Contencios administrativ; procedura aprobării tacite. Potrivit art. 3 alin. 2 din O.U.G. nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, „răspunsul negativ al autorităţii administraţiei publice competente, în termenul prevăzut de lege pentru emiterea aut


Dosar nr. 3835/83/2008

SENTINŢA CIVILĂ NR. 482/CA/14 noiembrie 2008

Domeniu asociat: administrativ; procedura aprobării tacite.

Potrivit art. 3 alin. 2 din O.U.G. nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite,

Potrivit art. 3 alin. 2 din O.U.G. nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite,

„răspunsul negativ al autorităţii administraţiei publice competente, în termenul

„răspunsul negativ al autorităţii administraţiei publice competente, în termenul

prevăzut de lege pentru emiterea autorizaţiei, nu echivalează cu aprobarea tacită”,

prevăzut de lege pentru emiterea autorizaţiei, nu echivalează cu aprobarea tacită”,

potrivit art. 10 alin. 2 „autoritatea administraţiei publice poate invoca în apărarea sa

potrivit art. 10 alin. 2 „autoritatea administraţiei publice poate invoca în apărarea sa

existenta unui răspuns adresat solicitantului autorizaţiei în termenul prevăzut de lege

existenta unui răspuns adresat solicitantului autorizaţiei în termenul prevăzut de lege

sau, după caz, a notificării transmise potrivit art. 6 alin. (4)”, iar potrivit art. 11 alin. 1

sau, după caz, a notificării transmise potrivit art. 6 alin. (4)”, iar potrivit art. 11 alin. 1

din acelaşi act normativ, „dacă instanţa constată existenţa răspunsului autorităţii

din acelaşi act normativ, „dacă instanţa constată existenţa răspunsului autorităţii

administraţiei publice sau, după caz, a notificării transmise potrivit art. 6 alin. (4),

administraţiei publice sau, după caz, a notificării transmise potrivit art. 6 alin. (4),

purtând data poştei de la locul de expediere a corespondentei sau data la care

purtând data poştei de la locul de expediere a corespondentei sau data la care

solicitantul a luat cunoştinţă de răspuns, anterioare expirării termenului legal pentru

solicitantul a luat cunoştinţă de răspuns, anterioare expirării termenului legal pentru

emiterea autorizaţiei, respinge cererea reclamantului”.

emiterea autorizaţiei, respinge cererea reclamantului”.

Prin acţiunea în contencios administrativ înregistrată la instanţă sub dosar nr.

de mai sus, reclamanţii PS, PS, SA şi SSD au chemat în judecată în calitate de pârâţi

MUNICIPIUL SATU MARE şi PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE, solicitând

instanţei, ca prin sentinţa ce o va pronunţa în cauză , în temeiul art. 11 din O.U.G. nr.

27/2003 privind procedura aprobării tacite să oblige pârâţii să emită autorizaţia de

construire în baza cererii înregistrată sub nr. 286666/11.07.2008 având ca obiect

modificările aduse proiectului tehnic nr. 19/2007 privind obiectivul casă de locuit

P+3E cu 15 apartamente pentru care s-a obţinut autorizaţia de construire nr.

856/06.12.2007, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii introductive, reclamanţii arată următoarele:

Reclamanţii au solicitat eliberarea unei autorizaţii de construire, privind

imobilul situat în Satu Mare, str. Pelicanilor nr. 5, înscris în CF nr. 9227, în baza

proiectului tehnic nr. 19/2007 întocmit de SC VIDA SRL.

Prin autorizaţia de construire nr. 856 din 06.12.2007 emisă de Primăria

Municipiului Satu Mare, s-a aprobat executarea lucrărilor de construire având ca

obiect casă de locuit P+3E cu 15 apartamente, conform proiectului.

