CONTENCIOS ADMINISTRATIV. FUNCŢIONARI PUBLICI. OBLIGAREA AGENŢIEI NAŢIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI LA EMITEREA AVIZULUI FAVORABIL ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD SUPERIOR. Repunere în drepturi


PUBLICI. OBLIGAREA AGENŢIEI NAŢIONALE A

FUNCŢIONARILOR PUBLICI LA EMITEREA AVIZULUI

FAVORABIL ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII

EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD SUPERIOR.

Art. 63, art. 64 alin. 1 şi 2, art. 65 alin. 1 şi 2 din legea nr.

188/1999, rep., art. 46, art.VI alin.(3) şi art. VII din Legea

nr.251/2006 , art.73 din H.G. nr.341/2007, art. 45 din O.G.

nr.6/2007

Potrivit dispoziţiilor pct. 46 al Legii nr. 251/2006, pentru

Potrivit dispoziţiilor pct. 46 al Legii nr. 251/2006, pentru

modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999, privind Statutul

modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999, privind Statutul

funcţionarilor publici, promovarea în gradul profesional superior nu mai

este condiţionată de existenţa unui post vacant, aşa cum cerea legea până

la modificarea operată prin Legea nr. 251/2006, ci doar de reuşita în

urma unui concurs sau examen, ce se organizează anual, prin

transformarea postului ocupat de ( art. 64 alin. 1 şi

2 din Legea nr. 188/1999, rep. Pentru aceasta, în norma de sub art.

65 din acelaşi act normativ, se arată că examenul de promovare în grad

65 din acelaşi act normativ, se arată că examenul de promovare în grad

profesional se organizează de autoritatea sau instituţia publică, cu

avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în limita funcţiilor

rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, putând

participa funcţionarii publici care îndeplinesc , cumulativ, cerinţele

prevăzute la alin. 2.

Pretinsa existenţă a unui vid legislativ, în condiţiile în care nu a

fost emisă o hotărâre de guvern care să reglementeze normele şi

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, la care face referire art. 45 din

OG nr. 6/200, încalcă prevederile art. VII alin. 3 din Legea nr.

251/2006, care trimit la aplicabilitatea H.G. nr. 1209/2003.

( Sentinţa nr. 6/F/C pronunţată la data de 15.01.2008, de

Curtea de Apel piteşti –s.c.c.a.f.)

Prin acţiunea formulată la data de 11 decembrie 2007,

reclamanta M.M. a chemat în judecată pe pârâta Agenţia Naţională a

Funcţionarilor Publici Bucureşti pentru a fi obligată să emită aviz

favorabil în vederea organizării examenului de promovare în gradul

profesional superior de către Instituţia Prefectului Judeţului Vâlcea, în

cursul anului 2007 (28.12.2007).

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că prin adresa

nr.14589/2007, Instituţia Prefectului Judeţului Vâlcea a solicitat, în

conformitate cu art.65 alin.(1) din Legea nr.188/1999 – republicată,

avizul favorabil al pârâtei, pentru a organiza examenul de promovare în

gradul imediat superior, pentru care îndeplineşte condiţiile prevăzute de

art.65 alin.(2).

A mai arătat reclamanta, că este numită în funcţia publică de

inspector, grad profesional principal, treapta 1 de salarizare, în cadrul

Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea. Acest grad profesional principal

l-a obţinut încă din anul 2000 şi datorită prevederilor legale imperative ce

au condiţionat promovarea în gradul imediat superior de existenţa unui

post vacant, nu a reuşit timp de şapte ani să obţină posibilitatea de a

participa la examen în vederea promovării.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 251/2006, legiuitorul

a stabilit că promovarea în grad profesional nu mai este condiţionată de

existenţa unui post vacant (art. 55 din Legea nr.188/1999, actualul art.

63, după republicare). Pentru anul 2007, reclamantei i s-a creat astfel

posibilitatea participării la acest examen, având în vedere că îndeplineşte

condiţiile cumulativ prevăzute de lege (are cel puţin 4 ani vechime în grad

profesional principal, peste 2 ani vechime în treapta de salarizare din care

avansează, a obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea

performanţelor individuale timp de 2 ani).

Mai mult, susţine reclamanta, sunt îndeplinite şi condiţiile

prevăzute de art.45 din Ordonanţa nr.6/2007, în sensul că această

funcţie publică a fost rezervată promovării, prin planul de ocupare a

funcţiilor publice întocmit de către pârâtă, plan ce a fost aprobat de

Guvern prin Hotărârea nr.431/05.05.2007.

