Contencios administrativ – litigiu privind funcţionarii publici cu statut special; drepturi salariale. SalarizareRevendicare (acţiuni, bunuri, drepturi)


SENTINŢA CIVILĂ NR. 444/CA/15.10.2008

Domeniu asociat: administrativ; litigiu privind funcţionarii publici cu statut

special; drepturi salariale.

Pentru ca un drept prevăzut de lege să nu devină lipsit de conţinut, vidat de

substanţa sa şi practic să devină lipsit de orice valoare, în condiţiile în care dreptul

respectiv nu a fost abrogat, se impune ca acesta să se realizeze în spiritul şi litera

legii care a prevăzut existenţa acestuia. De asemenea, efectele de suspendare a

punerii în aplicarea dispoziţiei legale referitoare la dreptul dobândit trebuie limitate

numai la perioada cât a fost în vigoare actul normativ temporar respectiv, altfel s-ar

prelungi valabilitatea dispoziţiei de suspendare a aplicării unu text de lege şi după

abrogarea dispoziţiei de suspendare, ceea ce ar contraveni principiului

neretroactivităţii unei legi după abrogarea lui dedus din art. 15 din

României. Prin urmare, funcţionarii publici cu statut special sunt îndreptăţiţi să

beneficieze de sporul de fidelitate aferent perioadei 01.01.2005-13.12.2005 în

cuantumul şi condiţiile reglementate de Ordinul M.A.I. nr. 132/09.02.2004.

Prin acţiunea în contencios administrativ, înregistrată la instanţă sub dosar nr.

de mai sus, reclamantul SINDICATUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR ŞI

PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL M.I.RA. – BIROUL TERITORIAL DIN

I.J.P.F. SATU MARE în numele membrilor de sindicat indicaţi nominal în anexa la

cererea de chemare în judecată, a chemat în judecată în calitate de pârâţi

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE BUCUREŞTI,

INSPECTORATUL JUDEŢEAN AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ SATU MARE şi

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va

pronunţa în cauză, să oblige pârâţii la plata către fiecare membru de sindicat a

sumei reprezentând spor de fidelitate aferent perioadei: 01.01.2005 – 31.12.2005,

actualizate cu coeficientul de inflaţie de la data scadenţei şi până la plata efectivă şi

să oblige pârâtul la alocarea fondurilor necesare plăţii

sporului de fidelitate cuvenit.

În motivare se arată că OG nr. 38/30.01.2003 republicată, privind salarizarea

şi alte drepturi ale poliţiştilor, aprobată prin Legea 353/2003 cu modificările şi

completările ulterioare prevede în cuprinsul art. 6: „Pentru activitatea desfăşurată în

instituţiile din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, în

calitate de militar, poliţist, funcţionar public şi personal contractul, poliţiştilor li se

acordă un spor de fidelitate de până la 20 % din salariul de bază, în condiţiile

stabilite prin ordin al ministrului de interne”.

În aplicarea acestei dispoziţii, a fost emis Ordinul nr. 132/09.02.2004. Conform

În aplicarea acestei dispoziţii, a fost emis Ordinul nr. 132/09.02.2004. Conform

art. 5.1. din acest ordin „poliţiştii, pentru activitatea desfăşurată în instituţiile din

art. 5.1. din acest ordin „poliţiştii, pentru activitatea desfăşurată în instituţiile din

sectorul de apărare naţionale, ordine publică şi siguranţă naţională, în calitate de

sectorul de apărare naţionale, ordine publică şi siguranţă naţională, în calitate de

militar, poliţist, funcţionar public şi personal contractual, beneficiază de un spor de

militar, poliţist, funcţionar public şi personal contractual, beneficiază de un spor de

fidelitate calculat la salariul de bază astfel:

fidelitate calculat la salariul de bază astfel:

– Pentru o vechime de 1 an, până la 2 ani inclusiv, procentul este de 4 %;

– Pentru o vechime de 1 an, până la 2 ani inclusiv, procentul este de 4 %;

– Pentru o vechime de peste 2 ani şi până la 5 ani inclusiv, procentul este de 8 %;

– Pentru o vechime de peste 2 ani şi până la 5 ani inclusiv, procentul este de 8 %;

– Pentru o vechime de peste 5 ani şi până la 10 ani inclusiv, procentul este de 10 %;

– Pentru o vechime de peste 5 ani şi până la 10 ani inclusiv, procentul este de 10 %;

– Pentru o vechime de peste 10 ani şi până la 15 ani inclusiv, procentul este de 13 %;

– Pentru o vechime de peste 10 ani şi până la 15 ani inclusiv, procentul este de 13 %;

