Contencios administrativ –Legea 9 din 1998 Cereri


Sentinţa civilă Nr. 7

Şedinţa publică de la 09 Ianuarie 2009

Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Constanţa sub nr.2815/36/2007, reclamanţii …, …, …, … şi … au formulat acţiune în administrativ împotriva Cancelariei Primului Ministru – Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor – Serviciul pentru aplicarea Legii nr.9/1998, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună obligarea acesteia la validarea hotărârii nr.1262/27 octombrie 2006 a Comisiei judeţene pentru aplicarea Legii nr.9/1998.

În motivarea acţiunii, reclamanţii au arătat că autorul lor … a deţinut şi a abandonat în judeţul Durostor din Bulgaria, un imobil, situate pe un teren intravilan în suprafaţă de 1.000 mp teren extravilan în suprafaţă de 5,15 ha şi culturi neculese de pe 3 ha porumb şi 1,2 ha cu floarea soarelui.

Pentru bunurile abandonate şi pentru culturile menţionate, au formulat cererea înregistrată sub nr.10/20.02.2002, prin care a solicitat acordarea de drepturi băneşti.

După 5 ani şi 8 luni Comisia judeţeană pentru aplicarea Legii nr.9/1998 Tulcea a emis hotărârea nr.1262/27.10.2006.

Prin hotărârea menţionată, Comisia judeţeană pentru aplicarea Legii nr.9/1998 Tulcea le-a evaluat bunurile abandonate şi le-a stabilit valoarea despăgubirilor.

Conform art.7 al.3 din Legea nr.9/1998 Comisia centrală are obligaţia ca în termen de cel mult 60 de zile, să valideze sau să invalideze măsurile stabilite de comisiile judeţene.

Cunoscând procedura de lucru a autorităţii centrale, în data de 10.05.2007 a rugat autoritatea naţională pentru restituirea proprietăţilor să procedeze la validarea cât mai urgent posibil a hotărârii nr.1262/2006 emisă de Comisia judeţeană pentru aplicarea Legii nr.9/1998 Tulcea.

Deşi au trecut peste 12 luni de la data adoptării hotărârea Comisiei judeţene pentru aplicarea Legii nr.9/1998 Tulcea – 27.10.2006 şi 6 de la data formulării procedurii prealabile, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor-Serviciul pentru aplicarea Legii nr.9/1998, nu s-a pronunţat.

Reclamanţii au mai arătat că cererea lor viza urgentarea validării hotărârii nr.1262/2006 emisă de Comisia judeţeană pentru aplicarea Legii nr.9/1998 Tulcea şi totodată doreau să sublinieze faptul că termenul legal pentru analiza dosarului era expirat.

Autoritatea naţională pentru restituirea proprietăţilor – Serviciul pentru aplicarea Legii nr.9/1998 nu a avut în vedere termenul imperativ al legii, acela de 60 de zile pentru validarea dosarului prevăzut în art.7 al.3 din Legea nr.9/1998.

În drept, reclamanţii îşi întemeiază acţiunea pe disp. Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ şi pe dispoz. Legii nr.9/1998.

În dovedire, au fost depuse în copie hotărârea nr.1262/2006 emisă de Comisia judeţeană pentru aplicarea Legii nr.9/1998 şi cererea din 8 mai 2007, dovada comunicării.

Prin sentinţa civilă nr.117/CA/11 februarie 2008, Curtea de Apel Constanţa a admis excepţia de necompetenţă materială a acestei instanţe, invocată din oficiu şi a declinat acţiunea reclamanţilor, spre competentă soluţionare Tribunalului Tulcea, în baza dispoz.art.7 al.4 din Legea nr.9/1998.

La Tribunalul Tulcea , unde cererea a fost înregistrată sub acelaşi număr2815/36/2007, instanţa a solicitat pârâtei Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor Bucureşti, să comunice dacă a procedat la validarea hotărârii nr.1262/27 octombrie 2006, emisă de Comisia judeţeană pentru aplicarea Legii nr.9/1998 Tulcea, în conformitate cu prevederile art.7 al.3 din lege, cu privire la reclamanţii în cauză.

Prin adresa nr.16985/23 decembrie 2008, ANRP Bucureşti – Serviciul pentru aplicarea Legii nr.9/1998 a precizat instanţei că, la această dată, hotărârea nr.1266/27 octombrie 2006 nu a fost încă analizată.

Analizând acţiunea formulată în baza înscrisurilor depuse şi a disp. legale incidente cauzei, tribunalul apreciază că aceasta este fondată.

Reclamanţii s-au adresat Comisiei judeţene pentru aplicarea Legii nr.9/1998 Tulcea, printr-o cerere înregistrată sub nr.10/20 februarie 2003, prin care au solicitat în calitate de moştenitori ai defunctului …, acordarea despăgubirilor pentru bunurile abandonate de acesta în Bulgaria.

Prin hotărârea nr.1262/27 octombrie 2006, Comisia judeţeană Tulcea a admis cererea şi a stabilit că valoarea totală a compensaţiilor ce urmează să fie acordate reclamanţilor este de 184.027,7 lei.

Potrivit art.6 din hotărâre, aceasta împreună, cu actele care au stat la baza emiterii ei, a fost comunicată atât Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor Bucureşti cât şi reclamanţilor.

În conformitate cu preved. art.7 al.1 şi 3 din Legea nr.9/1998, art.35 lit.b din HG nr.753/1998 pentru aprobarea normelor metodologice, hotărârile comisiei judeţene se comunică comisiei centrale, spre validare, precum şi solicitanţilor, urmând ca în termen de cel mult 60 de zile, comisia centrală să valideze sau să invalideze măsurile stabilite de comisia judeţeană.

Prin înscrisul întocmit la 8 mai 2007 (fila 6), reclamanţii au făcut dovada îndeplinirii procedurii prealabile, prev. de art.7 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, prin care au solicitat pârâtei ANRP să valideze cât mai urgent hotărârea nr.1262/2006 a Comisiei judeţene pentru aplicarea Legii nr.9/1998.

Întrucât hotărârea susmenţionată nu a fost analizată şi validată, în termenul de 60 zile arătat deşi a fost emisă la 27 octombrie 2006, se va admite acţiunea reclamanţilor.

Având în vedere preved.art.7 al.3 din Legea nr.9/1998 şi ale art.18 al.1 din Legea nr.554/2004 va fi obligată pârâta Autoritatea Naţională pentru Restituirea proprietăţilor Bucuresti – Serviciul pentru aplicarea Legii nr.9/1998 să emită dispoziţia cu privire la masurile stabilite prin hotărârea nr.1262/27 octombrie 2006 a Comisiei judeţene pentru aplicarea legii nr. 9/1998 Tulcea.

2