Cu toate acestea, pârâta a comunicat cu adresa

nr.1033386/2007 că nu acordă aviz favorabil organizării examenului, nu

pentru că reclamanta nu ar îndeplini condiţiile legale, ci datorită faptului

că nu a apărut încă o hotărâre a guvernului care să cuprindă norme

privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

În procedura prealabilă, reclamanta a solicitat acordarea

avizului, considerând nejustificat refuzul acordării acestui aviz, arătând

textele de lege pe care trebuia să le aplice pârâta pentru acordarea

avizului şi anume:

– în art.VI alin.(3) din Legea nr.251/2006 se reglementează

expres că, până la adoptarea unei noi hotărâri de guvern privind

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, se aplică

dispoziţiile H.G. nr.1209/2003, în vigoare la această dată;

– în art.73 din H.G. nr.341/2007, se stipulează că şi

dispoziţiile referitoare la cariera înalţilor funcţionari publici sunt cuprinse

tot în H.G. nr.1209/2003, până la apariţia unor alte norme.

H.G. nr.1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei

funcţionarilor publici nu a fost abrogată expres sau tacit şi atât timp cât

nu s-a adoptat o altă hotărâre în termenul special de şase luni prevăzut de

art. VI din Legea nr.251/2006 sau în termenul general prevăzut de art.53

alin.(11) din Legea nr.24/2000 cu modificările ulterioare, se aplică în

continuare hotărârea în vigoare, în baza art. VI alin.(3) din Legea

nr.251/2006: „Până la adoptarea hotărârii guvernului prevăzută la alin.1

lit. a-c se aplică în mod corespunzător dispoziţiile H.G. nr.1209/2003

privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici…”

Refuzul de a acorda acest aviz a fost exprimat fără echivoc

prin răspunsul la procedura prealabilă anexată, cu

nr.1048998/13.11.2007, pe aceeaşi motivaţie nejustificată, şi anume

inexistenţa unor noi norme de aplicare, deşi trebuiau să apară în termen

de şase luni de la apariţia Legii nr.251/2006, fapt neimputabil

funcţionarului public.

Întrucât promovarea în gradul imediat superior trebuie să se

facă în decursul acestui an, având în vedere prevederile art.45 din

Ordonanţa nr.6/2007, care stabileşte drepturile funcţionarului public

doar pentru acest an, această reglementare va rămâne fără efecte juridice

în ce priveşte dreptul de a participa la examen, dacă pârâta nu va fi

obligată să emită acest aviz favorabil.

Ca urmare, reclamanta solicită soluţionarea acestei cereri de

urgenţă şi cu precădere şi admiterea acţiunii printr-o hotărâre

de drept (cu de îndată), în aplicarea prin similitudine a art.14

alin.(1), (2) şi (4) din Legea nr.554/2004, cu modificările şi completările

ulterioare.

Prin întâmpinarea înregistrată la curtea de apel la data de 4

ianuarie 2008, pârâta a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată,

susţinând, în esenţă, că nu a fost adoptată hotărârea de guvern care să

cuprindă normele privind organizarea şi dezvoltarea carierei

funcţionarilor publici, deşi a depus toate diligenţele pentru aprobarea

acestora. A mai opinat pârâta, că HG nr. 1209/2003 este căzută în

desuetudine, pentru că nu conţine reglementări privind promovarea

rapidă, şi că este mai puţin vătămată legislaţia privind funcţia publică prin

existenţa unui vid legislativ referitor la promovarea în funcţia publică,

decât prin existenţa unei incoerenţe legislative legată de reglementarea

procedurii de promovare în funcţia publică. De asemenea, nu pot fi

aplicabile, prin analogie, dispoziţiile art. 14 din Legea nr. 554/2004,

pentru că acest text vizează suspendarea actului administrativ, deci

altceva decât obiectul prezentei cauze, şi nici nu există riscul producerii

unei pagube iminente, prin refuzul emiterii avizului, deoarece

promovarea în funcţie este condiţionată de admiterea în urma

concursului, lucru care nu poate fi cunoscut cu certitudine la acest

moment.

Ulterior, la 9 ianuarie 2008, reclamanta şi-a precizat acţiunea,

în sensul solicitării emiterii avizului pentru promovarea în gradul

profesional superior în cursul anului 2008, nu doar 2007. S-a mai trecut

în finalul cererii că renunţă la cel de-al doilea capăt privind soluţionarea

cu urgenţă a cererii, în aplicarea prin similitudine a art. 14 alin. 1, 2 şi 4

din Legea nr. 554/2004, însă aceasta nu constituia un veritabil petit, ci

ţine doar de aplicarea normelor de procedură pentru soluţionarea cererii.

Ori, încadrarea în drept a acţiunii şi, corelativ, normele aplicabile, de

drept substanţial sau de procedură, cad în sarcina instanţei, în temeiul art.

