a constituit dreptul de proprietate exclusivă asupra unei suprafeţe de 213 mp, incluzându-se şi suprafaţa încăperii boxă, în suprafaţă de 6 mp, a cărei posesie o are reclamanta încă de la darea blocului în folosinţă.

Prin art.20 din Legea nr.15/1990, s-a statuat că bunurile aflate în patrimoniul fostelor întreprinderi de stat reorganizate în devin proprietatea acestora astfel încât bunurile proprietate de stat care se aflau în patrimoniul de folosinţă al fostelor întreprinderi reorganizate în societăţi comerciale, au devenit proprietatea privată a acestora.

În condiţiile în care încăperea tip boxă, asupra căreia petenta exercită posesia încă din anul 1984 nu s-a aflat niciodată în patrimoniul de folosinţă al fostei întreprinderi de stat „….” (în prezent „…. SRL”), emiterea certificatului de proprietate prin cuprinderea boxei aflate în posesia petentei este nelegală.

S-a mai arătat de către reclamantă că soluţionarea cauzei din dosarul nr.1123/327/2008, depinde de valabilitatea actului administrativ respectiv certificatul care atestă dreptul de proprietate al pârâtei, astfel încât se impune admiterea excepţiei şi constatarea nulităţii absolute parţiale a titlului de proprietate mai sus menţionat.

În dovedire, reclamanta a depus în copie certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria TL nr.0103 emis de Consiliul judeţean Tulcea la 13 februarie 2004 şi adeverinţa nr.105/6 februarie 2008 a Asociaţiei de … Sulina, judeţul Tulcea.

Pârâta, Consiliul Judeţean Tulcea a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea excepţiei de nelegalitate invocată, ca nefondată depunând în apărare întreaga documentaţie topografică întocmită la obţinerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate în baza HG nr.834/1991.

Reclamanta a mai depus la dosarul cauzei adresa nr.6141/25.11.2008 emisă de Primăria Oraşului Sulina, un raport de expertiză tehnico extrajudiciară cu privire la spaţiul boxei în discuţie precum şi concluzii scrise.

Analizând excepţia de nelegalitate a certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria TL nr.0103 din data de 13 februarie 2004 emis de Consiliul Judeţean Tulcea, în baza probelor administrate, instanţa apreciază că aceasta este nefondată.

Astfel, prin certificatul emis de Consiliul Judeţean Tulcea la data de 13 februarie 2004, în baza disp. Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regie autonome şi societăţi comerciale şi a HG nr.834/1991, privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, s-a atestat dreptul de proprietate al societăţii comerciale „….” SA Sulina, judeţul Tulcea, cu privire la suprafaţa de teren în proprietate exclusivă, de 1.580,01 mp şi în cotă parte indiviză de 1.264,60 mp, astfel cum acestea sunt identificate în anexa nr.2 şi planurile topografice din documentaţia de stabilire şi evaluare a terenurilor înregistrată sub nr.338/16.01.2004 la Oficiul de cadastru, Geodezie şi Cartografie a Judeţului Tulcea.

Prin urmare, titlul mai sus menţionat atestă dreptul de proprietate în ceea ce priveşte terenurile proprietatea societăţii, astfel cum acestea sunt identificate pe verso-ul titlului şi pe localităţile din judeţul Tulcea unde pârâta deţinea spaţii comerciale.

La poz.4 de pe verso-ul certificatului este evidenţiată suprafaţa de teren aferentă spaţiilor comerciale proprietatea pârâtei la blocul …. din localitatea Sulina.

Potrivit adeverinţei nr.6141/25.11.2008 emisă de Primăria Oraşului Sulina imobilul bloc cu nr…. situat în Sulina …., este unul şi acelaşi cu cel din str… bloc nr…, în prezent acolo unde reclamanta susţine că are posesia spaţiului tip boxă la parterul blocului, spaţiu în suprafaţă de circa 6 mp, din anul 1984.

Din anexa nr.2 a documentaţiei care a stat la baza emiterii certificatului, rezultă suprafaţa totală a terenurilor de incintă, aflată în patrimoniul SC „….” SA în localitatea Sulina, aceea de 2.844,61 mp din care în proprietatea exclusivă 1.580,01 şi indiviză 1.264,60 mp.

Cu privire la această situaţie a terenurilor din patrimoniul pârâtei în anexa 2 de la fila 67 se detaliază suprafaţa incintei din blocul …., din localitatea Sulina, de 350,9 mp, în cote indivize de 136,15 mp şi exclusivă 213,94 mp.

Conform tabelului cu suprafeţele cu numere cadastrale ale incintei SC „….” SA Sulina (fila 77) suprafaţa totală a magazinului sport, unde reclamanta susţine că ocupă încăperea tip boxă este de 176,36 mp din care suprafaţa construită 113,67 şi suprafaţa căilor de transport 62,69, terasă 31,39 şi rampă 31,30 mp.

Din acest tabel nu rezultă însă că în totalul suprafeţei magazinului ar fi fost cuprinsă şi suprafaţa de 6 mp aferentă încăperii tip boxă din posesia reclamantei,

Datele din tabelul cu suprafeţele cu numere cadastrale ale incintei SC „….” SA Sulina, de la poziţia 10-12 se identifică cu înscrisul denumit releveu magazin sport (fila 118) de unde rezultă în mod clar că suprafaţa de 6 mp nu este inclusă în suprafaţa totală a magazinului sport aparţinând SC „….” SA Sulina.

Este adevărat că prin raportul de expertiză tehnică extrajudiciară depus de către reclamantă, probă administrată în dosarul nr.2659/327/2007 al Judecătoriei Tulcea este identificată încăperea P.6, folosită de reclamanta …. fără documente, alăturat suprafeţelor deţinute de către SC „….” SA Sulina în incinta magazinului sport de la adresa mai sus menţionată.

Această încăpere însă nu este identificată în înscrisul întocmit de SC …. SRL Tulcea, releveu magazin sport de la parterul blocului …., ca bun în patrimoniul societăţii şi care să fi fost cuprins în suprafaţa totală de teren deţinută de societate, în baza certificatului de atestare a dreptului de proprietate.

Prin urmare, se reţine că certificatul mai sus menţionat atestă dreptul de proprietate asupra terenurilor aparţinând SC „….” SA Sulina aşa cum a rezultat din documentaţia tehnică , care a stat la baza eliberării titlului, doar pentru spaţiile deţinute de către aceasta, fără să fie inclus şi terenul aferent încăperii boxă în suprafaţă de 6 mp, care se află în posesia reclamantei.

Excepţia de nelegalitate invocată de către reclamantă se referă la încălcarea art.20 din L nr.15/1990 potrivit cărora bunurile proprietate de stat, care se aflau în patrimoniul de folosinţă al fostelor întreprinderi, reorganizate în societăţi comerciale, au devenit proprietatea privată a acestora.

Întrucât din probele administrate în cauză a rezultat că spaţiul aferent încăperii boxă aparţinând reclamantei nu este cuprins în documentaţia tehnică , care a stat la baza emiterii certificatului, instanţa, în baza disp. art.4 al.1 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, va respinge excepţia de nelegalitate ca nefondată.

3