– Pentru o vechime de peste 15 ani şi până la 20 ani inclusiv, procentul este de 16%;

– Pentru o vechime de peste 15 ani şi până la 20 ani inclusiv, procentul este de 16%;

– Pentru o vechime de peste 20 ani, procentul este de 20% ”. În continuare, în art. 5.2

– Pentru o vechime de peste 20 ani, procentul este de 20% ”. În continuare, în art. 5.2

se defineşte activitatea ce intră sub incidenţa prezentelor dispoziţii ca fiind ”perioada

se defineşte activitatea ce intră sub incidenţa prezentelor dispoziţii ca fiind ”perioada

cât poliţiştii au făcut parte din cadrele militare în activitate, au îndeplinit serviciul

cât poliţiştii au făcut parte din cadrele militare în activitate, au îndeplinit serviciul

militar în termen sau cu termen redus, au fost elevi ai unei instituţii militare de

militar în termen sau cu termen redus, au fost elevi ai unei instituţii militare de

învăţământ, militari angajaţi pe bază de contract, concentraţi, mobilizaţi sau în

învăţământ, militari angajaţi pe bază de contract, concentraţi, mobilizaţi sau în

prizonierat.

prizonierat.

Prin activitatea desfăşurată în calitate de poliţist se înţelege perioada în care

Prin activitatea desfăşurată în calitate de poliţist se înţelege perioada în care

aceştia au avut raporturi de serviciu în această calitate.

aceştia au avut raporturi de serviciu în această calitate.

Prin activitatea desfăşurată în calitate de funcţionar public se înţelege

Prin activitatea desfăşurată în calitate de funcţionar public se înţelege

perioada lucrată în această calitate.

perioada lucrată în această calitate.

Prin activitatea desfăşurată în calitate de personal contractual se înţelege

Prin activitatea desfăşurată în calitate de personal contractual se înţelege

perioada lucrată în această calitate cu contract de muncă, pe durată determinată sau

perioada lucrată în această calitate cu contract de muncă, pe durată determinată sau

nedeterminată”.

nedeterminată”.

Potrivit aceloraşi norme metodologice de aplicare a art. 6 „sporul se acordă

Potrivit aceloraşi norme metodologice de aplicare a art. 6 „sporul se acordă

începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a îndeplinit condiţia de

începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a îndeplinit condiţia de

vechime. Cei care îndeplinesc condiţia de vechime pe data de întâi a lunii,

vechime. Cei care îndeplinesc condiţia de vechime pe data de întâi a lunii,

beneficiază de sporul respectiv începând cu această dată”.

beneficiază de sporul respectiv începând cu această dată”.

Prin art. 2 alin. 1 din OUG nr. 118/2004 privind acordarea unor drepturi

Prin art. 2 alin. 1 din OUG nr. 118/2004 privind acordarea unor drepturi

salariale personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, se arată că în anul

salariale personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, se arată că în anul

2005, aplicarea dispoziţiilor art. 6 din OG nr. 38/30.01.2003 se suspendă.

2005, aplicarea dispoziţiilor art. 6 din OG nr. 38/30.01.2003 se suspendă.

Potrivit art. 56 din Legea nr. 24/2000 republicată, privind normele de tehnică

legislativă pentru elaborarea actelor normative, după intrarea în vigoare a unui act

normativ, pe durata existenţei acestuia pot interveni diferite evenimente legislative,

cum sunt: modificarea, completarea, abrogarea, republicarea, suspendarea sau

altele asemenea.

Totodată, conform art. 64 din acelaşi act normativ, în cazuri speciale,

aplicarea unui act normativ poate fi suspendată printr-un act normativ de acelaşi nivel

sau de nivel superior, la expirarea perioadei de suspendare, actul normativ sau

dispoziţiile afectate de suspendare intrând, de drept, în vigoare.

Măsura suspendării acordării sporului de fidelitate a afectat doar exerciţiul

dreptului, nu şi existenţa acestuia, întrucât un drept prevăzut de lege încetează doar

prin abrogare, abrogare care în speţă nu s-a produs până la data introducerii

prezentei cereri.

Prin urmare, se solicită a se aprecia că poliţiştii membri ai Sindicatului Naţional

al Poliţiştilor şi Personalului Contractual sunt îndreptăţiţi să solicite restituirea

drepturilor salariale cuvenite cu titlu de spor de fidelitate pentru perioada 01.01.2005-

31.12.2005.

În drept, invocă disp. art. 51 din Constituţia României, art. 28 din Legea nr.