129 Cod proc. civilă. În consecinţă, precizarea acţiunii priveşte strict

perioada la care se referă organizarea concursului, nu şi la normele

procedurale aplicabile în cauză, cererea urmând a fi analizată în limitele

precizării realizate la 9 ianuarie 2008 ( f. 39 ).

Examinând acţiunea, aşa cum a fost precizată, şi prin

raportare la cele expuse anterior, curtea constată următoarele:

funcţionarilor publici, art. 55 din Statut ( devenit art. 63, după republicare

), va avea următorul cuprins: “În carieră, funcţionarul public poate

promova în funcţia publică şi poate avansa în treptele de salarizare, în

condiţiile legii. Promovarea în clasă, promovarea în grade profesionale şi

avansarea în trepte de salarizare nu sunt condiţionate de existenţa unui

post vacant.”. Drept consecinţă, promovarea în gradul profesional

superior nu mai este condiţionată de existenţa unui post vacant, aşa cum

cerea legea până la modificarea operată prin Legea nr. 251/2006, ci doar

de reuşita în urma unui concurs sau examen, ce se organizează anual,

prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public ( art. 64 alin. 1

şi 2 din Legea nr. 188/1999, rep.). Pentru aceasta, în norma de sub art.

profesional se organizează de autoritatea sau instituţia publică, cu avizul

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în limita funcţiilor rezervate

promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, putând participa

funcţionarii publici care îndeplinesc , cumulativ, cerinţele prevăzute la

alin. 2 ( cel puţin 4 ani vechime în gradul profesional din care

promovează, minim 2 ani vechime în treapta de salarizare din care

evoluează, să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea

profesională individuală din ultimii doi ani şi să nu aibă în cazierul

administrativ o sancţiune disciplinară neradiată ). În aceeaşi normă s-a

prevăzut şi posibilitatea promovării rapide a (

detaliată la art. 70 – 71 din Legea nr. 188/1999, republicată ), situaţie care

însă nu are relevanţă în prezenta cauză, reclamanta neaflându-se în

ipoteza prevăzută de alin. final al. art.65, ci în aceea reglementată de alin.

2 din acelaşi text de lege.

Ori, în ceea ce o priveşte pe reclamantă, aceasta îndeplineşte

condiţiile cerute de norma legală precitată, potrivit adeverinţei nr.

24134/10.12.2007 emisă de Prefectul judeţului Vâlcea ( f. 4 ), cât şi pe

acelea privind rezervarea posturilor în vederea promovării, realizată

conform art. 45 din OG. Nr. 6/2007, ca urmare a aprobării Planului de

ocupare a funcţiilor publice pe anul 2007, inclusiv la nivelul instituţiei

Prefectului judeţului Vâlcea, prin HG nr. 431/5 mai 2007.

De altfel, nici nu se contestă de către pârâtă îndeplinirea

condiţiilor prevăzute de actele normative în vigoare pentru promovarea

în gradul profesional superior, ci doar se invocă pretinsa existenţă a unui

vid legislativ, în condiţiile în care nu a fost emisă o hotărâre de guvern

care să reglementeze normele şi dezvoltarea carierei funcţionarilor

publici, la care face referire art. 45 din OG nr. 6/2007. Pârâta nu dă, însă,

eficienţă normei de sub art. VII alin. 1 din Legea nr. 188/1999 rep., care

stipulează necesitatea aprobării prin hotărâre de guvern a normelor

privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici şi care,

la alin. 3 din acelaşi text legal statuează că până la adoptarea acestei

hotărâri de guvern se aplică în mod corespunzător dispoziţiile HG nr.

1209/2003, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor

publici. Drept urmare, şi în ipoteza neadoptării unei hotărâri de guvern în

condiţiile art. 45 din OG nr. 6/2007, sunt incidente prevederile art. VII

alin. 3 din Legea nr. 188/1999, cu consecinţa aplicării corespunzătoare a

prevederilor HG nr. 1209/2003.

Pentru considerentele redate anterior, apărările intimatei vor

fi înlăturate, reţinându-se şi împrejurarea că situaţia creată prin refuzul

emiterii avizului, în considerarea unui pretins vid legislativ ar echivala cu

o denegare de dreptate, avută în vedere de disp. art. 3 Cod civil.

În concluzie, constatându-se existenţa unui refuz nejustificat al pârâtei de

a emite avizul cerut de art. 65 din Legea nr. 188/199 rep., pentru

dezvoltarea carierei funcţionarului public, curtea, în temeiul art. 109 din

acelaşi act normativ, coroborat cu art. 8 alin. 1 din Legea nr. 554/2004

rep., va admite acţiunea precizată şi va obliga pe pârâtă să emită aviz

favorabil în vederea organizării examenului de promovare anual în gradul

profesional superior de către Instituţia Prefectului Vâlcea, pentru anul în

curs.