Anterior emiterii autorizaţiei de construire privind acelaşi imobil, s-a solicitat de

către reclamanţi şi a fost eliberat Certificatul de urbanism nr. 1177 din 17.09.2007,

prin care, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 50/1991 şi art. 31 alin. 2,

3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, s-a stabilit regimul

juridic, economic şi tehnic privind acest imobil, respectiv documentele necesare

obţinerii autorizaţiei de construire, scop în care s-a solicitat eliberarea acestuia,

certificat de urbanism eliberat pentru o perioadă de valabilitate de 12 luni.

Ulterior eliberării autorizaţiei au fost demarate lucrările de construire,

neexistând nici un fel de probleme pe marginea acestor lucrări până în cursul lunii

mai 2008. În toată această perioadă Inspectoratul Teritorial în Construcţii, respectiv

Primăria Municipiului Satu Mare, nu au sesizat nici un fel de probleme pe marginea

lucrărilor executate, cu toate că au existat inspecţii şi controale şi anterior lunii mai

2008.

Primăria Municipiului Satu Mare, în cursul lunii mai 2008, probabil la presiunea

unor vecini de pe strada Pelican a efectuat un control, ocazie cu care s-a întocmit

Procesul-verbal nr. 17 din 20.05.2008, constatându-se „nerespectarea autorizaţiei de

construire nr. 856 din 06.12.2008, prin nerespectarea aliniamentului, executarea

scară din beton armat de la etaj 3 în pod, schimbarea unor elemente din lemn din

structura acoperişului în elemente din beton armat”. Prin acelaşi proces verbal s-a

dispus oprirea lucrărilor şi intrarea în legalitate.

De la această dată lucrările de construire practic sunt oprite, reclamanţii

făcând demersurile necesare în vederea modificării proiectului iniţial, având nr.

19/2007, întocmit de SC VIDA SRL, pentru a se intra în legalitate, în conformitate cu

prevederile art. 56 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991. În acest

sens, reclamanţii au înregistrat la Primăria Municipiului Satu Mare, cererea având nr.

28666/11.07.2008, prin care solicită aprobarea modificărilor aduse proiectului nr.

19/2007 pentru a se intra în legalitate în conformitate cu cele stabilite prin Procesul-

verbal de contravenţie nr. 17/20.05.2008 întocmit de Primăria Municipiului Satu Mare.

Cu toate că această cerere a fost înregistrată în data de 11.07.2008,

reclamanţii de azi nu au primit nici un răspuns până în data de 21.08.2008, dată la

care s-au prezentat la sediul Primăriei Municipiului Satu Mare, „liniştiţi” pentru a ridica

autorizaţia de construire. La această dată, profund surprinşi, au constatat că la

registratura acestei instituţii ar exista un răspuns având nr. de înregistrare

29362/17.07.2008, care, din grija deosebită a pârâtei, nu a ajuns la cunoştinţa nici

unuia dintre toţi cei patru reclamanţi.

Acest răspuns a fost ridicat de reclamanţi, personal, în data de 21.08.2008,

răspuns care, nu are nici o legătură cu obiectul cererii, pârâta încercând să se

eschiveze unui răspuns ferm în ceea ce priveşte eliberarea sau nu a autorizaţiei de

construire, având în vedere modificările aduse proiectului iniţial.

Pentru aceste motive, s-au adresat prin cererea înregistrată cu nr.

34410/29.08.2008 Primăriei Municipiului Satu Mare, prin care au arătat că sunt

incidente dispoziţiile art. 6 din OUG nr. 27/2003, sens în care au solicitat ca, în

temeiul art. 7 şi 8 alin. 1 din aceeaşi ordonanţă, să se procedeze la eliberarea

autorizaţiei de construire, având ca obiect modificarea proiectului nr. 19/2007, pentru

care s-a emis autorizaţia de construire nr. 856/06.12.2007 privind obiectivul „casă de

locuit P+3e cu 15 apartamente”.

