Contencios administrativ. oferta. Durata de execuţie a lucrării ce face obiectul atribuirii incidenţa unei directive a parlamentului european prevederea unui algoritm de calcul. Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


Prin decizia 5154/C5/4641 din 07 noiembrie 2008 Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a admis în parte contestaţia formulată de S.G &S.RX în contradictoriu cu autoritatea contractantă comuna I şi s-a dispus anularea procedurii.

Pentru a pronunţa această decizie consiliul a reţinut că prin contestaţia formulată S.G R .S.RX a contestat rezultatul procedurii de atribuire transmis prin adresa 5074/03 octombrie 2008 în cadrul procedurii de atribuire a contractului “construire cămin cultural şi Bibliotecă în satul I, judeţul Neamţ, motivele contestaţiei vizând pe de o parte faptul că valoarea ofertei declarate câştigătoare este valoarea fără T.V.A, iar pe de altă parte perioada de execuţie de 4 luni ofertată de S.C A .SRL BACĂU este în mod vădit foarte mică. Consiliul, analizând motivele contestaţiei a apreciat neîntemeiată critica ce viza valoarea ofertei declarate câştigătoare, reţinând că era o greşeală de redactare, însă a reţinut ca întemeiate criticile privind durata contractului de execuţie. Astfel, în considerentele deciziei contestate se arată că la pct. II 1.4 al fişei de date a achiziţiei, autoritatea contractantă a prevăzut că durata contractului este de 24 luni ceea ce face ca oferta declarată ulterior câştigătoare de numai 4 luni să apară într-adevăr deosebit de scăzută astfel încât faţă de dispoziţiile art. 55 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European respectiv faţă de art. 202 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 34/2006 autoritatea contractantă avea obligaţia de a dispune verificarea acestor termene. Verificând din oficiu legalitatea documentaţiei de atribuire Consiliul Naţional se Soluţionare a Contestaţiei a constatat că autoritatea contractantă nu a prevăzut nici un algoritm de calcul referitor la modul în care urmează a se acorda punctele pentru cei patru factori de evaluare, ceea ce face dovada că raportul de atribuire s-a realizat prin încălcarea principiului transparenţei prevăzută de art. 2 al. 2 lit. d din O.U.G. 34/2006.

Împotriva deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 5154/C5/4641 din 07 noiembrie 2008 au formulat plângere atât autoritatea contractantă – Consiliul Local I cât şi S.CASRL. BACĂU.

Autoritatea contractantă arată că înaintea deschiderii ofertelor a prezentat algoritmul de calcul, concurenţii cunoscând acest algoritm ceea ce duce la concluzia că în mod greşit s-a reţinut că s-a încălcat principiul transparenţei. Cu privire la termenul de execuţie de 4 luni se arată că autoritatea contractantă a dorit să aibă obiectivul construit cât mai repede.

Se mai arată că deşi Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a găsit neîntemeiate motivele contestaţiei, a dispus anularea procedurii. Totodată se invocă faptul că nimeni nu a invocat încălcarea principiului transparenţei.

S.C A .SRL invocă în motivele plângerii că deşi Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a decis că nici una din apărările S.C KPROD S.KL nu este întemeiată, a reţinut un aspect ce nu a fost invocat de nimeni şi anume că s-a încălcat principiul transparenţei şi tratamentului egal prin aceea că nu s-a precizat un algoritm de calcul referitor la modul cum s-a acordat punctele. Arată petenta că prin neînserarea iniţială a algoritmului de calcul nu s-a adus nici o atingere principiilor mai sus menţionate câtă vreme în cadrul şedinţei din 30 septembrie 2008, înainte de deschiderea ofertelor, reprezentantul ofertantului S.C M S.KL a pus în discuţie faptul că se impune a se clarifica modul de stabilire a algoritmului de calcul, comisia de evaluare dând explicaţii cu privire la calculul matematic ce se efectuează în vederea determinării algoritmului de calcul.

S.C A S.KL prin concluziile scrise invocă argumentele noi faţă de motivele plângerii, însă acestea nu pot face obiectul analizei instanţei atâta vreme cât nu au fost depuse în termenul de 10 zile.

