Contencios administrativ-fiscal. Cererea personalului încadrat la ministerul Administraţiei şi Internelor posesor al decoraţiilor „Meritul Militar” şi „în serviciul armatei” de stabilire a impozitului diminuat şi restituirea impozitului calculat supliment


Legea nr. 80/1995, art. 10

Facilităţile privind reducerea impozitului pe venitul salarial prevăzute de art. 10 din Legea nr. 80/1995 au fost abrogate prin art. 86 din O.G. nr. 73/1999 (M. Of. nr. 419 din 31 august 1999).

C.A. Alba-lulia, Secţia administrativ şi fiscal decizia nr. 189 din 12 septembrie 2007

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Sibiu – Secţia comercială şi contencios administrativ – fiscal sub dosar nr. 1220/85/2007 reclamanţii A.D., D.V., C.E., D.F., L.D.V., M.F., I.I., B.G., G.F.S., şi H.L.M., au chemat în judecată pârâţii Ministerul Administraţiei şi Internelor, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu şi Statul Român reprezentat prin solicitând prin hotărâre judecătorească.

– obligarea pârâţilor la recunoaşterea dreptului la impozit diminuat şi restituirea impozitului calculat suplimentar începând cu data acordării însemnelor onorifice „Meritul Militar” şi „în serviciul armatei” sumă care să fie actualizată cu indicele de inflaţie calculat până la plata efectivă.

în motivarea cererii reclamanţii au susţinut că potrivit prevederilor Legilor nr. 80/1995 şi nr. 360/2002 au dreptul la reducerea impozitului pe venitul salariat cu 30%, 40% şi 50% deoarece au fost decorate cu „Meritul Militar” şi „ în serviciul armatei”.

Pârâţii s-au opus admiterii acţiunii reclamanţilor iar pârâtul Ministerul Administraţiei şi Internelor a chemat în garanţie Ministerul Finanţelor Publice.

Prin sentinţa civilă nr. 1552/C/2007 Tribunalul Sibiu a admis acţiunea reclamanţilor obligând pârâţii să restituie acestora sumele reţinute cu titlu de impozit pe venit, pentru perioada februarie 2004 – februarie 2007 conform cotei procentuale de reducere a impozitului, prevăzută de legea nr. 80/1995 în raport cu clasa acordată prin distincţiile „Meritul Militar” şi „în serviciul armatei”.

A fost respinsă cererea de chemare în garanţie împotriva chematului în garanţie Ministerul Finanţelor Publice.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că reducerea de impozit pe a fost prevăzută de art. 10 din Legea nr. 80/1995, care deşi s-a abrogat prin O.G. nr. 73/1999 această ordonanţă la rândul său a fost abrogată prin art. 85 alin. (1) din O.G. nr. 7/2001 şi apoi O.G. nr. 73/1999 a fost respinsă de Legea nr. 206/2002 astfel că începând cu 24.04.2002 au reintrat în vigoare dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 85/2001.

împotriva acestei sentinţe au declarat recurs pârâţii Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu recursuri ce au fost admise prin decizia nr. 189/CA/12 septembrie 2007 pronunţată de C.A. Alba Iulia – Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi ca urmare, hotărârea atacată a fost modificată în parte în sensul respingerii ca neîntemeiată a acţiunii reclamanţilor împotriva pârâţilor.

Au fost menţinute dispoziţiile sentinţei în ce priveşte respingerea cererii de chemare în garanţie.

în considerentele acestei decizii instanţa de recurs a reţinut următoarele:

Prima instanţă a făcut o greşită interpretare şi aplicare a legii apreciind că art. 10 din Legea nr. 80/1995 a reintrat în vigoare o dată cu Legea nr. 206/2002.

Prin art. 10 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul Cadrelor Militare s-a prevăzut că beneficiază de-o reducere a impozitului pe venit cu 30%, 40% şi respectiv 50% cadrele militare în activitate decorate cu Ordinul „Meritul Militar” clasele III, II şi I.

Ulterior prin art. 86 din O.G. nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, (M. Of. nr. 419 din 31.08.1999), au fost abrogate prevederile art. 10 din Legea nr. 80/1995 referitoare la reducerea impozitului pe venit.

Şi dispoziţiile O.G. nr. 73/1999 au fost abrogate apoi prin O.G. nr. 7/2001 privind impozitul pe venit intrată în vigoare la data de 01.01.2002.

în urma abrogării O.G. nr. 73/1999 prin O.G. nr. 7/2001 prima ordonanţă a fost respinsă prin Legea nr. 206/2002 iar la rândul său O.G. nr. 7/2001 a rămas în vigoare până la abrogarea sa o dată cu intrarea în vigoare a noului C. fiscal la 1 ianuarie 2004.

Din examinarea reglementărilor ulterioare Legii nr. 80/1995 se constată că în niciuna din acestea nu a mai fost inclusă facilitatea reducerii impozitului pe venitul salarial prevăzută de art. 10 din această lege.

Potrivit art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, prevederile cuprinse într-un act normativ, contrare unei noi reglementări de acelaşi nivel sau de nivel superior trebuie abrogate. Abrogarea poate fi totală sau parţială. Abrogarea unei dispoziţii sau a unui act normativ are caracter definitiv.

Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ iniţial, făcând excepţie numai prevederile din Ordonanţele Guvernului, care au prevăzut norme de abrogare şi au fost respinse prin lege de către Parlament.

în speţă, art. 10 din Legea nr. 80/1995 a fost abrogat de dispoziţiile art. 86 din O.G. nr. 73/1999 iar aceasta din urmă ordonanţă a fost la rândul său abrogată de noul act normativ care reglementa acest tip de impozit respectiv O.G. nr. 7/2001.

în aceste condiţii nu mai are nicio relevanţă faptul că la data de 24 aprilie 2002 prin Legea nr. 206/2002 a fost respinsă O.G. nr. 73/1999 întrucât această ordonanţă fusese deja abrogată expres şi înlocuită de noua reglementare a impozitului pe venit cuprinsă în O.G. nr. 7/2001, în acord cu prevederile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 aşa încât proiectul de lege a rămas fără obiect.

în acest sens s-a pronunţat şi înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia nr. 55/2007 într-un recurs în interesul legii, decizie obligatorie în conformitate cu prevederile art. 329 alin. (3) partea finală din Codul procesual civil.

Prin decizia nr. 55/2007, admiţându-se recursul în interesul legii s-a stabilit că, art. 10 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul Cadrelor Militare a fost abrogat cu caracter definitiv prin O.G. nr. 73/1999 privind impozitul pe venit.

Nici legile speciale care reglementează Statutul Poliţistului, deoarece fac trimitere la art. 10 din Legea nr. 80/1995, abrogat nu instituie facilităţile fiscale pretinse de reclamanţi.

în consecinţă, constatând interpretarea greşită a legii de către instanţa de fond, în baza art. 304 pct. 9 şi art. 312 C. proc. civ. se impune admiterea recursului şi respingerea în întregime a acţiunii reclamanţilor.