În cadrul acestei cereri, au învederat pârâtei că, din propria sa neglijenţă nu

s-a comunicat nici un răspuns clienţilor lorîn termenul legal de 30 de zile, motiv

pentru care, apreciază că, un răspuns opozabil acestora nu există şi, astfel, a

intervenit aprobarea tacită, reglementată de ordonanţa de mai sus, astfel, nu există o

comunicare scrisă care să fi ajuns la cunoştinţa oricăruia dintre reclamanţi în

termenul legal de 30 de zile, aşa cum prevede art. 7 din OUG nr. 27/2003, motiv

pentru care, faţă de cererea depusă, a intervenit aprobarea tacită, sens în care în

temeiul art. 11 alin. 2 din OUG nr. 27/2003 solicită obligarea pârâţilor să emită

autorizaţia de construire astfel cum s-a solicitat prin cererea înregistrată sub nr.

28666/11.07.2008, cu obligarea acestora la plata cheltuielilor de judecată

ocazionate.

În probaţiune, se anexează cererii de chemare în judecată: certificatul de

urbanism nr. 1177/17.09.2007, plan de situaţie, autorizaţia de construire nr.

866/06.12.2007, procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr.

17/20.05.2008, Adresele nr. 24110/20.06.2008, nr. 22908/30.05.2008, nr.

29362/17.07.2008, borderou cu acte returnate la 21.07.2008 ale Primăriei

Municipiului Satu Mare, Nota la cererea nr. 28666/11.07.2008, cererea reclamanţilor

adresată primăriei sub nr. 34410/29.08.2008; adresa nr. 136/248/28.10.2008 emisă

de OJP Satu Mare (fila nr. 74).

Prin întâmpinarea formulată în cauză, PRIMARUL MUNICIPIULUI SATU

MARE, solicită respingerea acţiunii formulată de reclamanţi ca inadmisibilă, pentru

următoarele motive:

Cauzei de faţă nu îi sunt aplicabile prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.

27/2003 privind procedura aprobării tacite.

Potrivit acestui act normativ, legiuitorul înţelege să facă referire la acele

autorizaţii prin care se permite solicitantului desfăşurarea unei anumite activităţi,

prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii. Or, autorizaţia de construire nu

intră în niciuna din aceste categorii înşirate mai sus.

Practica neunitară de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă nr.

27/2003 în cadrul instituţiilor competente să elibereze autorizaţii pentru desfăşurarea

diferitelor activităţi a relevat necesitatea unificării urgente a modului de interpretare a

actului normativ, prin modificarea concepţiei iniţiale a acestuia, astfel încât să fie

precizată cât mai exact sfera de aplicare a acestei proceduri, în acest sens, s-a

elaborat un proiect de lege pentru modificarea şi completarea OUG nr. 27/2003 unde

la art. 2 alin. 1 se precizează căror autorizaţii se aplică procedura aprobări tacite,

autorizaţii incluse în lista cuprinsă în anexă.

Nefiindu-i aplicabile reglementările OUG nr. 27/2003, consideră ca

inadmisibilă acţiunea de faţă.

Pe fondul cauzei, susţinerile reclamanţilor cu privire la faptul că la adresa nr.

28666/11.07.2008 nu i s-a dat răspuns sunt neadevărate. La această adresă s-a

răspuns cu nr. 29362/17.07.2007, adresă expediată în data de 18.07.2008, dovada

se face prin borderoul nr. 262/18.07.2008, recomandata nr. 54877. Adresa de

corespondenţă a fost acea trecută de însăşi reclamanţii prin cererea pentru emiterea

autorizaţiei de construire.

Reclamanţii susţin că au luat cunoştinţă de acest răspuns abia în 21.08.2008,

dovada făcând-o prin depunerea la dosarul cauzei a adresei respective, unde este

înscris „Am ridicat 21.08.2008″, fără a exista vreo semnătură. De menţionat că pe

exemplarul pârâtei nu este înscrisă nici o menţiune.