54/2003 a sindicatelor, OG nr. 38/2003, OG 8/2004, Legea nr. 360/2002. art. 56, 64

din Legea nr. 24/2000.

Prin întâmpinările formulate în cauză, pârâtul MINISTERUL INTERNELOR ŞI

REFORMEI ADMINISTRATIVE solicită respingerea acţiunii reclamanţilor ca

neîntemeiată.

În motivare, se arată, în esenţă, faptul că prin art. 2 alin. 1 din OUG nr.

118/2004 privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului

Administraţiei şi Internelor aprobată prin Legea nr. 28/2005, în anul 2005 a fost

suspendată aplicarea prevederilor art. 6 din OG nr. 38/2003 cu modificările şi

completările ulterioare

De asemenea, în art. 4 din OUG nr. 118/2004 se stipulează că aplicarea

dispoziţiilor din această ordonanţă de urgenţă se realizează din fondurile aprobate

pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor pe anul 2005.

Mai mult, art. 57 din OG nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare

prevede că „acordarea drepturilor băneşti reglementate prin prezenta ordonanţă se

face în limita fondurilor bugetare aprobate anual.”.

Din punct de vedere al tehnicii legislative, pârâţii precizează faptul că

posibilitatea de suspendare a unui act normativ ori a unei dispoziţii dintr-un act

normativ este reglementată de art. 64 alin. 1 din Legea nr. 24/2000 privind normele

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, care prevăd

că „în cazuri speciale, aplicarea unui act normativ poate fio suspendată printr-un alt

act normativ de acelaşi nivel sau de nivel superior. În această situaţie se vor

prevedea, în mod expres, data la care se produce suspendarea, precum şi durata ei

determinată”. Aliniatul 2 al art. 64 prevede că „la expirarea duratei de suspendare

actul normativ sau dispoziţia afectată de suspendare reintră de drept în vigoare”.

Prin urmare, pentru anul 2005 dispoziţiile art. 6 din OG nr. 38/2003 cu

modificările şi completările ulterioare, nu putea şi nu pot produce efecte juridice.

Prin cererea de chemare în garanţie formulată de pârâtul MINISTERUL

ADMINISTRAŢIEI şi INTERNELOR împotriva MINISTERULUI FINANŢELOR

PUBLICE Bucureşti, pârâtul a solicitat instanţei ca, în cazul în care va admite

acţiunea reclamanţilor, să oblige chematul în garanţie să vireze M.A.I. sumele

necesare pentru plata acestora.

În motivare se arată că, potrivit dispoziţiilor HG nr. 386/2007, bugetul de stat

este gestionat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, astfel, în ipoteza admiterii

acţiunii, această instituţie trebuie să vireze Ministerului Administraţiei şi Internelor

sumele necesare efectuării acestor plăţi, dând astfel eficienţă actului de justiţie.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

OG nr. 38/30.01.2003 republicată, privind salarizarea şi alte drepturi ale

poliţiştilor, aprobată prin Legea 353/2003 cu modificările şi completările ulterioare

prevede în cuprinsul art. 6: „Pentru activitatea desfăşurată în instituţiile din sectorul

de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, în calitate de militar,

poliţist, funcţionar public şi personal contractul, poliţiştilor li se acordă un spor de

fidelitate de până la 20 % din salariul de bază, în condiţiile stabilite prin ordin al

ministrului de interne”.

Din analiza acestor acte normative, instanţa constată că, prin disp. art. 2 alin.

1 din OUG nr. 118/2004, dreptul salarial al poliţiştilor de a beneficia de sporul de

fidelitate în cuantumul prevăzut de art. 5.1. din Ordinul M.A.I. nr. 132/09.02.2004 nu

a fost desfiinţat, ci doar s-a suspendat exercitarea acestuia pe perioada 01.01.2005-

31.12.2005. Această suspendare a exerciţiului unui drept nu înlătură dreptul la sporul

de fidelitate al poliţiştilor, pentru că, astfel, s-ar contraveni atât art. 53 din Constituţia

României revizuită prind cazurile când se poate restrânge exerciţiul unui drept, cât şi

reglementărilor date prin art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia pentru

apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Potrivit art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă

pentru elaborarea actelor normative, „în cazuri speciale aplicarea unui act normativ

poate fi suspendată printr-un alt act normativ de acelaşi nivel sau de nivel superior”.

În această situaţie se vor prevedea în mod expres date la care se produce

suspendarea, precum şi durata ei determinată.

La expirarea duratei de suspendare actul normativ sau dispoziţia afectată de

suspendare reintră de drept în vigoare.