Analizând plângerile, CURTEA a apreciat că sunt nefondate.

Astfel, criticile petentelor în sensul că dispozitivul hotărârii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor este în contradicţie cu motivele reţinute în considerente nu pot fi reţinute. Analizând hotărârea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se observă că afirmaţia petentelor cu privire la împrejurarea că obiecţiunile contestatorului S.C K S.KL au fost respinse nu se confirmă. Astfel, la fila 105 din dosarul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, analizând contestaţia S.C K S.KL, consiliul a constatat că oferta de 4 luni a S.C A S.KL este deosebit de scăzută, reţinându-se incidenţa art. 55 Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European, coroborat cu art. 202 din O.U.G. 34/2006, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor găsind astfel întemeiată contestaţia sub acest aspect.

Apărarea autorităţii contractante în sensul că a declarat câştigătoare oferta cu cel mai mic termen de execuţie deoarece se dorea realizarea obiectivului cât mai repede este contrară dispoziţiilor Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European.

Se impune precizarea că O.U.G. 34/2006 conţine prevederi care reglementează ipoteza ofertei cu un preţ deosebit de scăzut (art. 202). In cauza pendinte devin însă aplicabile în baza art. 148 al. 2 din Constituţie dispoziţiile înserate în Directiva 2004/18/CE. Astfel, art. 55 reglementează “oferte anormal de scăzute”, extinzând elementele ofertei în raport cu bunurile, lucrările sau serviciile prestate. In speţă, S.C A .S.R.L, în oferta depusă a prevăzut ca termen de execuţie pentru construirea unui cămin cultural şi a unei biblioteci, termenul de 4 luni, începând cu 01 octombrie, aşadar cele 4 luni fiind exact pe timpul iernii.

Cum în documentaţia de atribuire termenul maxim era de 24 luni, termenul de 4 luni apare anormal de scăzut, autoritatea contractantă trebuia să solicite în scris detalii privind termenul de execuţie. Directiva mai sus menţionată a fost în mod corect reţinută de Consiliu, având în vedere că dispoziţiile sale sunt clare, precise şi previzibile putând produce efecte în raporturile dintre particulari, deşi statul nu a transpus-o în O.U.G. 34/2006.

Reţinerea încălcării principiului transparenţei prevăzută de art. 2 al. 1 lit. d din O.U.G. 34/2006 este rezultatul unei interpretări corecte a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Apărările petentelor în sensul că S.CR .S.RX nu a invocat încălcarea acestui principiu sunt fără relevanţă juridică, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor având posibilitatea să dispună şi din oficiu măsuri atunci când constată încălcarea unor principii generale ce vizează ordinea publică. însăşi scopul adoptării O.U.G. 34/2006 a fost de a institui, în materia achiziţiilor publice o procedură transparentă, atribuirea contractului realizându-se pe baza unor criterii obiective care asigură respectarea principiilor de transparenţă, de ne şi de egalitate de tratament. Asigurarea transparenţei presupune ca fiecare ofertant să fie informat în mod rezonabil cu privire la criteriile şi modalităţile ce urmează a fi aplicate în vederea identificării ofertei cele mai avantajoase din punct de vedere economic. Prin urmare, autorităţilor contractante le revine responsabilitatea de a preciza în timp criteriile de atribuire, ponderea relativă pe care o are fiecare dintre respectivele criterii, astfel încât ofertanţii să poată ţine seama de ele în pregătirea ofertelor. Doar în cazuri justificate autorităţile pot deroga motivat de la această obligaţie, însă şi în acest caz trebuie să indice respectivele criterii în ordinea descrescătoare a importanţei lor. împrejurarea că înainte de deschiderea ofertelor s-au adus lămuriri la cererea unui ofertant, nu acoperă neregula constatată de consiliu. Algoritmul de calcul trebuia făcut cunoscut prin documentaţia de atribuire pentru ca toţi ofertanţii să-şi poată pregăti corespunzător ofertele.

Apreciind că decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor este rezultatul unei aplicări şi interpretări corecte a O.U.G. 34/2006 şi Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European, instanţa a respins plângerile ca nefondate.