Autorizaţia de construire (care se cere a fi reînnoită) şi-a pierdut valabilitatea

conform prevederilor art. 52 din Ordinul MTCT nr. 1430/2005 privind aplicarea Legii

nr. 50/1991. În data de 05.06.2008 s-a solicitat, printr-o cerere, emiterea unui nou

Certificat de Urbanism, care a fost eliberat şi înregistrat cu nr. 908/11.07.2008. În

11.07.2008, s-a solicitat reautorizarea în vederea modificării proiectului cu nr.

19/2007, la care s-a răspuns prin adresa 29362/17.07.2008, în sensul de a se

conforma Certificatului de Urbanism emis (908/11.07.2008), astfel că emiterea unei

noi autorizaţii de construire se poate face doar după elaborarea şi aprobarea unui

PUD în condiţiile prevăzute în Certificatul de Urbanism nr. 908/2008.

Concluzionând, arată că nu se poate pune problema existenţei vreunui „refuz

nejustificat” sau a unei „tăceri administrative” întrucât a făcut dovada faptului că s-a

răspuns la adresa 28666/11.07.2008 prin adresa nr. 29362/17.07.2008, expediată în

data de 18.08.2008 la adresa menţionată de reclamanţi în cerere.

În probaţiune se depune: copia borderoului nr. 262/18.07.2008, copie după

răspunsul la cererea nr. 28666/11.07.2008, copie certificat de urbanism nr.

908/11.07.2008.

De asemenea pârâtul depune la dosarul cauzei şi documentaţia tehnică

anexată de către reclamanţi la cererea a cărei aprobare tacită se solicită.

La data de 05.11.2008 în cauză au formulat cerere de intervenţie în interes

propriu şi în interesul pârâtului, intervenienţii HA, HJ ş.a. solicitând admiterea în

principiu şi în fond a cererii şi în consecinţă, respingerea acţiunii formulate de

reclamanţi, în principal – ca fiind inadmisibilă, iar în subsidiar ca neîntemeiată.

În şedinţa publică din 05.11.2008, după ascultarea părţilor, în condiţiile art. 52

C.proc.civ., instanţa admis în principiu această cerere şi a comunicat-o părţilor.

În motivarea cererii de intervenţie se arată următoarele:

Principiul aprobării tacite nu îşi găseşte aplicare din capul locului în speţa

pendinte.

Din actele dosarului, rezultă că răspunsul pârâtului la cererea formulată de

către reclamanţi s-a făcut prin adresa nr. 37285 din data de 17 iulie 2008, adresă

care a fost expediată, astfel cum rezultă din borderoul de expediţii, la data de 18 iulie

2008. Ca urmare a neridicării acestei scrisori recomandate (fapt ce denotă din nou

rea-credinţă din partea reclamanţilor) aceasta s-a întors la oficiul poştal la data de 4

august 2008, astfel cum rezultă dintr-un înscris care emană de la Poşta Română –

Oficiul Poştal nr. 1 Satu Mare.

Până în acest punct, înţeleg că, reclamanţii nu s-au prezentat să ridice

scrisoarea recomandată pe care o primiseseră, fapt ce le este imputabil exclusiv

acestora, iar acum, înaintea instanţei să pretindă, susţinând că dânşii nu au primit

vreun răspuns. Nimeni nu poate invoca propria sa culpă în neexecutarea obligaţiilor

ce-i revin, acesta este un principiu de drept.

La fila 34 din dosarul cauzei se află certificatul de urbanism de informare (pe

care însuşi reclamanţii l-au solicitat, negând apoi acest fapt pentru că nu le-a

convenit răspunsul), prin care li s-a pus în vedere acestora să obţină un Plan

Urbanistic de Detaliu. Aşadar, anumite fapte apar cât se poate de clare: calea legală

sau demersul legal, pentru reautorizarea construirii blocului de locuinţe pe strada

Pelican, nr. 5 din municipiul Satu Mare este aceea a obţinerii, în primă fază a unui

Plan Urbanistic de Detaliu. Acest fapt este de necontestat, doar reclamanţii nutresc

speranţa obţinerii per saltum (prin eludarea procedurii administrative) a unei

prelungiri a certificatului de urbanism iniţial.