Prelungirea suspendării, modificarea sau abrogarea actului normativ ori a

dispoziţiei suspendare poate face obiectul unui act normativ sau al unei dispoziţii

exprese cu aplicare de la data expirării suspendării.

Reţinând ca esenţială această dispoziţie legală în interpretarea actelor

normative incidente în cauză, instanţa constată că suspendarea aplicării prevederilor

prin care s-au stabilit drepturile salariale în favoarea reclamantului a fost dispusă prin

actul normativ amintit, pe o durată determinată (pentru anul în curs în care a avut loc

suspendarea exerciţiului dreptului), iar prelungirea duratei acestei suspendări nu a

fost dispusă în mod expres prin actele normative următoare, astfel, potrivit art. 62

alin. 2 din Legea nr. 24/2004 la data de 01.01.2006 dreptul reclamanţilor la sporul de

fidelitate aferent anului 2005 a reintrat de drept în vigoare.

Acest lucru este justificat de faptul că pentru ca un drept prevăzut să nu

devină lipsit de conţinut, vidat de substanţa sa şi practic să devină lipsit de orice

valoare, în condiţiile în care dreptul respectiv nu a fost abrogat, se impune ca acesta

să se realizeze în spiritul şi litera legii care a prevăzut existenţa acestuia. De

asemenea, în condiţiile în care efectele de suspendare a punerii în aplicarea

dispoziţiei legale referitoare la dreptul dobândit trebuie limitate numai la perioada cât

a fost în vigoare actul normativ temporar respectiv (altfel s-ar prelungi valabilitatea

dispoziţiei de suspendare a aplicării unu text de lege şi după abrogarea dispoziţiei de

suspendare, ceea ce ar contraveni principiului neretroactivităţii unei legi după

abrogarea lui dedus din art. 15 din Constituţia României), instanţa a apreciat că

membrii de sindicat în numele cărora s-a introdus prezenta acţiune în contencios

administrativ sunt îndreptăţiţi să beneficieze de sporul de fidelitate aferent perioadei

01.01.2005-13.12.2005 în cuantumul şi condiţiile reglementate de Ordinul M.A.I. nr.

132/09.02.2004.

Faţă de soluţia adoptată cu privire la capătul de cerere principal formulat de

reclamant împotriva pârâţilor de ordin I şi II, reţinând prevederile art. 4 din Legea nr.

500/2002 privind finanţele publice şi ale HG nr. 386/2007, instanţa a apreciat că

cererea de chemare în garanţie formulată de pârâtul M.I.R.A împotriva M.E.F. este

temeinică şi legală, motiv pentru care această urmează să fie admisă.

Reţinând pe de o parte faptul că între reclamanţi şi pârâtul Ministerul

Economiei şi Finanţelor nu există raporturi juridice directe în baza cărora pârâtul să

pată a fi obligat printr-o hotărâre judecătorească, iar pe de altă parte soluţia adoptată

faţă de cererea de chemare în garanţie, în sensul că o parte nu poate avea într-un

proces în acelaşi raport juridic dublă calitate de pârât şi de chemat în garanţie, faţă

de cele de mai sus, în temeiul art. 2 pct. 1 lit. d C.proc.civ., art. 10 din Legea nr.

554/2004, art. 91 indice 1 din Legea nr. 188/1999, art. 61 şi urm. Din Legea nr.

24/200, art. 274 C.proc.civ. şi a textelor de lege amintite, instanţa a admis în parte

acţiunea înaintată de reclamant, a admis cererea de chemare în garanţie formulată

de pârâtul MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE, împotriva

chematului în garanţie MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR BUCUREŞTI,în

sensul că, va obliga pârâţii MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI

ADMINISTRATIVE şi INSPECTORATUL JUDEŢEAN AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ

SATU MARE, la plata către reclamant a drepturilor băneşti cuvenite cu titlu de spor

de fidelitate, în conformitate cu prevederile O.G.nr.38/30.01.2003 şi ale Ordinului

M.A.I. nr.132/9.02.2004, pe perioada 1.01.2005-31.12.2005, actualizat cu coeficientul

inflaţiei de la data scadenţei şi până la data efectuării plăţii, a obligat chematul în

garanţie MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR BUCUREŞTI să aloce

fondurile necesare plăţii sporului de fidelitate stabilit în favoarea reclamantului şi va

respinge acţiunea reclamantului împotriva pârâtului MINISTERUL ECONOMIEI ŞI

FINANŢELOR BUCUREŞTI,fără a acorda în cauză cheltuieli de judecată acestea

nefiind solicitate de către reclamant.