În continuare, trebuie analizat temeiul de drept invocat în cererea lor de către

reclamanţi, aplicabilitatea lui în speţă şi nu în ultimul rând, domeniul de aplicabilitate

al O.U.G. nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite publicată în M. Of. nr. 291 din

25 aprilie 2003.

Astfel, domeniul căruia îi este aplicabilă această ordonanţă de urgenţă este

circumscris de art. 1 din acest act normativ care prevede că „Prezenta ordonanţă de

urgenţă reglementează procedura aprobării tacite ca modalitate alternativă de

emitere sau reînnoire a autorizaţiilor de către autorităţile administraţiei publice.”

În primul rând spiritul legii este acela de a sancţiona în vreun fel „tăcerea

administrativă”, or, în speţa pendinte este evident că administraţia nu a „tăcut”, ba

chiar şi-a exprimat punctul de vedere în ceea ce priveşte cererea reclamanţilor cât se

poate de clar: este nevoie de obţinerea unui P.U.D. – plan urbanistic de detaliu –

pentru realizarea construcţiei pe care o doresc.

De fapt, ce reprezintă acest P.U.D. şi de ce li s-a pus în vedere reclamanţilor

să îl obţină?

Potrivit art. 48 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi

urbanismul „Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare

specifică, prin care se asigură condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare si

servire edilitara a unuia sau mai multor obiective, pe una sau mai multe parcele

adiacente, în corelare cu vecinătăţile imediate”, iar la alin. 2 şi 3 ale art. 48 se

prevede, în mod imperativ că, „Planul urbanistic de detaliu cuprinde reglementări cu

privire la:

a) asigurarea accesibilităţii si racordarea la reţelele edilitare;

b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi

amenajările;

c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea;

d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi

plantaţiilor;

e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor.

(3) Planul urbanistic de detaliu se elaborează numai pentru reglementarea

amănunţită a prevederilor stabilite prin Planul urbanistic general, Planul urbanistic

zonal sau pentru stabilirea condiţiilor de construire.”

Dacă ar fi de bună-credinţă reclamanţii s-ar conforma acestor cerinţe în loc să

apeleze la subterfugii exprimate prin acţiuni de genul celei deduse judecăţii şi ar

proceda la obţinerea P.U.D. – ului, deoarece aceasta este calea legală şi procedeul

normal de atingere a scopului urmărit.

Aşadar, astfel cum rezultă din textul art. 1 din O.U.G. nr. 27/2003, legiuitorul a

înţeles să aplice această procedură doar acelor autorizaţii prin care se permite

solicitantului să procedeze la desfăşurarea unei anumite activităţi, prestarea unui

serviciu sau exercitarea unei profesii.

Per conclusionem, unde legea nu distinge nici noi nu trebuie să distingem, iar

prelungirea unei autorizaţii de construire excede cadrului legal mai sus stabilit.

Pentru acest motiv cererea reclamanţilor este inadmisibilă.

Mai mult decât atât, din perspectiva hotărârii ce se va pronunţa în cauză, nu

este deloc lipsit de relevanţă faptul că există un proiect de lege, care doreşte a

reglementa discuţiile, mai mult sau mai puţin întemeiate referitoare la domeniul de

aplicare al ordonanţei de urgenţă în discuţie, în anexa căruia sunt enumerate în

concret autorizaţiile cărora li se poate aplica acest din urmă act normativ, iar printre

acestea, evident, nu se află autorizaţiile de construire. Raţiunea este cât se poate de

evidentă: modalitatea de eliberare a acestor acte administrative este reglementată de

Legea nr. 50/19911991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,

modificată şi republicată, precum şi de Legea nr. 350/2001 privind amenajarea

teritoriului şi urbanismul, care prevăd cerinţe de ordin tehnic care trebuie respectate,

precum şi de ordin urbanistic, pentru emiterea autorizaţiilor de construire.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa a reţinut următoarele:

Prin prezenta acţiune în contencios administrativ formulată în temeiul art. 11

din O.U.G. nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, reclamanţii solicită

obligarea pârâtului Primarul Municipiului Satu Mare să emită autorizaţie de

construcţie a cărei eliberare a fost solicitată de către reclamanţi urmare a cererii nr.

28666/11.07.2008 urmare a intervenirii aprobării tacite a acestei cereri.

Prin întâmpinarea formulată în cauză, pârâtul a invocat excepţia

inadmisibilităţii cererii înaintată de reclamanţi întrucât autorizaţia de construire nu

intră în categoria autorizaţiilor necesare pentru desfăşurarea unei activităţi pentru

care se poate aplica procedura aprobării tacite.

Soluţionând excepţia inadmisibilităţii cererii înaintată de reclamanţi, în

condiţiile art. 137 C.proc.civ., instanţa a apreciat că aceasta este neîntemeiată.

Potrivit art. 1, 2 şi 3 din O.U.G. nr. 27/2003, acest act normativ,

„reglementează procedura aprobării tacite ca modalitate alternativă de emitere sau

reînnoire a autorizaţiilor de către autorităţile administraţiei publice, având la baza

următoarele obiective:

a) înlăturarea barierelor administrative din mediul de afaceri;

b) responsabilizarea autorităţilor administraţiei publice în vederea respectării

termenelor stabilite de lege pentru emiterea autorizaţiilor;

c) impulsionarea dezvoltării economice prin oferirea unor condiţii cat mai favorabile

întreprinzătorilor, implicând costuri de autorizare cat mai reduse;

d) combaterea corupţiei prin diminuarea arbitrarului în decizia administraţiei;

e) promovarea calităţii serviciilor publice prin simplificarea procedurilor

administrative.

Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică, după caz:

a) procedurilor de emitere a autorizaţiilor;

b) procedurilor de reînnoire a autorizaţiilor;

c) procedurilor de reautorizare ca urmare a expirării termenului de suspendare a

autorizaţiilor sau a îndeplinirii măsurilor stabilite de organele de control competente”;

– art. 2 „procedura aprobării tacite se aplică tuturor autorizaţiilor emise de

autorităţile administraţiei publice, cu excepţia celor emise în domeniul activităţilor

nucleare, a celor care privesc regimul armelor de foc, muniţiilor şi explozibililor,

regimul drogurilor şi precursorilor, precum şi a autorizaţiilor din domeniul siguranţei

naţionale.

Guvernul poate stabili, prin hotărâre, la propunerea motivată a fiecărei

autorităţi a administraţiei publice interesate, şi alte excepţii de la aplicarea procedurii

aprobării tacite”.

– art. 3 „în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai

jos au următorul înţeles:

a) autorizaţie – actul administrativ emis de autorităţile administraţiei publice

competente prin care se permite solicitantului desfăşurarea unei anumite activităţi,

prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii; noţiunea de autorizaţie include

şi avizele, licenţele, permisele, aprobările sau alte asemenea operaţiuni

administrative prealabile ori ulterioare autorizării;

b) procedura aprobării tacite – procedura prin care autorizaţia este considerată

acordată dacă autoritatea administraţiei publice nu răspunde solicitantului în

termenul prevăzut de lege pentru emiterea respectivei autorizaţii.”

Din aceste dispoziţii legale se desprinde concluzia că, procedura aprobării

tacite se aplică tuturor autorizaţiilor emise de către autorităţile publice, din care fac

parte şi autorităţile publice locale, indiferent de natura activităţii a cărei desfăşurare

se solicită cu scopul de responsabilizare a autorităţilor administraţiei publice în

vederea respectării termenelor stabilite de lege pentru emiterea autorizaţiilor,

impulsionarea dezvoltării economice prin oferirea unor condiţii cat mai favorabile

întreprinzătorilor, implicând costuri de autorizare cat mai reduse, combaterea

corupţiei prin diminuarea arbitrarului în decizia administraţiei, promovarea calităţii

serviciilor publice prin simplificarea procedurilor administrative.

Excepţiile de la această regulă sunt în mod limitativ prevăzute de lege şi de

strictă interpretare astfel că nici instanţa de judecată nu poate deroga de la acestea.

Un argument în plus în sensul celor de mai sus, respectiv al netemeiniciei

susţinerilor pârâtului şi al intervenienţilor în sensul că eliberarea autorizaţiilor de

construire presupune îndeplinirea şi verificarea a numeroase condiţii tehnice care fac

inadmisibilă constatarea aprobării tacite în privinţa acestui tip de autorizaţii, îl

constituie, alături de argumentele prevăzute în art. 1 din O.U.G. nr. 27/2003 şi

prevederile art. 16 din acest act normativ care reglementează situaţia în care, după

constatarea aprobării tacite şi eliberarea documentului oficial se constată

neîndeplinirea unor condiţii importante pentru eliberarea autorizaţiei.

Astfel potrivit acestui text de lege, „în cazul în care, după obţinerea

documentului oficial prin care se permite desfăşurarea unei activităţi, prestarea unui

serviciu sau exercitarea unei profesii, autoritatea administraţiei publice constată

neîndeplinirea unor condiţii importante prevăzute pentru eliberarea autorizaţiei, nu va

putea anula documentul, ci va notifica titularului, în cel mult 3 luni de la data expirării

termenului legal pentru emiterea autorizaţiei, neregularităţile constatate, modul de

remediere a tuturor deficienţelor identificate, precum şi termenul în care titularul

trebuie sa respecte aceasta obligaţie. Acest termen nu poate fi mai mic de 30 de zile.

(2) Autoritatea administraţiei publice va anula documentul oficial prin care se

permite desfăşurarea unei activităţi, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei

profesii, acordat potrivit procedurii reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă,

în cazul în care constata neîndeplinirea unor condiţii care aduc o grava atingere

interesului public, siguranţei naţionale, ordinii sau sănătăţii publice şi care nu pot fi

remediate sau în cazul în care deficientele identificate nu au fost remediate în

termenul stabilit potrivit alin. (1).”

Pe fondul cererii, instanţa a constatat următoarele:

Prin cererea nr. 28666/11.07.2008 adresată Primăriei Municipiului Satu Mare,

reclamanţii în calitate de petenţi, au solicitat pârâtei, ca, în conformitate cu

prevederile legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii să

se emită autorizaţia de construire pentru „modificare proiect 19/2007 Autorizaţie de

construire nr. 856/06.12.2007,casă de locuit P+3E cu 15 apartamente.

La această cerere, petenţii au anexat: extras CF actualizat, Certificatul de

urbanism nr. 1177/17.09.2007, planuri proiect în forma modificată.

În cuprinsul cererii (ca de altfel în toate cererile adresate Primăriei Municipiului

Satu Mare depuse la dosarul cauzei), petenţii au indicat domiciliul acestora ca fiind

Satu Mare, str. Petofi Sandor nr. 39.

Sub nr. 29362/17.07.2008, în 6 zile de la înregistrarea cererii, Primăria

Municipiului Satu Mare, emite un răspuns către PS şi SA la adresa „str. Petofi Sandor

nr. 39” prin care formulează un răspuns la cererea nr. 28666/11.07.2008 , în sensul

necesităţii ca petenţii să se conformeze certificatului de urbanism nr. 908/11.07.2008

eliberat acestora urmare a cererii nr. 23680/05.06.2008 (fila nr. 33).

Pe documentul cuprinzând răspunsul formulat de către primărie figurează

ştampila „Expediat la 18.07.2008” cu o semnătură indescifrabilă.

Dovada expedierii documentului la adresa din Satu Mare, str. Petofi Sandor

nr. 39, rezultă din „ Borderoul de expediţie nr. 26232/18.07.2008” (fila nr. 32) şi din

răspunsul Oficiului Judeţean de Poştă Satu Mare la reclamaţia formulată de petenţi

(fila nr. 74).

Din acelaşi răspuns al Oficiului Judeţean de Poştă nr. 136/248/28.10.2008,

rezultă că scrisoarea recomandată cuprinzând răspunsul pârâtei s-a întors retur la

Oficiul Poştal nr. 5 şi a fost predată delegatului Primăriei Satu Mare la data de

04.08.2008.

În lipsa plicului expediat de către Primăria Municipiului Satu Mare, nu se poate

stabili în direct motivul returnării scrisorii recomandate şi nici dacă pe acesta,

asemenea documentului pe care îl cuprindea, figurează ambii petenţi sau doar unul

dintre aceştia.

Pornind însă de la faptele cunoscute, de notorietate, pentru care

recomandatele poştale se returnează de regulă la oficiile poştale: lipsă domiciliu cel

avizat, adresă necunoscută, de la indicarea unei singure adrese pentru toţi petenţii în

fiecare act adresat pârâtei, de la practica autorităţilor publice în privinţa operaţiunilor

administrative de întocmire a corespondenţei poştale, respectiv a completării

plicurilor la rubrica destinatar cu numele persoanelor care figurează în documentul ce

se expediază, instanţa a tras prezumţia judecătorească în sensul că răspunsul nr.

29362/17.07.2008 al Primăriei Satu Mare, la cererea nr. 28666/11.07.2008 formulată

de pârâţi, a fost expediat reclamanţilor PS şi SA la data de 18.07.2008, prin poştă, la

adresa indicată de aceştia din Satu Mare, str. Petofi Sandor şi că, cel mai probabil

scrisoarea recomandată a fost returnată pentru lipsa de la domiciliu a destinatarului.

Se remarcă în acest moment că, reclamantele PS şi SSD sunt soţiile

reclamanţilor PS şi SA, prin urmare între aceştia se aplică dispoziţiile legale privind

mandatul tacit.

Faţă de cele de mai sus, instanţa apreciază că, prin probele administrate în

cauză, în principal prin înscrisurile depuse în probaţiune, coroborate cu prezumţia

judecătorească trasă de instanţă, pârâţii au făcut dovada că, în termen de şase zile

de la formularea cererii au formulat un răspuns petenţilor în sensul necesităţii

completării documentaţiei iniţial depuse de aceasta şi că acest răspuns a fost depus

prin poştă .

Întrucât în prezenta cauză instanţa a constatat că autoritatea publică a

formulat răspuns în termen legal, faţă de dispoziţiile imperativ ale art. 11 alin. 1

anterior citat, instanţa apreciază că se impune aplicarea acestei dispoziţii legale în

sensul respingerii cererii de chemare în judecată formulată de reclamanţi.

În ce privesc aspectele de fapt şi de drept invocate de părţi în susţinerea

cererilor formulate în cauză, în legătură cu documentele necesare pentru obţinerea

autorizaţiei de către petenţi, temeinicia sau netemeinica solicitărilor autorităţii publice

de a se completa documentaţia iniţială, instanţa constată că, analizarea acestora

este inutilă în primul rând faţă de modul de soluţionare a cererii principale şi în al

doilea rând pentru faptul că, în cadrul procedurii speciale prevăzute de O.U.G. nr.

27/2003 aceste aspecte oricum nu prezintă relevanţă din moment ce, prin acest act

normativ se sancţionează tăcerea autorităţii publice chiar cu riscul emiterii unor

autorizaţii care sunt susceptibile în alte condiţii de a fi anulate sau modificate.

În consecinţă, în temeiul art. 9 alin. 2 şi 3 din O.U.G. nr. 27/2003, art. 10 din

Legea nr. 554/2004, art. 2 pct. 1 lit. d), art. 55 şi art. 274 C.proc.civ. şi a textelor de

lege anterior amintite, instanţa a respins excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocată de

pârât, a admis cererea de intervenţie în interes propriu şi în interesul pârâţilor

formulată de intervenienţi şi a respins ca nefondată acţiunea în contencios

administrativ formulată de reclamanţi.